Nawigacja

Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

STATUT

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

należącej do

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Kadzidle

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ  1

Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ  2

Cele i zadania szkoły. Koncepcja pracy szkoły

ROZDZIAŁ  3

Organizacja pracy oddziału przedszkolnego

ROZDZIAŁ  4

Organy szkoły i ich kompetencje

ROZDZIAŁ  5

Uczniowie – ich prawa i obowiązki

 ROZDZIAŁ 6

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

ROZDZIAŁ  7

Organizacja pracy szkoły

ROZDZIAŁ  8

Szkolny system oceniania

ROZDZIAŁ 9

Nowelizacja statutu

 

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

      1. Nazwa placówki brzmi:

Szkoła Podstawowa w Kadzidle w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle:

      1a. Używa się skrótu ZPO w Kadzidle.

      2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kadzidło.

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

      4. Cykl kształcenia trwa 6 lat:

      1) I etap – edukacja wczesnoszkolna;

      2) II etap – klasy 4 - 6 .

      5. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

6. Do obwodu szkoły należą miejscowości: Kadzidło, Brzozówka, Tatary, Golanka, Sul, Grale, Piasecznica, Strzałki, Kuczyńskie.

7. Imię może nadać organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego.

     8. Siedziba szkoły: – 07-420 Kadzidło, ul. T. Kościuszki 13.

§ 2

    1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

    2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

    3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

 4.Szkoła może, na wyodrębnionym  rachunku  bankowym, gromadzić środki specjalne pochodzące z:

1) dobrowolnych wpłat rodziców;

2) opłat za kursy, wynajem sal.

    5. Środki specjalne mogą być przeznaczone na:

   1) zakup pomocy naukowych i wyposażenia;

   2) zakup materiałów na remonty i konserwacje;

   3) zakup środków czystości, materiałów biurowych;

   4) opłaty za usługi (remonty, transport, przeglądy) itp.;

   5) inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

§ 3

   1.Celem jest zapewnienie realizacji praw każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

   2.Celem Szkoły jest wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, dbanie o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.

   3. Celem Szkoły jest wdrażanie do uczenia się przez całe życie oraz promowanie wartości uczenia się prze całe życie.

   4.W celu zapewnienia realizacji założonych zadań dyrektor opracowuje koncepcję, przy współudziale rady pedagogicznej, rady rodziców i uczniów. Szczegółową koncepcję szkoły zawiera roczny plan pracy szkoły.

      5.Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb oraz dokumentowana.

§ 4

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, a w szczególności zapewnia uczniom:

1) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

2) przyswojenie podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii

i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;

3) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą, samą
w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

4) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;

5) znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi w wymiarze: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym;

6) zdobycie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

7) kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie
we współczesnym świecie;

8) sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji
i ochrony zdrowia;

9) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

10) nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
 i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia;

11) szkoła zapewniając uczniom dostęp do Internetu jest zobowiązana podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowań zabezpieczających.

      2. Do zadań szkoły należy w szczególności:

1) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;

2) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;

3) wszechstronne przygotowanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji;

4) wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

5) edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości
o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

6) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu
 i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej;

7) kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;

8) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

9) podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

§5

1.Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:

1) integrację wiedzy nauczanej przez:

a) kształcenie zintegrowane w klasach I - III,

b) nauczanie przedmiotowe w klasach IV - VI,

2) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:

a) pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,

b) personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,

c) wpajanie zasad kultury życia codziennego,

3) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych, logopedycznych;

4) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole;

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracą z sądem rodzinnym, Komisariatem Policji, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

6) pracę logopedy wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

7) naukę języka niemieckiego na dodatkowych zajęciach edukacyjnych.

2. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne szczególnie poprzez:

 1. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
 2. realizację obowiązku szkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły;
 3. opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi: realizowanie indywidualnych programów nauczania;
 4. organizację oddziałów integracyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie zdobycie wiedzy i umiejętności
  na miarę ich możliwości w warunkach szkolnych;
 5. umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz karty rowerowej.

3. Szkoła poprzez zadania wychowawcze w szczególności:

1) wspomaga wychowawczą rolę rodziny;

2) umożliwia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny zgodnie
z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

3) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez m.in. udział w imprezach organizowanych z okazji świąt i rocznic;

4) kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu
 w życiu gospodarczym;

5) stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej
i umiejętności spędzania wolnego czasu;

6) upowszechniania wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

7) stwarza bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki poprzez m. in. objęcie budynku
 i terenu szkolnego nadzorem kamer:

a) przed wejściem do szkoły,

b) wejście do szkoły,

c) szatnia,

d) korytarz na parterze,

e) boisko,

f) parking przy szkole,

8) wypracowuje program wychowawczy i program profilaktyki

§6

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia
w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

2) Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne.

§7

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem 19;

2) pomieszczeń dla działalności świetlicy;

3) gabinetu pedagoga;

4) gabinetu logopedy;

5) szatni;

6) pracowni specjalistycznych (przyrody, plastyki, muzyki, techniki, komputerowej i inne);

7) stołówki szkolnej;

8) sali gimnastycznej, hali sportowej;

9) biblioteki z czytelnią.

§ 8

    1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2) program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym;

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.

2. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane
 w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

     3. Szkolny Program Wychowawczy i Program Profilaktyki tworzy się w celu:

1) określenia priorytetów w wychowywaniu dzieci i młodzieży, uwzględniających opinie nauczycieli, uczniów, rodziców i środowiska lokalnego;

2) wskazania pożądanego wzoru ucznia-absolwenta szkoły;

3) umożliwienia koordynacji oddziaływań wychowawczych;

4) wskazania form oddziaływań wychowawczych, podejmowanych przez szkołę i instytucje współpracujące z nią, w procesie wychowywania dzieci i młodzieży.

5) opracowywania planów wychowawczych szkolnych i klasowych.

    4.Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.

    5.Szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

§9

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

1) dyżury nauczycieli w budynku według grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim
i na korytarzu szkolnym;

2) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;

3) przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): na 30 uczniów - jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów – w czasie wycieczki, na 10 uczniów - w czasie turystyki kwalifikowanej;

4) zgłaszanie do Policji Drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej;

5) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;

6) przeznaczenie do nauki oddzielnego budynku szkolnego dla uczniów klas I-III;

7) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-VI, a w szczególności uczniom dojeżdżającym;

8) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

9) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy;

10) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne, oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową; zapewnienie uczniom warunków
do spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej;

11) utrzymywanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności
i w stałej czystości;

12) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu;

13) różnorodności zajęć w każdym dniu niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga;

14) wychowawcy klas pierwszych i czwartych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów
z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej

§10

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:

1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo;

2) pomoc logopedyczną udzielaną przez logopedę w szkole;

3) terapię pedagogiczną, grupową dla klas I - III i indywidualną dla klas starszych dzieci
z ryzyka dysleksji i dyslektycznych ze specyficznymi trudnościami  w nauce czytania
 i pisania;

4) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I- III i IV- VI;

5) zapewnienie dożywiania w formie zupy i chleba;

6) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych,

7) opiekę nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych organizuje pedagog w porozumieniu z wychowawcami klas,

8) stałą lub doraźną pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej organizuje pedagog.

§ 11

1. Szkoła umożliwia uczniom kształtowanie uczuć patriotycznych, podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej w warunkach poszanowania godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej poprzez:

1) prowadzenie nauczania na bazie regionalizmu i zagadnień środowiska lokalnego;

2) prowadzenie nauczania przedmiotów obowiązkowych w ojczystym języku polskim;

3) nauczanie religii/etyki w szkole prowadzone jest na życzenie rodziców;

2. Szkoła realizuje swoje zadania respektujące zasady nauk pedagogicznych, przepisów prawa, a także zobowiązań wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia
20 listopada 1989 roku.

§12

1. Szkoła zapewnia pomoc w celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania
 do możliwości psychofizycznych uczniów w następującej formie:

1) kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi;

2) wydawanie zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, o nauczaniu trybem szkoły specjalnej;

3) spotkań socjoterapeutycznych;

4) zajęć z terapii pedagogicznej wspomagających uczniów z dysfunkcjami.

2. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

   3. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

   4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole polega na:

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;

2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dydaktycznych;

3) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli.

   5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności uczniom:

1) niepełnosprawnym;

2) niedostosowanym społecznie;

3) zagrożonym niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnymi uzdolnieniami;

5) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

6) z zaburzeniami komunikacji językowej;

7) z chorobami przewlekłymi;

8) w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych;

9) z niepowodzeniami edukacyjnymi;

10) z zaniedbaniami środowiskowymi wynikającymi z trudnych warunków bytowych rodziny;

11) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska.

    6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

4) nauczyciela.

   7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

   8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba
uczestników do 5 - ciu. Czas trwania – 60 minut;

2) Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy. Liczba uczestników wynosi do 4. Czas trwania- 60 minut;

3) Zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane
są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
Liczba uczestników zajęć do 10 - ciu. Czas trwania - 60 minut;

4) Zajęcia rozwijające uzdolnienia. Zajęcia te organizowane są dla uczniów szczególnie
uzdolnionych. Podczas zajęć powinny być stosowne aktywne metody nauczania.
Liczebność grupy maksymalnie 8 osób. Czas trwania zajęć – 45 minut;

5) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Zajęcia te organizowane są dla uczniów mających trudności w nauce i problemy z opanowaniem wymagań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczebność grupy do 8 uczniów.
Czas trwania zajęć- 45 minut.

     9.Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

1) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;

      2) rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.

10.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie:

1) porad;

2) konsultacji;

3) warsztatów i szkoleń.

11.Rodzice mają prawo:

1) wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

a) do udziału w spotkaniach zespołu,

b) wnioskować o udział w spotkaniach zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy
lub innego specjalisty,

c) wnioskować o dokonanie przez zespół oceny efektywności form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora szkoły.

13. Rodzice są informowani o:

1) ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne zajęcia będą realizowane;

2) terminie posiedzenia zespołu i mogą uczestniczyć w jego spotkaniach.

14. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pracy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole.

15. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół wspierający, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „programem”. IPET należy opracować w ciągu 30 dni od daty otrzymaniu orzeczenia.

16. Dostosowanie wymagań dla dzieci z dysfunkcjami:

1) nauczyciel dostosowuje się do zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

2) uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności;

3) dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na:

a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

b) odpowiednim przedłużaniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu,

c) zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu specjalistycznego z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

4) rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczególną informację o sposobach dostosowania warunków
i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) w terminie do 1 września roku szkolnego,
w którym przeprowadzany jest egzamin;

5) zapewnienie warunków należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

17. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem:

1) indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym w poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno pedagogicznej;

2) zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów;

3) zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym lub w szkole;

4) w indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia;

5) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane;

6) tygodniowy wymiar zajęć indywidualnych realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi od 10 do 12 godzin;

7) tygodniowy wymiar zajęć, realizuje się w ciągu przynajmniej 3 dni;

8) uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju dyrektor szkoły, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły.

18. Nauczyciel jest zobowiązany stosować „Kryteria oceniania i dostosowywania wymagań dla uczniów mających trudności w nauce”.

19.Uczniom jest udzielana pomoc materialna o charakterze socjalnym albo motywacyjnym:

1) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

a) stypendium szkolne,

b) zasiłek szkolny.

2) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest stypendium
za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, które jest  przyznawane zgodnie
ze szkolnym regulaminem.

20.Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównania szans i wspierania możliwości rozwojowych uczniów.

21.Zajęcia dodatkowe mają na celu wyrównanie szans wszystkich uczniów jak również uzupełnienie braków.

22.W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się ogólną liczbę godzin nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

23.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

24.Godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczone są na realizację zajęć z uczniami
o specjalnych, potrzebach edukacyjnych w formie:

1) zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, nieujętego
w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej albo dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

25.Zajęcia nadobowiązkowe organizowane są w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych.

26.Uczniowie zdolni biorą udział w konkursach, turniejach, zawodach sportowych.

27.Wychowawcy i nauczyciele organizują wycieczki krajoznawczo - turystyczne.

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§13

1. Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat
z obwodu Szkoły, a w dalszej kolejności, w przypadku wolnych miejsc, dzieci
z innych obwodów.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest złożenie przez rodziców pisemnego wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

3. Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przyjmowane są od dnia
1 kwietnia do dnia 30 kwietnia roku, w którym dziecko ma rozpocząć realizację wychowania przedszkolnego.

4.Złożenie wniosku przez rodziców jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego.

5. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w innym obwodzie, rodzice zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej, o miejscu realizacji przez nie obowiązku przedszkolnego.

6.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§14

1.Oddział przedszkolny organizacyjnie podlega dyrektorowi szkoły.

2.Praca oddziału przedszkolnego przebiega w oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny podstawą programową, wybrany przez nauczyciela
i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły.

3.Cele i zadania oddziału przedszkolnego wynikają z przepisów prawa.

4.Oddział przedszkolny w szkole jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły.

5.W szkole może być więcej niż jeden oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

6.Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 osób.

7.Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci, objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

8.Czas zajęć w ramach, których realizowana jest podstawa programowa w oddziale przedszkolnym, wynosi 5 godzin dziennie. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 min.

9.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale przedszkolnym prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

10.W oddziałach przedszkolnych organizuje się dodatkowo naukę religii w wymiarze
1 godziny tygodniowo. Czas trwania zajęć dodatkowych  wynosi 30 min.

11.Organizację wychowania przedszkolnego, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora Szkoły zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący.

12.Zajęcia prowadzone w przedszkolu są dokumentowane w dzienniku zajęć oddziału przedszkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami.

13.Wychowawstwo w oddziale przedszkolnym powierza się nauczycielom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

14.Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki

§15

1. Zadania nauczyciela:

1) prowadzić obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości
 i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

2)przeprowadzić analizy gotowości szkolnej na początku roku szkolnego. Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

a) rodzicom, aby poznali stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki
w szkole i mogli je odpowiednio do potrzeb w osiąganiu tej gotowości wspomagać,

b) nauczycielom oddziału przedszkolnego przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym możliwe rozpoczęcie nauki w szkole,

c) pracownikom poradni psychologiczno – pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w wypadku zaobserwowania przez nauczyciela potrzeby pogłębionej diagnozy rozwojowej,

3) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych
i kształcących w oddziale przedszkolnym;

4) zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego;

5) włączenie rodziców do kształtowania u dziecka wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej;

6) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączenie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenie trudności na jakie natrafiają;

7) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola,
w szczególności wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci;

8)miesięczne planowanie pracy z dzieckiem w oparciu o program nauczania, plan rozwoju szkoły, program wychowawczy szkoły, wyniki obserwacji pedagogicznych.

2. Odpowiedzialność nauczyciela za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci:

1) nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków
i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

a) warunków wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, jego zdolności,

b) poznawania i ustalania potrzeb rozwojowych dziecka,

c) ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

d) ustalania form pomocy w działaniach wobec dzieci,

e) włączenia ich w działalność szkoły.

3. Nauczyciel wspomaga uczniów w ich rozwoju poprzez:

1) tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań;

2) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

3) współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczną
 i zdrowotną; nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły i rady pedagogicznej oraz placówek, instytucji oświatowych i naukowych;

4) doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

4. Nauczyciel powinien:

1) doskonalić umiejętności dydaktyczne i poziom wiedzy merytorycznej;

2) tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, kierując się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej człowieka;

3) prowadzić obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz ją ukierunkować;

4) w sytuacji zaistnienia nieszczęśliwego wypadku dziecka nauczyciel zobowiązany jest postępować zgodnie z przyjętą „Procedurą postępowania w razie zaistnienia wypadku dziecka”, tj. udzielić dziecku pierwszej pomocy - wezwać pogotowie ratunkowe oraz niezwłocznie zawiadomić rodziców dziecka i dyrektora placówki.

5. Nauczyciel otacza indywidualna opieką każdego ze swoich wychowanków
i utrzymuje kontakt z ich rodzicami. W tym celu:

1) planuje i organizuje wspólnie z rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijając jednostki i integrujące zespół dzieci;

2) utrzymuje kontakt z rodzicami dzieci w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci;

3) współdziała z rodzicami dzieci, okazuje im pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci;

4) organizuje spotkania z rodzicami według potrzeb, jednak nie rzadziej niż
co 2 miesiące.

6. Nauczyciel odpowiada służbowo za:

1) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych jemu powierzonych;

2) tragiczne skutki wynikłe z braku swojego nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci przed władzami ZPO w Kadzidle, ewentualnie cywilnie lub karnie.

§ 16

1. Celem oddziału przedszkolnego jest:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka w relacjach z jego środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym;

2) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, kulturowej i religijnej;

3) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci;

4) sprawowanie opieki, wychowanie i kształcenie odpowiednio do potrzeb dzieci
w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo;

5) współdziałanie z rodziną dziecka i zaspakajaniu jego potrzeb;

6) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole;

7) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną oraz zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych

§ 17

1. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:

1) przekazywanie uniwersalnych wartości etycznych: miłości, dobra, prawdy, piękna;

2) rozwijanie u dziecka poszanowania środowiska naturalnego;

3) stwarzanie dzieciom warunków do rozwijania samodzielności, dążenia
do osiągania celów; podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;

4) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego zachowania i zachowań prozdrowotnych wychowanków;

5) tworzenie warunków do rozwijania wrażliwości estetycznej oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

6) wychowanie człowieka otwartego na świat, umiejącego odnaleźć się w świecie zagrożeń, aktywnego członka rodziny i społeczeństwa, zdolnego do aktywnego
i twórczego działania.

§ 18

1. Sposoby realizacji zadań w oddziale przedszkolnym z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny i przygotowania
do szkoły:

1) wprowadzenie obserwacji i diagnozy rozwoju dziecka z wykorzystaniem technik
i narzędzi wypracowanych przez nauczycielki poszczególnych grup (np. arkusze obserwacji, karty obserwacji, karty wymowy);

2) umożliwienie dzieciom uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych
w ramach realizacji podstawy programowej w salach zabaw, na przedszkolnym placu zabaw lub poza terenem, np. w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym;

3) różnicowanie stopni trudności stawianych dzieciom zadań, dostosowanie ich
do możliwości dzieci;

4) organizowanie dodatkowych zajęć wspomagających rozwój dziecka lub umożliwiających rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci;

5) Zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym odbywają się po zrealizowaniu podstawy programowej;

6) zajęcia dodatkowe organizowane są na wniosek rodziców, po przeanalizowaniu możliwości lokalowych i organizacyjnych przedszkola;

7) zajęcia dodatkowe prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć oraz do pracy z dziećmi.

§ 19

1. Cele i zadania oddziału przedszkolnego w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej to:

1) diagnozowanie rozwoju dziecka;

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości dziecka i umożliwienie ich zaspokajania;

3) rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka;

4) podejmowanie działań profilaktyczno-kompensacyjnych.

2. Zadania w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej realizowane są przy współpracy z:

1) rodzicami;

2) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym może być udzielana na wniosek:

1) rodziców;

2) nauczycielki grupy;

3) psychologa;

4) poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oddziale przedszkolnym jest organizowana w formie :

1) porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli;

2) zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów, porad i konsultacji dla rodziców;

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym oraz porad
i konsultacji dla dziecka.

5. Zasady tworzenia zespołów:

1) zespół tworzy dyrektor:

a) dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

b) dla dziecka, które nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt a/- niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

2) dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba,

3) do zadań zespołu należy:

a) ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

4. Dyrektor oddziału przedszkolnego, na podstawie zaleceń zespołu, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor oddziału przedszkolnego niezwłocznie informuje na piśmie rodziców dziecka:

1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) działania realizowane z dzieckiem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) metody pracy z dzieckiem;

4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;

5) działania wspierające rodziców dziecka;

6) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§ 20

1.Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:

1) podczas pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci pozostają pod opieką nauczycielki;

2) nauczycielka odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;

3) tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia zasady ochrony zdrowia, higieny zdrowia psychicznego;

4) oddział przedszkolny zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa oraz ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną;

5) stan urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sal zajęć i placu zabaw zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkownikom;

6) sprzęt i meble w oddziale przedszkolnym są zgodne z Normami Polskimi
i dostosowane do wzrostu dzieci i rodzaju zajęć;

7) ćwiczenia ruchowe prowadzone są z uwzględnieniem sprawności fizycznej dzieci, różnorodności metod oraz z wykorzystaniem sprzętu zapewniającego pełne bezpieczeństwo;

8) nauczyciel organizujący zajęcia poza budynkiem oddziału przedszkolnego sprawdza ilość dzieci przed wyruszeniem, w trakcie organizowanych poza budynkiem zajęć oraz po przybyciu do budynku;

9) w trakcie zajęć poza terenem oddziału przedszkolnego w obrębie tej samej miejscowości zapewnione jest przynajmniej 2 opiekunów do grupy 30 dzieci;

10) w przypadku organizowania wycieczki poza Kadzidło, zapewniona jest opieka nauczycielki i dodatkowo na każde 10 dzieci jedna osoba dorosła;

11) w wycieczce poza Kadzidło mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na piśmie;

12) nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest do sporządzenia karty wycieczki, w której określony jest program wycieczki, lista uczestników, imię
i nazwisko kierownika i opiekunów oraz do przedłożenia jej do zatwierdzenia dyrektorowi oddziału przedszkolnego;

13) dzieci uczestniczące w zajęciach dodatkowych odbierane są przez osoby prowadzące te zajęcia od nauczycielek poszczególnych grup a po zajęciach ponownie przekazywane nauczycielce.

§ 21

1. Zadania oddziału przedszkolnego w zakresie edukacji zdrowotnej, opieki
i bezpieczeństwa dzieci:

1) podstawowa opieka zdrowotna wobec dzieci w wieku przedszkolnym należy
do lekarzy rodzinnych;

2) świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach;

3) powyższe przepisy nie upoważniają nauczyciela do wykonywania jakichkolwiek zabiegów medycznych;

4) rodzice dziecka nie mogą upoważniać nauczyciela do dokonywania tych zabiegów;

5) nauczyciel  w wyjątkowych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu dziecka, w przypadku chorób przewlekłych, może podać dziecku np.: inhalator, leki insulinowe;

6) oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody
 i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,
a w szczególności:

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza terenem oddziału przedszkolnego,

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i przeciw pożarowe;

7) nauczyciele i inni pracownicy zobowiązani są natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci;

8) nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się
o wypadku, jakiemu uległo dziecko, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu i natychmiast wezwać pomoc lekarską;

9) nauczyciel zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie dyrektora szkoły, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka i zabezpieczyć miejsce wypadku;

10) w uzasadnionych przypadkach nagłe pogorszenie się stanu zdrowia, zagrożenie życia dziecka szkoła wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej i do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku;

11) w przypadku podejrzenia zatrucia pokarmowego lub choroby zakaźnej na terenie oddziału przedszkolnego dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego.

§ 22

1. Cele i zadania oddziału przedszkolnego w zakresie organizowania opieki
nad dziećmi niepełnosprawnymi:

1) do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne;

2) ze względu na dużą liczebność grup, do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci tylko z niewielkim stopniem niesprawności, mogące samodzielnie funkcjonować w grupie rówieśniczej;

3) stopień niesprawności musi być określony przez specjalistę;

4) specjalista orzeka też czy dziecko może uczęszczać do oddziału przedszkolnego bez narażania jego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych dzieci;

5) dziecko niepełnosprawne może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających
do oddziału przedszkolnego w przypadku gdy nie zaadoptuje się do warunków, gdy jego zachowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu pozostałych dzieci;

6) dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim  organizuje się zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz, we współpracy z rodzicami, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zwane dalej "zajęciami";

7) zajęciami indywidualnymi mogą być objęte dzieci, w stosunku do których poradnia orzekła taką formę zajęć;

8) celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu
w codziennym życiu. Zajęcia obejmują przede wszystkim:

a) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,

b) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,

c) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,

d) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności
w podstawowych sferach życia,

e) rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,

f) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,

g) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości
i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności,

9) zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, określone w odrębnych przepisach. Na stanowisku nauczyciela może być zatrudniony psycholog lub pedagog;

10) indywidualny program terapeutyczny zajęć opracowuje prowadzący te zajęcia nauczyciel we współpracy z psychologiem na podstawie wskazań zawartych
w orzeczeniu kwalifikacyjnym;

11) wymiar zajęć, w zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć, wynosi:

a) 4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych,

b) 2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych,

c) liczba osób w zespole wynosi od 2 do 4,

12) dokumentacja zajęć obejmuje:

a) orzeczenie kwalifikacyjne poradni,

b) dziennik zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, według wzoru określonego
w odrębnych przepisach dla dziennika zajęć dydaktyczno-wychowawczych
i specjalistycznych,

13) zeszyt obserwacji;

14) zeszyt obserwacji prowadzony jest odrębnie dla każdego uczestnika zajęć.
Do zeszytu obserwacji wpisuje się informacje dotyczące:

a) zmian w zakresie dużej motoryki: postawa, lokomocja, koordynacja ruchów,

b) zmian w zakresie małej motoryki: koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa, manipulacja,

c) napędu - aktywności niekierowanej - własnej,

d) koncentracji uwagi: podczas aktywności spontanicznej, w zabawie, w zadaniu; czas koncentracji,

e) współdziałania w różnych sytuacjach; czas współdziałania,

f) opanowywania nowych umiejętności: tempo, trwałość, stopień trudności,

g) dominującego nastroju i emocji,

h) gotowości do kontaktów: rodzaje, kierunek,

i) umiejętności w zakresie samoobsługi,

j) udziału w czynnościach porządkowych,

k) zachowań trudnych: opis tych zachowań oraz sytuacji, w których występują, reakcje nauczyciela, zmiany w zachowaniu.

§ 23

1. Formy sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami dojeżdżającymi z oddziału przedszkolnego:

1) czas pracy w oddziale przedszkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły
 na dany rok;

2) opiekę nad dziećmi do lat 7 w drodze do szkoły i ze szkoły zapewniają rodzice;

3) dziecko może być odebrane z oddziału przedszkolnego przez inną wskazaną przez rodzica osobę tylko na podstawie  pisemnego upoważnienia rodziców;

4) za bezpieczeństwo nad dziećmi odjeżdżającymi ze szkoły odpowiada opiekun świetlicy;

5) opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi z oddziału przedszkolnego w autobusie pełni opiekun dziecka dojeżdżającego;

6) rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego mają obowiązek odebrać je z autobusu na przystanku w  miejscu zamieszkania, na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców, opiekę nad dzieckiem może sprawować wskazana osoba;

7) w przypadku, gdy rodzic nie przyszedł po dziecko na przystanek, dziecko wraca autobusem do szkoły i odwożone jest następnym kursem do domu;

8) opiekun dziecka dojeżdżającego informuje telefonicznie dyrektora i rodzica
o zaistniałej sytuacji.

§ 24

1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego:

1) rodzice mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci
z oddziału przedszkolnego, możliwie w określonych w rozkładzie godzinach. Opiekę nad dziećmi w drodze z domu do oddziału przedszkolnego i z powrotem sprawują rodzice lub osoby upoważnione przez nich na piśmie, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;

2) do przyprowadzania lub odbierania dziecka rodzice mogą upoważnić na piśmie złożonym u nauczycielki grupy osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

3) upoważnienie do odbioru dziecka musi zawierać:

a) datę,

b) imię i nazwisko osoby upoważniającej,

c) imię i nazwisko osoby upoważnionej,

d) stopień pokrewieństwa lub znajomości,

e) rodzaj i nr dowodu tożsamości,

f) termin, na jaki wydane jest upoważnienie,

4) upoważnienia przechowywane są u nauczycielek grupy, a ich wykaz znajduje się
w gabinecie wicedyrektora;

5) rodzice zobowiązani są do przekazania dziecka pracownicy szkoły pełniącej dyżur w szatni lub nauczycielce grupy;

6) rodzice osobiście odbierają dziecko od nauczycielki;

7) dziecko nie może wyjść z sali, dopóki nauczyciel nie upewni się, że dziecko odbierane jest przez odpowiednią osobę;

8) w przypadku nie odebrania dziecka i po wyczerpaniu  możliwości skontaktowania się z rodzicami nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę odpowiedniego pracownika najbliższego komisariatu Policji;

9) do oddziału przedszkolnego przyprowadzane są dzieci w pełni zdrowe. W razie wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, rodzic może być zobowiązany
do dostarczenia stosownego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka;

10) dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać
do oddziału. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka;

11) w przypadku stwierdzenia choroby u dziecka przebywającego w oddziale, nauczyciel powiadania rodziców, którzy zobowiązani są w odebrać je z placówki w ciągu 2 godzin zegarowych;

12) w opiece nad dzieckiem chorym pomaga nauczycielowi personel szkoły.

§ 25

1. Szkoła realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej oddziału przedszkolnego, którymi to obszarami są:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
i kulturalnych;

3) wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;

4) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

5) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
 w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

6) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

7) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

8) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;

9) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

10) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;

11) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

12) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

13) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

14) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

15) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 26

1. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania
 i kształcenia dzieci w placówce przestrzega się następujących proporcji:

1) co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka;

2) co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie,
na boisku;

3) jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne;

4) pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym nauczyciel może zagospodarować dowolnie.

2. Jeśli dzieci przebywają w oddziale przedszkolnym dłużej niż 5 godzin, należy proporcjonalnie określić czas przeznaczony na organizację dziecięcych aktywności.

 

ROZDZIAŁ 4

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 27

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle;

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Placówek Oświatowych;

3) Rada Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych;

4) Samorząd Uczniowski.

Każdy z wymienionych organów w § 58 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Zespołu Placówek Oświatowych.

§ 28

1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym;

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działanie prozdrowotne;

5) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;

7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę,

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w szkole;

11) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki;

12) odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

2. Dyrektor organizuje pracę dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńczą oraz inne zajęcia związane z działalnością statutową szkoły:

1) kieruje placówką oświatową:

 1. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

b) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami
i materiałami,

c) określa szczególne warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych,

 1. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim,
 2. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,
 3. podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami
   na terenie szkoły,
 4. stwarza warunki do działania stowarzyszeń w szkole lub placówce, wyraża zgodę
  na podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców,
 5. kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 6. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

2) przewodniczy radzie pedagogicznej:

 1. przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
 2. wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez radę pedagogiczną, niezgodnych
   z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący i kuratorium oświaty,

3) jest organem administracji oświatowej:

 1. decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły bądź odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 2. może zezwolić na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą,
 3. zezwala na indywidualny program lub tok nauki,
 4. organizuje nauczanie indywidualne dla ucznia,
 5. zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach oraz z nauki drugiego języka obcego ucznia z wadą słuchu,
 6. decyduje o objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi  oraz o ich zakończeniu,
 7. nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście, który uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej,
 8. przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju  nagród  i kar stosowanych wobec uczniów,
 9. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

4) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły:

 1. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania,
 2. dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego
  lub programy nauczania stanowiące odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, powtórzenie,
 3. podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
 4. na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan nauczania,
 5. ustala wymiar godzin zajęć pozalekcyjnych,
 6. może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe i powołuje przewodniczących tych zespołów,

5) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli:

 1. zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
 2. zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli,
 3. ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu,
 4. opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6) sprawuje nadzór pedagogiczny:

 1. we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w szkole planuje i organizuje mierzenie jakości pracy szkoły,
 2. inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
 3. przekazuje raport o jakości pracy szkoły: radzie pedagogicznej, radzie rodziców
  i samorządowi uczniowskiemu,
 4. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,
 5. ocenia pracę nauczycieli,
 6. przyznaje nagrody nauczycielom,
 7. przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

7) jest pracodawcą i kierownikiem zakładu pracy:

 1. powierza funkcje wicedyrektora szkoły oraz odwołuje go z tej funkcji,
 2. zatrudnia nauczycieli zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi,
 3. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników szkoły,
 4. organizuje pracę w szkole, opracowuje regulamin pracy,
 5. nadzoruje prawidłowość pracy świetlicy szkolnej,
 6. opracowuje projekt arkusza organizacyjnego szkoły,
 7. opracowuje projekt planu finansowego szkoły,
 8. ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych,
 9. tworzy i zatwierdza roczny plan finansowy środków specjalnych,
 10. właściwie gospodaruje mieniem szkoły,
 11. stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w szkole,
 12. dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców
  i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze 6 dni,
 13. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, mogą być ustalone
  w następujące dni:

- sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

- święta religijne nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy,

- w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione.

3. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły
po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki,
w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w p.2.7.m, dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.

6. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w p.2.7.m, w szkole organizowane
są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców  o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w e- dzienniku i na stronie www szkoły.

7. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów np.: klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne;

3) zajęcia, o których mowa podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.

8. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;

2) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły;

3) dyspozycji środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

4) rozstrzyga sprawy sporne między organami;

5) dba o powierzone mienie;

9. Dyrektor szkoły ma obowiązek:

1) dostosowania zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

2) zapewnić uczniom kl. I, II i IV bezpłatny dostępno podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych;

3) zorganizowania sprawdzianu po klasie III i IV zgodnie z obowiązującymi procedurami;

4) niezwłocznego poinformowania rady pedagogicznej o wprowadzeniu zmian w przypadku dokonania zmian w planie nadzoru pedagogicznego opracowanym na dany rok szkolny;

5) dyrektor szkoły jest zobowiązany do realizacji zadań w zakresie żywienia dzieci;

6) prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) współpracować ze wszystkimi organami szkoły;

10. Dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii:

1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe
i kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony;

2) konsultanta lub doradcy metodycznego;

3) zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego;

4) zespołu ds. opiniowania programów nauczania.

2. Dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej o każdym programie nauczania.

3. Dyrektor dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania w drodze decyzji administracyjnej.

4. Dopuszczone do użytku programy nauczania stanowią zestaw programów nauczania.

5. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

6. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania
i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

7. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.

8. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tymże zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

10. Główne obowiązki dyrektora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole:

1) kontrola obiektów należących do szkoły lub placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów jeżeli przerwa
w działalności oświatowej szkoły lub placówki trwa co najmniej 2 tygodnie;

2) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

3) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;

4) nie łączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu – jeżeli specyfika zajęć nie stanowi inaczej;

5) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły lub placówki w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp;

 6) oznaczenie dróg ewakuacji;

7) ogrodzenie terenu szkoły i placówki;

8) zapewnienie w pomieszczeniach szkoły i placówki właściwego oświetlenia, wentylacji
i ogrzewania;

9) dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii;

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsc pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym;

11) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;

12) zapewnienie w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia temperaturę
co najmniej 18°C. Jeżeli nie jest to możliwe zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący;

13) jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów,

14) wyposażenie pomieszczeń szkoły i placówki, w szczególności pokoju nauczycielskiego, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchni w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

15) dostosowanie stanowiska pracy do warunków antropometrycznych uczniów
i do uczniów niepełnosprawnych;

16) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego;

17) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi
w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły.

§ 29

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.
 2. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor, który prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
  i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać również udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, śródroczne w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  z inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 8. zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 10. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki;
 11. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
 13. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
  1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 14. organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;
 15. projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
 16. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 17. propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 18. przyznanie nagrody przez kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
 19. w sprawie zezwolenia na indywidualny tok lub indywidualny program nauki;
 20. projekt dodatkowych zajęć, które dyrektor chce wprowadzić do szkolnego planu nauczania z godzin do swej dyspozycji;
 21. w sprawie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,

10) bezkonkursowe powierzenie stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący.

9.  Rada pedagogiczna wykonuje inne czynności:

 1. przygotowuje projekt statutu szkoły bądź projekt jego zmian oraz zatwierdza
  go po zaopiniowaniu przez radę rodziców;
 2. powołuje zespół, który przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmiany;
 3. powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje problemowe (przedmiotowe), których działalność może dotyczyć wyłącznie wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły lub pracy nauczycieli;
 4. sposób powołania komisji ustalany jest każdorazowo na radzie pedagogicznej;
 5. pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły;
 6. komisja informuje radę o przebiegu swojej pracy formułując jednocześnie wnioski
  do zatwierdzenia przez radę;
 7. analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy do roku;
 8. z zebrań rady pedagogicznej oraz z zebrań komisji sporządza się protokoły, które
  w terminie 7 dni od daty zebrania, wpisuje się do księgi protokołów, podstawowego dokumentu działalności rady pedagogicznej;
 9. protokół z zebrania rady, wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący obrad i protokolant;
 10. członkowie rady zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad do następnego posiedzenia. rada na najbliższym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek
  do protokołu;
 11. podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
  jej członków;
 12. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

13) ustala termin odpracowania wolnego dnia, przypadającego między dwoma dniami świątecznymi;

 1. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

15) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

16) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego;

17) wnioskuje o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;

 1. członkowie rady i inni uczestnicy zebrań są zobowiązani do zachowania
   w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

10.  Ponadto członek rady pedagogicznej powinien:

1) współtworzyć atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady;

2) czynnie uczestniczyć we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz komisji,
 do których został powołany;

3) realizować przyjęte uchwały;

4) składać w formie pisemnej przed radą sprawozdania z wykonania przydzielonych zadań;

5) stale współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia.

 1. Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 30

1. Kompetencji samorządu uczniowskiego:

1) opiniuje:

 1. wnioski we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

- prawo do zapoznania się z programem nauczania,

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

- prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie, właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,

- prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

- prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

- może opiniować ocenę pracy nauczyciela,

2) inne kompetencje:

 1. w czerwcu dokonuje wyboru nauczyciela mającego pełnić rolę opiekuna samorządu,
 2. przygotowuje projekty regulaminu samorządu uczniowskiego,
 3. występuje do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego
  i sposobem ich wykonania,
 4. gospodaruje środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,
 5. wykonuje zadania zlecone przez radę pedagogiczną,
 6. szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego,

3) Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

§ 31

1. W szkole i placówce działa Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład rady rodziców wchodzą:

1) w szkole – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; wybór następuje większością głosów;

2) w przedszkolu - po jednym rodzicu z każdego oddziału;

3.W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;

4. Dopuszcza się wybieranie osób nieobecnych, które wcześniej złożyły deklarację do pracy
w charakterze członka rady rodziców.

5. Wychowawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić dyrektora o wynikach wyborów
w kolejnym dniu roboczym, po zebraniu.

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w których określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 2, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

7. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

8. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 8, należy:

 1. uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
 o charakterze wychowawczym skierowanego uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) program profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
  wychowania szkoły lub placówki;
 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.

9. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

10. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnym składek rodziców określa regulamin.

11. Rada rodziców opiniuje:

 1. ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego nauczyciela mianowanego;
 2. wydaje opinię w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych umieszczonych w szkolnym planie nauczania;
 3. może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
 4. wydaje opinię w sprawie dopuszczenia szkolnego zestawu programów nauczania
  do użytku szkolnego.

12. Wnioskuje:

 1. o ocenę pracy nauczyciela.
 2. Cele działania rady rodziców:
 3. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 4. współpraca ze środowiskiem lokalnym  szkoły, i zakładami pracy;
 5. gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy;
 6. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie,
  2. uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,
  3. znajomości regulaminu oceniania ,klasyfikowania i promowania uczniów,
  4. uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

§ 32

1. Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:

1) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych;

2) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły;

3) informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.

2. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.

3. Rada rodziców może wnioskować do organu nadzoru pedagogicznego o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela.

§ 33

1. Procedury i tryb składania skarg lub odwołań od decyzji organów szkoły:

1) nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy administracji i obsługi szkoły zobowiązani są do zachowania drogi służbowej w przypadku sytuacji konfliktowej w szkole:

a) składający skargę kieruje ją do organu szkoły zgodnie z jego kompetencjami,

b) w przypadku nie załatwienia skargi w określonym terminie przysługuje odwołanie
do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły,

c) nie zachowanie drogi służbowej stanowi naruszenie postanowień Statutu Szkoły
 i norm współżycia w szkole.

§ 34

1. Rozwiązywanie konfliktów w szkole:

1) Wychowawcy klas czuwają nad rozwiązaniem konfliktów w szkole:

a) pomiędzy uczniami,

b) pomiędzy uczniami a nauczycielami,

c) pomiędzy rodzicami,

d) pomiędzy rodzicami a nauczycielami,

e) pomiędzy klasami,

f) pomiędzy klasą a nauczycielami.

2) Wychowawcy klas wspierają rozwiązania konfliktów poprzez:

a) zapobieganie powstawaniu konfliktów – rozwiązywanie problemów prowadzących do sytuacji konfliktowych,

b) tłumaczenie konfliktów – omówienie mechanizmów powstawania konfliktów w celu obniżenia emocji i agresji,

c)  racjonalizację konfliktu – oddzielenie problemu od emocji, nazywanie zagrożonych konfliktem potrzeb, uczuć i emocji,

d)  prowadzenie negocjacji, mediacji, arbitrażu,

e) odwoływanie się do wspólnie wyznawanych wartości,

f) postawienie przed stronami konfliktu celu nadrzędnego,

g) znalezienie trzeciego rozwiązania – wyjście z konfliktu bez poczucia klęski.

3) Pedagog/psycholog mają obowiązek pomocy wychowawcy w pracy nad konfliktem poprzez poradnictwo w zakresie:

a) doboru metod pracy,

b) doboru sposobów kierowania jego rozwiązaniem,

c) rozwijania umiejętności aktywnego słuchania,

d) rozwijania umiejętności mediacji.

4) W przypadku braku pozytywnego skutku i trwania konfliktu wychowawca kieruje strony konfliktu do pedagoga/psychologa szkolnego, który nadzoruje działania stron nad:

a) określeniem konfliktu,

b) poszukiwaniem możliwych rozwiązań konfliktu,

c) dokonaniem oceny rozwiązań,

d) podjęciem decyzji wyboru rozwiązań,

e) wypracowaniem sposobów realizacji postanowienia,

f) oceną stron, jak w praktyce sprawdziło się dane rozwiązanie.

5) W sytuacji nieskuteczności powyższych działań pedagog/psycholog przedstawia sprawę dyrektorowi szkoły, który:

a) zapoznaje się z problemem,

b) dokonuje oceny podjętych działań,

c) w zależności od niej:

- podejmuje decyzję o dalszej pracy nad konfliktem (np. podejmuje się roli mediatora, rozstrzyga problem arbitralnie),

- przekazuje problem do odpowiedniej instytucji. Na przykład, w sytuacji towarzyszących konfliktowi brutalnych pobić, napaści, zagrożenia zdrowia czy życia – przekazuje problem policji. W przypadku zamkniętej postawy jednej
ze stron, niechęci do kontaktowania się, wycofania się z aktywności społecznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, terapeuty, psychoterapeuty, ale tylko za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka.

ROZDZIAŁ 5

UCZNIOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 35

1. Uczeń ma prawo do:

1) zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów, zapoznania się
 z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami;

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;

3) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;

4) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;

5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

6) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz poza szkołą, w szczególności do realizowania indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauki, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, nie więcej niż trzy w ciągu tygodnia;

8) odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii – na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych;

9) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;

10) korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej
i psychologicznej;

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i świetlicy tak podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych;

12) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych
 i rozrywkowych na terenie szkoły;

13) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,

14) w Dniu Dziecka do uczestniczenia w imprezach sportowych, zajęciach rozrywkowych, wycieczkach;

15) udziału w organizowanych dla niego imprezach kulturalnych, sportowych
i rozrywkowych na terenie szkoły;

16) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania
się w organizacjach działających na terenie szkoły;

17) do jednego dnia w półroczu tzw. "osobistego", w którym  może być nieprzygotowany
do zajęć szkolnych:

a) uczeń zgłasza zamiar wykorzystania "dnia osobistego" na początku swojej pierwszej lekcji,

b) nauczyciel jest zobowiązany odnotować fakt zgłoszenia "dnia  osobistego"
w dzienniku,

c) nie wykorzystany w semestrze "dzień osobisty" przepada.

18) uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne:

a) Dzień Wiosny - wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i wypełnienia karty wycieczki,

b) Dzień Dziecka i Sportu,

c) imprezy klasowe: Andrzejki, Mikołajki, Walentynki itp., po zajęciach lekcyjnych,

d) samowolne opuszczanie szkoły w trakcie ww. imprez jest niedozwolone.

2. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego
w domu.

3. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rady rodziców - zarówno w przypadku zagrożenia, jak i chęcią ugruntowania oraz poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.

4. W szczególnych przypadkach np.: dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność, uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.

§ 36

1.Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:

1) chronienia życia i zdrowia własnego oraz innych;

2) przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych;

3) stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób;

4) dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd;

5) właściwego zachowania podczas lekcji i przerw;

6) pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku;

7) dbania o powierzony sprzęt i pomoce naukowe;

8) przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwu i niszczeniu majątku szkolnego;

9) przebywania podczas zajęć lekcyjnych tylko na terenie szkoły, w określonej sali pod opieką nauczyciela;

10) punktualnego i systematycznego uczęszczania na lekcje;

11) systematycznego przygotowania się do lekcji, aktywnego udziału w lekcjach
i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych i kontraktów;

12) uzupełnienia braków wynikających z absencji, usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych;

13) osiągania postępów w nauce na miarę swoich możliwości;

14) dbania o schludny wygląd;

15) systematycznego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach;

16) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;

17) regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się;

18) brać czynny udział w życiu gimnazjum, pracując w organizacjach uczniowskich uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych;

19) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;

20) dbać o dobre imię  rodziców oraz swoje własne;

21) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców;

22) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią;

23) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć, a także przed ich rozpoczęciem w czasie przerw;

24) naprawić wyrządzone przez siebie szkody (tylko szkody niematerialne).

2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.

4. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie Sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

5. W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni.
 W szatni nie można przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.

6. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

7. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.

8. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu
do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

9. Nie należy zwalniać uczniów na prośbę telefoniczną rodziców i innych osób.

§ 37

1. Zasady korzystania w szkole z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

1) za zgodą rodziców i wychowawcy uczeń może posiadać telefon  komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne, ale używanie ich dopuszczalne jest tylko w określonych warunkach:

a) telefon powinien posiadać tylko podstawowe funkcje do porozumiewania się,

b) podczas lekcji telefon musi być wyłączony i schowany,

c) telefon może służyć do porozumiewania się z rodzicami jedynie podczas przerw w pilnych sprawach,

d) telefonu lub innego urządzenia elektronicznego bez zgody nauczyciela nie wolno używać do fotografowania, filmowania oraz nagrywania dźwięku,

e) w przypadkach niezastosowania się do powyższych zasad wychowawca ma prawo zabronić uczniowi przynoszenia do szkoły telefonu lub innego urządzenia elektronicznego.

§ 38

1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji;

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.

2. Przez strój galowy należy rozumieć:

1) dla dziewcząt - ciemna spódnica i biała bluzka;

2) dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula.

3. Uczeń ma obowiązek noszenia schludnego ubrania:

1) w doborze rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy;

2) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu (np. niedopuszczalne są wysokie obcasy);

3) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki;

4) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

4. Savoir – vivre:

1) uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły stojąc i nie trzymając rąk w kieszeni;

2) w szkole nie nosi nakryć głowy;

3) nie używa wulgaryzmów;

4) nie bije się z kolegami;

5) nie przynosi niebezpiecznych zabawek.

§ 39

1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

1) pochwałę wychowawcy wobec klasy;

2) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli;

3) list pochwalny do rodziców, w klasie VI, (średnia ocen 5 i sprawowanie wzorowe lub bardzo dobre);

4) nagrodę rzeczową za naukę, pracę społeczną, 100% frekwencję, osiągnięcia sportowe,
w konkursach przedmiotowych i artystycznych;

5) świadectwo z biało-czerwonym paskiem.

2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje do dyrektora szkoły wychowawca, nauczyciel uczący danego przedmiotu oraz opiekun organizacji uczniowskich.
 2. O nagrodzie i karze informujemy rodziców.

 

§ 40

1.Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego poprzez:

1) upomnienie wychowawcy klasy;

2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły;

3) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;

4) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz;

5) przeniesieniem do równorzędnej klasy.

2. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie
 2 dni od dnia uzyskania kary.

3. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu szkolnego,
 a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;

2) odwołać karę;

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.

4. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.

5. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.

6. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

§ 42

1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice
i uczniowie.

2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.

3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie,
jak i nauczyciele.

 

§ 43

1. Lekcja:

1) uczniowie mają prawo do:

a) znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu lekcji,

b) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

2) uczniowie mają obowiązek:

a) punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,

b) aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,

c) uzupełniania braków wynikających z absencji.

3. Sala lekcyjna:

1) uczniowie mają prawo do:

a) udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej,

b) kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

2) uczniowie mają obowiązek:

a) pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,

b) dbania o powierzony sprzęt i pomoce naukowe,

c) zgłaszania nauczycielowi uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

4. Odpoczynek:

1) uczniowie mają prawo do:

 a) odpoczynku podczas przerwy,

 b) dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych, tj. soboty i niedzieli,
z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze.

2) uczniowie mają obowiązek:

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,

c) zachowania zasad higieny osobistej i otoczenia

5. Praca domowa:

1) uczniowie mają prawo do:

a) uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości,

b) ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe,

2) uczniowie mają obowiązek:

a) starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,

b) kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.

6. Zeszyt przedmiotowy:

1) uczniowie mają prawo do:

a) ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt,

2) uczniowie mają obowiązek:

a) starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli.

7) zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określa Szkolny System Oceniania.

 

§ 44

1. Procedury lekcyjne:

1) wejście do klasy:

a) wszyscy staję przy ławkach i następuje powitanie,

b) uczniowie przygotowują się do lekcji,

c) nauczyciel sprawdza listę obecności,

b) uczeń spóźniony usprawiedliwia się,

2) zachowanie w czasie lekcji:

a) uczeń odpowiada z ławki siedząc; wstaje wezwany do tablicy, mapy itp.

b) nie je się, nie żuje gumy,

c) nie trzyma się na ławce rzeczy nie będących pomocnymi do danej lekcji,

d) wszyscy wstają, gdy do klasy wchodzi osoba dorosła, siadają na polecenie nauczyciela,

3) zakończenie lekcji:

a) lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,

b) wszyscy pozostawiają po sobie porządek.

2. Zastępstwa:

1) w czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest
w planie lub lekcję z własnego przedmiotu.

3. Procedury inne niż lekcyjne:

1) statut szkoły określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie: udziału w zajęciach edukacyjnych, (…) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych”;

2) społeczność szkolna (nauczyciele, uczniowie i rodzice) sama wypracowuje procedurę postępowania w przypadku nieobecności uczniów – określa terminy i formę jej usprawiedliwiania;

3) uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

4. Zasady postępowania w przypadku zwalniania dzieci podczas trwania zajęć szkolnych:

1) dziecko posiada pisemną prośbę o zwolnienie podpisaną przez rodziców-prawnych opiekunów;

2) uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodzica;

3) ucznia zwalnia nauczyciel przedmiotu, do którego zwróci się uczeń. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku stosując oznaczenia literowe ZW;

4) nauczyciel informuje o tym fakcie wychowawcę i odnotowuje zwolnienie;

5) uczeń otrzymuje od nauczyciela zwalniającego informację o tym fakcie dla osoby, która pełni dyżur w szatni. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I - III rodzice odbierają bezpośrednio;

6) informację o zwolnieniu ucznia wychowawca przechowuje w swojej dokumentacji klasowej;

7) ucznia można zwolnić na telefoniczną prośbę rodzica, fakt ten należy odnotować w formie notatki służbowej;

8) jeżeli uczeń zapomniał pisemnego zwolnienia, zwolnienie może nastąpić tylko
po telefonicznej konsultacji z rodzicem, fakt ten należy odnotować w formie notatki służbowej.

5. Reprezentowanie szkoły przez ucznia na zewnątrz:

1) w przypadku reprezentowania szkoły przez ucznia podczas zawodów, konkursów, wyjść na uroczystości, ucznia z zajęć zwalnia nauczyciel opiekun za zgodą dyrektora szkoły;

2) listę uczniów zwolnionych wywiesza nauczyciel opiekun w pokoju nauczycielskim;

3) w dzienniku lekcyjnym w rubryce frekwencja uczniów fakt ten odnotuje się w następujący sposób: K- konkurs, Z-zawody, R- reprezentowanie szkoły. Informacja ta jest podstawą do usprawiedliwienia nieobecności ucznia i nie liczy się do przyznania mu nagrody
 na koniec roku za uczęszczanie na zajęcia szkolne.

6. Zasady postępowania w razie ucieczki ucznia ze szkoły:

1) nauczyciel, który stwierdził nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia na swojej lekcji,
a uczeń ten był obecny na wcześniejszych godzinach lekcyjnych, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie,

2) w przypadku nieobecności, nauczyciel powiadamia o nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia pedagoga lub dyrektora szkoły;

3) wychowawca ma obowiązek ustalić czy uczeń przebywa na terenie szkoły;

4) w przypadku, gdy wychowawca potwierdzi nieobecność ucznia na terenie szkoły, natychmiast informuje o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

7. Zasady organizowania zajęć edukacyjnych poza terenem szkoły:

1) organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:

a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury
i historii, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego gospodarczego
i kulturalnego,

b) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

c) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

d) podnoszenie sprawności fizycznej i upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

e) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

f) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,

2) udział uczniów w wycieczkach, imprezach turystyczno - krajoznawczych i sportowych
z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych wymaga pisemnej zgody ich rodziców. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników i ich rodziców o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie
i regulaminie;

3) program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą wraz z regulaminem i listą uczestników zatwierdza dyrektor szkoły. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik
 do niniejszego regulaminu;

4) zgodę na zorganizowanie wycieczki zagranicznej wyraża dyrektor szkoły
po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zawiadomienie zawiera w szczególności:

a) nazwę kraju,

b) czas pobytu,

c) program pobytu,

d) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,

e) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku,

5) kierownikiem wycieczki lub imprezy może być wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba spośród pracowników pedagogicznych szkoły, która ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych;

6) do obowiązków kierownika wycieczki należy:

a) opracowanie programu, harmonogramu i regulaminu wycieczki lub imprezy,

b) wypełnienie karty wycieczki i sporządzenie listy uczestników. Kartę wycieczki i listę uczestników należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, opatrzyć pieczątką szkoły
i wraz z regulaminem przedłożyć do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły najpóźniej
na dwa dni przed planowanym terminem wycieczki. Jeden egzemplarz pozostaje
w szkole w dokumentacji wycieczek, a drugi powinien posiadać kierownik wycieczki,

7) opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba;

8) opiekun w szczególności:

a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,

b) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

c) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

d) nadzoruje wykonanie zadań przydzielonych uczniom,

e) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki,

9) kierownik i opiekunowie wycieczki lub imprezy winni są:

a) sprawdzać stan liczbowy jej uczestników - przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego,

b) zapewnić bezpieczeństwo i ciągłą opiekę uczestnikom wycieczki zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie zasad poruszania się:

- w ruchu ulicznym: przechodzić przez jezdnię w miejscach oznaczonych zabezpieczać przejścia,

- w kolumnach pieszych: chodnikiem, poboczem, prawą stroną jezdni dwójkami,

- w kolumnach rowerowych: maksymalnie 15 rowerów, pojedynczo, i zachowanie ostrożności:

- przy wychodzeniu z autokaru: pierwszy wychodzi opiekun zwracając uwagę, aby uczniowie nie wychodzili na jezdnię zza autokaru.

Kierownik wycieczki zobowiązany jest przechowywać wszelką dokumentację związaną
z wycieczką (karta wycieczki, lista uczestników, regulamin, rozliczenie finansowe oraz zgody rodziców) przez okres 1 rok,

10) wycieczki piesze na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych
i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000m. nad poziomem morza mogą prowadzić tylko przewodnicy turystyczni;

11) niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi, a także urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach jeziorach i innych zbiornikach wodnych;

12) uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki zagranicznej ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (należy je dodatkowo wykupić);

13) działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierownika i opiekunów wycieczek i imprez finansowana jest z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie. Nauczyciele wychowania fizycznego będący opiekunami uczniów podczas imprez i zawodów sportowych podlegają regulaminom opracowanym przez organizatora tych imprez
i zawodów, zobowiązani są jednak również do przestrzegania niniejszego regulaminu, szczególnie w kwestiach dotyczących obowiązków kierownika i opiekuna wycieczki oraz sprawowania opieki nad uczniami;

14) każdy nauczyciel organizujący wycieczkę poza teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych lub po lekcjach w obrębie naszej miejscowości zobowiązany jest zgłosić ją dyrektorowi szkoły i wpisać w "zeszyt wyjść" znajdujący się w sekretariacie szkoły;

15) w czasie trwania wycieczki, szczególnie wycieczki wielodniowej kierownik wycieczki winien kontaktować się telefonicznie z dyrektorem szkoły informując o przebiegu wycieczki i ewentualnych nieprzewidzianych sytuacjach;

16) w razie wypadku podczas wycieczki lub imprezy kierownik i opiekunowie zobowiązani
są niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę, w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy i sprowadzić fachową pomoc, a następnie zawiadomić dyrektora szkoły i rodziców poszkodowanego;

16) wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystyczne organizuje się w szkole od września
do połowy czerwca;

17) przy tworzeniu listy uczestników kierownik i opiekunowie wycieczki wpisują
na nią przede wszystkim swoich wychowanków, uczestnictwo uczniów z innych klas winno być uzgodnione z wychowawcami tych klas.

7.Organizacja wyjść poza teren szkoły wymaga:

1) ustalania ich programu;

2) zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom. Liczba opiekunów oraz sposób sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć zależy od ich wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego, stanu zdrowia i ewentualnej niepełnosprawności, specyfiki zajęć oraz warunków, w jakich będą się one odbywać .

Do zajęć poza terenem szkoły należy przygotować się podobnie jak do wycieczek lub imprez, ale bez konieczności wypełnienia karty wycieczki.

8. Organizacja wyjazdów na konkursy i zawody poza szkołą:

1) uczniowi biorącemu udział w kolejnym etapie konkursu lub zawodów, na czas przebiegu tego etapu dyrektor szkoły zapewnia opiekę;

2) uczeń ma zapewnioną opiekę osoby dorosłej;

3) opiekunem ucznia może być jego rodzic, jeżeli dyrektor szkoły wyrazi na to zgodę:

a) dyrektor musi mieć pewność, że rodzic wywiąże  z obowiązku wynikającego
z regulaminu konkursu przywiezienia ucznia we wskazane miejsce i oznaczonym czasie oraz zapewnienia właściwej opieki.

9. Dziennik i oceny:

1) w szkole obowiązuje e-dziennik do którego mają dostęp po wpisaniu indywidualnego kodu:

a) dyrekcja szkoły,

b) administrator,

c) nauczyciele,

d) uczniowie,

e) rodzice,

2) nieprzygotowania:

a) uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu,

b) uczeń ma obowiązek uzupełniać braki wynikające z nieprzygotowania lub absencji,

3) oceny:

a) uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu,

b) ma prawo znać swoje oceny,

c) o ocenach informuje nauczyciel – uczeń nie ma prawa wglądu do dziennika i nie
ma prawa go nosić,

d) na 4 tygodnie przed zakończeniem półrocza uczeń ma prawo znać proponowaną ocenę śródroczną lub roczną z przedmiotu,

4) sprawdziany:

a) nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki – czyli co najwyżej
15-to minutowego sprawdzianu z ostatniej lekcji. Nie ma ograniczeń co do ilości tych sprawdzianów. Oceny z nich są traktowane na równi z oceną odpowiedzi ustnej,

b) uczniowie mają prawo do:

 - znajomości zakresu pracy klasowej i wymagań jakim będą musieli sprostać,

 - najwyżej 3 sprawdzianów z tygodniowym wyprzedzeniem,

c) mają obowiązek:

 - przygotowania się do sprawdzianu,

 - przynieść materiały wymagane na sprawdzianie.

 

ROZDZIAŁ 6

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 45

1. Status zawodowy nauczycieli rozstrzyga Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie inne przepisy, a w sprawach nieuregulowanych Kartą Nauczyciela - Kodeks Pracy.

2. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.

3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.2, określają odrębne przepisy.

4. Nauczyciele i inni pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego
na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

5. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, utrzymanie obiektu szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości.

6. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
 w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych procedur.

7. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa dyrektor szkoły,
z uwzględnieniem:

1) odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2) odpowiedzialności za powierzone mienie;

3) współpracy z rodzicami;

4) doskonalenia warsztatu pracy;

5) realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów.

 

§ 46

1. Likwidacja zespołu następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

3. Przewodniczący zespołu, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, składa radzie pedagogicznej sprawozdanie z pracy.

4. Odwołanie przewodniczącego zespołu następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.

5. Zespoły działają wg opracowanych planów pracy.

6. Częstotliwość zebrań zespołów przedmiotowych ustala się na, co najmniej, dwa w roku szkolnym.

7. Częstotliwość zebrań zespołów zadaniowych uzależniona jest od powierzenia zadania
 do wykonania i stopnia jego wykonania/realizacji.

8. W szkole zostały utworzone zespoły:

1) klasowy zespół oddziałowy;

2) edukacji wczesnoszkolnej;

3) edukacji humanistycznej;

4) edukacji językowej;

5) edukacji matematyczno-przyrodniczej;

6) edukacji wychowania fizycznego;

7) ds. nowelizacji statutu;

8) ds. ewaluacji wewnętrznej;

9) ds. opiniowania programów nauczania.

 

§ 47

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
 w szczególności:

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz modyfikowanie
w miarę potrzeb;

2) korelowanie treści przedmiotowych przekazywanych na poszczególnych przedmiotach;

3) zintegrowanie wysiłków wszystkich uczących w danym oddziale nauczycieli w celu stworzenia właściwego oddziaływania emocjonalnego i wychowawczego na cały zespół klasowy;

4) analizowanie uzyskiwanych efektów kształcenia i rekomendowanie stosownych wniosków związanych ze zmianą organizacji kształcenia Radzie Pedagogicznej;

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego, w tym dla początkujących nauczycieli;

6) opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych programów nauczania;

7) współdziałanie w organizowaniu szkolnych pracowni przedmiotowych, a także
 w uzupełnianiu ich wyposażenia;

8) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

9) przygotowanie propozycji zadań do przeprowadzenia próbnego sprawdzianu uczniów klasy szóstej;

10) korelowanie treści programowych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych, porozumiewanie się co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli i diagnozy osiągnięć uczniów;

11) porozumiewanie się z rodzicami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i organizacji czasu wolnego;

12) uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową;

13) opracowywanie indywidualnych programów pracy z uczniem posiadającym orzeczenie
do kształcenia specjalnego;

14) wyrażanie opinii w sprawie oceny zachowania uczniów;

15) wnioskowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie szkolnego planu nauczania;

16) spotkania zespołu odbywają się co najmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego. Ramowa tematyka tych spotkań jest następująca:

a) dobór (modyfikacja) programów nauczania dla oddziału, ewaluacja poprzednio wybranych programów, korelacja treści nauczania, ustalenie harmonogramu pomiaru osiągnięć uczniów w formach ogólno-oddziałowych, obciążenie uczniów pracą domową, organizacja pozalekcyjnych zajęć dla uczniów oddziału,

b) śródroczna ewaluacja osiągnięć uczniów, decyzje opiekuńczo-wychowawcze, ewentualne modyfikacje programowe, ewaluacja rocznych osiągnięć uczniów, przyjęcie wniosków usprawniających pracę szkoły.

 

§ 48

1. Nauczyciele, prowadzący zajęcia pokrewne w szkole tworzą zespoły przedmiotowe. Cele
i zadania zespołów przedmiotowych obejmują:

1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, podręczników szkolnych itp.;

2) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

3) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, uzupełnianie ich wyposażenia;

4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
 i eksperymentalnych programów nauczania;

5) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, określenie celów wychowawczych dla poszczególnych etapów edukacyjnych;

6) nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów
i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przedstawia Radzie Pedagogicznej wybrany program nauczania i podręcznik;

7) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.

 

§ 49

1. Nauczyciele, którym powierzono szczególnej opiece oddział szkolny, tworzą zespół wychowawczy. Do zadań tego zespołu  należy:

1) zorganizowanie współpracy wychowawców dla uzgodnienia sposobów realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły;

2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi uczniów szkoły;

3) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów;

4) współdziałanie w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez ogólnoszkolnych
 i środowiskowych;

5) wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

6) wnioskowanie do Dyrektora szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia;

7) analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy;

8) współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą.

 

§ 50

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki.

2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie
i szkole;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce
i zachowaniu;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;

5) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 

§ 51

1. Zadania  i obowiązki nauczycieli:

1) nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, odpowiada
 za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;

2) do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

a) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów,

b) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy,

c) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału celem omawiania spraw związanych z organizacją, koordynacją i świadczeniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej jego wychowankom,

3) organizują zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny: zwracają uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno-sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne;

4) udzielają pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wzywają pomoc medyczną;

5) zgłaszają dyrektorowi szkoły dostrzeżone zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałe podczas zajęć wypadki;

6) proces dydaktyczny organizują zgodnie z zasadami nauczania. Przy doborze form i metod pracy uwzględniają ich skuteczność, posiadane przez szkołę środki dydaktyczne, możliwości psychofizyczne uczniów i własne predyspozycje;

7) troszczą się o wyposażenie w niezbędny sprzęt i środki dydaktyczne, o utrzymanie ich
 w należytym stanie oraz organizują naprawy i konserwacje, angażując do tych prac uczniów i rodziców, zgłaszają dyrektorowi szkoły uszkodzenia niemożliwe do usunięcia we własnym zakresie;

8) rozpoznają poziom rozwoju psychofizycznego uczniów, zdolności, zainteresowania oraz wspierają ich dalszy rozwój;

9) bezstronnie i obiektywnie oceniają uczniów oraz sprawiedliwie ich traktują;

10) udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, wnioskują
 o kierowanie ich na badania specjalistyczne, na prowadzone w szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz organizują pomoc indywidualną stosownie do potrzeb
 i możliwości;

11) systematycznie doskonalą własne umiejętności dydaktyczne i podnoszą poziom wiedzy merytorycznej;

12) prowadzą określoną odrębnymi przepisami dokumentację szkolną;

13) realizując program dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy, nauczyciele odpowiadają służbowo przed dyrektorem szkoły za:

a) jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz jej efekty,

b) stan urządzeń, sprzętu i środków dydaktycznych mu przydzielonych,

c) bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w tych zajęciach,

14) odpowiadają służbowo przed władzami szkoły, oraz cywilnie lub karnie za:

a) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru i bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych i dyżurów mu przydzielonych,

b) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia.

15) odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo uczniów, w tym pełnienie dyżurów
 wg odrębnego planu;

16) prawidłowe prowadzenie procesu dydaktycznego;

17) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

18) obiektywne ocenianie uczniów i sprawiedliwe ich traktowanie;

19) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych, informowanie rodziców, wychowawcy oraz rady pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów;

20) nauczyciele, którzy w pracy z uczniem korzystają z Internetu, obowiązani
są do zainstalowania i aktualizowania oprogramowania komputerowego zabezpieczającego dostęp do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka;

21) nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów  oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
 i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

d) nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Zakres
i stopień dostosowania wymagań edukacyjnych uwarunkowany jest wskazaniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii właściwej poradni i ma na celu stworzenie możliwości uzyskania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w dalszym procesie kształcenia,

e) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie tego orzeczenia,

f) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności zainteresowań,

g) obiektywne ocenianie uczniów i sprawiedliwe ich traktowanie,

h) ścisła współpraca z rodzicami/opiekunami,

i) wykonywanie innych zadań zlecanych przez dyrektora, ale zgodnych z Kartą Nauczyciela.

 

§ 52

1. Obowiązki dotyczące nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w szkole:

1) wietrzenie pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia w czasie każdej przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć;

2) niepozostawianie dzieci w czasie zajęć bez nadzoru. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub placówkę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych

3) pełnienie dyżurów podczas przerw. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela;

4) nierozpoczynanie zajęć jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;

5) niezwłocznie przerwanie i wyprowadzenie z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły lub placówki, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

6) zapewnienie właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska;

7) zapoznanie uczniów z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

§ 53

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności  szkolnej.

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak
i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,

c) włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,

d) informowania o postępach w nauce i zachowani,

e) powiadamia o przewidywanej dla ucznia okresowe/rocznej ocenie niedostatecznej

na 30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej,

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań
i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

6) organizuje comiesięczne spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce
i o zachowaniu ucznia w formie ustnej lub pisemnej-jeśli informacje dotyczą wykazu ocen z poszczególnych przedmiotów;

7) wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innej dokumentacji szkolnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami dyrektora szkoły.

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

8.Wychowawca ustala spójne ze szkolnym programem i programem profilaktyki treści
i formy zajęć tematycznych.

9. Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujące w szkole zasady oceny zachowania uczniów.

10. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ
na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.

11. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku gdy:

1) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji;

2) zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek większością 3/4 głosów obecnych przy  obecności na zebraniu rodziców reprezentu­jących 3/4 ilości uczniów.

12. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

13. Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej, po spełnieniu wymogu ust. 9,
jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.

14. Wychowawca realizuje swoje zadania poprzez:

1) zwrócenie szczególnej uwagi na tych uczniów, którzy mają trudności w nauce, analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim i zespołem wychowawczym szkoły oraz rodzicami przyczyn niepowodzeń i uzgadniając środki zaradcze;

2) badanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć szkolnych i zapobieganie im;

3) wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu koleżeństwa i przyjaźni;

4) kierowanie pracą społeczną na rzecz szkoły i klasy: przydzielanie zadań, współpraca podczas ich wykonywania, ocena wykonanej pracy, udziela pochwał, nagan;

5) współorganizowanie z zespołem klasowym różnego rodzaju imprez;

6) współpracę z higienistką szkolną dbanie o higienę i zdrowie uczniów;

7) występowanie do rady szkoły lub powołanych do tego celu organizacji o pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących;

8) odwiedzanie uczniów w domu, prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami, omawianie problemów wychowawczych na zebraniach organizowanych wg harmonogramu sporządzonego przez dyrektora szkoły.

15. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o: warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 54

1. Nauczyciele mają prawo do:

1) wyboru jednego z obowiązujących programów nauczania i podręcznika;

2) decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

3) egzekwowanie od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych;

4) wyboru formy sprawdzianu;

5) opracowania własnego programu nauczania;

6) zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych;

7) ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa w szkole;

8) poszanowania swojej godności i dobrego imienia;

9) rozwijania swojej osobowości;

10) do nagrody za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;

11) do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

12) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych;

13) wyposażenia stanowiska pracy;

14) dni wolnych w ciągu roku na opiekę nad dzieckiem do lat 14, pięciodniowego tygodnia pracy;

15) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie – Karta Nauczyciela;

16) ustalenia innego niż pięciodniowy tygodnia pracy w przypadku dokształcania się;

17) wykonywania ważnych społecznie zadań lub w przypadku jeżeli wynika
 to z organizacji pracy  szkoły, jeżeli nie zakłóca to organizacji pracy szkoły;

18) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu określone
są w ustawie – Karta Nauczyciela;

19) dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości określonych
 w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;

20) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły
i właściwych placówek oraz instytucji oświatowych oraz naukowych poprzez:

a) udział w konferencjach metodycznych poświęconych pracy nauczyciela odpowiednich zajęć edukacyjnych i form realizacji procesu edukacyjnego we współczesnej szkole,

b) udział w prelekcjach naukowych związanych z prowadzonymi zajęciami edukacyjnymi,

c) dostęp do opracowań metodycznych i naukowych poświęconych prowadzonym zajęciom edukacyjnym,

d) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,

e) oceny swojej pracy. Warunki i procedury oceny pracy określa ustawa – Karta Nauczyciela oraz  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposób powoływania zespołu oceniającego,

f) zdobywania stopni awansu zawodowego. Szczegółowe warunki zdobywania stopni awansu  zawodowego określają: ustawa – Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

g) do opieki ze strony opiekuna stażu (nauczyciel stażysta i kontraktowy),

h) świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa
 w przepisach o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela
 w danym roku szkolnym,

21) nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu lub uchybienia przeciwko porządkowi pracy:

a) za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. zawartych w Kodeksie Pracy, wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodne z Kodeksem Pracy;

b) karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

- nagana z ostrzeżeniem,

- zwolnienie z pracy,

- zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

- wydalenie z zawodu nauczycielskiego,

c) kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady powoływania
 i funkcjonowania określone są w ustawie – Karta Nauczyciela;

d) zasady postępowania dyscyplinarnego określone są w ustawie – Karta Nauczyciela.

 

§55

1. Nauczyciele mają obowiązek:

1) systematycznie kontrolować miejsce prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa
 i higieny pracy;

2) ułatwić uczniowi dotarcie do istoty tematu lekcji i motywacji jego aktywności
 w wykonywaniu przez niego zadań lekcyjnych;

3) wyjaśnić niezrozumiałe treści lekcji na prośbę uczniów;

4) przygotować niezbędne środki dydaktyczne, zapewnić bezpieczne ich używanie;

5) przestrzegać zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami;

6) zapowiadać termin sprawdzianu;

7) podać uczniom zakres materiału i wymagania sprawdzianu;

8) rzetelnie sprawdzać prace uczniów, napisać recenzję lub podać punktację;

9) omówić wyniki sprawdzianu, poprawić z uczniami typowe dla klasy błędy;

10) punktualnie rozpoczynać zajęcia lekcyjne;

11) usprawiedliwienia własnej nieobecności w szkole;

12) zawiadomienia dyrekcji szkoły o nieobecności w danym dniu, przed rozpoczęciem przez nich zajęć;

13) usprawiedliwienia nieobecności uczniom zgodnie z przyjętymi zasadami;

14) w razie dłuższej lub częstej nieobecności ucznia skontaktować się z jego rodzicami;

15) zapewnić uczniowi opiekę podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw;

16) zgłosić dyrektorowi szkoły informację o zauważonych zagrożeniach;

17) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią w czasie wyjść
z uczniami;

18) zawiadomić rodziców o złym samopoczuciu lub wypadku, jakiemu uległ uczeń w szkole;

19) zapewnić opiekę choremu uczniowi;

20) zawiadomić dyrektora o wyjściu poza teren szkoły;

21) systematycznie współpracować z domem rodzinnym ucznia;

22) doskonalić swój warsztat pracy;

23) systematycznie i prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną;

24) aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły;

25) zapewnić uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

26) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez  szkołę;

27) przestrzeganie zapisów statutowych;

28) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;

29) usuwanie drobnych usterek, względnie zgłaszanie dyrektorowi szkoły o ich występowaniu;

30) egzekwowanie przestrzegania regulaminu w poszczególnych klasopracowniach oraz
na terenie szkoły;

31) używanie na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych;

32) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

33) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;

34) właściwe przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;

35) dbanie o poprawność językową, własną i uczniów;

36) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;

37) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom
 i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli;

38) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły;

39) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania;

40) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

41) rzetelne przygotowywanie uczniów do olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych i innych konkursów;

42) udzielanie rzetelnych informacji o postępach ucznia, jego niedociągnięciach oraz zachowaniu;

43) wnioskowanie o pomoc materialna dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

44) wnioskowanie o pomoc psychologiczną i zdrowotną uczniom, którzy takiej pomocy potrzebują;

45) opracowywanie lub wybór programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych;

46) przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz przedstawianie ich na zebraniach rady pedagogicznej szkoły podsumowujących prace szkoły za poszczególne okresy każdego roku szkolnego;

47) opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz stopień nauczyciela stażysty obejmuje wymienionego nauczyciela bezpośrednią opieką a w szczególności ma obowiązek:

a) udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres stażu,

b) prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje lub uczestniczenia wspólnie z nim w zajęciach edukacyjnych  prowadzonych  przez innych nauczycieli – przynajmniej raz w miesiącu,

c) obecności na zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się opiekuje – przynajmniej raz w miesiącu,

d) prowadzenia wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieżącej analiz przebiegu stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu – jeden raz
w miesiącu,

e) udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje sprawozdania z  `realizacji planu rozwoju zawodowego,

f) opracowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

48) prowadzenie monitorowania, ewaluacji i autorefleksji pracy własnej:

a) cele monitorowania:

- dążenie do osiągnięcia  optymalnego poziomu jakości własnej pracy poprzez systematyczną analizę realizacji zaplanowanych zadań,

- poprawianie i ulepszanie jakości pracy w procesie dydaktycznym,

- skuteczniejsze rozwiązywanie problemów,

- bieżąca analiza realizacji podjętych zadań,

- uzyskiwanie informacji w celu podniesienia jakości i efektywności pracy,

- analizowanie swojego osobowego i profesjonalnego rozwoju,

- zauważenie efektów swojej pracy,

- doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik,

b) nauczyciel monitoruje u siebie:

- realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych,

- stopień opanowania wiadomości i umiejętności,

- postępy realizacji celów,

-umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,

- stopień realizacji planów pracy,

- zgodność doskonalenia zawodowego z potrzebami szkoły i uczniów,

c) autorefleksja pozwala dokonać oceny:

- potrzeb,

- oczekiwań,

- stanu zadowolenia,

- znaczenia działań,

- efektywności/skuteczności,

- koherencji (spójności) działań,

- oddziaływania, wpływu na otoczenie.

 

§ 56

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej powołuje wicedyrektora.

2. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

3. Wicedyrektorzy przyjmują na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:

1) pełnią funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności;

2) przygotowują projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły:

a) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły,

b) z punktu widzenia dydaktycznego,

c) program wychowawczy szkoły,

d) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,

e) kalendarz szkolny,

3) informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym:

a) prowadzą czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

b) pełnią bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu,

c) nadzorują wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów.

4. Kompetencje i obowiązki wicedyrektora:

1) wicedyrektor zastępuje dyrektora we wszystkich sprawach dydaktyczno – wychowawczych i administracyjnych w czasie jego nieobecności;

2) zadania wicedyrektora w zakresie planowania i organizacji pracy:

a) planowanie i kierowanie pracą dydaktyczno – wychowawczą wszystkich nauczycieli nadzorowanie opracowania planów pracy komisji przedmiotowych, planu samorządu uczniowskiego oraz zajęć pozalekcyjnych,

b) sporządzenie tygodniowego podziału godzin oraz harmonogramów innych form pracy dydaktycznej i wychowawczej zgodnie z zasadami higieny
 i dyscypliny pracy,

c) przedstawienie własnych inicjatyw w zakresie modernizacji i rozbudowy bazy materiałowej szkoły, zakupu pomocy naukowych, uzupełniania księgozbioru biblioteki,

d) ma prawo do formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo – opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców,

e) ma prawo wnioskować do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych nauczycieli i pracowników administracyjnych,

f) organizowanie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw.

5. Zadania wicedyrektora w zakresie zabezpieczenia realizacji celów dydaktycznych
 i wychowawczych:

1) bieżąca kontrola odbywania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie
 z podziałem godzin i przydziałem czynności nauczycieli i wychowawców;

2) organizowanie doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli;

3) obserwowanie lekcji i innych form pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonych w jednostkach nadzorowanych;

4) udzielanie obserwowanym pomocy w rozwiązywaniu merytorycznych
 i metodycznych problemów dydaktyczno-wychowawczych;

5) omawianie spostrzeżeń pohospitacyjnych na posiedzeniach rady pedagogicznej,

6) kierowanie przygotowaniom imprez szkolnych, prac społecznie użytecznych oraz udziałem uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;

7) nadzorowanie estetyki i wystroju pomieszczeń szkolnych;

8) nadzorowanie współpracy wychowawców klas z pedagogiem i psychologiem szkolnym, rodzicami;

9) współpraca z pedagogiem szkolnym i interesowanie się uczniami, którzy sprawiają kłopoty wychowawcze;

10) bieżące kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej;

11) nadzorowanie prac związanych z wdrażaniem i realizacją planów pracy szkoły;

12) zatwierdzenie miesięcznych zestawień godzin ponadwymiarowych, płatnych zastępstw i kółek dla nauczycieli etatowych i dochodzących pod kątem ich zdolności z dokumentacją podstawową.

4. Zadania wicedyrektora w zakresie działalności administracyjno-gospodarczej:

1) zastępowanie dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności i podejmowanie niezbędnych decyzji w dziedzinie zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania szkoły;

2) współdziałanie z dyrektorem w zakresie należytego i zabezpieczenia mienia szkoły, estetycznego wyglądu pomieszczeń i otoczenia, a także bezpośredni udział w pracy zespołów przeprowadzających okresową inwentaryzację składników majątkowych jednostki;

3) kontrolowanie właściwej obsługi uczniów i rodziców przez sekretariat szkoły
w zakresie prowadzenia dokumentacji osobowej, wystawiania i zaświadczeń;

4) nadzorowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe
 w obwodzie szkoły;

5) kontrola dyscypliny dyżurów nauczycieli i przedstawicieli samorządu uczniowskiego;

6) kontrola dyscypliny pracy wszystkich pracowników szkoły,

7) dokonywanie na posiedzeniach rady pedagogicznej analizy i oceny pracy nauczycieli;

8) czuwanie nad ścisłą realizacją planów pracy szkoły, kółek zainteresowań, harmonogramów zadań miesięcznych oraz postanowień Rady Pedagogicznej;

9) wykonywanie bieżących poleceń dyrektora szkoły.

 

§ 57

2. Zadania pedagoga szkolnego:

1) współpraca z rodzicami prowadząca do rozwiązywania trudności wychowawczych poprzez:

a) rozmowy uczestnictwo w zebraniach rodzicielskich, kierowanie na badania specjalistyczne, terapie i inne formy pomocy;

b) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów w celu określenia zadań dotyczących opieki i pomocy wychowawczej poprzez:

- rozmowy, wywiady z uczniami, wywiady środowiskowe,

- współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami,

- współpracę z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną i innymi instytucjami wspomagającymi,

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4) informowanie dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

5) prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

6) wspieranie mocnych stron dziecka;

7) podejmowanie działań, których celem jest minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych oraz zapobieganie zaburzeniom zachowania;

8) realizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

10) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

11) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej;

12) organizowanie pomocy materialnej poprzez współpracę z organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy w postaci pomocy finansowej na dożywianie, zakup podręczników szkolnych, pomoc w przypadkach losowych trudnej sytuacji materialnej rodzinny;

13) dokonywanie diagnozy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole, przedstawianie
jej na posiedzeniu rady pedagogicznej;

14) współpraca z instytucjami wspierającymi działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły (Opieka Społeczna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Ochotnicza Straż Pożarna w Kadzidle);

15) współpraca z Policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nieletnich;

16) prowadzenie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego:

a) roczny plan pracy,

b) dziennik pracy,

c) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej,

d) inną dokumentację odzwierciedlającą przeprowadzone diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej.

3. Pedagog może:

1) wnioskować do dyrektora szkoły o skierowanie sprawy danego ucznia do sądów dla nieletnich, umieszczenia ucznia osieroconego i opuszczonego w domu dziecka,
 o ustanowienie rodziny zstępczej;

2) uczestniczyć w rozprawach sądowych, której stroną jest uczeń szkoły lub jego rodzice, jako pełnomocnik dyrektora szkoły;

3) wydawać opinię o uczniu na wniosek zainteresowanych osób i urzędów, po konsultacji
z dyrektorem szkoły;

4) żądać opinii o uczniu od wychowawcy klasy na wniosek kuratora sądowego lub społecznego;

5) uczestniczyć obok wychowawcy w realizowaniu przez niego procesu wychowawczego.

4. Zadania logopedy:

1) przygotowuje badania wstępne w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

2) prowadzi diagnozowanie logopedyczne;

3) informuje dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4) udziela pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej;

5) podejmuje logopedyczne działania profilaktyczne;

6) współpracuje z najbliższym środowiskiem ucznia;

7) organizuje pomoc logopedyczną dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

8) organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

9) wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktycznego.

5. W ramach uprawnień logopeda ma prawo:

1) wnioskować do dyrektora szkoły o skierowanie dziecka na właściwe zajęcia wyrównawcze;

2) wydawać, po konsultacji z dyrektorem szkoły, właściwe opinie o uczniu na wniosek zainteresowanych osób i urzędów w ramach swoich kompetencji;

3) uczestniczyć obok wychowawcy w realizowaniu przez niego procesu wychowawczego.

 

§ 58

1. Pracownicy niepedagogiczni:

1) w szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi;

2) dyrektor szkoły zatrudnia i zwalnia pracowników niepedagogicznych z zachowaniem ogólnych przepisów prawa;

3) zakresy obowiązków pracowników niepedagogicznych, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły;

4) pracownicy niepedagogiczni są zobowiązani do dbania o bezpieczeństwo uczniów
w czasie trwania lekcji i na przerwach;

5) w szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjne:

a) referentka,

b) sekretarka,

6) w szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:

a) konserwator,

b) sprzątaczki,

c) intendent,

d) kucharz,

e) pomoc kuchenna,

f) szatniarka,

7) do zadań konserwatora należy:

a) czuwanie nad urządzeniami technicznymi w szkole,

b) dokonywanie systematycznego przeglądu w poszczególnych pomieszczeniach szkoły,

c) usuwanie bieżących usterek powstałych w budynkach szkoły i jego obejściu,

d) koszenie trawy w obejściu szkoły,

e) zakup narzędzi niezbędnych do prac konserwatorskich, po uzgodnieniu z dyrektorem,

f) otwieranie szkoły,

g) czuwanie nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego,

h) informowanie o zaistniałych usterkach technicznych wicedyrektora ds. ekonomiczno- administracyjnych.

8) do zadań sprzątaczki należą:

a) sprzątanie przydzielonych pomieszczeń szkolnych,

b) sprawdzanie zamknięcia przydzielonych pomieszczeń szkolnych,

c) czuwanie nad bezpieczeństwem budynku szkoły i całością sprzętu szkolnego,

d) informowanie konserwatora o zaistniałych usterkach technicznych w szkole,

e) w przypadku nieobecności innej sprzątaczki (z powodu choroby lub urlopu) wykonywanie pracy będącej w przydziale czynności pracownika,

f) pełnienie dyżurów w szatniach szkolnych, czuwanie nad właściwym porządkiem
i zabezpieczeniem poszczególnych szatni.

9) do zadań intendenta należy:

a) pobieranie zaliczek i rozliczanie się z nich na podstawie rachunków,

b) prowadzenie bieżących raportów żywienia,

c) sporządzanie, wspólnie z opiekunem świetlicy i kucharzem, dekadowych jadłospisów,

d) zaopatrywanie świetlicy szkolnej w żywność i środki czystości.

10) do zadań kucharza należy:

a) sporządzanie, wspólnie z opiekunem świetlicy szkolnej oraz intendentem, dekadowych jadłospisów,

b) przygotowanie i wydawanie posiłków w świetlicy szkolnej,

c) pomoc w dokonywaniu zakupów artykułów żywnościowych i środków czystości,

d) sprawdzanie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń kuchennych,

e) utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniach stołówki szkolnej,

f) kierowanie pracą stołówki szkolnej.

11) do zadań pomocy kuchennej należy:

a) pomoc kucharzowi w przygotowaniu posiłków w stołówce szkolnej,

b) wydawanie posiłków w stołówce szkolnej,

c) pomoc w dokonywaniu zakupów artykułów żywnościowych i środków czystości,

d) utrzymywanie należytej czystości pomieszczeń stołówki szkolnej.

12) do zadań szatniarki należy:

a) nadzoruje i organizuje całokształt pracy szatni szkolnej,

b) ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone przez uczniów mienie,

c) organizuje pracę szatni szkolnej w taki sposób, aby zapewnić ład i bezpieczeństwo przebywających w niej uczniów,

d) współpracuje z woźnym szkolnym w zakresie utrzymania porządku i dyscypliny uczniów podczas wchodzenia i wychodzenia ze szkoły, może opuścić swoje stanowisko pracy w celu wykonania innych zadań  tylko w okresie pomiędzy przerwami międzylekcyjnymi. W tym czasie zamyka szatnię szkolną,

e) wykonanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez dyrektora szkoły,

f) stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.

13) pracownicy obsługi zobowiązani są do:

a) przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole,

b) przestrzegania regulaminu pracy,

c) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

d) właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne,

e) utrzymanie w czystości sprzętu i pomieszczeń stołówki szkolnej,

f) dbania o dobro szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkołę,

g) dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy.

14) pracownicy administracji i obsługi mają prawo do:

a) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań administracyjnych lub zadań związanych z obsługą szkoły,

b)wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację zadań  administracyjnych lub zadań związanych z obsługą szkoły,

c) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów
w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządowych,

d) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanych na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym lub pracowników sfery budżetowej,

e) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się
 do nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

f) nagrody dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Kryteria przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród. Nagroda może być przyznana w każdym terminie, a w szczególności z okazji Święta Edukacji Narodowej. Wysokość ustala dyrektor szkoły,

g) odznaczenia „ Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, za szczególne zasługi dla oświaty,

h) środków higieny i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami,

i) świadczeń urlopowych określonych w Kodeksie Pracy,

j) korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w  regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

15) uprawniony przez dyrektora szkoły pracownik szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora;

16) nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamię przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 

ROZDZIAŁ 7

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

§ 59

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2. W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

1) urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku 2014/2015;

       2) urodzone w 2009 r.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
 w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość
 do podjęcia Nauki szkolnej.

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

5. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych dyrektor grupuje dzieci
 od najmłodszego i kolejno według miesięcy urodzenia.

6. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły dokonując podziału może odstąpić od zasady o której mowa w ust. 5. Może to nastąpić w przypadkach:

1) gdy w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w różnych rocznikach;

2) dzieci są spokrewnione;

3) dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu;

4) konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci;

5) gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły.

 

§ 60

1. Odroczenie obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej do której zostało przyjęte dziecko.

2. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.

3. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

4. Dyrektor szkoły podstawowej w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka z poza obwodu szkoły, zawiadamia dyrektora szkoły „obwodowej” dla dziecka o odroczeniu przez niego spełniania obowiązku szkolnego.

 

§ 61

1. Inne formy spełniania obowiązku szkolnego:

1) obowiązek szkolny może być spełniony przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 16 ust. 8-14 ustawy o systemie oświaty;

2) dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie jak w ust. 1 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły
na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki;

3) za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca co najmniej 50% obowiązujących zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej.

3. Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegają obowiązkowi szkolnemu:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających dziecku przygotowanie się do zajęć;

4) informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej
w obwodzie w którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową.

 

§62

1. Zasady rekrutacji do szkoły:

1) do Szkoły Podstawowej przy Zespole Placówek Oświatowych przyjmuje się
„z urzędu” kandydatów zamieszkałych na terenie obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia do szkoły dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów;

2) na wniosek rodziców dziecko zamieszkałe poza obwodem, może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

3) kryteria naboru na wolne miejsca dla dzieci  spoza obwodu dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości  do końca lutego;

4) na wolne miejsca w szkole, w przypadku określonym w ust. 2 rekrutację na rok szkolny 2015/2016 przeprowadza się na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów w oparciu o poniższe kryteria:

a)I etap postępowania rekrutacyjnego:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

-niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde kryterium w I etapie postępowania rekrutacyjnego kandydatowi przyznaje się po jednym punkcie.

W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równorzędną liczbę punktów, liczba kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc przeprowadza się II etap postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem poniższych kryteriów:

b) II etap postępowania rekrutacyjnego:

- rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki,

- przynajmniej jedno z rodziców pracuje w obwodzie szkoły, do której złożono wniosek,

- szkoła jest położona najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców,

- dziecko uczęszcza na zajęcia adaptacyjne w szkole,

- rodzic jest absolwentem szkoły,

- inna uzasadniona przez rodzica sytuacja rodzinna.

Za każde kryterium przyznaje się 10 punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów z dwóch etapów postępowania rekrutacyjnego i w sytuacji, gdy liczba chętnych przekracza liczbę wolnych miejsc, o kolejności przyjęć decyduje data wniesienia wniosku.

2)Terminy postępowania rekrutacyjnego:

a) nabór uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzony jest
 od 1 marca do 31 marca dla uczniów, którzy w danym roku kalendarzowym ukończą piąty rok życia;

b) podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych – 31 maja;

c) potwierdzenie przez rodziców lub prawnych opiekunów uczęszczania kandydata do szkoły – do dnia 5 czerwca;

d) podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych – do dnia
 7 czerwca.

 

§ 63

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziałach I – III szkolnych powinna wynosić nie więcej niż 25 uczniów.

3. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny: terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

4. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią, ustalone przez dyrektora i zaopiniowane przez radę pedagogiczną:

1) szkolny plan nauczania;

2) arkusz organizacji nauczania;

3) tygodniowy rozkład zajęć.

5. Szkolny plan nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora,
 na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach.

1) organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek wychowawcy;

2) ramowy rozkład dnia określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej.

 

 

§ 64

1. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

2. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących
do 26 uczniów.

 

§ 65

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

§ 66

1. Organizacja zajęć dodatkowych:

1) zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym;

2) zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

 

§ 67

1. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobo­wiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora
 i zastępców dyrektora, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt. 2. Karty Nauczyciela.

3. W szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada
 w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1września.

 

§ 68

1.Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek:

1) opiekę nad uczniami w tym czasie sprawują katecheci, ale w sytuacji, gdy grupa uczniów uczęszczających na rekolekcje jest zbyt duża, by sami katecheci zagwarantowali
im bezpieczeństwo, zobowiązuje się do tego także innych nauczycieli i wychowawców;

2) nauczyciele są zobowiązani do sprawowania opieki nad uczniami biorącymi udział
w rekolekcjach;

3) nauczyciele organizacją zajęcia opiekuńczo-wychowawczych w szkole dla dzieci, które nie biorą udziału w rekolekcjach lub po ich zakończeniu.

2. W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż.

 

§ 69

1. Dzieci przybywające z zagranicy będą przyjmowane do innych form wychowania przedszkolnego na warunkach i trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej.

 

§ 70

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samo-kształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

2. Podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano
z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej  są własnością szkoły.

3. Ilekroć mowa o:

1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,
a zakupiony z dotacji docelowej;

2) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

3) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

4. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane
są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.

5. podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych.

6. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;

2) korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę;

3) korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni;

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni.

7. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję kształcąco-wychowawczą poprzez:

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych;

2) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

3) kształcenie kultury czytelniczej;

4) wdrażanie do poszanowania książki;

5) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym.

8. Wychowawczą poprzez:

1) współdziałanie z nauczycielami;

2) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych;

3) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

4) pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

5) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

9. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Uprawnieni
 do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek.

10. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.

11. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:

1) koordynowanie pracy w bibliotece:

a) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,

b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

c) projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,

d) sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa,

e) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki,

2) praca pedagogiczna:

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,

b) udostępnianie zbiorów,

c) udzielanie informacji bibliotecznych,

d) rozmowy z czytelnikami o książkach,

e) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

f) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie
 z programem,

g) udostępnienie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów,

h) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,

i) prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,

j) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,

k) dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,

l) dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów,

3) praca organizacyjna:

a) gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) opracowanie biblioteczne zbiorów,

c) selekcja zbiorów i ich konserwacja,

d) organizowanie warsztatu informacyjnego,

e) wydzielenie księgozbioru podręcznego,

f) prowadzenie katalogów,

g) udostępnienie zbiorów,

4) współpraca z rodzicami:

a) w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów,

b) bibliotekami poza szkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.

12. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).

13. Ponadto biblioteka pełni funkcję Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej które jest wykorzystywane w następujący sposób:

1) tworzenie przez uczniów i nauczycieli pomocy dydaktycznych z materiałów wyszukanych w Internecie;

2) wykorzystywanie multimediów w nauczaniu przedmiotowym;

3) organizowanie i realizacja zajęć edukacji czytelniczej;

4) organizowanie zajęć z zakresu ścieżek międzyprzedmiotowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji i aktywizujących metod nauczania;

5) wykorzystywanie Internetu w dodatkowych zajęciach;

6) organizowanie dla nauczycieli warsztatów z uwzględnieniem nowoczesnych trendów psychologii;

7) usprawnianie współpracy z placówkami, instytucjami i towarzystwami oświatowymi;

8) promocję szkoły poprzez strony www (prezentacja dorobku uczniów i nauczycieli).

 

§ 71

Świetlica szkolna

1. Procedury przyjmowania dziecka do świetlicy szkolnej:

1) warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie przez rodziców wniosku do dyrektora szkoły w terminie do 7.09. każdego roku szkolnego (wniosek można pobrać ze strony lub z świetlicy);

2) składanie wniosków obowiązuje rodziców uczniów z Kadzidła, uczniowie dojeżdżający są przyjmowani do świetlicy bez w/w formalności;

3) wnioski rozpatruje Komisja Kwalifikacyjna w składzie:

a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły,

b) wychowawca świetlicy,

c) pedagog,

4) w przypadku decyzji odmownej przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej rodzic może odwołać się do organu prowadzącego szkołę - Rady Gminy.

5) do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas 0 - VI, którzy:

a) pozostają pod opieką szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych,

b) oczekują na odebranie przez rodziców,

c)oczekują na dowóz organizowany przez gminę,

d) korzystają z wydłużonej opieki szkolnej z powodu innych niż ww. okoliczności.

6) rodzice mają obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o nieobecności dziecka dłużej niż 14 dni lub rezygnacji z uczęszczania do świetlicy.

7) uczeń, który uczestniczy w lekcjach, a nie uczęszcza do świetlicy, po 14 dniach może zostać skreślony z listy wychowanków świetlicy, po pisemnym powiadomieniu rodziców.

8) świetlica otwarta jest w godzinach od 6.45 do 15.05.

9) na zajęciach świetlicowych nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów pod opieką jednego nauczyciela.

2. Procedury odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej:

1) dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej przez rodziców lub inne osoby wskazane przez rodziców, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo;

2) wychowawcy sprawują opiekę nad dziećmi w godzinach pracy świetlicy od 6:45 do 15.05. Za dzieci pozostawione w szkole przed rozpoczęciem pracy świetlicy odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice;

3) w przypadku, gdy dziecko ma opuścić świetlicę w innych godzinach niż zapisano
we wniosku zgłoszeniowym lub ma się udać do domu samodzielnie, rodzic jest zobowiązany przedstawić pisemne zwolnienie dziecka z własnoręcznym podpisem
i aktualna datą;

4) dzieci mogą być odbierane również przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę;

5) w sytuacjach sporadycznych odebrać dziecko ze świetlicy może inna osoba dorosła wyłącznie na pisemną prośbę rodziców, z własnoręcznym podpisem rodzica i aktualną datą;

6) dopuszcza się możliwość odbioru dziecka ze świetlicy przez niepełnoletnie rodzeństwo, jeśli sytuacja życiowa rodziny tego wymaga. Rodzice są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Rodzice ponoszą odpowiedzialność
za bezpieczeństwo swoich dzieci w drodze ze szkoły do domu;

7) dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 15.05;

8) wychowawca świetlicy powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć kto odbiera dziecko ze świetlicy. Ze świetlicy lub miejsca pobytu grupy świetlicowej można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic/osoba upoważniona dotarł na miejsce pobytu grupy;

9) wychowawca może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub zachowanie tej osoby jest agresywne.
W takim przypadku wychowawca ma obowiązek zaopiekować się dzieckiem do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka. O zaistniałym fakcie powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły oraz pedagog szkolny;

10) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

3. Postępowanie w sytuacjach nieodebrania dziecka ze świetlicy lub zgłoszenie się po dziecko osoby, która nie może sprawować opieki nad dzieckiem:

1) w przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy (sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka;

2) w razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców, wychowawca ma obowiązek powiadomić
o zaistniałej sytuacji dyrekcję szkoły oraz pedagoga szkolnego, którzy podejmą decyzję
o dalszym postępowaniu np. powiadomieniu Policji;

3) z przebiegu zaistniałej sytuacji wychowawca jest zobowiązany sporządzić protokół zdarzenia podpisany przez świadków i przekazać go dyrektorowi szkoły;

4) w przypadku powtarzających się sytuacji nieodbierania dziecka ze świetlicy
w wyznaczonym czasie, w stosunku do rodziców zostaną podjęte odpowiednie działania, np. powiadomienie Sądu Rodzinnego.

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej stanowi załącznik do regulaminu świetlicy.

5. Celem działalności świetlicy szkolnej jest:

1) zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu;

2) stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych;

3) Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej ma również sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie:

a) rozwijanie sprawności manualnych: zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie itp.,

b) rozwijanie zainteresowań czytelniczych, ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania i aktywnego słuchania: czytanie prasy dla dzieci, baśni, bajek, opowiadań, wierszy,

c) poszerzenie wiadomości, zaspokojenie ciekawości świata: czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki
 z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne, praca z mapą
i atlasem; rozwijanie umiejętności wypowiedzi na dowolny i zadany temat: rozmowy z dziećmi, pogadanki, zabawy poszerzające zasób słów,

d) rozwijanie ekspresji ruchowej i sprawności motorycznej: zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy taneczne, gry i zabawy sportowe, zabawy sprawnościowe na boisku szkolnym, ćwiczenia gimnastyczne na sali,

e) rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy, komunikacji interpersonalnej i współpracy
w grupie: zabawy integracyjne w kręgu, zabawy zespołowe, praca w grupach, zabawy stolikowe wg zainteresowań dzieci, gry planszowe, rozmowy i pogadanki
nt. emocji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, asertywności, zdrowej rywalizacji, zabawy okolicznościowe,

f) rozwijanie sprawności umysłowych: zabawy doskonalące pamięć, krzyżówki, rebusy, łamigłówki, gry logiczne, puzzle, mozaika, kalambury, quizy,

g) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie, szacunku dla przyjętych norm współżycia w grupie, szacunku do przedmiotów, kształtowanie wrażliwości estetycznej: dbanie o czystość sali świetlicowej, porządkowanie zabawek, świetlicowej biblioteczki, gier, przestrzeganie regulaminu świetlicy – podejmowanie dyskusji nt. zasad współżycia w grupie świetlicowej, dbanie o wystrój świetlicy, projektowanie i wykonywanie dekoracji okolicznościowych.

6. Obowiązki wychowawcy świetlicy:

1) przestrzeganie dyscypliny pracy;

2) prowadzenie na bieżąco dzienników zajęć;

3) sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów;

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu;

5) wychowawca jest odpowiedzialny za młodzież przebywającą w świetlicy;

6) wychowawca dba o powierzony sprzęt i pomoce naukowe.

7. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych:

1) właściwie zorganizowanej opieki;

2) życzliwego traktowania;

3) swobodnego wyrażania myśli i przekonań;

4) opieki wychowawczej;

5) poszanowania godności osobistej;

6) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

7) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy;

8) przestrzegania zasad współżycia w grupie;

9) współpracy w procesie wychowania;

10) pomagania słabszym;

11) dbałości o wspólne dobro, ład  i porządek w świetlicy;

12) ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

8. Tworzenie i wyposażenie świetlicy:

1) świetlica jest wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej, a zatem:

a) sprzęt audiowizualny,

b) czasopisma, książki, itp.

c) sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

5. Organizacja pracy świetlicy:

1) świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły;

2) zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci z klas 0 - III i IV – VI, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazdy;

3) czas pracy świetlicy trwa od 650do 1500;

4) w świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25;

5) wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo;

6) nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły;

7) świetlica prowadzi dożywianie w formie zupy i chleba. Uczniowie wnoszą opłaty ustalone przez komisję;

8) zajęcia świetlicowe organizowane są podczas rekolekcji wielkopostnych;

9) świetlica, sprawuje funkcje kontrolne nad żywieniem dzieci - zupy finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle przyznawane są na podstawie oświadczeń rodziców o zarobkach (decyduje GOPS);

10) wychowawcami świetlicy są nauczyciele pracujący w szkole, którzy odpowiadają za:

a) całokształt pracy wychowawczo-opiekuńczej w świetlicy,

b) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,

c) dbają o aktualny wystrój świetlicy,

d) współpracują z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie pomocy
 w kompensowaniu braków dydaktycznych,

e) współpracują z pedagogiem szkolnym, opiekunem społecznym; otaczają opieką dzieci zaniedbane wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz inne wymagające szczególnej opieki,

f) współpracują z rodzicami,

g) uzgadniają z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy, kuchni i stołówki,

11) dokumentacja świetlicy:

a) roczny plan pracy

b) dziennik zajęć,

c) regulamin świetlicy,

d) ramowy rozkład dnia,

12) świetlica szkolna może prowadzić zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla oddziałów klasowych w sytuacjach nagłej nieobecności nauczycieli poszczególnych przedmiotów;

13) plan pracy świetlicy szkolnej musi być spójny z programem wychowawczym szkoły;

14) plan pracy świetlicy szkolnej zatwierdza rada pedagogiczna szkoły na pierwszym posiedzeniu plenarnym w danym roku szkolnym;

15) wychowawcy świetlicy szkolnej składają sprawozdanie z działalności świetlicy
 na posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły, podsumowujących poszczególne okresy każdego roku szkolnego.

 

§ 72

1. Stołówka szkolna:

1) w celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów. Stołówka organizuje swoje zadania zgodnie z regulaminem, który stanowi odrębny dokument;

2) stołówka szkolna zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku;

3) odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły i rada gminy w porozumieniu z intendentem;

4) szkoła stara się pozyskać środki finansowe, aby częściowo lub całkowicie zwolnić z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia;

5) ze stołówki szkolnej, za pełną odpłatnością, mogą korzystać pracownicy szkoły;

6) czynności związane z pobieraniem opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej prowadzi wyznaczony przez dyrektora wychowawca świetlicy w terminach przez siebie ustalonych
 i podanych do ogólnej wiadomości;

7) posiłki wydawane w stołówce szkolnej są ustalane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.

8) Jadłospis ustala intendent, w porozumieniu z kucharzem;

9) jadłospis zatwierdza dyrektor szkoły;

10) zatwierdzony jadłospis podaje do wiadomości korzystających intendent;

11) normy zatrudniania pracowników w stołówce szkolnej określają obowiązujące w tym zakresie przepisy i wytyczne organu prowadzącego szkołę.

 

 

 

§ 73

1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:

1) w klasach 1 - 3 oraz oddziałach przedszkolnych:

a) podczas zajęć w klasie, na wycieczce oraz w czasie przejścia do drugiego budynku szkolnego opiekę sprawuje nauczyciel – wychowawca lub nauczyciel uczący dziecko,

b) w czasie przerw dzieci przebywają pod opieką nauczycieli dyżurnych,

c) nauczyciel zobowiązany jest do:

- równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

- prowadzenia różnorodnych zajęć każdego dnia,

d) jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie powinni przebywać w czasie przerw śródlekcyjnych na świeżym powietrzu pod nadzorem nauczyciela.

2) w klasach 4-6:

a) nadzór nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych,

b) w czasie przerwy nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący,

c) w salach do zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych obowiązują szczegółowe regulaminy opracowane przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, które są znane uczniom oraz rodzicom,

d) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę, uczniowie pozostają pod opieką osób do tego upoważnionych,

e) podczas wyjazdu z uczniami poza miejscowość, a także podczas wycieczek pieszych
po mieście lub z wykorzystaniem środków lokomocji miejskiej jeden opiekuna przypada na grupę do 15 uczniów,

f) opiekun wycieczki przestrzega przepisów obowiązujących organizatorów wycieczek szkolnych, opisanych w regulaminie wycieczek,

3) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej na drogach publicznych:

a) prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich z przepisami ruchu drogowego raz organizuje różne formy zajęć sprzyjających opanowaniu umiejętności poruszania się bezpiecznie po drogach,

b) współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego,

4) w czasie przerw pełnione są dyżury nauczycielskie zgodnie z grafikiem ustalonym przez dyrektora.

a) za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów wychowawczych,

b) nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach,
w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni przed salą gimnastyczną ,

c) dyżur wychowawczy rozpoczyna się co najmniej 15 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo
 z dzwonkiem kończącym przerwę,

d) za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcję,

e) za bezpieczeństwo uczniów przebywających w szatni przed lekcjami odpowiada obsługa szatni,

f) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają nauczyciele organizujący te zajęcia,

g) opiekunowie oddziałów przedszkolnych, wychowawcy klas pierwszych i czwartych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej,

5) szkoła zapewnia uczniom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie ich pobytu w placówce,
 a także podczas zajęć poza jej terenem. Szkoła dba o pełne poczucie bezpieczeństwa uczniów (zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym) oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i przepisów ppoż.:

a) za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła – od momentu jego przyjścia do szkoły
do momentu jego wyjścia ze szkoły,

b) uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły (godziny te należy uzgodnić z rodzicami),

c) minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły,

d) nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych,

e) puszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły,

f) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów ( również całych klas) i przekazanie jednemu  nauczycielowi opieki nad grupą.

g) ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz działań i godzinę wyjścia ze szkoły,

h) nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić
mu odpowiedniej opieki,

i) uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim powiadomieniu rodziców,

j) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych
i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia,

 

§ 74

1. Zobowiązuje się rodziców do przyprowadzania do szkoły dzieci zdrowych.

2. Zasady postępowania obowiązujące w szkole w sytuacji złego samopoczucia dziecka podczas trwania zajęć szkolnych:

1) w sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych o zaistniałych zdarzeniach;

2) inne problemy zdrowotne zgłaszane przez dzieci:

a) w innych przypadkach, gdy dziecko zgłasza wystąpienie problemu zdrowotnego
(np. kaszel, podwyższona temperatura ciała, dolegliwości bólowe), pielęgniarka
po rozmowie z dzieckiem zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych, z zaleceniem konieczności odbycia konsultacji lekarskiej,

b) rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka
ze szkoły,

c) w przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów, będzie ono odizolowane od grupy. Dziecko będzie przebywać w gabinecie pielęgniarki lub innym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela do momentu przybycia rodziców,

d) w sytuacji nieobecności pielęgniarki do podjęcia tych działań zobowiązany jest dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel,

3) podawanie leków dzieciom z chorobą przewlekłą:

a) w odniesieniu do dziecka z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków w szkole, rodzice dziecka przed przyjęciem do placówki zobowiązani są do przedłożenia informacji: na jaką chorobę dziecko choruje, jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania),

b) w czasie nieobecności pielęgniarki w Szkole - w sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga podania leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę; podania leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę)- czynności te mogą wykonywać również inne osoby (samo dziecko, nauczyciel), jeżeli zostały poinstruowane w tym zakresie,

c) pracownik szkoły przyjmujący zadanie, o którym mowa w podpunkcie b, musi wyrazić na to zgodę na piśmie,

d) na samodzielne przyjmowanie leków przez dziecko rodzice muszą również wyrazić pisemną zgodę.

 

ROZDZIAŁ 8

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

§ 75

1. Zasady oceniania uczniów I etapie edukacyjny - kl. I-III:

1) informowanie o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2) motywowanie do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce
i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

2. Ocenianie powinno:

1) dawać dziecku informacje o tym, co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest na drodze do osiągnięcia celu;

2) uwzględniać możliwości dziecka;

3) brać pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonanie jakiegoś zadania;

4) nie etykietować dzieci;

5) zachęcać do dalszej pracy, uświadamiać, że wysiłek się opłaca;

6) nie pełnić funkcji kary czy nagrody;

7) nie zawierać krytyki osoby;

8) uwzględniać postęp, jaki dokonał się w dziecku.

3. Oceniając postępy uczniów należy brać pod uwagę oprócz wiedzy:

1) wkład pracy dziecka;

2) efekt jaki on osiąga;

3) jego możliwości.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych
w szkole programów nauczania.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

6. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli  stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

§ 76

1. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej. Ocenianie w klasach I-III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach. Celem oceniania w edukacji wczesnoszkolnej jest:

1) poznanie uczniów i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju;

2) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;

3) doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności
od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

3. Ocena szkolna w edukacji wczesnoszkolnej pełni wiele różnorodnych funkcji powiązanych
z procesem kształcenia i wspomaganiem dziecka we wszechstronnym rozwoju na miarę jego możliwości. Do tych funkcji zaliczamy:

1) funkcję informacyjną- uwzględniającą wkład pracy ucznia;

2) funkcję korekcyjną- uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń;

3) funkcję motywacyjną- uwzględniającą możliwości ucznia.

 

§ 77

1. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia:

1) oceny dzielą się na:

a) bieżące,

b) klasyfikacyjne śródroczne i roczne,

2) wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości. Sposoby oceniania w:

a) dokonywana we wrześniu na początku etapu lub w przypadku przyjęcia nowego ucznia – do 4 tygodni po jego przyjęciu,

b) dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno-emocjonalnego ucznia oraz rozwoju jego funkcji poznawczo-motorycznych, warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej,

c) sporządzana jest w formie opisowej wg uznania nauczyciela,

3) Ocena bieżąca:

a) odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych,

b) polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach,

c) może być wyrażona stopniem zapisanym w karcie pracy lub zeszycie i dzienniku lub też może być to ocena wspomagająca i motywująca ucznia ,

d) ocenianie wspomagające ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco, podczas wielokierunkowej działalności ucznia, nauczyciel nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować,

e) nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego
tj.: obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim, pisze recenzje prac, motywuje
do dalszych wysiłków,

f) nauczyciel porównuje osiągnięcia ucznia w kolejnych miesiącach, śledzi jak kształtują się poszczególne umiejętności i jakie postępy czyni dziecko,

g) Spostrzeżenia nauczyciela notowane systematycznie w dzienniku lekcyjnym oraz prace dziecka są podstawą do skonstruowania oceny opisowej ucznia.

3. W klasach I - III ocena bieżąca, śródroczna i roczna klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową, która obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:

1) edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się ustne
i pisemne, gramatykę i ortografię;

2) edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości z geometrii
i umiejętności praktycznych z tego zakresu;

3) edukacji społeczno - przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym
i środowisku społecznym, umiejętność dokonywania obserwacji;

4) edukacji plastyczno – technicznej: kultura pracy, poznawanie architektury, malarstwa
i rzeźby, działalność plastyczno – techniczna;

5) edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki;

6) wychowanie fizyczne: sprawność fizyczno - ruchową, elementy higieny osobistej, gry
i zabawy ruchowej;

7) edukacji językowej (j. angielski): rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień oraz krótkich tekstów, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, wypowiadanie się;

8) zajęć komputerowych: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji.

4. Sprawdzanie osiągnięć i umiejętności edukacyjnych uczniów powinno być dokonywane systematycznie w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność
na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, poprzez wystawienie oceny bieżącej.

5.W klasach I – III osiągnięcia edukacyjne sprawdza się w toku kontroli ciągłej obejmującej:

1) obserwację pracy ucznia;

2) jego zaangażowanie;

3) analizę osiąganych sprawności;

4) umiejętność współpracy i współdziałania.

6. Miejsca zapisu oceny. Postępy ucznia nauczyciel notuje, wykorzystując:

1) dla oceny bieżącej:

a) dziennik lekcyjny,

b) zeszyty przedmiotowe i ćwiczenia ucznia,

c) prace ucznia gromadzone w teczkach  - sprawdziany, testy,

2) dla oceny śródrocznej program komputerowy - Ocena opisowa (treść oceny opisowej przekazuje się rodzicom),

3) dla oceny rocznej:

a) program komputerowy - ocena opisowa, treść oceny osiągnięć edukacyjnych
i zachowania ucznia dołącza się do dziennika lekcyjnego,

b) świadectwa szkolne,

c) arkusze ocen.

 

§ 78

1. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej:

1) ustala się jedną śródroczną/roczną ocenę opisową z zajęć edukacyjnych.

2) Ocenianie w klasach I - III obejmuje:

a) płaszczyznę intelektualną,

b) zachowanie emocjonalne,

c) rozwój poznawczy,

d) rozwój artystyczny,

e) rozwój społeczno-emocjonalny i fizyczny.

3) Ocenianie obejmuje w szczególności:

a) zainteresowania, aktywność, predyspozycje, kompetencje ucznia,

b) cechy osobowościowe charakteryzujące ucznia: zdolny, pracowity, systematyczny,

c) motywację do działania, co go mobilizuje,

d) sposób reagowania, zachowanie w określonych sytuacjach,

e) mówienie i słuchanie,

f) czytanie i pisanie,

g) umiejętności matematyczne,

h) umiejętności matematyczno – przyrodniczo – geograficzne,

i) wykonanie prac plastycznych z zastosowaniem różnych technik,

j) śpiewanie poznanych piosenek, improwizowanie na różnych instrumentach muzycznych,

k) wykorzystywanie różnych środków wyrazu do przedstawienia nastrojów, uczuć
i wydarzeń,

l) akceptację zasad współżycia w grupie,

m) wyrażanie emocji oraz ich akceptację przez innych,

n) akceptację obowiązków wynikających z roli ucznia,

o) sprawność fizyczną, dbałość o własne zdrowie.

4) Ustala się następujące składniki cząstkowe oceny opisowej w pierwszym etapie edukacyjnym:

a) wstępne badania diagnostyczne przeprowadzone na początku każdej klasy,

b) stopień opanowania wiadomości i umiejętności,

c) aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych,

d) sposób prowadzenia zeszytów przedmiotowych, kart pracy,

e) obserwacja zachowania ucznia wobec innych ludzi, przyrody i wytworów kultury,

f) sprawdziany przeprowadzone po opracowaniu każdego działu programowego oraz sprawdziany śródroczne,

g) analiza wytworów dziecka i wysiłek ucznia wkładany w wykonywaną pracę, zadanie,

h) jakość wykonywanej pracy, zadania.

5) Przy ocenianiu bieżącym oprócz oceny opisowej stosuje się stopnie w skali od1 do 6.

6) Oceny dotyczą następujących edukacji:

a) polonistycznej,

b) matematycznej,

c) społeczno - przyrodniczej,

d) plastyczno - technicznej,

e) muzycznej,

f) wychowania fizycznego,

g) komputerowej,

h) język nowożytny.

7) Skala ocen:

a) celująca – 6,

b) bardzo dobra – 5,

c) dobra – 4,

d) dostateczna – 3,

e) dopuszczająca – 2,

f) niedostateczna – 1.

2. Pozytywnymi ocenami są: 6,5,4,3,2.

3. Negatywną oceną jest: 1.

4. Ocenianiu podlega:

1) czytanie: tempo, technika, rozumienie;

2) pisanie: tempo, technika, poprawność;

3) mówienie, słuchanie, wiedza o języku;

4) umiejętności matematyczne;

5) znajomość przyrody, wyróżnianie i opisywanie składników przyrody;

6) prace artystyczne, zachowanie wobec wytworów kultury;

7) sprawność fizyczna, postawa ciała, zdrowie.

4.Ustala się ogólne kryteria stosowania ocen wyrażanych cyfrą:

1) Ocenę celującą uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe. Osiąga sukcesy
w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.

2) Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy
i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3) Ocenę dobrą uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie, na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje(wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4) Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował większość wiadomości
i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej. Może mieć braki
w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Przy pomocy nauczyciela wykonuje niektóre zadania.

5) Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości
i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie poniżej wymagań zawartych w podstawie programowej, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.

6) Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości
i umiejętności określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach
i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace.

5. Przy ustalaniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, technicznej, muzycznej i zdrowotnej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.

6. Ocena śródroczna oraz roczna z języka angielskiego jest oceną opisową.

7. Ocenę z religii w klasach 1-3 ustala się według skali przyjętej w drugim etapie edukacyjnym.

8. Przy ocenianiu stosuje się dodatkowo:

1) ustną informację o osiągnięciach;

2) pisemną informację zwrotną;

3) pochwałę ustną lub pisemną;

4) ocenę koleżeńską.

 

§ 79

1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów:

1) formy oceniania:

a) edukacja polonistyczna - umiejętności i wiedza uczniów sprawdzane są poprzez:

- przepisywanie,

- dyktanda (kl. II - III),

- pisanie z pamięci (kl. I),

- czytanie ze zrozumieniem (kl. II - III),

- czytanie tekstu wyuczonego i nieznanego,

- odpowiedź ustną,

- sprawdziany,

- prace domowe,

- recytację,

- prezentację pracy własnej i grupy,

- prace pisemne,

- udział w konkursach,

b) edukacja przyrodnicza i społeczna - umiejętności i wiedza uczniów sprawdzane
są poprzez:

- pracę w grupie,

- prace pisemne,

- obserwacje i doświadczenia,

- pracę z mapą,

- podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody,

- udział w konkursach,

c) edukacja matematyczna - umiejętności i wiedza uczniów sprawdzane są poprzez:

- sprawdziany i kartkówki,

- prace domowe,

- samodzielną pracę na lekcji,

- dokonywanie pomiarów: długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości,

- ważenie przedmiotów, odmierzanie płynów i odczytywanie godzin,

- udział w konkursach,

d) edukacja plastyczna i techniczna - umiejętności i wiedza uczniów sprawdzane
są poprzez:

- przygotowanie do zajęć,

- samodzielne prace plastyczne i techniczne,

- udział w konkursach.

e) edukacja muzyczna - umiejętności i wiedza uczniów sprawdzane są poprzez:

- śpiewanie poznanych piosenek,

- tworzenie muzyki,

- interpretację muzyki,

- udział w konkursach.

f) wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna - umiejętności i wiedza uczniów sprawdzane są poprzez:

- udział w zabawach, grach terenowych i zawodach sportowych,

- przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych,

- posługiwanie się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

g) zajęcia komputerowe - umiejętności i wiedza uczniów sprawdzane są poprzez:

- posługiwanie się wybranymi programami i grami edukacyjnymi,

- wyszukiwanie informacji i korzystanie z nich,

- tworzenie tekstów i rysunków.

2.Częstotliwość oceniania:

 

Formy aktywności

Częstotliwość

w półroczu

Zakres

Zasady

przeprowadzania

Ocena

Sprawdziany

25 – 45 min

 

2

Materiał

Obejmuje dział

 

Zapowiedź

1 tydzień przed

terminem

 

100% -ocena celujący,

99% -90%

- ocena bardzo dobry,

89% - 75%

- ocena dobry,

74% - 50%

- ocena dostateczny,

49% - 31%

- ocena dopuszczający,

30% - 0%

- ocena niedostateczny

Kartkówki

15 min

 

2 -3, wg uznania

nauczyciela

 

Materiał

Obejmujący

1 lub 2 -3

jednostki

tematyczne

 

Z ostatniej lekcji

- bez zapowiedzi,

z 3 lekcji

-zapowiedziana

jeden dzień przed

terminem

 

100% -ocena celujący,

99% -90%

- ocena bardzo dobry,

89% - 75%

- ocena dobry,

74% - 50%

- ocena dostateczny,

49% - 31%

- ocena dopuszczający,

30% - 0%

- ocena niedostateczny

Prace domowe

 

 

 

Wg uznania

nauczyciela, nie mniej niż 4 w

semestrze

Na bieżąco

 

 

 

 

Termin określa

nauczyciel

 

 

 

sześciostopniowa

skala i informacja

zwrotna,

ocena słowna,

ocena koleżeńska

Wypowiedzi ustne

Wg potrzeb

Materiał

bieżący

 

Bez zapowiedzi

sześciostopniowa

skala ,ocena słowna,

ocena koleżeńska

Prace pisemne: notatka, opis, opowiadanie, list, ogłoszenie

Klasa II

i III wg

potrzeb

 

Materiał

wskazany

przez

nauczyciela

Termin

określa

nauczyciel

 

sześciostopniowa

skala lub informacja

zwrotna

 

Czytanie głośne

1 – 2 razy

w tygodniu

 

Teksty

wyuczone

i nieznane

Bez zapowiedzi

sześciostopniowa

skala, ocena słowna

 

Czytanie ze zrozumieniem

 

1 raz w miesiącu

klasy II i III

Teksty

nieznane

 

Bez zapowiedzi

sześciostopniowa

skala

 

Prace plastyczne i

techniczne

Minimum 4 prace

w semestrze

Zgodnie z

tematyką

lekcji

Warunki określone

przez nauczyciela

sześciostopniowa

skala, ocena,

koleżeńska

Aktywność na zajęciach wychowania

fizycznego

Wg potrzeb

Zgodnie z

tematyką

lekcji

Warunki określone

przez nauczyciela

sześciostopniowa

skala, ocena,

koleżeńska

 

3.Zasady oceniania:

1) w ocenie z edukacji plastycznej technicznej, muzycznej, wychowania fizycznego
i edukacji zdrowotnej uwzględnia się wysiłek ucznia, a nie tylko osiągnięte przez niego efekty;

2) sprawdziany, odpowiedzi ustne, kartkówki są obowiązkowe;

3) każdy uczeń ma możliwość poprawy oceny dostatecznej i poniżej dostatecznej
ze sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;

4) nieobecni na sprawdzianie uczniowie piszą go w terminie ustalonym z nauczycielem.

5) ocenione sprawdziany nauczyciel oddaje w terminie 7 dni od daty napisania, a kartkówki 3 dni;

6) sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły w obecności nauczyciela zajęć edukacyjnych;

7) kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe nie podlegają poprawie;

8) oceny z pracy domowej, odpowiedzi ustnej nauczyciel wpisuje do zeszytu ucznia, zeszytu ćwiczeń lub dziennika elektronicznego;

9) na lekcji nauczyciel może ocenić każdy rodzaj aktywności ucznia poprzez gromadzenie plusów (+) i minusów (-). Suma pięciu plusów daje ocenę bardzo dobrą, suma pięciu minusów daje ocenę niedostateczną;

10) uczeń zobowiązany jest do zgłoszenia nieprzygotowania nauczycielowi przed lekcją. Fakt nieprzygotowania jest odnotowany przez nauczyciela w wybrany przez niego sposób;

11) nieprzygotowanie ucznia do lekcji z przyczyn losowych zgłoszonych przez niego, usprawiedliwionych przez rodziców nie powoduje konsekwencji oceny niedostatecznej;

12) przez nieprzygotowanie rozumie się brak: pisemnej pracy domowej, nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej, do niezapowiedzianej kartkówki. W przypadku braku pracy domowej, nauczyciel wpisuje informację dla rodzica w zeszycie lub w dzienniku elektronicznym;

13) w poszczególnych przypadkach uwzględnia się specyfikę pracy w danej klasie lub
w stosunku do uczniów z opinią PPP stosuje się zalecenia zawarte w opinii.

4. Indywidualizacja. W pracy z uczniem na zajęciach nauczyciel uwzględnia:

1) wskazania poradni pedagogiczno – psychologicznej;

2) własne obserwacje;

3) wskazania lekarza specjalisty.

5. Sposoby dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości ucznia:

1) dostosowanie czasu trwania zadań do możliwości skupienia uwagi ucznia;

2) częste monitorowanie pracy ucznia i przywoływanie jego uwagi;

3) dopilnowanie ucznia, aby sprawdził wykonaną pracę;

4) podział sprawdzianów na mniejsze partie;

5) dostosowanie miejsca pracy do potrzeb ucznia;

6) ograniczenie (zmniejszenie) wielkości przepisywanego fragmentu;

7) formułowanie konkretnych oczekiwań w stosunku do ucznia;

8) zezwalanie na dokończenie w domu niektórych prac;

9) zwracanie uwagi i nagradzanie wysiłku ucznia.

6. Indywidualizacja pracy domowej:

1) wybiórcze czytanie - fragmentów tekstu,

2) zadawanie zadań o mniejszym stopniu trudności,

3) zadawanie mniejszych partii materiału.

 

§ 80

1. Narzędzia i metody oceniania umiejętności ucznia:

1) ocenę opisową redaguje się na podstawie informacji zgromadzonych za pomocą narzędzi oceniania;

2) gromadząc informacje na temat postępów ucznia nauczyciel korzysta z następujących metod i narzędzi kontrolno-diagnostycznych takich jak:

a) sprawdziany,

b) testy kompetencji,

c) podręczniki,

d) zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń,

e) bieżącą obserwację ucznia,

3) w systemie oceniania bierzemy również pod uwagę:

a) prace domowe,

b) wytwory pracy ucznia,

c) prace średnio i długoterminowe,

4) Procentowa skala oceny sprawdzianów pisemnych:

a) 100% - 95% + zad. dodatkowe – 6,

b) 100% - 90%  - 5,

c) 89% - 75%    - 4,

d) 74% - 51%    - 3,

e) 50% - 31%    - 2,

f) 30% - 0%      - 1,

5) ocena sprawdzianów ortograficznych. Klasyfikacja błędów za dyktando:

a) błędy pierwszego stopnia ():

- nieprzestrzeganie pisowni wielkiej litery,

- błędy ortograficzne ( ó-u, h-ch, rz-ż),

- opuszczony wyraz z trudnością ortograficzną,

b) błędy drugiego stopnia ():

- błędy interpunkcyjne,

- opuszczanie liter oraz ich elementów,

- błędny zapis spółgłosek miękkich,

- opuszczony wyraz bez trudności ortograficznej,

Objaśnienie: 1 błąd 1º = 3 błędom 2º

c) Zasady oceniania:

- przy ocenie nie uwzględnia się graficznej strony pisma. Wyjątkiem od tej reguły jest czytelny i staranny zapis, bez popełnienia żadnego błędu. Wówczas oceniamy pracę na korzyść ucznia, stawiamy ocenę 6,

- obniża się ocenę o stopień niżej w przypadku wystąpienia:

- jednocześnie błędu 1º i trzech błędów 2º (za kolejne takie błędy ocena
o stopień niżej) lub

- sześciu błędów 2º (za kolejne takie błędy ocena o stopień niżej) lub

- dwóch błędów ortograficznych (za kolejne takie błędy ocena o stopień niżej)

- opuszczonego całego zdania,

d)  uczeń ma prawo do popełnienia błędu:

- nie obniża się oceny za popełnienie tylko1 błędu 1º,

- nie obniża się oceny za popełnienie tylko 3 błędów 2º,

- nie obniża się oceny za popełnienie 1 błędu 1º i 2 błędów 2º (oceniamy na korzyść ucznia),

- nie obniża się oceny za powielenie tego samego błędu w tym samym wyrazie,

e) oceniając pisanie z pamięci oraz przepisywanie tekstu należy:

- uwzględnić graficzną stronę pisma (niedbałość zapisu powoduje obniżenie oceny),

- błędy klasyfikujemy tak, jak za dyktando.

 

§ 81

1. Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia:

1) nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej lub innej specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku
do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym
z programu nauczania, a także dostosować wymagania edukacyjne do możliwości indywidualnych ucznia, w przypadku ucznia niepełnosprawnego;

2) klasyfikowanie śródroczne/roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego – terapeutycznego opracowanego dla niego
na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym okresie (roku szkolnym) oraz ustaleniu śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3) nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem ze stwierdzonymi przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych uwzględniając jego potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

4) nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniom poprzez tworzenie następujących dokumentów:

a) uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego –Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET),

b) uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET),

c) uczniom posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej –dostosowanie wymagań,

5) w sposobie oceniania uczniów z orzeczeniami i opiniami bierze się pod uwagę głównie włożony wysiłek, a nie tylko uzyskany efekt;

6) oceniamy tolerancyjnie czytanie uczniów z podejrzeniem o dysleksję – w miarę możliwości nie zmuszamy uczniów do publicznego głośnego czytania; umawiamy się
z uczniem tak, aby mógł wcześniej przygotować się do głośnego czytania w klasie;

7) uczeń ma prawo do korzystania z liczmanów, jeśli zadecyduje tak nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne (dyskalkulia);

8) uczeń zaś jest zobowiązany do systematycznej pracy nad wyrównywaniem własnych deficytów rozwojowych. W tym celu wykonuje przydzielone przez nauczycieli lub reedukatora ćwiczenia i zadania korygujące trudności (które mogą być oceniane – szczególnie w ramach edukacji polonistycznej);

9) uczniowie z orzeczeniami i opiniami mają prawo uczęszczania na zajęcia reedukacyjne
i logopedyczne, jeśli istnieje taka potrzeba. Po przydzieleniu zajęć uczeń ma obowiązek regularnego uczęszczania na te zajęcia;

10) uczniom z orzeczeniem o upośledzeniu należy dostosować wymagania edukacyjne do ich możliwości oraz jeśli to jest możliwe objąć ich pracą na zespole wyrównawczym
i korekcyjno-kompensacyjnym;

11) o dostosowaniu wymagań programowych oraz możliwościach i sposobach korzystania
z pomocy, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają poinformowani przez wychowawcę.

 

§ 82

1. Elementy śródrocznej /rocznej oceny opisowej:

1) śródroczna oraz roczna ocena postępów edukacyjnych ucznia w klasach I - III jest oceną opisową. Zawiera informacje na temat poziomu opanowania wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej
i wskazuje na potrzeby ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień;

2) śródroczna i roczna ocena opisowa osiągnięć edukacyjnych ucznia powinna zawierać informacje dotyczące:

a) jakości wypowiedzi ustnych i pisemnych,

b) techniki czytania,

c) poprawności ortograficznej,

d) opanowania poznanych zagadnień gramatycznych,

e) stopnia posługiwania się działaniami matematycznymi w zakresie 20/60/100,

f) umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,

g) znajomości treści społeczno-przyrodniczych,

h) pomysłowości, bogactwa, estetyki prac plastycznych,

i) śpiewu,

j) sprawności ruchowej.

 

§ 83

1. Tryb i warunki poprawy oceny:

1) uczeń w klasach I – III ma prawo do poprawy oceny z pracy kontrolnej, sprawdzianu. Ocenę można poprawiać tylko jednorazowo i w terminie 2 tygodni od jej uzyskania. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawienia oceny w przypadku choroby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole nie związanej z chorobą;

2) uczeń może dokonać poprawy ocen: niedostatecznej (1), dopuszczającej (2)
i dostatecznej (3)  w sposób określony przez nauczyciela.

 

§ 84

1. Tryb i warunki uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana:

1) 14 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczniowie i ich rodzice zostaną poinformowani na piśmie o przewidywanych ocenach dla dziecka. W klasach I – III rodzice otrzymają propozycję oceny opisowej;

2) rodzic ma prawo zgłosić nauczycielowi prowadzącemu daną klasę pisemnie chęć poprawy oceny swojego dziecka nie później niż trzy dni roboczych po otrzymaniu proponowanej oceny;

3) nauczyciel wyraża zgodę na poprawę oceny opisowej jeżeli uczeń:

a) systematycznie uczestniczył w zajęciach,

b) aktywnie uczestniczył w zajęciach,

c) systematycznie prowadził zeszyty,

d) systematycznie odrabiał wszystkie zadania domowe,

e)  poprawiał oceny cząstkowe na bieżąco w wyznaczonym terminie,

f) w okresie pomiędzy wystawieniem oceny proponowanej a rocznej nie zalega
z realizacją bieżącego materiału,

g) przedstawi orzeczenie lekarskie o przyczynie niepowodzeń w szkole spowodowanych ukrytą chorobą lub deficytami,

4) w przypadku, gdy uczeń spełnia warunki zapisane w punkcie 3, nauczyciel przygotowuje test sprawdzający i ustala termin poprawy proponowanej oceny;

5) poprawa oceny powinna odbyć się w ostatnim tygodniu przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej;

6) uczeń lub jego rodzice mogą w terminie nie później niż 2 dni robocze od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone na piśmie i zawierać uzasadnienie złamania procedury ustalenia oceny;

7) dyrektor szkoły rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 2 dni, podejmuje stosowną decyzję,
o której informuje na piśmie rodziców ucznia;

8) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:

a) przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

b)  ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania,

9) Sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;

10) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne;

11) Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół oddzielny
dla każdych zajęć edukacyjnych, który zwiera:

a) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające,

b) termin tych czynności, zadania sprawdzające,

c) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną ocenę,

d) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające,

12) pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających dołącza się do dziennika lekcyjnego. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach;

13) ocenę uzyskaną przez ucznia w trakcie w/w czynności sprawdzających uznaje się
za ostateczną przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z danych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 85

1. Zwolnienie z zajęć edukacyjnych:

1) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;

2) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;

3) jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w pkt. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 86

1. Sposoby powiadomienia uczniów rodziców przez nauczycieli postępach w nauce
i zachowaniu:

1) na początku roku szkolnego rodzice otrzymują wymagania programowe, zgodnie
z którymi nauczyciel ocenia osiągnięcia ucznia oraz na bieżąco otrzymują informacje
o postępach swoich dzieci;

2) na zakończenie półrocza, rodzice otrzymują informację o postępach ucznia
w formie oceny opisowej;

3) rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka poprzez:

a) kontakt bezpośredni:

- spotkania z rodzicami (minimum 4 w ciągu roku szkolnego),

- rozmowy indywidualne z nauczycielami w trakcie godzin pedagogicznych nauczycieli,

- rozmowy indywidualne z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danej klasie,

- w sytuacjach wyjątkowych rodzice proszeni są o przyjście do szkoły poza wcześniej ustalonym trybem,

b) kontakt pośredni:

- rozmowa telefoniczna,

- korespondencja listowna,

- zapisy w zeszycie przedmiotowym,

- zapisy w dzienniku elektronicznym,

4) przed każdym ogólnym zebraniem rodzic zobowiązany jest zapoznać się z bieżącymi ocenami dziecka w dzienniku elektronicznym. Dla rodziców, którzy nie mają dostępu
do dziennika elektronicznego nauczyciel zobowiązany jest wydrukować bieżące oceny dziecka i przekazać na zebraniach ogólnych. Zapoznanie się z bieżącymi ocenami wszyscy rodzice potwierdzają podpisem na liście u wychowawcy podczas zebrania;

5) 14 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej rodzice
otrzymują pisemną informację o proponowanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oraz rocznej ocenie zachowania;

6) dla umożliwienia bieżącego informowania uczniów i rodziców, podsumowania osiągnięć ucznia i klasy oraz doskonalenia pracy nauczyciela, nauczyciele gromadzą informacje bieżące dotyczące:

a) osiągnięć, braków ucznia i klasy w zakresie wymagań programowych,

b) wyników sprawdzania osiągnięć ucznia w klasach I - III,

c) ocen cząstkowych w dzienniku elektronicznym,

d) informacji zawartych w zeszytach – dzienniczkach,

7) w klasach I - III nauczyciele prowadzą teczki prac uczniów i udostępniają je do wglądu rodzicom na zebraniach:

a) wychowawca powiadamia rodziców o bieżących ocenach cząstkowych ucznia podczas dni otwartych oraz zebrań z rodzicami,

b) w miarę potrzeby, nauczyciele i wychowawcy wpisują uczniowi do dziennika elektronicznego uwagi dotyczące jego postępów edukacyjnych oraz zachowania,

c) rodzice powinni na bieżąco kontrolować poziom osiągnięć edukacyjnych i zachowania oraz postępy w tym zakresie swoich dzieci, potwierdzając otrzymane oceny bądź uwagi własnoręcznym podpisem,

8) w klasie 1. podczas okresu adaptacyjnego wychowawca obserwuje ucznia, czy naturalnie wdraża się w nowe, szkolne środowisko. W przypadku, kiedy okres adaptacyjny przebiega nieharmonijnie, wychowawca informuje rodziców o tym fakcie i wspólnie
z nimi podejmuje odpowiednie kroki, by pomóc dziecku zaaklimatyzować się w szkole;

9) wychowawca na życzenie rodziców organizuje spotkania z innymi nauczycielami uczącymi lub specjalistami np.: pedagogiem, policjantem, pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub Ośrodka Wspierania Rodziny.

 

§ 87

1. Ocenianie zachowania uczniów w klasach I – III:

1) ocena opisowa z zachowania określająca osiągnięcia wychowawcze ucznia;

2) oceniając zachowanie ucznia nauczyciel bierze pod uwagę wymagania zawarte
w rozporządzeniu dotyczące oceniania:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

c) dbałość o honor i tradycje szkoły,

d) dbałość o piękno mowy ojczystej,

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g) okazywanie szacunku innym osobom,

3) cele oceniania zachowania:

a) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu,

d) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o zachowaniu,

4) kryteria oceny zachowania:

a) troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo innych,

b) bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły,

c) jest pracowity i obowiązkowy,

d) przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

e) pracuje w zespole, jest pracowity i obowiązkowy,

f) szanuje własność osobistą i społeczną,

g) dba o piękno mowy ojczystej,

5) wychowawca klasy na początku roku szkolnego (termin: do końca września) informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania:

a) dzieci w zespole klasowym - w trakcie zajęć edukacyjnych,

b) rodziców - podczas zebrania organizacyjno- informacyjnego,

6) Śródroczna i roczna ocena zachowania w klasach I - III ma charakter opisowy,

7) ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając:

a) opinię innych nauczycieli uczących ucznia,

b) opinię niepedagogicznych pracowników szkoły,

c) opinię kolegów i koleżanek,

d) samoocenę ucznia,

8) przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych  w klasie, jak i poza nią;

9) ocena zachowania nie może mieć wpływu na :

a) oceny z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej,

10) aspekty oceny zachowania ucznia:

a) stosunek do nauki:

- przygotowanie do zajęć w stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy,

- pozytywne zaangażowanie się w proces lekcyjny: aktywność, wyniki w nauce, kreatywność,

- sumienność i poczucie odpowiedzialności,

- punktualność, systematyczność,

- wywiązywanie się z zadań i terminów (dotrzymywanie ich),

- wykonywanie dodatkowych zadań np.: dobrowolność, samodzielność,

b) postawa moralna, społeczna, religijna:

- postawa uczciwości, prawdomówności,

- szacunek dla pracy swojej i innych,

- właściwa reakcja na dostrzegane przejawy złych zachowań,

- poszanowanie godności osobistej i innych osób,

- pomoc kolegom w różnych sytuacjach szkolnych i poza szkolnych,

- działalność na rzecz zespołu klasowego lub szkolnego,

- aktywny udział w szkolnych praktykach religijnych,

- szacunek wobec symboli religijnych i narodowych,

- szacunek wobec zwyczajów i tradycji szkolnych, narodowych, religijnych,

- poszanowanie uczuć innych,

c) kultura osobista i w relacjach z innymi:

- kultura słowa: czystość słownictwa, poprawna polszczyzna,

- życzliwość, koleżeństwo,

- tolerancja wobec przekonań innych, postaw innych np. w dyskusji,

-umiejętność współpracy w zespole, współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołu klasowego,

- przestrzeganie zasad używania telefonu komórkowego w szkole,

- właściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

- właściwe zachowanie na zajęciach, przerwach, wykonywanie poleceń nauczyciela
i innych pracowników szkoły,

d) dbałość o wygląd zewnętrzny:

- dbałość o swój wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, estetykę ubioru,

- przestrzeganie zasady noszenia mundurka szkolnego,

- stosowność ubioru do sytuacji np.: uroczystości szkolne, uroczystości klasowe, konkursy szkolne, reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

- dbałość o estetykę otoczenia: czystość, porządek,

- troska o mienie szkolne, publiczne, indywidualne,

e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

- troska o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych np.: nie stwarza sytuacji zagrożenia, konfliktowych, prowokacje, podjudzanie, wszczynanie bójek, napastowanie itp.),

- nie lekceważy zagrożeń jak bieganie po korytarzach, schodach,

- nie stosuje agresji słownej i psychicznej (wyzywanie, wyśmiewanie, wymuszanie, itp.),

- przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole,

f) rozwijanie swoich uzdolnień i zainteresowań:

- uczestnictwo w zajęciach szkolnych kółek zainteresowań,

- osiągnięcia i sukcesy edukacyjne, artystyczne, sportowe,

- indywidualna praca samokształceniowa,

- udział w przedsięwzięciach na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

11) ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania:
      a) 6 - uczeń reprezentuje postawę wzorową,

b) 5 – uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą,

c) 4 – uczeń reprezentuje postawę  dobrą,

d) 3 – uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą,

12) kryteria oceny bieżącej zachowania:

a) 6 – uczeń bardzo sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. Nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa 'brzydkich słów". Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Nigdy nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Nigdy się nie spóźnia
na zajęcia. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje,
np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie
i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek
w miejscu pracy,

b) 5 – uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie
i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze
i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek
w miejscu pracy,

c) 4 – uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć ,a jego nieobecności
są zazwyczaj usprawiedliwione  Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Często spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,

d) 3 – uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często nieusprawiedliwione. Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach
i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku
w miejscu pracy,

13) w ramach oceniania bieżącego nauczyciel obserwuje ucznia. Ewentualne uwagi odnotowuje w zeszycie korespondencji. Pod koniec każdego miesiąca nauczyciel ocenia zachowanie ucznia stosując w/w symbole, co odnotowuje w dzienniku lekcyjnym;

14) ocena śródroczna lub roczna z zachowania ucznia, wystawiana jest na podstawie kryteriów oceniania zachowania oraz w oparciu o oceny wystawione przez nauczycieli uczących w danej klasie, wychowawców świetlicy i samoocenę ucznia;

15) ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

§ 88

1. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zachowania:

1) rodzic ma prawo zgłosić nauczycielowi wychowawcy chęć uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż trzy dni robocze  po otrzymaniu proponowanej oceny;

2) wychowawca wyraża zgodę na poprawę proponowanej oceny klasyfikacyjnej zachowania jeżeli uczeń spełnia określone warunki:

a) nie otrzymał nagany dyrektora szkoły (wpis w dzienniku),

b) nie otrzymał nagany wychowawcy klasy (wpis w dzienniku),

c) nie został karnie przeniesiony do innej klasy,

d) wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione,

e) podpisał kontrakt, w którym zobowiązał się do przestrzegania i realizowania norm postępowania i zadań zawartych w kryteriach oceniania na daną ocenę i przestrzega warunków zawartych w kontrakcie,

f) w ostatnich tygodniach przed wystawieniem proponowanej oceny widać wyraźną poprawę zachowania ucznia( zdecydowanie zmniejsza się ilość uwag ),

g) w okresie między wystawieniem oceny proponowanej a rocznej uczeń wypełnia wszystkie kryteria danej oceny zachowania,

3) po spełnieniu powyższych warunków nauczyciel ma prawo ustalić uczniowi wyższą
o jeden stopień niż przewidywana ocenę zachowania, o czym informuje ucznia
i pisemnie rodziców.

 

 

§ 89

1. Promocja:

1) uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie;

2) na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców uczeń klasy I - III szkoły podstawowej może na podstawie uchwały rady pedagogicznej otrzymać promocję
do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego;

3) ucznia klas I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia;

4) ustala się sposób nagradzania i wyróżniania pracy rocznej uczniów klas I - III w formie: nagród książkowych lub dyplomów.

 

§ 90

1. Dokumentacja pedagogiczna:

1) bieżąca ocena opisowa – recenzje pracy ucznia: ocena opisowa to pisanie na bieżąco:
w zeszycie ucznia, na kartach pracy, sprawozdaniach, uwagi – recenzje. Odnosić się one mogą do rodzaju popełnianych błędów, wkładu i zaangażowania ucznia w pracę, wyrażać mogą odczucia, czy być wskazówkami do dalszej pracy. Opiniują też aktywność ucznia na zajęciach do oceny śródrocznej i rocznej;

2) teczka osiągnięć ucznia:

a) przeznaczona jest dla każdego ucznia w klasie. Stanowić będzie dorobek uczniowski w trakcie całorocznej edukacji. Gromadzone będą w niej wszystkie zebrane prace plastyczne, sprawdziany, karty pracy, zeszyty itp.

b) teczka zostanie udostępniona do wglądu dla rodziców podczas kontaktów indywidualnych oraz zebrań.

c) dokumenty oceniania znajdują się w szkole w teczce ucznia. Są to:

- sprawdziany,

- testy,

- prace plastyczne,

- prace techniczne,

- prace literackie,

- prace dowolne.

d) wykorzystanie:

- wychowawca,

- nauczyciel,

- uczeń,

- rodzice lub opiekunowie,

- nadzór pedagogiczny.

 

2. II etap edukacyjny kl. IV-VI:

1) począwszy od klasy czwartej oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe ustala się wg następującej skali:

a) stopień celujący           (cel)     -6

b) stopień bardzo dobry  (bdb)    -5

c) stopień dobry               (db)      -4

d) stopień dostateczny      (dst)     -3

e) stopień dopuszczający  (dps)   -2

f) stopień niedostateczny (ndst)   -1

2) Przy ocenach bieżących: bdb, db, dst i dps dopuszcza się stosowanie znaku ,,+’’ lub ,,-„;

3) Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi;

4) nauczyciele ZPO w Kadzidle przyjmują następujące ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych dla klas IV – VI (zgodnie ze skalą obowiązującą podczas klasyfikacji rocznej):

a) stopień celujący (6) (cel) – oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne  i twórcze oraz wykazują dużą samodzielność,

b) stopień bardzo dobry (5) (bdb) – oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania,

c) stopień dobry (4) (db) – oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści,

d) stopień dostateczny (3) (dst) – oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego kłopoty w poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu (dziedziny edukacji);

e) stopień dopuszczający (2) (dps) – oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości
i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w danym przedmiocie (dziedzinie edukacji) a na II etapie kształcenia utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych;

f) stopień niedostateczny (1) (ndst) – oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu (dziedziny edukacji), a na II etapie kształcenia zasadniczo utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych; nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

W każdym z w/w wymagań należy uwzględnić wkład pracy ucznia (możliwość podwyższenia oceny),

5) przy ustalaniu ocen bieżących, za wyjątkiem oceny celującej, za pomocą skali punktowej

przyjmuje się następujące przedziały procentowe:

a) 100% - 90% - bardzo dobry,

b) 89% -  75% - dobry,

c) 74% -  50% - dostateczny,

d) 49% - 30% - dopuszczający,

e) 0%   -  29% - niedostateczny,

6) ocenie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych podlegają: prace klasowe,

sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, różne formy aktywności na lekcji, formy sprawnościowe, manualne, odpowiedzi ustne, praktyczne, doświadczalne, zespołowe prace dodatkowe oraz wysiłek ucznia.

7) ocena uzyskana za różne formy ma inną wagę. Ustala się następujące kategorie oceniania
i ich wagę:

 

Lp.

Kategoria

waga

1.

diagnoza (1)

1

2.

diagnoza (2)

9

3.

praca klasowa

10

4.

sprawdzian

7

5.

kartkówka

5

6.

praca domowa

3

7.

odpowiedź ustna

5

8.

aktywność na lekcji

5

9.

inne formy aktywności (10)

10

10

inne formy aktywności (6)

6

 

8) diagnoza (1) - wstępna forma sprawdzania wiadomości i umiejętności nabytych w klasach programowo niższych, nie musi być zapowiadana, nie podlega ocenie wyrażonej stopniem, a jej wynik zapisany jest w postaci liczby uzyskanych przez ucznia punktów;
 w e-dzienniku oznaczona „+” z komentarzem odnośnie liczby uzyskanych punktów;

9) diagnoza (2) - określa przyrost wiadomości i umiejętności ucznia w trakcie nauki
w danym roku szkolnym, podlega ocenie stopniowej;

10) praca klasowa – kontrolna forma pisemna , czas trwania 1-2 godziny lekcyjne, dotyczy wiadomości i umiejętności kształconych/nabytych z jednego, lub kilku działów, zapowiedziana 1 tydzień wcześniej i poprzedzona utrwaleniem; (zapis w dzienniku elektronicznym w zakładce ,,Terminarz”, przestrzeganie  ustaleń   terminów swoich koleżanek i kolegów);

10) sprawdzian – kontrolna forma pisemna z części działu trwająca do 30 min, podlega takim samym uwarunkowaniom, jak praca klasowa; (zapis w dzienniku elektronicznym
w zakładce ,,Terminarz”, przestrzeganie  ustaleń   terminów innych nauczycieli);

11) kartkówka to krótka kontrolna forma pisemna trwająca 5-15 minut, dotyczy ostatniego tematu, może być niezapowiedziana i stanowi alternatywę dla odpowiedzi ustnej lub jako sprawdzenie pracy domowej; (jeśli zapowiedziana jest zapisana w terminarzu
w e-dzienniku);

12) prace kontrolne ucznia podlegają też następującym uwarunkowaniom:

a) ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu, ustala ją i podaje na początku roku szk. każdy nauczyciel,

b) dopuszcza się możliwość poprawy każdej oceny niższej niż bardzo dobry tylko raz,
 a ocenę niedostateczną może uczeń poprawiać 2 razy; ocena, którą uczeń poprawiał nie zostaje anulowana i jest liczona do średniej ważonej; termin poprawy oceny –
do 2 tygodni (w szczególnych przypadkach np. długotrwała nieobecność z powodu choroby ucznia termin jest ustalany indywidualnie między uczniem i nauczycielem),

c) w jednym dniu nauki może być tylko jeden sprawdzian lub praca klasowa, w ciągu tygodnia nie powinno być więcej niż trzy sprawdziany lub prace klasowe w danej klasie (nie dotyczy zajęć wychowania fizycznego, plastyki),

d) ze sprawdzianu uczeń może otrzymać tylko jedną ocenę; sprawdzenie i omówienie wyników przez nauczyciela z uczniami odbywa się nie później niż  dwa tygodnie po napisaniu przez ucznia;

e) sprawdzone i ocenione prace klasowe, sprawdziany i kartkówki są udostępniane:

- uczniowi na lekcji omawiania i poprawy; uczeń nie może kopiować, fotografować, ani przekazywać innym uczniom swoich prac,

- rodzicom na spotkaniach indywidualnych z  nauczycielem przedmiotu w szkole
(np. w „dni  otwarte” szkoły),

f) jeżeli uczeń nie przystąpił do sprawdzianu z powodu nieobecności, powinien napisać go w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu, ale nie później niż tydzień po powrocie do szkoły (sprawdzian może zawierać nowe zadania, ale sprawdza
te same umiejętności). Zasada ta dotyczy również uzupełniania prac z zajęć technicznych, muzyki, plastyki i wychowania  fizycznego,

g) jeżeli uczeń nie stawił się w uzgodnionym wcześniej z nauczycielem terminie zaliczenia sprawdzianu, na którym był nieobecny, nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę tego ucznia w formie przez siebie obranej na kolejnej lekcji danego przedmiotu, na której uczeń będzie obecny,

h) sprawdzone  prace klasowe  ucznia powinny zawierać krótką recenzję nauczyciela dotyczącą tego co uczeń już opanował, nad czym musi jeszcze popracować i w jaki sposób,

i) wszystkie prace sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia przechowywane
są przez nauczyciela przedmiotu w szkole w teczkach uczniów do końca roku szkolnego, a potem zostają zniszczone,

13) odpowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź
na pytanie nauczyciela. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:

a) znajomość zagadnienia,

b) samodzielność wypowiedzi,

c) kultura języka,

d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu,

14) praca domowa:

a) jest obowiązkowa dla ucznia; jej wykonanie jest sprawdzane przez nauczyciela i może podlegać ocenie,

b) na okres przerw świątecznych i ferii nauczyciele nie zadają prac domowych,

c) uczeń może zgłosić na początku lekcji brak pracy domowej bądź zeszytu, brak pomocy na lekcję i przez dwa razy otrzymuje w  e-dzienniku minus ” –„ ale brak pracy po raz trzeci skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej/wpisane do e-dziennika
z komentarzem: „brak pracy domowej lub zeszytu na lekcji po raz trzeci”/ ; każdy następny brak rozpoczyna procedurę na kolejną ocenę,

d) po drugiej ocenie niedostatecznej za brak zadań domowych nauczyciel może podjąć działania zaradcze: zgłoszenie do wychowawcy i pedagoga, kontakt z rodzicem, pisemne wezwanie itp.; uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących prac,

15) inne formy aktywności to: udział ucznia w konkursach, zawodach, akademiach, zadania, dodatkowe na lekcji i w domu, projekty, praca w grupach, praca na zajęciach dodatkowych

a) ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualnie uczeń.

b) ocenie podlegają następujące umiejętności:

- planowanie i organizacja pracy grupowej,

- efektywne współdziałanie,

- wywiązywanie się z powierzonych ról,

- rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,

16) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy, zaangażowanie, aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej, systematyczność udziału ucznia w zajęciach;

17) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w opinii, przy czym:

a) uczeń ten uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych,

b) jest oceniany i klasyfikowany,

c) nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,

18) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza przez okres wskazany w tej opinii, przy czym:

a) uczeń ten nie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego i przebywa w świetlicy szkolnej lub gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja w danym dniu jego klasy może być zwolniony do domu na pisemną prośbę rodziców,

b) uczeń przez okres zwolnienia nie jest oceniany,

19) nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii/orzeczenia publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom edukacyjnym;

20) nauczyciel zobowiązany jest do informowania ucznia o każdej bieżącej ocenie, którą wpisuje do dziennika elektronicznego;

21) uczniowie i rodzice są systematycznie informowani o bieżących ocenach:

a) poprzez elektroniczny system kontroli wyników i frekwencji czyli za pośrednictwem dziennika elektronicznego,

b) wpisy do zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń,

c) uczniowie podczas spotkań z wychowawcą klasy na lekcjach wychowawczych; rodzice podczas zebrań, które odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań,

d) podczas spotkań z nauczycielami przedmiotów, w czasie tzw. „dni otwartych”, które odbywają się na miesiąc przed śródroczną i roczną klasyfikacją,

22) informacje o terminie wystawiania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych zawarte są w § 93;

23) informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób postronnych. Za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych szkoły oraz uczniów tej samej klasy;

24) usprawiedliwianie nieobecności ucznia odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego w module ”Wiadomości” lub w wersji papierowej, zgodnie ze statutem szkoły;

25) rodzice, którzy nie uczestniczą w większości dni otwartych i zebrań z rodzicami, nie kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze trudności, nie mogą w żadnym wypadku, w tym kwestionując ocenę, powoływać się na brak informacji o postępach w nauce oraz
o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych.

 

§ 91

1. Ocena z zachowania. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego na zebraniu klasowym we wrześniu informuje uczniów i rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) rodzic potwierdza to własnoręcznym podpisem na liście obecności na spotkaniu;

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie:

1) samooceny ucznia;

2) oceny zespołu klasowego;

3) opinii innych nauczycieli (ocena wystawiona na arkuszu zbiorczym każdemu uczniowi przez nauczycieli uczących w tej klasie).

5. W klasach IV-VI obowiązuje sześciostopniowa skala ocen zachowania:

1) wzorowe (wz) otrzymuje uczeń, który:

a) wyróżnia się twórczym stosunkiem do nauki, poszukuje i gromadzi wiadomości
w sposób samodzielny,

b) uczęszcza systematycznie na wszystkie zajęcia, bierze w nich czynny udział;

c) nie ma spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności;

d) w przypadku zaległości związanych z nieobecnością w szkole uzupełnia
je niezwłocznie z należytą starannością;

e) osiąga maksymalne wyniki w nauce adekwatne do swoich możliwości;

f) stale rozwija swoje zdolności i zainteresowania,

g) wykazuje własną inicjatywę i samodzielnie wykonuje prace na rzecz szkoły i klasy;

h) godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz;

i) wyróżnia się kulturą osobistą, dbałością o język, jest taktowny w stosunku
do nauczyciela i kolegów, przestrzega norm społecznych, obyczajowych
i funkcyjnych uczniów;

j) jest inicjatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych;

k) chętnie angażuje się w pomoc słabszym uczniom, jest przy tym koleżeński i życzliwy,

 2) bardzo dobre   (bdb) otrzymuje uczeń, który:

a) osiąga dobre wyniki w nauce i dąży do ciągłego rozwijania swoich umiejętności
i zdolności,

b) uczęszcza systematycznie na wszystkie zajęcia  biorąc w nich czynny udział,

c) nie ma nieusprawiedliwionych godzin i maksymalnie trzy spóźnienia,

d) często podejmuje działania na rzecz szkoły lub klasy wykraczające poza podstawowe obowiązki,

e) przestrzega uchwał i zarządzeń rady pedagogicznej ,

f) dba o dobre imię szkoły oraz kulturę słowa,

g) bierze udział w pracach na rzecz szkoły,

h) wyróżnia się kulturą osobistą i dbałością o język,

i) jest taktowny w stosunku do nauczycieli i kolegów,

j) jest wrażliwy na potrzeby innych i chętnie spieszy z pomocą,

3) dobre (db) otrzymuje uczeń, który:

a)osiąga pozytywne wyniki w nauce i dąży do rozwijania swoich umiejętności
i zdolności;

b) podejmuje działania na rzecz klasy lub szkoły wykraczające poza jego obowiązki ;

c) aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,

d) dba o wygląd klasy, szkoły, sprzętu szkolnego,

e) swoim zachowaniem daje dobry przykład,

f) drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić,

g) jest wrażliwy na potrzeby innych,

h) jego zachowanie i kultura osobista nie wzbudzają zastrzeżeń,

i) dba o swoje zdrowie i higienę osobistą (nie stosuje używek),

j) jest taktowny w stosunku do nauczycieli i kolegów; przestrzega norm,

k) społecznych, obyczajowych i funkcjonujących umów,

l) dba o dobre imię szkoły,

m) nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

4) poprawne (pop) otrzymuje uczeń, który:

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, czasami spóźnia się na zajęcia szkolne, nie wszystkie godziny ma usprawiedliwione ;

b) nie zawsze wypełnia obowiązki wynikające z uczestnictwa w procesie nauczania,

c) uzyskuje najczęściej pozytywne oceny w ramach swoich możliwości;

d) aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych mobilizowany przez nauczyciela;

e) nie uchyla się od zadań na rzecz klasy lub szkoły , ale wykonuje je pod wpływem zachęty lub polecenia;

f) jest przygotowany do lekcji , prowadzi zeszyty;

g) podejmuje starania o poprawę wyników w nauce;

h) sporadycznie narusza zasady dobrego wychowania ;

i) z małymi uchybieniami przestrzega regulaminu szkoły , a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek;

5) nieodpowiednie (ndp) otrzymuje uczeń, który:

a) uzyskuje wyniki w nauce poniżej swoich możliwości,

b) niechętnie, pod wpływem polecenia podejmuje działania na rzecz klasy lub szkoły,

c) nie uczestniczy aktywnie w zajęciach lekcyjnych nawet pod wpływem zachęty
ze strony nauczyciela,

d) dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko regulaminowi i statutowi szkoły,

e) nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku;

f) uczęszcza na zajęcia niesystematycznie, ma dużo spóźnień i godzin nieusprawiedliwionych,

g) często jest nieprzygotowany do lekcji , a wręcz utrudnia jej prowadzenie,

h) nie podejmuje starań o poprawę swoich wyników w nauce,

i) nie wywiązuje się z powierzonych mu prac,

j) nie przestrzega norm  społecznych, obyczajowych i funkcjonujących umów, nagminnie je łamie,

k) nie wykazuje dbałości o słownictwo, często używa wulgaryzmów,

l) narusza zasady dobrego wychowania;

6) naganne (ng) otrzymuje uczeń, który:

a) wykazuje lekceważący stosunek do nauki;

b) odmawia podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły;

c) nie wykonuje poleceń nauczyciela na lekcji ;

d) narusza postanowienia regulaminu szkolnego ;

e) w rażący sposób przekracza zasady dobrego wychowania ;

f) popada w konflikty z nauczycielami, kolegami oraz innymi pracownikami szkoły,

g) nie dba o kulturę osobistą ani o higienę;

h) nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne, ma dużo godzin nieusprawiedliwionych, często spóźnia się na zajęcia ;

i) dopuszcza się kradzieży,

j) pali papierosy, pije alkohol, używa środków odurzających ;

k) wszedł w kolizję z prawem.

6. Powyższe kryteria stanowią pomoc dla wychowawcy w ustaleniu oceny z zachowania.

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji
na jego zachowanie na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

9. Ustalenie oceny klasyfikacyjnej zachowania jest wyłączną kompetencją wychowawcy klasy.

10. O nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca zobowiązany jest poinformować rodziców na piśmie na miesiąc przed klasyfikowaniem śródrocznym lub rocznym.

 

§92

Tryb odwołania się od oceny z zachowania.

1. O proponowanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania wychowawca informuje uczniów co najmniej tydzień przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej i zapoznaje ich z trybem odwoławczym od oceny.

2. Jeżeli w odczuciu ucznia lub jego rodzica przewidywana roczna ocena zachowania została zaniżona, rodzice mają prawo do:

1) rozmowy wyjaśniającej z wychowawcą klasy najpóźniej do 5 dni roboczych przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną, w czasie której informuje on rodzica na podstawie jakich przesłanek zdecydował o ocenie zachowania ucznia, udostępniając rodzicowi wgląd
w dokumentację świadczącą o zachowaniu jego dziecka;

2) jeśli rozmowa z wychowawcą nie rozwieje wątpliwości rodzica może on wnieść prośbę
o podwyższenie przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania.

3. Przyjmuje się następujący tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1) najpóźniej dwa dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej rodzic składa do dyrektora szkoły pisemną prośbę o podwyższenie przewidywanej klasyfikacyjnej oceny zachowania;

2) dyrektor szkoły niezwłocznie pisemnie powołuje komisję do rozpatrzenia prośby rodzica;

3) w skład komisji wchodzą:

- dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji

- wychowawca klasy,

- wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w danej klasie,

- pedagog szkolny,

- w posiedzeniu komisji może uczestniczyć, jako obserwator, rodzic ucznia;

4) komisja przeprowadza rozmowę z uczniem, odnosząc się do szczegółowych kryteriów oceny zachowania  przyznanej uczniowi przez wychowawcę;

5) komisja w drodze tajnego głosowania większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego) podejmuje decyzję w sprawie podwyższenia lub utrzymania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia;

6) z posiedzenia komisja sporządza protokół, który zawiera: skład komisji, termin posiedzenia, krótką, rzeczową informację dot. przebiegu z rozmowy z uczniem decyzję komisji z określeniem formy jej podjęcia, ostateczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia;

7) ocenę ustaloną przez komisję zatwierdza rada pedagogiczna na klasyfikacyjnym posiedzeniu

8) protokół komisji stanowi załącznik do arkusza klasyfikacji rocznej.

 

§ 93

Wystawianie ocen klasyfikacyjnych

1. Każdy rok szkolny składa się z dwóch okresów:

1) okres I zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną śródroczną, która odbywa się w ostatnim tygodniu stycznia, a zakończenie okresu – w ostatni piątek stycznia;

2) okres II kończy rada klasyfikacyjna roczna bezpośrednio poprzedzająca zakończenie roku szkolnego.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania. Przeprowadzana jest raz
w roku, na zakończenie I okresu.

3. Klasyfikacja roczna polega na  podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych (w klasach I – III jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej).

Klasyfikację roczną przeprowadza się na co najmniej 7 dni roboczych przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

4. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalone w klasie szóstej.

5. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od 2 do 6.  Negatywną ocena klasyfikacyjna jest ocena ustalona stopniem 1.

6. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

8. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem  rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia wystawia uczniowi przewidywaną śródroczną lub roczną ocenę i informuje o tym ucznia. (w dzienniku elektronicznym zapisana w kategorii ocena śródroczna przewidywana lub  ocena roczna przewidywana widoczna dla ucznia
 i rodzica).

9. Wychowawca może również poinformować rodziców ucznia o ww. ocenach na kartkach
w „dniu otwartym szkoły” na miesiąc przed rocznym lub śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

10. O przewidywanej ocenie niedostatecznej rocznej ,która uniemożliwi kontynuowanie nauki
w klasie programowo wyższej uczniowie i jego rodzice są informowani na miesiąc przed roczną klasyfikacją:

1) za pomocą dziennika elektronicznego;

2) rodzic na zebraniu klasowym otrzymuje od wychowawcy kartkę z ocenami przewidywanymi z każdego przedmiotu, że szczególnym wyróżnieniem oceny niedostatecznej i możliwościami jej poprawy, co rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem na liście obecności na spotkaniu.

11. W przypadku braku kontaktu z rodzicami uczniów, wychowawca klasy ma obowiązek wysłać rodzicom listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, informację o grożącej dziecku rocznej ocenie niedostatecznej z przedmiotu.

12. W przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela danego zajęcia edukacyjnego lub wychowawcy klasy śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania wystawia uczniowi:

1) nauczyciel zajęć edukacyjnych, któremu przydzielono stałe zastępstwo na czas nieobecności nauczyciela,

2) nauczyciel, któremu powierzono na czas nieobecności nauczyciela funkcję wychowawcy danej klasy,

13. Wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych odbywa się najpóźniej dwa dni przed klasyfikowaniem śródrocznym lub przed klasyfikowaniem rocznym(wpisanie ocen w dzienniku elektronicznym).Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej rocznej nauczyciel  uwzględnia osiągnięcia i umiejętności ucznia
z poprzedniego okresu.

14.Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest przez nauczyciela danego obowiązkowego przedmiotu lub dodatkowych zajęć edukacyjnych i jest oceną średnią ważoną, przy czym ustala się następujący zakres średniej ważonej na poszczególne oceny:

1) do 1,49 - stopień niedostateczny;

2) od 1,50 -  stopień dopuszczający;

3) od 2,50 -  stopień dostateczny;

4) od 3,50 -  stopień dobry;

5) od 4,50 -  stopień bardzo dobry;

6) od 5,10 -  lub średnia ocen powyżej 4,75 oraz udział w etapie co najmniej wojewódzkim konkursów przedmiotowych- stopień celujący;(z przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego czołowe miejsca w etapie co najmniej powiatowym).

15. Ocena klasyfikacyjna może ulec zmianie w stosunku do oceny przewidywanej, jeśli w ciągu miesiąca do posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej uczeń uzyska jeszcze
co najmniej dwie oceny bieżące i zmieni się zasadniczo średnia ważona jego ocen.

16. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie
ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani  na ukończenie szkoły.

17.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego  zgodnie z § 11.

18. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.

19. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych może być klasyfikowany, jeśli okres zwolnienia pozwala na dokonanie  klasyfikowania.

20. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ”zwolniony” lub „zwolniona”.

21. Laureaci konkursu przedmiotowego stopnia wojewódzkiego i wyżej otrzymują z danego przedmiotu najwyższą pozytywną ocenę – celujący.

 

§ 94

Egzamin klasyfikacyjny.

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny w terminie, który wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, z materiału programowego zrealizowanego w danym okresie.

3. Na pisemną prośbę rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny
 w przypadku:

a) stwierdzenia trudnej sytuacji rodzinnej ucznia, potwierdzonej przez pedagoga szkolnego;

b) lub przedstawienia radzie nieznanych faktów, które mogły mieć wpływ na absencję ucznia.

4. Pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny  rodzic ucznia składa do dyrektora szkoły, najpóźniej tydzień przed śródrocznym/rocznym zakończeniem zajęć i przeprowadza się
go w następujących terminach:

1) po I okresie - w ciągu pierwszego miesiąca II okresu

2) po II okresie- w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem roku szkolnego

5. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać również uczeń:

1) realizujący indywidualny tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;

(egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia o którym mowa w ust.5b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych).

6. Uczniowi o którym mowa w ust.5b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem
i jego rodzicami.

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.2, 3, 5a przeprowadza nauczyciel danych zajęć egzaminacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych przedmiotów.

10. Zestaw pytań opracowuje zespół nauczycieli uczących przedmiotu egzaminu bądź nauczycieli przedmiotów pokrewnych i na 7 dni przed terminem składa go dyrektorowi szkoły, a ten zabezpiecza go w szafie pancernej do czasu egzaminu.

11. Czas trwania egzaminu to 45 minut.

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia z ust.5b przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek.

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.

15. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnych okolicznościach: choroba nauczyciela, szczególna sytuacja rodzinna, itp. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminacyjną innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, a jeżeli takiego nie ma, może powołać  nauczyciela zatrudnionego w innej szkole za zgodą dyrektora tej szkoły.

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony  egzamin, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

17. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą infor­mację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez  ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

18. Na prośbę ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w szkole w obecności co najmniej jednego z członków komisji.

19. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

21. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany”.

 

§ 95

Tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

1. Rodzice ucznia mają prawo wnieść prośbę o podwyższenie rocznej przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Warunkiem ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna
z przedmiotu jest :

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 75% z wyjątkiem długotrwałej choroby;

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności;

3) przystąpienie do wszystkich form sprawdzianów i prac pisemnych przewidzianych przez nauczyciela przedmiotu;

4) uzyskanie ze wszystkich form sprawdzianów i prac pisemnych pozytywnych ocen;

5) skorzystanie ze wszystkich form pomocy oferowanych przez nauczyciela przedmiotu.

3. Przyjmuje się następujący tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1) najpóźniej na pięć  dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzic składa do dyrektora szkoły pisemny wniosek o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w ust.1;

2) sprawdzian przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, a zatwierdza
go dyrektor szkoły najpóźniej w przeddzień sprawdzianu;

3) sprawdzian wiadomości i umiejętności uwzględnia materiał programowy z całego roku szkolnego, obejmujący poziom wymagań edukacyjnych wynikający z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu przewidzianego na ocenę wyższą;

4) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami i przeprowadza się nie później niż dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej;

5) o terminie sprawdzianu dyrektor szkoły pisemnie powiadamia ucznia i rodzica;

6) sprawdzian trwa 45 minut ma formę pisemną, z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego,
z których ma formę ćwiczeń praktycznych

7) sprawdzian przeprowadza komisja powołana na piśmie przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: - dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji, - nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których przeprowadzony jest sprawdzian, - nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu, z którego uczeń pisze sprawdzian;

8) w czasie sprawdzianu mogą być obecni, w charakterze obserwatora, bez prawa głosu rodzice ucznia;

9) aby podwyższyć ocenę, uczeń musi uzyskać minimum 75% możliwych do uzyskania punktów;

10) o wyniku sprawdzianu uczeń jest informowany tego samego dnia, po ocenieniu przez komisję wykonanych zadań;

11) w wyniku sprawdzianu ocena ucznia może zostać utrzymana lub podwyższona
w stosunku do wcześniej przewidywanej przez nauczyciela;

12) z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:

- skład komisji,

- imię i nazwisko ucznia,

- termin sprawdzianu,

- wynik sprawdzianu,

- ocenę ustaloną przez komisję,

13) do protokołu załącza się arkusz sprawdzianu ucznia; protokół stanowi załącznik
do arkusza rocznej klasyfikacji;

14) rodzic i uczeń mają prawo obejrzeć pracę ucznia po przeprowadzonym sprawdzianie
w obecności komisji;

15) ocena ta jest ostateczna i zatwierdzona na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

 

§ 96

Postępowanie w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń odnoszących się do trybu ustalonej rocznej klasyfikacyjnej oceny z obowiązujących zajęć edukacyjnych.

1. Rodzice ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć  edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny w szkole. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia następnego dnia po podjęciu uchwały rady pedagogicznej ,jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia  zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, a w przypadku egzaminu poprawkowego - 5 dni roboczych.

2. Dyrektor szkoły ma 7 dni na rozpatrzenie zastrzeżenia, licząc od dnia złożenia przez ucznia lub jego rodziców wniosku.

3.W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z egzaminu poprawkowego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, została ustalona uczniowi zgodnie z obowiązującym w szkole trybem ustalania tej oceny, dyrektor szkoły informuje o tym rodziców na piśmie osobiście lub wysyłając informację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

4.W przypadku stwierdzenia niezgodności dyrektor podaje pisemnie termin i tryb ustalania nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5.W szkole obowiązuje następujący tryb ustalania uczniowi nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych:

1) dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości
i umiejętności ucznia z danych zajęć edukacyjnych; w skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,

2) sprawdzian odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich i składa się z części pisemnej
i ustnej trwających po 45 minut, których zakres obejmuje materiał z całego roku szkolnego; każda część sprawdzianu punktowana jest osobno;

3) aby otrzymać ocenę, o którą ubiega się uczeń, musi on uzyskać minimum 75 % możliwych do uzyskania punktów; części sprawdzianu dzieli 10 minutowa przerwa;

4) o wyniku sprawdzianu uczeń jest informowany tego samego dnia, po sprawdzeniu i ocenie jego obu części;

5) w sprawdzianie mogą być obecni, w charakterze obserwatora, rodzice ucznia;

6) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od oceny ustalonej przed sprawdzianem;

7) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem rocznej oceny  klasyfikacyjnej niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego;

8) z prac komisji, o której mowa w pkt. 5 a), sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, pytania (zadania) egzaminacyjne, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

9) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

10) do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

11) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach (usprawiedliwiona absencja nauczyciela). W tym przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego.

7. Przepisy ust.1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od  dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 

§ 97

1. Promocja:

1) uczeń I etapu edukacyjnego (edukacja wczesnoszkolna) otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie;

2) w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców i  po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i  po uzyskaniu zgody rodziców;

3) w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców;

4) począwszy od klasy IV  uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli
ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkol­nym planie nauczania, uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 11 ust.1 i 9;

5) począwszy od klasy  IV uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 i co najmniej bdb ocenę z zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem: z wyróżnieniem";

6) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,
do średniej ocen, wlicza się także śródroczne i  roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

7) ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się
do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia ucznia, w porozumieniu z rodzicami;

8) uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.4 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i  powtarza klasę, z zastrzeżeniem  §11 ust.10.

 

§ 98

Egzamin poprawkowy.

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ma prawo do egzaminów poprawkowych. Pisemną prośbę o egzamin poprawkowy zgłasza rodzic do dyrektora szkoły najpóźniej w przededniu posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.

1) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, a w przypadku zajęć
z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego - egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;

2) Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych wyznacza termin egzaminu poprawkowego;

3) Egzamin poprawkowy przeprowadzony będzie w ostatnim tygodniu ferii letnich.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora– jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z  udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnych okolicznościach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

5. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

6. Na wniosek rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana
do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w szkole w obecności co najmniej jednego
z członków komisji.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu  poprawkowego  nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

9.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który niezdał egzaminu poprawkowego
z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

10. Odwołanie od trybu egzaminu poprawkowego - § 9 ust 7.

 

§ 99

Ukończenie szkoły podstawowej.

1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) ponadto przystąpił do sprawdzianu.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,
o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię do średniej ocen,
o której mowa w ust. 2. wlicza się także śródroczne roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia - na zakończenie klasy programowo najwyższej - rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu
z rodzicami.

 

§ 100

Sprawdzian w ostatnim roku szkoły podstawowej.

1. W klasie VI przeprowadzany jest sprawdzian poziomu umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach.

2. Sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu, w terminie  ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3. Sprawdzian składa się z dwóch części i trwa:

1) w części pierwszej sprawdzianu (język polski i matematyka) – 80 minut;

w przypadku uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony – nie więcej niż do 120 minut;

2) w części drugiej (język angielski): – 45 minut; w przypadku uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony – nie więcej niż do 70 minut.

4. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) opracowuje i ogłasza w informatorze zakres, kryteria oceniania i formę przeprowadzenia sprawdzianu a także przykłady zadań, nie później niż do dnia 1 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.

5.Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić
do sprawdzianu w warunkach i w formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii  poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

6.Opinia, powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. Opinię, rodzice ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie
do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

7. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczania o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

8. Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

9.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na dwa miesiące przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor komisji okręgowej powołuje
w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

10.Dyrektor szkoły powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Członków tego zespołu powołuje przewodniczący spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, włączając w skład zespołu co najmniej jednego nauczyciela, który jest zatrudniony w innej szkole.

11. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

12. W każdej sali, w której przeprowadzany jest sprawdzian, musi przebywać co najmniej trzech członków powołanego zespołu nadzorującego (tj. przewodniczący zespołu w danej sali oraz dwóch członków zespołu). W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych
20 uczniów.

13. W sali lub salach, w których przeprowadzany jest sprawdzian, mogą przebywać również,
w charakterze obserwatorów, następujące osoby:

1) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego,

2) delegowany przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) delegowany przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,

4) delegowany przedstawiciel komisji centralnej i komisji okręgowych, (osoby te nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu ani w ustalaniu wyników).

14. W czasie trwania sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego oraz osoby wymienione
w pkt. 13 nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązywania.

15. Uczeń zgłasza się na każdą część sprawdzianu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

16. Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania:

1) na część pierwszą – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz;

2) na część drugą – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem;

3) na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

17. Każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku
w odległości zapewniającej samodzielność pracy.

18. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

19. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

20. Sprawdziany uczniów oceniają egzaminatorzy zewnętrzni powołani przez OKE.

21.Wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują:

1) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku
z matematyki;

2) wynik z części drugiej;

3) wynik sprawdzianu w procentach ustala dyrektor OKE.

22. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem (j. polski, matematyka,
j. obcy) są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik. W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował w części drugiej sprawdzianu, dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

23. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych  nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w ustalonym terminie albo  przerwał daną część sprawdzianu przystępuje do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w dodatkowym terminie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) nie później niż
do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE.

24. Uczeń, któremu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnił daną część sprawdzianu z powodu:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań;

2) wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystania z niego i zakłócania prawidłowego przebiegu sprawdzianu albo odpowiedniej jego części w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom -przystępuje ponownie do odpowiedniej części sprawdzianu w dodatkowym terminie,
 o którym mowa w ust. 23.

25. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy przez egzaminatorów:

1) niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia;

2) występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących
na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia dyrektor komisji okręgowej;

3) w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia odpowiednią część sprawdzianu tego ucznia.

Uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 23.

26. Uczniowi, któremu w trakcie ponownego przeprowadzenia odpowiedniej części sprawdzianu przerwano i unieważniono tę część sprawdzianu z powodów wymienionych w ust.24.,
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu, w miejscach przeznaczonych
na wpisanie wyników uzyskanych z danej części sprawdzianu, wpisuje się „0%”.

27. Dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego pośrednictwem, rodzicom ucznia, któremu została unieważniona odpowiednia część sprawdzianu, pisemną informację o przyczynach unieważnienia.

28. Uczniowi zwolnionemu z części sprawdzianu z przyczyn losowych lub zdrowotnych albo
ze względu na sprzężone niepełnosprawności w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu zamiast wyniku sprawdzianu z danej jego części wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.

29. Wynik sprawdzianu ustalony przez OKE jest ostateczny.

30. Na wniosek rodziców ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE rodzicom jest udostępniana do wglądu sprawdzona i oceniona praca ucznia.

 31.  Rodzice w terminie 2 dni od daty sprawdzianu mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora OKE, jeżeli uznają, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

32. Dyrektor OKE rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne.

33. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu,
na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 31 lub z urzędu, dyrektor OKE może unieważnić sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów zdających w danej szkole, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.

34. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE zarządza ponowne przeprowadzenie sprawdzianu. Termin ponownego sprawdzianu ustala dyrektor CKE.

35. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza VI klasę oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

36.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do sprawdzianu do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami.

37. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się
go na świadectwie ukończenia szkoły.

38. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych a w przypadku ust.23 - do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

§ 101

1. Nad realizacją zasad oceniania czuwa dyrektor szkoły.

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zostają poddane ewaluacji po zakończeniu roku szkolnego i mogą ulec zmianom.

3. Zmian w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania dokonuje rada pedagogiczna.

 

ROZDZIAŁ 9

NOWELIZACJA STATUTU

 

§ 102

1. Inicjatorami nowelizacji statutu mogą być:

1) dyrektor szkoły;

2) kurator oświaty;

3) organ prowadzący;

4) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

§ 103

1. Każdą nowelizację statutu szkoły przygotowuje i ustala rada pedagogiczna.

2. Każda zmiana statutu wymaga ponowienia pełnej procedury. Zmiany w statucie szkoły wprowadza się w formie nowelizacji.

3. Po dokonaniu sześciu nowelizacji Rada Pedagogiczna uchwala jednolity tekst Statutu.

 

 

Statut Szkoły Podstawowej w Kadzidle uchwaliła

Rada Pedagogiczna w dniu 31.08.2015 roku.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle
  07-420 Kadzidło
  ul. Kościuszki 13
 • (029)761 80 82

Galeria zdjęć