Nawigacja

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

należącej do

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W KADZIDLE

 

Podstawy prawne statutu

Szkoły Podstawowej należącej do

Zespołu Placówek Oświatowych

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Kadzidle

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
  Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz.2572 z póżn. zm)

 

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 1992 r. nr
  56 poz. 357,z 1998 r. nr 106,poz.668, nr 162,poz.1118,z 2000 nr 12/136,nr
  19,poz.239

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w
  sprawie warunków i sposobu oceniania ,klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 83 poz.562)

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w
  sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.
  z 2001 r.nr 61 poz 624 z późn.zm)

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w
  sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu
  stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych ,kwalifikacji niezbędnych do
  sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można
  zlecić prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. z 2006 r. nr 235, poz.
  1703)

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w
  sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2002 r. nr
  15, poz. 142 z późn.zm.)

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516)

 

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 26 luty 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych ( Dz. U. Nr 51 z 2002r., poz.458)

 

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 6 sierpnia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych  ( Dz. U. Nr 127      z 2002r., poz.1093)

 

 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

 

 • Rozporządzenie MEN  z dn. 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487)

 

 • Projekt z 24 czerwca 2010 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 

SPIS TREŚCI

 

Rozdział I      - Przepisy ogólne

Rozdział II     - Cele i zadania szkoły

                        Koncepcja pracy szkoły

Rozdział III    - Organizacja pracy oddziału przedszkolnego

Rozdział IV    - Organy szkoły i ich kompetencje

Rozdział V     - Uczniowie - ich prawa i obowiązki

Rozdział VI    - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział VII   - Organizacja pracy szkoły

Rozdział VIII   - Rodzice

Rozdział IX   - Nowelizacja statutu

 

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§1

 

Nazwa placówki brzmi:

Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle
w skład, którego wchodzi:

- szkoła podstawowa

- oddział przedszkolny

- przedszkole samorządowe.

Organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy Kadzidło.

Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Delegatura w Ostrołęce.

Cykl kształcenia trwa 6 lat.

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Kadzidło, Brzozówka, Tatary, Golanka, Sul, Grale, Piasecznia, Strzałki, Kuczyńskie .

Imię – Kardynała Stefana Wyszyńskiego nadał organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej, rady rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

§2

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

     4.  Szkoła może, na wyodrębnionym rachunku bankowym, gromadzić środki specjalne pochodzące z:

                a)     dobrowolnych wpłat rodziców,

                b)    opłat za kursy, wynajem sal.

 1. Środki specjalne mogą być przeznaczone na:
 • zakup pomocy naukowych i wyposażenia,
 • zakup materiałów na remonty i konserwacje,
 • zakup środków czystości, materiałów biurowych,
 • - opłaty za usługi (remonty, transport, przeglądy) itp.,
 • inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY.

 

§1

1.Celem jest zapewnienie realizacji praw każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

2.Celem Szkoły jest wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, dbanie o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.

3.  Celem szkoły jest wdrażanie uczniów do uczenia się przez całe życie i promowanie wartości uczenia się przez całe życie.

4.W celu zapewnienia realizacji założonych zadań dyrektor opracowuje koncepcję, przy współudziale rady pedagogicznej, rady rodziców i uczniów. Szczegółową koncepcję szkoły zawiera roczny plan pracy szkoły.

5.Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb oraz dokumentowana.

6.Koncepcję pracy szkoły stanowią następujące źródła:

1) koncepcja dyrektora szkoły przedstawiona na konkursie,

2) potrzeby szkoły uwzględniające:

a) typ szkoły,

b) wyniki i wnioski dotyczące działalności szkoły w różnych jej obszarach,

c) specyfikę, np. patrona,

d) zadania kierunkowe MEN i KO określone na dany rok szkolny,

3) potrzeby środowiska i jego oczekiwania.

6.  Koncepcja pracy szkoły zawarta jest w następujących dokumentach:

1) statucie szkoły – w programie wychowawczym, w programie profilaktycznym,w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

2) planie pracy szkoły,

3) planach pracy nauczycieli, wychowawców świetlicy, bibliotekarza, logopedy,  pedagoga,

4) w innych planach pracy – plan pracy SU, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej.

 

§2

I. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom:

 1. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
 2. przyswojenie podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów,
 1. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą, samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
 2. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
 3. znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
 4. zdobycie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 5. kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 6.   sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia;
 7. udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

II. Do zadań szkoły należy w szczególności:

 1. kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
 2. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 3. wszechstronne przygotowanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji,
 4. wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,
 5. edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości
  o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
 6. kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej,
 7. kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji,
 8. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji,
 9. podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

 

§3

1.Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:

 1. integrację wiedzy nauczanej  przez:
  • kształcenie zintegrowane w klasach I-III,
  • nauczanie przedmiotowe w klasach IV-VI
  • ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczno-obywatelską oraz wychowanie do życia w społeczeństwie;
 1. oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:
  • pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,
  • personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,
  • wpajanie zasad kultury życia codziennego;
 2. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych, logopedycznych;
 3. prowadzenie lekcji religii w szkole;
 4. pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracą z sądem rodzinnym,  Komisariatem Policji, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
 5. pracę logopedy wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 6. naukę języka angielskiego w klasach I-III i IV-VI;
 7. naukę języka niemieckiego na zajęciach nadobowiązkowych.
 1. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne szczególnie poprzez:
  1. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
  2. realizację obowiązku szkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły;
  3. opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi: realizowanie indywidualnych programów nauczania
  4. organizację oddziałów integracyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkolnych,
  5. umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa  ukończenia szkoły podstawowej oraz karty rowerowej.

3 . Poprzez zadania wychowawcze w szczególności:

 1. wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
 2. umożliwia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny zgodnie
  z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
 3. umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez m.in. udział w imprezach organizowanych z okazji świąt i rocznic
 4. kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające  aktywnemu uczestnictwu   w życiu gospodarczym;
 5. stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 6. upowszechniania wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 7. stwarza bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki poprzez m. in. objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem CCTV,
 8. wypracowuje program wychowawczy i programy profilaktyczne dla uczniów.

 

§4

 

      1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
 2. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

2.  Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne.

 

§5

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

     1)  pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

     2)  pomieszczeń dla działalności świetlicy,

3)  gabinetu pedagoga,4)   gabinetu logopedy,

5)   szatni,

6) pracowni    specjalistycznych    (    przyrody,   plastyki,   muzyki,   techniki,  komputerowej i inne),

     7)   stołówki szkolnej,

     8)   sali gimnastycznej , hali sportowej,

9) biblioteki z czytelnią i z ICIM ( Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej)

 

§ 6

     1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym,

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.

2. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane
w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

    3. Szkolny Program Wychowawczy i Program Profilaktyki tworzy się w celu:

a) określenia priorytetów w wychowywaniu dzieci i młodzieży, uwzględniających opinie nauczycieli, uczniów, rodziców i środowiska lokalnego,

b) wskazania pożądanego wzoru ucznia-absolwenta szkoły,

c) umożliwienia koordynacji oddziaływań wychowawczych,

d) wskazania form oddziaływań wychowawczych, podejmowanych przez szkołę
i instytucje współpracujące z nią, w procesie wychowywania dzieci i młodzieży,

e) opracowywania planów wychowawczych szkolnych i klasowych.

     4.Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.

     5.Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu indywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się ponadto do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.

     6.Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dzieli się na dwa etapy edukacyjne: I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej (tzw. edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego) oraz II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej, podczas którego realizowane są następujące przedmioty:

1) język polski,

2) język obcy nowożytny,

3) muzyka,

4) plastyka,

5) historia i społeczeństwo,

6) przyroda,

7) matematyka,

8) zajęcia komputerowe,

9) zajęcia techniczne,

10) wychowanie fizyczne,

11) wychowanie do życia w rodzinie,

12) etyka/religia.

§7

 

Dopuszczenie programów nauczania

Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu nauczania. Dopuszczenie programów nauczania odbywa się wg następującej procedury:

 1. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Dyrektor przyjmuje od nauczyciela /nauczycieli/ wniosek o dopuszczenie do użytku w danej szkole programu nauczania.
 3. Nauczyciel /nauczyciele/ wnioskuje do dyrektora szkoły o dopuszczenie do użytku programu nauczania dla zajęć edukacyjnych.
 4. Dyrektor może zasięgnąć opinii:
 1. nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, lub
 2. konsultanta lub doradcy metodycznego, lub
 3. zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego

–    zespołu ds. opiniowania programów nauczania.

 1. Dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej o każdym programie nauczania.
 2. Dyrektor dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania w drodze decyzji administracyjnej.
 3. Dopuszczone do użytku programy nauczania stanowią zestaw programów nauczania.
 4. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.
 5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 6. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.
 7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tymże zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 

§8

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

 1. dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim i na korytarzu szkolnym ;
 2. zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;
 3. przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): na 30 uczniów - jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów – w czasie wycieczki, na 10 uczniów - w czasie turystyki kwalifikowanej;
 4. zgłaszanie do Policji Drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej;
 5. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;
 6. przeznaczenie do nauki oddzielnego budynku szkolnego dla uczniów klas I-III;
 7. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-VI, a w szczególności uczniom dojeżdżającym;
 8. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 9. dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy;
 10. systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne, oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową; zapewnienie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej;
 11. utrzymywanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej czystości;
 12. uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu;
 13. różnorodności zajęć w każdym dniu niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z  wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga,
 14.  wychowawcy klas pierwszych i czwartych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.

 

§9

1.Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:

 1. pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo;
 2. pomoc logopedyczną udzielaną przez logopedę w szkole;
 3. terapię pedagogiczną, grupową dla klas I-III i indywidualną dla klas starszych dzieci z ryzyka dysleksji i dyslektycznych ze specyficznymi trudnościami  w nauce czytania i pisania;
 4. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I- III i IV- VI;
 5. zapewnienie dożywiania w formie zupy i chleba;
 6. zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych,
 7. opiekę nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych organizuje pedagog w porozumieniu z wychowawcami klas,
 8. stałą lub doraźną pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej organizuje pedagog.

 

§ 10

1.Szkoła umożliwia uczniom kształtowanie uczuć patriotycznych, podtrzymanie  poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej poprzez:

1) prowadzenie nauczania na bazie regionalizmu i zagadnień środowiska lokalnego,

2) prowadzenie nauczania przedmiotów obowiązkowych w ojczystym języku polskim,

3) nauczanie religii w szkole prowadzone jest za zgodą rodziców.

2.Wyrabianie szacunku dla godła, symboli narodowych i treści Konstytucji RP.

3. Szkoła realizuje swoje zadania respektujące zasady nauk pedagogicznych, przepisów prawa, a także zobowiązań wynikających z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 roku.

 

§11

 

1.Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w formie:

 1. kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi;
 2. wydawanie  zaleceń  o  odroczeniu   lub  przyspieszeniu  obowiązku szkolnego,  nauczaniu  indywidualnym,  rewalidacji  indywidualnej, o nauczaniu trybem szkoły specjalnej;
 3. spotkań socjoterapeutycznych;
 4. zajęć z terapii pedagogicznej wspomagających uczniów z dysfunkcjami.

 

2.Szkoła  organizuje  i   udziela   pomocy  psychologiczno - pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

 

3.Korzystanie z pomocy  psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

4.Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole polega na:

 1. rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 2. wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i  dydaktycznych,
 3. rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli.
 4. diagnozowaniu środowiska ucznia,
 5. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,
 6. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia,
 7.  wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 8. opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 9. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców,
 10. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
 11. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
 12. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 13.  wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 14.  umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 15. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności uczniom:

1) niepełnosprawnym,

2) niedostosowanym społecznie,

3) zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

  4) ze szczególnymi uzdolnieniami,

  5) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

  6) z zaburzeniami komunikacji językowej,

  7) z chorobami przewlekłymi,

  8) w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych,

  9) z niepowodzeniami edukacyjnymi,

10) z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny,

11) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska.

 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) W przypadku stwierdzenia, że uczeń  ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego.

2) O pomoc psychologiczno-pedagogiczną mogą wnioskować także:

 1. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,
 2. uczeń,
 3. poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
 4. dyrektor szkoły,
 5. pielęgniarka szkolna,
 6. pomoc nauczyciela,
 7. pracownik socjalny,
 8. asystent rodziny,
 9. kurator sądowy.

 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 1. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych terapeutycznych.,
 2. porad i konsultacji.

 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we  współpracy z:

 1. rodzicami rodziców,
 1. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,
 1. placówkami doskonalenia nauczycieli,
 2. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 3. organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

9.Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi  trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników do 5, czas trwania – 60 minut.

2) Zajęcia logopedyczne  organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy.  Liczba uczestników wynosi do 4. Czas trwania- 60 minut.

3) Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć do 10. Czas trwania- 60 minut.

4) Zajęcia rozwijające uzdolnienia. Zajęcia te organizowane są dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Podczas zajęć powinny być stosowne aktywne metody nauczania. Liczebność grupy maksymalnie 8 osób. Czas trwania zajęć – 45 minut.

5) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Zajęcia te organizowane są dla uczniów mających trudności w nauce i problemy z opanowaniem  wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej  kształcenia ogólnego. Liczebność grupy do 8 uczniów. Czas  trwania  zajęć- 45 minut.

 

10.Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

1) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

2)  rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.

 

11.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie:

 1. porad,
 2. konsultacji,
 3. warsztatów i szkoleń.

 

12.Rodzice dziecka mają prawo:

 1. wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-  pedagogicznej,

- do udziału w spotkaniach zespołu

- wnioskować    o  udział    w    spotkaniach    zespołu:  lekarza,   psychologa,  pedagoga, logopedy lub innego specjalisty,

-wnioskować o dokonanie  przez  zespół    oceny  efektywności form pomocy  psychologiczno- pedagogicznej  przed   upływem  terminu  ustalonego przez dyrektora przedszkola i szkoły.

 

13.Rodzice są informowani:

a) o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne zajęcia będą realizowane,

b) o terminie posiedzenia zespołu i mogą uczestniczyć w jego spotkaniach.

 

14.Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno -pedagogicznej organizowanej w szkole.

 

15.Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół wspierający, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej
„ programem”.

1) Program określa:

a) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych,

b) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o charakterze rewalidacyjnym,

      c) formy i metody pracy z uczniem,

d) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,

e) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,

f) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań zawartych w programie.

2). Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

3). Zespół wspierający na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz  w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

4) Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno -pedagogicznej organizowanej w szkole.

 

16.Zasady dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia:

1)Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2)Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

3)W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia:

a) opinię poradni rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do dokumentów składanych przy zapisie do klasy pierwszej,

b) jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) dostarczają opinię lub orzeczenie zaraz po jej

    otrzymaniu.

4) Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie
z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym
lub integracyjnym po 2 godziny na ucznia.

a) Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

b). Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

 

17.Dostosowanie wymagań dla dzieci z dysfunkcjami. Nauczyciel dostosowuje się do zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

1) Wydłużenie czasu pracy pisemnej i odpowiedzi ustnej.

2) W przypadku odpowiedzi ustnej poinformować ucznia jeden dzień wcześniej.

3) W ocenie prac pisemnych dostosowanie treści zadań do możliwości ucznia.

4) W przypadku ucznia z :

a) dysleksją:

- indywidualna pomoc w czytaniu tekstu ze zrozumieniem,

- nie wymagać, by uczeń czytał głośno tekst przy klasie,

- nie dyskwalifikować sprawdzianów pisemnych za błędy rachunkowe, jeśli tok rozumowania jest prawidłowy; uwzględnić trudności

w opanowaniu rachunku pamięciowego w tym zapamiętanie tabliczek mnożenia,

- w momencie obniżenia koncentracji uwagi mobilizować ucznia do aktywności,

b) dysgrafią:

-nie oceniać wyglądu zeszytu,

-pomoc indywidualna w kreśleniu figur geometrycznych,

-nie obniżać oceny za niski poziom graficzny pisma, w razie niemożności odczytania pracy odpytać ucznia ustnie,

-ograniczyć ocenianie na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia, przeprowadzać sprawdziany ustne „z ławki”, niekiedy odpytać indywidualnie, często oceniać prace domowe;

c) dysortografią:

-wydłużenie czasu pracy na lekcji(odpowiedzi i prace pisemne),

-posadzenie ucznia blisko tablicy,

-nie obniżać ocen za błędy ortograficzne

- dążyć e do tego, by uczeń opanował poprawną pisownię podstawowych pojęć;

d) dyskalkulią: (dyskalkulia z dysleksją)

-postępować zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 

5)  Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej sprawdzian szóstoklasisty, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności.

 

6) Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na:

 

7) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

a) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu,

b) zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

 

8) Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.

 

9) Zapewnienie warunków, o których mowa w pkt. 3  należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

18.Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, obejmuje  się indywidualnym nauczaniem.

1) Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2) Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

3) Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym  lub  w szkole.

4) W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia.

5) Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

6) Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem  wynosi od 10 do 12 godzin.

7) Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w pkt. 7., realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.

8) Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia
 uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego   osobowego rozwoju dyrektor szkoły, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia   w życiu szkoły

 

19.Nauczyciel jest zobowiązany stosować „Kryteria oceniania i dostosowywania wymagań dla uczniów mających trudności w nauce”

Kryteria oceniania

1) Dziecko powinno być otoczone szczególną troską i serdecznością ze strony każdego nauczyciela.

2) W zespole klasowym należy traktować je indywidualnie i ze zrozumieniem jego trudności. Należy mieć świadomość, że dzieci te charakteryzują się: małym krytycyzmem oraz niską samodzielnością myślenia. Zwolnione jest tempo myślenia, ograniczona jest jego elastyczność(myślenie konkretne).

3) Należy starać się dostrzegać każde, nawet niewielkie osiągnięcia i wyraźnie eksponować je w klasie.

4) Dostosowanie wymagań należy rozumieć jako ograniczenie ilościowe i jakościowe egzekwowanych wiadomości w stosunku do klasy(na sprawdzianach, w pracach domowych, przy odpowiedziach ustnych mniej pytań; pytania łatwiejsze, gdzie do odpowiedzi wystarczy mechaniczne przeniesienie nabytych umiejętności i wiadomości; unikać pytań problemowych).

5)Aby dziecko nie miało poczucia, że jest z góry skazane na rozwiązywanie zadań łatwych, za które nie uzyska najprawdopodobniej oceny tak samo wysokiej jak uczniowie rozwiązujący zadania trudne, można pozostawić mu wybór umieszczając w klasówce zarówno jedne jak i drugie zadania.

6)Wykorzystywać zespoły dydaktyczno-wyrównawcze do:

a) oceny wiadomości ucznia-oceny tu uzyskiwane przenosić na przedmioty   szkolne,

b) powtórnego pisania sprawdzianów.

7) Przy odpowiedziach pozostawić więcej czasu do namysłu i pytaniami pomocniczymi, naprowadzającymi życzliwie ukierunkowywać wypowiedzi ucznia(w wypowiedziach oceniać raczej treść niż formę).

8) W procesie dydaktycznym dostosowanym do potrzeb i ograniczonych możliwości ucznia wskazana:

a) duża ilość ćwiczeń objaśniających i utrwalających nowe zagadnienia,

b) częsta aktywizacja dziecka podczas zajęć w celu kontrolowania  poprawności toku myślenia,

c) pobudzanie krytycyzmu myślenia, np. poprzez powtórzenie odpowiedzi ucznia i skłonienia go do zastanowienia się czy to jest dobrze,

d) zachęty,  pochwały,  pozytywne  oceny  nawet  drobnych sukcesów w celu mobilizowania dziecka do pracy,

e) zadawane prace domowe nie powinny wykraczać poza podstawowy materiał opracowywany na jednostce lekcyjnej,

f) dawanie szansy osiągania chociaż drobnych sukcesów, np. za zadanie  domowe, aby podtrzymywać motywację do nauki i stwarzać podstawy do  uzyskania promocji,

g) egzekwowanie i ocena wiadomości cząstkowych.

9) Należy pamiętać, że wszystkie oddziaływania nauczycieli muszą zmierzać do osiągnięcia następujących celów:

a) pozytywnych wyników w nauce,

b) nabrania zaufania do własnych sił,

c) nauczenia radości z poznawania,

d) uodpornienia na przezwyciężenie trudności życiowych,

e) wiary w życzliwość innych ludzi,

f) znalezienia w przyszłości swojego miejsca w społeczeństwie.

10) Należy też czuwać nad pozycją ucznia w klasie. Obawia się on ośmieszania i negatywnej oceny rówieśników, którzy są świadomi jego niepowodzeń. Każde niepowodzenie obniża pozycję społeczną ucznia w grupie rówieśniczej.

11) Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

a) Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej uprawnionej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

     b) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

     c) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

d) Uczeń niepełnosprawny, tak jak każdy inny, w klasach I - III otrzymuje ocenę opisową z zachowania i osiągnięć edukacyjnych. W klasach starszych z osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów otrzymuje ocenę wyrażoną cyfrą w skali od 1 do 6, a z zachowania w skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

     e) Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne,  po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.

      f) Nauczyciel ocenia osiągnięcia edukacyjne ucznia niepełnosprawnego w odniesieniu do stopnia realizacji przez niego programu dostosowanego do jego indywidualnych  możliwości (program indywidualny, modyfikacje programowe).

     g) ocena powinna uwzględniać możliwości dziecka, wkład pracy, wysiłek włożony  w wykonanie zadania.

     h) uczniowi niepełnosprawnemu można wydłużyć o rok czas nauki na każdym etapie edukacji.

 

   12) W klasach II i III obowiązują następujące oceny bieżące:

 

-     ocena celująca – 6

-     ocena bardzo dobra - 5

-     ocena dobra – 4

-     ocena dostateczna – 3

-     ocena dopuszczająca – 2

-     ocena niedostateczna -1

   a) Kryteria ocen uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim:

    Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

     -  opanował wiedzę i umiejętności w większym zakresie niż wyznaczony w indywidualnym programie edukacyjnym oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

     -  rozwiązuje samodzielnie zadania typowe i nowe,

     -  przejawia silną motywację do pokonywania trudności,

    Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

     -   opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności wyznaczony w indywidualnym programie edukacyjnym oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

     -   rozwiązuje samodzielnie zadania typowe,

     -   przejawia motywację do pokonywania trudności,

    Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

     -   opanował wiedzę i umiejętności na poziomie wystarczającym do rozwiązywania zadań i problemów typowych oraz poprawnie stosuje poznane wiadomości i umiejętności zawarte w indywidualnym programie edukacyjnym,

     -   wykonuje zadania z niewielką pomocą nauczyciela,

     -   wymaga niewielkiej zachęty ze strony nauczyciela do pokonywania trudności,

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

     -   opanował wiadomości i umiejętności na poziomie niższym w stosunku do oczekiwań zawartych w indywidualnym programie edukacyjnym,

     -   wykonuje zadania typowe z pomocą nauczyciela,

     -   wymaga stałej zachęty do pokonywania trudności,

   Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

     -   ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności zawartych w indywidualnym programem edukacyjnym,

     -   wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności wyłącznie z pomocą nauczyciela,

     -   ma niską motywację do pokonywania trudności, mimo stałej zachęty ze strony nauczyciela,

        Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

    -    nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w indywidualnym programie edukacyjnym, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,

    -    nie jest w stanie wykonać zadań o  niewielkim stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,

    -    nie przejawia motywacji do pokonywania trudności, mimo stałej zachęty ze strony nauczyciela.

   13) Ocenianie uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w kl. IV-VI

a) Skala ocen bieżących i klasyfikacyjnych w kl. IV-VI jest zgodna z przyjętym wso. Oceny wystawiane są na podstawie przedmiotowego systemu oceniania.

b) Przedmiotowy system oceniania opracowany jest dla każdego ucznia indywidualnie przez nauczyciela przedmiotu przy współpracy z nauczycielem wspomagającym.

20.Współdziałanie z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom

1) Szkoła w procesie wychowania współpracuje z rodzicami, organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi.

2) Poradnia psychologiczno-pedagogiczna udziela pomocy dzieciom, a także ich rodzicom
i nauczycielom.

3)Do podstawowych zadań poradni należy:

 1. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów,
 2. profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z grup ryzyka,
 3. terapia zaburzeń rozwojowych i dysfunkcyjnych,
 4. wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,
 5. prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 6. pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

 

Poradnia wydaje:

 1. opinie,
 2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

 

4) Na podstawie opinii i orzeczeń, o których mowa w pkt. 4, szkoła wspiera uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczeń zdolny, niepełnosprawny fizycznie, niepełnosprawny intelektualnie, z dysfunkcjami)

21.Uczniom jest udzielana pomoc materialna o charakterze socjalnym albo motywacyjnym.

1)świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

a) stypendium szkolne,

b) zasiłek  szkolny.

2) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, które jest  przyznawane zgodnie ze szkolnym regulaminem.

22.Szkoła przeciwdziała niedostosowaniu społecznemu, demoralizacji i przemocy poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami mającymi wpływ na prawidłowy rozwój uczniów.

23.Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównania szans i wspierania możliwości rozwojowych uczniów.

24.Zajęcia dodatkowe mają na celu wyrównanie szans wszystkich uczniów jak  również uzupełnienie braków.

25.W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się ogólną liczbę godzin nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,

26.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,

27.Godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczone są na realizację zajęć z uczniami o specjalnych, potrzebach edukacyjnych w formie:

1)zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, nieujętego
w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej albo dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

3)realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści
 i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja odbywa się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych, lub w postaci odrębnych zajęć,

4) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań w tym zajęć dydaktyczno- wyrównawczych.

 

28.Zajęcia nadobowiązkowe organizowane są w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych.

29.Uczniowie zdolni biorą udział w konkursach, turniejach, zawodach  sportowych.

30.Wychowawcy klas i nauczyciele organizują wycieczki krajoznawczo- turystyczne.

31.Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej i materialnej Szkoła pomaga w uzyskaniu bezpłatnego dożywiania w stołówce szkolnej.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§1

Zasady przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego zorganizowanego
w Szkole Podstawowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle

1. Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat z obwodu Szkoły,  a w dalszej kolejności, w przypadku wolnych miejsc, dzieci z innych obwodów.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) pisemnego wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

3. Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przyjmowane są od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia roku, w którym dziecko ma rozpocząć realizację wychowania przedszkolnego.

4.Złożenie wniosku przez rodziców jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego.

5. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji obowiązku przedszkolnego dziecka w innym obwodzie, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej, o miejscu realizacji przez nie obowiązku przedszkolnego.

6.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 .

 

§2

Organizacja oddziału przedszkolnego w szkole- zagadnienia ogólne:

1.Oddział przedszkolny organizacyjnie podlega dyrektorowi szkoły.

2.Praca oddziału przedszkolnego przebiega w oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny podstawą programową, wybrany przez nauczyciela
i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły.

3.Cele i zadania oddziału przedszkolnego wynikają z przepisów prawa.

4.Oddział przedszkolny w szkole jest podstawową jednostką organizacyjną szkoły zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i  wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły.

5.Zgodnie z ustawą  z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 176) 6–latki urodzone w drugim półroczu-od 1 lipca 2008r. i  5-ciolatki mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

6. Oddział przedszkolny zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły, na zasadach określonych dla oddziałów przedszkolnych, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola.

7.W szkole może być więcej niż jeden oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

8.Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 osób.

9.Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci, objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

10.Czas zajęć w ramach, których realizowana jest podstawa programowa w oddziale przedszkolnym, wynosi 5 godzin dziennie. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 min.

11.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale przedszkolnym prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

12.W oddziałach przedszkolnych organizuje się dodatkowo naukę religii w wymiarze 1 godziny tygodniowo .Czas trwania zajęć dodatkowych (nauka religii) wynosi 30 min.

13.Organizację pracy oddziału przedszkolnego, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora Szkoły zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący.

14.Zajęcia prowadzone w oddziale przedszkolnym są dokumentowane w dzienniku zajęć oddziału przedszkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami.

15.Wychowawstwo w oddziale przedszkolnym powierza się nauczycielom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

16.Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki.

 

§3

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego

     1.Nauczyciel ma za zadanie:

 1. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 2. przeprowadzenie analizy gotowości szkolnej na początku roku szkolnego. Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

a)  rodzicom, aby poznali stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki
w szkole i mogli je odpowiednio do potrzeb w osiąganiu tej gotowości wspomagać,

b) nauczycielom oddziału przedszkolnego przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym możliwe rozpoczęcie nauki w szkole,

c)  pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w wypadku zaobserwowania przez nauczyciela potrzeby pogłębionej diagnozy rozwojowej.

 1. systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących w oddziale przedszkolnym,
 2. zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
 3. włączenie rodziców do kształtowania u dziecka wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej,
 4. informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także  włączenie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają,
 5. zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, w szczególności wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci,
 6. miesięczne planowanie pracy z dzieckiem w oparciu o program nauczania, plan rozwoju szkoły, roczny plan pracy szkoły, program wychowawczy szkoły, wyniki obserwacji pedagogicznych,
 7. odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

         a) warunków wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, jego zdolności,

         b) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

         c) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

         d) włączenia ich w działalność szkoły,

 1. tworzenie warunków do ich zainteresowań.
 2. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
 3. współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczną  i zdrowotną. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej  i metodycznej ze strony dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej oraz placówek, instytucji oświatowych i naukowych,
 4. doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

    

    2. Nauczyciel powinien:

 1. współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
 2. doskonalić umiejętności dydaktyczne i poziom wiedzy merytorycznej;
 3. tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, kierując się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską  z poszanowaniem godności osobistej dziecka;
 4. prowadzić obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie
  i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz ją dokumentować;
 5. w sytuacji zaistnienia nieszczęśliwego wypadku dziecka nauczyciel zobowiązany jest postępować zgodnie z przyjętą „Procedurą postępowania
  w razie zaistnienia wypadku dziecka”, tj. udzielić dziecku pierwszej pomocy przedlekarskiej, jeśli zachodzi potrzeba – wezwać pogotowie ratunkowe oraz niezwłocznie zawiadomić rodziców dziecka i dyrektora placówki;
 6. nauczyciel sporządza  szczegółowa notatkę służbową, potwierdzona przez dyrektora i  świadków zdarzenia. Dyrektor informuje o zaistniałym zdarzeniu Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce.

 

3.  Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotycząca oddziału  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora i rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami (opiekunami).W tym celu:

1) planuje i organizuje wspólnie z rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół dzieci;

2)  utrzymuje kontakt z rodzicami dzieci w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci;

3) współdziała z rodzicami dzieci, okazuje im pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci;

4)  organizuje spotkania z rodzicami według potrzeb, jednak nie rzadziej niż  co 2 miesiące.

6.   Nauczyciel odpowiada służbowo za:

 1. stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych jemu powierzonych;
 2. tragiczne skutki wynikłe z braku swojego nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci przed władzami  ZPO w Kadzidle, ewentualnie cywilnie lub karnie.

 

§4

         Cele oddziału przedszkolnego

Celem oddziału przedszkolnego jest:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka w relacjach z jego środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym;

2) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, kulturowej i religijnej;

3) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci;

4) sprawowanie opieki, wychowanie i kształcenie odpowiednio do potrzeb dzieci w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo;

5) współdziałanie z rodziną dziecka i zaspakajaniu jego potrzeb;

6) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole;

7)troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną oraz zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

§5

Zadania oddziału przedszkolnego

Do zadań oddziału przedszkolnego należy:

1) przekazywanie uniwersalnych wartości etycznych: miłości, dobra, prawdy, piękna;

2) rozwijanie u dziecka poszanowania środowiska naturalnego;

3) stwarzanie dzieciom warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów; podejmowania odpowiedzialności za siebie  i za najbliższe otoczenie;

4) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego zachowania i zachowań prozdrowotnych wychowanków;

5) tworzenie warunków do rozwijania wrażliwości estetycznej oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

6) wychowanie człowieka otwartego na świat, umiejącego odnaleźć się w świecie zagrożeń, aktywnego członka rodziny i społeczeństwa, zdolnego do aktywnego i twórczego działania.

 

§6

Sposoby realizacji zadań  w oddziale przedszkolnym z uwzględnieniem wspomagania  indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny
i przygotowania   do szkoły:

   1) wprowadzenie obserwacji i diagnozy rozwoju dziecka z wykorzystaniem technik i narzędzi wypracowanych przez nauczycielki poszczególnych grup (np. arkusze obserwacji , karty obserwacji, karty wymowy);

    2) umożliwienie dzieciom uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach realizacji podstawy programowej w salach zabaw, na placu zabaw lub poza terenem, np. w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym;

    3) różnicowanie stopni trudności stawianych dzieciom zadań, dostosowanie ich do możliwości dzieci;

    4) organizowanie dodatkowych zajęć wspomagających rozwój dziecka lub umożliwiających rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.    

Zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym odbywają się poza realizacją podstawy programowej, tj. po godzinie 12.30. Dzieci nie korzystające z zajęć dodatkowych mają zapewnioną w oddziale przedszkolnym opiekę nauczyciela lub innego odpowiedzialnego pracownika szkoły;

    5) zajęcia dodatkowe organizowane są na wniosek rodziców, po przeanalizowaniu możliwości lokalowych i organizacyjnych oddziału przedszkolnego;

    6) zajęcia dodatkowe prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć oraz do pracy z dziećmi;

    7) umożliwianie dzieciom rozwijania swoich uzdolnień poprzez uczestnictwo w konkursach organizowanych na terenie szkoły, w środowisku lokalnym oraz
o zasięgu ogólnopolskim;

    8) planowanie pracy z dziećmi uwzględnia zadania z różnych form aktywności dziecka,  różnorodne formy organizacyjne, w tym pracę indywidualną;

    9) w pracy z dziećmi uwzględnia się ich propozycje zabaw i zajęć;

  10) wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowaniu dzieci  5-6 -letnich do podjęcia nauki w szkole;

  11) tworzenie warunków do realizacji obowiązku przygotowania dzieci 5-6  -letnich do podjęcia nauki w szkole;                    

  12) zapoznawanie rodziców z kryteriami gotowości do podjęcia nauki;

  13)  informowanie rodziców o sposobach diagnozowania rozwoju dziecka;

  14) przedstawianie rodzicom dzieci 5-6-cio letnich, dwa razy w roku, pisemnej informacji o poziomie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole;

  15) przynajmniej raz w roku przedstawienie rodzicom planowanych na dany rok szkolny zamierzeń edukacyjnych i wychowawczych;

  16) zapoznawanie rodziców, przynajmniej dwa razy w roku, na spotkaniach grupowych z efektami pracy wychowawczej i edukacyjnej w poszczególnych grupach;

  17) informowanie rodziców na spotkaniach indywidualnych i konsultacjach
o postępach dziecka , zapoznawanie z dokumentacją dotyczącą jego rozwoju, uzgadnianie kierunków pracy z dzieckiem;

  18) umożliwianie rodzicom i dzieciom korzystania z pomocy zatrudnionego w szkole logopedy poprzez indywidualny kontakt lub uczestnictwo w warsztatach;

19) w razie potrzeby umożliwianie kontaktu ze specjalistami z poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej instytucji powołanej do świadczenia pomocy dziecku i rodzinie,  wychowawca, na wniosek rodziców może skierować dziecko na badanie psychologiczne, pedagogiczne lub logopedyczne;

20) udostępnianie literatury pedagogicznej zgromadzonej w bibliotece szkolnej.

 

§7

Cele i zadania oddziału przedszkolnego w zakresie umożliwienia dzieciom podtrzymania tożsamości religijnej:

1.Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

  a)wpajanie szacunku dla ojczyzny i symboli narodowych,

  b) pielęgnowanie tradycji regionalnych,

  c) włączaniu w kalendarz imprez - rocznic związanych z lokalną historią,

d) uznanie prawa rodziców do religijnego  wychowania dzieci  poprzez organizację nauki religii,  głównie dla dzieci 5 - 6 letnich na   zasadach określonych w Zarządzeniu MEN z dn.14.04.92  (Dz. U Nr 36 poz.155 z późniejszymi zmianami).

2. W przypadku pojawienia się mniejszości narodowej, w celu podtrzymania tożsamości narodowej etnicznej i językowej, na wniosek   rodziców przedszkole podejmie stosowne działania zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.Organizacja nauki religii w oddziale przedszkolnym:

a)  szkoła organizuje naukę religii na życzenie rodziców;

b) dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach religii, pozostają pod opieką nauczycielki;

c) nauczanie religii odbywa się w wymiarze 2 zajęć tygodniowo, dla 5-6-latków około 30 min.; w czasie wolnym od zajęć wynikających z realizacji podstawy programowej, tj. po godzinie 12.30;

d) nauczanie religii odbywa się w oparciu o program zatwierdzony przez władze kościelne,

e) nauczyciel katecheta wpisuje zajęcia z religii do dziennika zajęć przedszkola;

f) szkoła umożliwia rodzicom (opiekunom) spotkania z nauczycielem religii;

g)nauczanie religii powinno odbywać się w grupach nie mniejszych niż  7 dzieci z oddziału. Dla mniejszej liczby dzieci w oddziale nauczanie religii powinno być zorganizowane w grupie między oddziałowej;

h)jeżeli w oddziale przedszkolnym  na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż 7 dzieci, organ prowadzący placówkę,
w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie poza- przedszkolnej lub w punkcie katechetycznym. Liczba dzieci w grupie lub punkcie katechetycznym  nie powinna być mniejsza niż 3;

i) dyrektor  oddziału przedszkolnego występuje  z wnioskiem do organu prowadzącego  o przyznanie odpowiedniej liczby godzin na nauczanie religii poza oddziałem przedszkolnym w punkcie katechetycznym. Aby zapotrzebowanie finansowo- organizacyjne było czytelne dla organu prowadzącego, wniosek powinien zawierać: oczekiwaną liczbę godzin na nauczanie religii w roku szkolnym, proponowaną liczbę grup, liczbę dzieci w poszczególnych grupach oraz miejsce prowadzenia zajęć;

j) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzą dyrektor szkoły, który zatrudnia nauczyciela uczącego w grupie między przedszkolnej lub poza przedszkolnym punkcie katechetycznym, oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego, na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

§8

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w oddziale przedszkolnym

1. Cele i zadania oddziału przedszkolnego w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej to:

a) diagnozowanie rozwoju dziecka;

  b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości dziecka i umożliwienie ich zaspokajania;

c) rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka;

d) podejmowanie działań profilaktyczno-kompensacyjnych.

2.Zadania w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej realizowane są przy współpracy z:

a) rodzicami ( opiekunami);

b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi.

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym może być udzielana na wniosek:

a) rodziców ( opiekunów);

b) nauczycielki grupy;

c) pedagoga;

d)poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

4.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oddziale przedszkolnym jest organizowana w formie :

a) porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli;

b) zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów, porad i konsultacji dla rodziców.

c)zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze  terapeutycznym oraz porad
i konsultacji dla dziecka.

d)planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w oddziale przedszkolnym jest zadaniem zespołu składającego się
z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem, zwanego dalej "zespołem".”

5. Zasady tworzenia zespołów

1) Zespół tworzy dyrektor:

a) dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

b) dla dziecka, które nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt a/- niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

2) Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba.

3) Do zadań zespołu należy:

a) ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

4.Dyrektor oddziału przedszkolnego, na podstawie zaleceń zespołu, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor oddziału przedszkolnego niezwłocznie informuje na piśmie rodziców dziecka.

1) Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora oddziału przedszkolnego,  form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla dziecka plan działań wspierających zawierający:

a)cele do osiągnięcia w zakresie, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

b) działania realizowane z dzieckiem w ramach poszczególnych form
 i sposobów udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

c) metody pracy z dzieckiem;

d) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;

e) działania wspierające rodziców dziecka;

f) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

2) Zespoły utworzone dla dzieci mających jednorodne indywidualne potrzeby   rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych dzieci.

3) Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

§9

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza oddziałem  przedszkolnym:

 1. podczas pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci pozostają pod opieką nauczycielki;
 2. nauczycielka odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;
 3. tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia zasady ochrony zdrowia, higieny zdrowia psychicznego;
 4. oddział przedszkolny zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa oraz ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną;
 5. stan urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sal zajęć i placu zabaw zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkownikom;
 6. sprzęt i meble w oddziale przedszkolnym  są zgodne z Normami Polskimi i dostosowane do wzrostu dzieci i rodzaju zajęć;
 7. ćwiczenia ruchowe prowadzone są z uwzględnieniem sprawności fizycznej dzieci, różnorodności metod oraz z wykorzystaniem sprzętu zapewniającego pełne bezpieczeństwo;
 8. nauczyciel organizujący zajęcia poza budynkiem oddziału przedszkolnego sprawdza ilość dzieci przed wyruszeniem, w trakcie organizowanych poza budynkiem zajęć oraz po przybyciu do budynku,
 9. w trakcie zajęć poza terenem oddziału przedszkolnego w obrębie tej samej miejscowości zapewnione jest przynajmniej 2 opiekunów do grupy 30 dzieci;
 10. w przypadku organizowania wycieczki poza Kadzidło, zapewniona jest opieka nauczycielki i dodatkowo na każde 10 dzieci jedna osoba dorosła;
 11. w wycieczce poza Kadzidło mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na piśmie;
 12. nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest do sporządzenia karty wycieczki, w której określony jest program wycieczki, lista uczestników, imię
  i nazwisko kierownika i opiekunów oraz do przedłożenia jej do zatwierdzenia dyrektorowi oddziału przedszkolnego;
 13. dzieci uczestniczące w zajęciach dodatkowych odbierane są przez osoby prowadzące te zajęcia od nauczycielek poszczególnych grup, a po zajęciach ponownie przekazywane nauczycielce.

 

§10

Zadania oddziału przedszkolnego w zakresie edukacji zdrowotnej, opieki i bezpieczeństwa dzieci:

1) podstawowa opieka zdrowotna wobec dzieci w wieku przedszkolnym należy
do lekarzy rodzinnych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 sierpnia 2009r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej);

2) świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach. Przepisy nie upoważniają nauczyciela do wykonywania jakichkolwiek zabiegów medycznych. Rodzice dziecka nie mogą upoważniać nauczyciela do dokonywania tych zabiegów. Nauczyciel  w wyjątkowych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu dziecka, w przypadku chorób przewlekłych, może podać dziecku np.; inhalator, leki insulinowe;

3) oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody
i sposoby oddziaływań  do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,
a w szczególności:

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
w oddziale przedszkolnym oraz  w trakcie zajęć poza terenem oddziału przedszkolnego,

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym

c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż.;

4) nauczyciele i inni pracownicy zobowiązani są natychmiast reagować
na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jakiemu uległo dziecko, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie dyrektora szkoły, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka i zabezpieczyć miejsce wypadku;

5) w uzasadnionych przypadkach (nagłe pogorszenie się stanu zdrowia, zagrożenie życia dziecka) szkoła wzywa karetkę pogotowia  i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np.; lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (opiekunów prawnych) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku;

6) w przypadku podejrzenia zatrucia pokarmowego lub choroby zakaźnej   na terenie oddziału przedszkolnego dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego;

7)dziecko kończące oddział przedszkolny ma ukształtowane  nawyki prozdrowotne adekwatne do swoich możliwości. Należą do nich:

a)  dbałość o swoje zdrowie

b)  orientowanie się w zasadach zdrowego żywienia

c) aktywne uczestnictwo w zajęciach sportowych, zabawach i grach ruchowych organizowanych w różnych warunkach i miejscach

d)  dostrzeganie związków między leczeniem i chorobą

e) konieczność przyjmowania leków i poddawania się leczeniu w określonych sytuacjach

f)  świadomość sprawstwa, czyli zdolność do samorealizacji w zakresie  zdrowia przy współudziale dorosłych;

        g) zadaniem nauczycieli jest opracowanie planów działań wspierających i programów terapeutycznych dla dzieci z problemami rozwojowymi zdrowotnymi.

 

§11

Cele i zadania oddziału przedszkolnego w zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi:

 1. do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, z wadami mowy, słuchu, wzroku, narządów  ruchu;
 2. ze względu na dużą liczebność grup, do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci tylko z niewielkim stopniem niesprawności, mogące samodzielnie funkcjonować w grupie rówieśniczej;
 3. stopień niesprawności musi być określony przez specjalistę;
 4. specjalista orzeka też czy dziecko może uczęszczać do oddziału przedszkolnego bez narażania jego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych dzieci;
 5. dziecko niepełnosprawne może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w przypadku gdy nie zaadoptuje się do warunków, gdy jego zachowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu pozostałych dzieci;
 6. dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim  organizuje się zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz, we współpracy
  z rodzicami (prawnym opiekunem), indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zwane dalej "zajęciami". Zajęciami indywidualnymi mogą być objęte dzieci, w stosunku do których poradnia orzekła taką formę zajęć;
 7. celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie zainteresowania  otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Zajęcia obejmują przede wszystkim:

a) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika

b)  kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika

c)   usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej

d) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia

e)   rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu

f)   kształtowanie umiejętności współżycia w grupie

g) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności;

 1. zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, określone w odrębnych przepisach. Na stanowisku nauczyciela może być zatrudniony psycholog lub pedagog;
 2.  indywidualny program zajęć opracowuje prowadzący te zajęcia nauczyciel we współpracy z psychologiem na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu kwalifikacyjnym;
 3.  wymiar zajęć, w zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć, wynosi:

-    4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych

-    2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych.

Liczba osób w zespole wynosi od 2 do 4.

11.  dokumentacja zajęć obejmuje:

a)   orzeczenie kwalifikacyjne poradni

b) dziennik zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, według wzoru określonego w odrębnych przepisach dla dziennika zajęć dydaktyczno-wychowawczych
i specjalistycznych

12. zeszyt obserwacji

13. Zeszyt obserwacji prowadzony jest odrębnie dla każdego uczestnika zajęć.
 

Do zeszytu obserwacji wpisuje się informacje dotyczące:

a)  zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów)

b) zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa, manipulacja)

c)  napędu - aktywności niekierowanej (własnej)

d)  koncentracji uwagi (podczas aktywności spontanicznej, w zabawie, w zadaniu; czas koncentracji)

e)   współdziałania (w różnych sytuacjach; czas współdziałania)

f)  opanowywania nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności)

g)   dominującego nastroju i emocji

h)   gotowości do kontaktów (rodzaje, kierunek)

i)    umiejętności w zakresie samoobsługi

j)    udziału w czynnościach porządkowych

k)  zachowań trudnych (opis tych zachowań oraz sytuacji, w których występują, reakcje nauczyciela, zmiany w zachowaniu);

 1. za prawidłową realizację zajęć oraz ich dokumentację odpowiedzialny jest dyrektor oddziału przedszkolnego. Nadzór pedagogiczny nad zajęciami sprawuje także kurator oświaty;
 2. zajęcia uwzględniane są w danym roku szkolnym w arkuszu organizacyjnym przedszkola, szkoły lub placówki, opracowanym i zatwierdzonym według odrębnych przepisów;
 3. umożliwianie rodzicom i dzieciom korzystania z pomocy zatrudnionego w przedszkolu logopedy poprzez indywidualny kontakt lub uczestnictwo w warsztatach;
 4. w razie potrzeby umożliwianie kontaktu ze specjalistami z poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej instytucji powołanej do świadczenia pomocy dziecku i rodzinie. Opiekun oddziału  przedszkolnego, na wniosek rodziców może skierować dziecko na badanie psychologiczne, pedagogiczne lub logopedyczne;
 5. udostępnianie literatury pedagogicznej , zgromadzonej w bibliotece szkolnej;
 6. informowanie rodziców na zebraniach, na tablicach informacyjnych o celach i zadaniach oddziału przedszkolnego, jego misji, wizji  i programach rozwoju.

 

§12

Formy sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami dojeżdżającymi z oddziału przedszkolnego.

1)  Czas pracy w oddziale przedszkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły na dany rok.

2)  Opiekę nad dziećmi do lat 7 w drodze do szkoły i ze szkoły zapewniają rodzice.

3) Dziecko może być odebrane z oddziału przedszkolnego przez inną wskazaną przez rodzica osobę tylko na podstawie  pisemnego upoważnienia rodziców.

3)  Za bezpieczeństwo nad dziećmi odjeżdżającymi ze szkoły odpowiada opiekun świetlicy.

4)  Opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi z oddziału przedszkolnego w autobusie pełni opiekun dziecka  dojeżdżającego.

5)  Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego mają obowiązek odebrać je z autobusu na  przystanku w  miejscu zamieszkania, na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców,  opiekę nad dzieckiem   może sprawować wskazana osoba.

6)   W przypadku, gdy rodzic nie przyszedł po dziecko na przystanek, dziecko wraca autobusem do szkoły i odwożone jest następnym kursem do domu.

7)  Opiekun dziecka dojeżdżającego informuje telefonicznie dyrektora  i rodzica o zaistniałej sytuacji.

 

§13

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego:

1) rodzice ( opiekunowie ) mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego, możliwie w określonych w rozkładzie godzinach. Opiekę nad dziećmi w drodze z domu do oddziału przedszkolnego i z powrotem sprawują rodzice lub osoby upoważnione przez nich na piśmie, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;

2) do przyprowadzania lub odbierania dziecka rodzice ( opiekunowie) mogą upoważnić na piśmie złożonym u nauczycielki grupy osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

3) upoważnienie do odbioru dziecka musi zawierać:

    - datę

    - imię i nazwisko osoby upoważniającej

    - imię i nazwisko osoby upoważnionej

    - stopień pokrewieństwa lub znajomości

    - rodzaj i nr dowodu tożsamości

   - termin, na jaki wydane jest upoważnienie;

4) upoważnienia przechowywane są u nauczycielek grupy, a ich wykaz znajduje się w gabinecie wicedyrektora;

5)  rodzice ( opiekunowie) zobowiązani są do przekazania dziecka pracownicy szkoły  pełniącej dyżur w szatni lub nauczycielce grupy;

6)  rodzice ( opiekunowie) osobiście odbierają dziecko od nauczycielki;

7)  dziecko nie może wyjść z sali, dopóki nauczyciel nie upewni się, że dziecko odbierane jest przez odpowiednią osobę;

8) w przypadku nie odebrania dziecka i po wyczerpaniu  możliwości skontaktowania się z rodzicami ( opiekunami) nauczycielka przekazuje dziecko pod opiekę odpowiedniego pracownika najbliższego komisariatu Policji;

 9)  do oddziału przedszkolnego przyprowadzane są dzieci w pełni zdrowe. W razie wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, rodzic może być zobowiązany     do dostarczenia stosownego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka;

10)dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do oddziału. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać  w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

11) w przypadku stwierdzenia choroby u dziecka przebywającego w oddziale, nauczyciel powiadania rodziców, którzy zobowiązani są w odebrać  je z placówki w ciągu 2 godzin zegarowych;

12) w opiece nad dzieckiem chorym pomaga nauczycielowi personel szkoły;

13) w oddziale przedszkolnym dzieciom bez zgody rodziców nie podaje się żadnych środków farmaceutycznych.

 

§14

Szkoła realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej oddziału przedszkolnego, którymi to obszarami są:

1.kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się  z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;

3.wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;

4.wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

5.wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

6.wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

7.wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

8.wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;

9.wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

10.wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;

11.wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy  konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

12.pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

13. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

14.wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją  matematyczną;

15.kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

§15

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w placówce przestrzega się następujących proporcji:

1.co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),

2.co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),

3.jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,

4.pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np. czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

Jeśli dzieci przebywają w oddziale przedszkolnym dłużej, niż 5 godzin, należy proporcjonalnie określić czas przeznaczony na organizację dziecięcych aktywności.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 §1

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • rada pedagogiczna,
 • samorząd uczniowski,
 • rada rodziców.

 

§2

Dyrektor organizuje pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz inne

zajęcia związane z działalnością statutową szkoły.

Do kompetencji dyrektora szkoły należy:

 1. Kieruje placówką oświatową:
 1. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 2. realizuje uchwały rady pedagogicznej;
 3. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim;
 4. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych;
 5. podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;
 6. stwarza warunki do działania stowarzyszeń w szkole lub placówce, wyraża zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców;
 7. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczo szkoły   oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 8. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 9. powołuje zespoły składające się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem,
 10. wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu,
 11. na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane- wpisuje je do Karty indywidualnych potrzeb ucznia,
 12. informuje na piśmie rodziców ucznia o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin,
 13. decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół,
 14. informuje rodziców o terminie spotkania zespołu,
 15. wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej.

 

II. Przewodniczy radzie pedagogicznej:

 1. przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
 2. wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez radę pedagogiczną, niezgodnych z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący i kuratorium oświaty.

 

III. Jest organem administracji oświatowej:

 1. decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły bądź odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 2. może zezwolić na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą,
 3. zezwala na indywidualny program lub tok nauki,
 4. organizuje nauczanie indywidualne dla ucznia,
 5. zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach oraz z nauki drugiego języka obcego ucznia z wadą słuchu,
 6. decyduje o objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, nauką w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych oraz o ich zakończeniu,
 7. nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście, który uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej,
 8. przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju  nagród  i kar stosowanych wobec uczniów,
 9. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych  odrębnymi przepisami.         

 

IV. Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły:

 1. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w  danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania  przedszkolnego lub program nauczania,
 2. dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw  programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego,
 3. podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 4. na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan nauczania;
  1. ustala wymiar godzin zajęć pozalekcyjnych;
  2. może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne  zespoły problemowo-zadaniowe i powołuje przewodniczących tych zespołów.

 

V. Wspomaga rozwój zawodowy nauczyciela:

 1. zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
 2. zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli,
 3. ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu,
 4. opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

VI. Sprawuje nadzór pedagogiczny:

 1. we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w szkole planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły,
 2. inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
 3. przekazuje raport o jakości pracy szkoły: radzie pedagogicznej, radzie rodziców i samorządowi uczniowskiemu,
 4. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,
 5. ocenia pracę nauczycieli,
 6. przyznaje nagrody nauczycielom,
 7. przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

VII. Jest pracodawcą i kierownikiem zakładu pracy:

 1. powierza funkcje wicedyrektora szkoły oraz odwołuje go z tej funkcji,
 2. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników szkoły,
 3. organizuje pracę w szkole, opracowuje regulamin pracy,
 4. opracowuje projekt arkusza organizacyjnego szkoły,
 5. opracowuje projekt planu finansowego szkoły,
 6. ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych,
 7. tworzy i zatwierdza roczny plan finansowy środków specjalnych,
 8. właściwie gospodaruje mieniem szkoły,
 9. stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w szkole.
 10. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły rady pedagogicznej, rady rodziców i  samorządu   uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i  możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  w  wymiarze  6 dni. 
 11. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 10,  mogą być ustalone:
 1. w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

       - sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole 

          podstawowej,

- w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,

-  w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy

    szkoły  lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 10.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1,dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w   której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu   uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku dni wolnych od zajęć , o których mowa w ust. 12, dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
 3. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 10 i 12 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców / prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie www szkoły.
 4. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony,  jeżeli:

- temperatura  zewnętrzna  mierzona  o  godzinie 21.00  w dwóch kolejnych

   dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;

- wystąpiły  na  danym  terenie  zdarzenia,  które  mogą  zagrozić  zdrowiu

   uczniów     np.     klęski      żywiołowe,    zagrożenia    epidemiologiczne, 

   zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.

- zajęcia ,o których mowa podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez 

  dyrektora terminie.

 

VIII. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
 2. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
 3. dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez radę    pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 4. rozstrzyga  sprawy sporne między organami,
 5. dba o powierzone mienie,
 6. w wykonaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły,
 7. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

IX. Główne obowiązki dyrektora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole:

1.Kontrolę obiektów należących do szkoły lub placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły lub placówki trwa co najmniej 2 tygodnie.

2.Równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

3.Zróżnicowanie zajęć w każdym dniu.

4. Nie łączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu – jeżeli specyfika zajęć nie stanowi inaczej.

5. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły lub placówki w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.

 6. Oznaczenie dróg ewakuacji.

7.Ogrodzenie terenu szkoły i placówki.

8. Zapewnienie w pomieszczeniach szkoły i placówki właściwego oświetlenia, wentylacji  i ogrzewania.

9. Dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii.

10. Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsc pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym.

11. Wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.

12.Zapewnienie w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia temperaturę co najmniej 18°°.Jeżeli nie jest to możliwe zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o ty organ prowadzący.

13. Zawieszenie za zgodą organu prowadzącego zajęć na czas oznaczony:

a) jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15°°c lub jest niższa;

b) jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia , które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

14. Wyposażenie pomieszczeń szkoły i placówki, w szczególności pokoju nauczycielskiego, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchni w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

15.Dostosowanie stanowiska pracy do warunków antropometrycznych uczniów i do uczniów niepełnosprawnych.

16. Zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

17. Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły.

 

X. Dyrektor szkoły na zebraniu Rady Pedagogicznej może powołać:

 1. W szkole działają zespoły nauczycielskie: klasowe, wychowawcze, przedmiotowe, problemowo – zadaniowe i doraźne.
 2. Wszystkie zebrania zespołów powinny być protokołowane wraz z końcowymi wnioskami.
 3. Stałe zespoły przedmiotowe tworzą:
 1. Zespół nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
 2. Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
 3. Zespół języków obcych.
 4. Zespół matematyczno-przyrodniczy.
 5. Zespół wychowania fizycznego.
 6. Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej.
 7. Zespół wychowawczy (ds. programu profilaktyki i programu wychowawczego).
 8. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Zespół ds. promocji szkoły.
 1. Dyrektor szkoły może powołać inne stałe lub doraźne zespoły lub zespoły problemowo-zadaniowe, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.
 3. Kadencja przewodniczącego trwa jeden rok szkolny.
 4. Przewodniczący zespołu opracowuje harmonogram prac zespołu na dany rok szkolny, w terminie do 15  września każdego roku szkolnego.

 

§3

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.
 2. Rada Pedagogiczna tworzy zwarty zespół.
 3. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor, który prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać również udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 6. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego po pierwszym semestrze, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, Rady Szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

Kompetencje rady pedagogicznej :

 1. Uchwala, zatwierdza, ustala (kompetencje stanowiące)
 1. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
 2. uchwala spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania i podręczników, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, szkolnego  zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów/w zestawie podręczników nie może być więcej niż trzy podręczniki dla danych zajęć edukacyjnych,  szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne, ale w uzasadnionych przypadkach będzie możliwe dokonanie zmiany wcześniej, byle nie następowało w trakcie roku szkolnego, do 31 marca  dyrektor podaje do publicznej wiadomości szkolne zestawy programów i podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
 3. uchwala program wychowawczy szkoły i program profilaktyki,
 4. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 5. ustala warunki przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z przedmiotu, którego program wymaga szczególnych indywidualnych predyspozycji od kandydatów,
 6. ustala termin odpracowania wolnego dnia, przypadającego między dwoma dniami świątecznymi,
 7. wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia (rodziców) nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych,
 8. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
 9. podejmuje  uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 10. podejmuje uchwałę w sprawach skreślenia z listy uczniów.
 1. Opiniuje:
 1. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 2. organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 3. projekt planu finansowego szkoły,
 4. wydaje opinię w sprawie zezwolenia na indywidualny tok lub indywidualny program nauki,
 5. projekt dodatkowych zajęć, które dyrektor chce wprowadzić do szkolnego planu nauczania z godzin do swej dyspozycji,
 6. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i innych wyróżnień,
 7. wydaje opinię w sprawie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,
 8. bezkonkursowe powierzenie stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący,
 9. propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Wnioskuje:
  1. wnioskuje o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 2. Wykonuje inne czynności:
 1. przygotowuje projekt statutu szkoły bądź projekt jego zmian oraz zatwierdza go po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
 2. powołuje komisję, która przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian,
 3. powołuje,  w  zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje problemowe  (przedmiotowe), których działalność może dotyczyć wyłącznie wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły lub pracy nauczycieli:
 1. sposób powołania komisji ustalany jest każdorazowo na radzie pedagogicznej,
 2. pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora szkoły,
 3. komisja informuje radę o przebiegu swojej pracy formułując jednocześnie wnioski do zatwierdzenia przez radę.
 1. analizuje wnioski Dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz  informacje  o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy do roku,
 2. z zebrań rady pedagogicznej oraz z zebrań komisji sporządza się protokoły, które w terminie 7 dni  od daty zebrania, wpisuje się do księgi protokołów, podstawowego dokumentu działalności rady pedagogicznej:
 1. protokół z zebrania rady, wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący  obrad i protokolant,
 2. członkowie rady zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad do następnego posiedzenia. Rada na najbliższym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu,
 3. podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  połowy jej członków,
 4. członkowie rady i inni uczestnicy zebrań są zobowiązani do zachowania  w tajemnicy spraw  poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 1. Ponadto członek rady pedagogicznej powinien:
 1. współtworzyć atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
 2. czynnie uczestniczyć we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz komisji, do których  został powołany,
 3. realizować przyjęte uchwały,
 4. składać w formie pisemnej przed radą sprawozdania z wykonania przydzielonych zadań,
 5. stale współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia.

 

§4

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Władzami samorządu są:

 • na szczeblu klas: samorządy klasowe,
 • na szczeblu szkoły: rada uczniowska.

Kompetencji Samorządu Uczniowskiego :

I. Opiniuje:

1) przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie, właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
 4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  1. program wychowawczy i program profilaktyki szkoły;
  2. może opiniować ocenę pracy nauczyciela.

II. Inne kompetencje:

 1. w czerwcu dokonuje wyboru nauczyciela mającego pełnić rolę opiekuna samorządu,
 2. redaguje i wydaje gazetkę szkolną,
 3. przygotowuje projekty regulaminu samorządu uczniowskiego,
 4. występuje do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,
 5. gospodaruje środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,
 6. wykonuje zadania zlecone przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły.
 7. szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego.

III. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

§5

1) W szkole i placówce działa Rada Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2) W skład rady rodziców wchodzą:

a) w szkole – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; wybór następuje większością głosów;

b) w placówce – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki.

3) W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4) Dopuszcza się wybieranie osób nieobecnych, które wcześniej złożyły deklarację do pracy w charakterze członka rady rodziców.

5) Wychowawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić dyrektora o wynikach wyborów w kolejnym dniu roboczym, po zebraniu.

6) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w których określa w szczególności:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt a-b, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

 

7) Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

8) Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

9) Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 8, należy:

9.1. uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowanego uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) program profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i  działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

9.2.opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki;

9.3.opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.

10) Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

11) W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców  może gromadzić fundusze z dobrowolnym składek rodziców określa regulamin.

12) Opiniuje:

a) ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela

   kontraktowego nauczyciela mianowanego,

b) wydaje opinię w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych umieszczonych w szkolnym planie nauczania,

c) może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

d)  wydaje opinię w sprawie dopuszczenia szkolnego zestawu programów

   nauczania do użytku szkolnego.

13) Wnioskuje:

    a) może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela.

14) Cele działania

a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz  wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

b) współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy,

c) gromadzenie funduszy  dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad  użytkowania tych funduszy,

d)zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa do:

- znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie;

- uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego  postępów lub trudności ;

- znajomości regulaminu oceniania ,klasyfikowania i promowania uczniów ;

- uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

§6

1.Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczą­cych działalności szkoły poprzez:

 1. uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych
 2. opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły
 3. informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.

2.Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrek­tora lub innego nauczyciela po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniow­skiego.

3.Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funk­cji kierowniczej w szkole, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

4.Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.

5.Rada rodziców może wnioskować do organu nadzoru pedagogicznego o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela.

§7

Procedury i tryb składania skarg lub odwołań od decyzji organów szkoły:

Nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy administracji i obsługi szkoły zobowiązani są do zachowania drogi służbowej w przypadku sytuacji konfliktowej w szkole:

1)składający skargę kieruje ją do organu szkoły zgodnie z jego kompetencjami,

2) w przypadku nie załatwienia skargi w określonym terminie przysługuje odwołanie do   organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły,

3) nie zachowanie drogi służbowej stanowi naruszenie postanowień Statutu Szkoły i norm współżycia w szkole.

Każdej ze stron konfliktu przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego lub   nadzorującego według ich kompetencji za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

 

ROZDZIAŁ IV

UCZNIOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§1

Uczeń ma prawo do:

1. zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów, zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami,

2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

3. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

4. życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

5. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

6. rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz poza szkołą, w szczególności do realizowania indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauki, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

7. powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, nie więcej niż trzy w ciągu tygodnia,

8. odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii – na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych,

9. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

10. korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej,

11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i świetlicy tak podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych,

12. uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,

13. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,

14. w Dniu Dziecka  do uczestniczenia w imprezach sportowych, zajęciach rozrywkowych, wycieczkach,

15. udziału w organizowanych dla niego imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,

16. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły,

17. do jednego dnia w semestrze tzw. "osobistego", w którym  może być nieprzygotowany do zajęć szkolnych:

a/uczeń zgłasza zamiar wykorzystania "dnia osobistego" na początku swojej pierwszej lekcji,

b/nauczyciel jest zobowiązany odnotować fakt zgłoszenia "dnia  osobistego" w dzienniku,

c/nie wykorzystany w semestrze "dzień osobisty" przepada.

18.Uczeń ma prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie klasyfikowania i promowania  uczniów oraz do odwołania od oceny klasyfikacyjnej.

- sposób i kryteria przeprowadzania w/w egzaminów znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

19.Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne:

a/ Dzień Wiosny - wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i wypełnienia karty wycieczki,

b/ Dzień Dziecka i Sportu,

c/ imprezy klasowe: Andrzejki, Mikołajki, Walentynki itp., po zajęciach lekcyjnych.

Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie ww. imprez jest niedozwolone.

20. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidual­nego w domu.

21. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rady rodziców - zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.

22. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.

23. Po zakończeniu klasyfikacji w I semestrze (przed feriami zimowymi), nauczyciel nie wpisuje do dziennika ocen na nowy semestr.

§2

1.Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:

a) chronienia życia i zdrowia własnego oraz innych,

b) przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,

c) stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,

d) dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd,

e) właściwego zachowania podczas lekcji i przerw,

f) pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,

g) dbania o powierzony sprzęt i pomoce naukowe,

h) przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwu i niszczeniu majątku szkolnego,

i) przebywania podczas zajęć lekcyjnych tylko na terenie szkoły, w określonej sali pod opieką nauczyciela,

j) punktualnego i systematycznego uczęszczania na lekcje,

k) systematycznego przygotowania się do lekcji, aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych (i kontraktów),

l) uzupełnienia braków wynikających z absencji,( usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych)

ł) osiągania postępów w nauce na miarę swoich możliwości,

m) dbania o schludny wygląd.

n) systematycznego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.

o) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,

p) regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,

r) brać czynny udział w życiu gimnazjum, pracując w organizacjach uczniowskich uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych,

s) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

t) dbać o dobre imię  rodziców oraz swoje własne,

u) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców,

v) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,

w) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć, a także przed ich rozpoczęciem w czasie przerw,

z)naprawić wyrządzone przez siebie szkody ( tylko szkody niematerialne).

2. Uczeń korzystający z prawa do nauki religii w szkole przyjmuje na siebie obowiązki i prawa wynikające z rozdziału VI §7.

3. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

4. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.

5. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

6. W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.

7. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

8. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.

9. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

 

§3

Zasady korzystania w szkole z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

1. Za zgodą rodziców i wychowawcy uczeń może posiadać telefon  komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne, ale używanie ich  dopuszczalne jest tylko w określonych warunkach:

      -  telefon powinien posiadać tylko podstawowe funkcje do porozumiewania się,

     -  podczas lekcji telefon musi być wyłączony i schowany,

 - telefon może służyć do porozumiewania się z rodzicami/opiekunami jedynie podczas przerw w pilnych sprawach,

-  telefonu lub innego urządzenia elektronicznego bez zgody nauczyciela nie   wolno używać do fotografowania, filmowania oraz nagrywania dźwięku,

-  w przypadkach niezastosowania się do powyższych zasad wychowawca ma prawo zabronić uczniowi przynoszenia do szkoły telefonu lub innego urządzenia elektronicznego.

§4

1.Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

- uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

- grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

- imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.

2 . Przez strój galowy należy rozumieć:

- dla dziewcząt - ciemna spódnica i biała bluzka;

- dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula.

3. Uczeń ma obowiązek noszenia schludnego ubrania   :

- w doborze rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy,

- na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu (np. niedopuszczalne są wysokie obcasy),

- uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki,

- wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

4.Savoir – vivre

- uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły stojąc i nie trzymając rąk w kieszeni,

- w szkole nie nosi nakryć głowy,

- nie używa wulgaryzmów,

- nie bije się z kolegami,

- nie przynosi niebezpiecznych zabawek.

§5

1.Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

 • pochwałę wychowawcy wobec klasy,
 • pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,
 •  list pochwalny do rodziców, w klasie VI, (średnia ocen 5 i sprawowanie wzorowe lub bardzo dobre),
 • nagrodę rzeczową za naukę, pracę społeczną, 100% frekwencję, osiągnięcia sportowe, w konkursach przedmiotowych i artystycznych,

-   świadectwo z biało-czerwonym paskiem.

2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje do dyrektora szkoły wychowawca, nauczyciel uczący danego przedmiotu oraz opiekun organizacji uczniowskich.

 

§6

1.Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego poprzez:

a) upomnienie wychowawcy klasy;

b) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły;

c) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;

d) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz;

d) przeniesieniem do równorzędnej klasy.

2. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.

3. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

a/oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

b/odwołać karę,

c/zawiesić warunkowo wykonanie kary.

4. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.

5. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.

6. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

7. Najpoważniejszą karą, jaką dysponują szkoły jest skreślenie ucznia z listy uczniów. Jednak kara ta nie obowiązuje w szkołach podstawowych, ponieważ skreślenie ucznia z listy uczniów nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. W stosunku do nich, w uzasadnionych przypadkach, dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ich do innej szkoły. Kurator oświaty ma takie prawo.

 

§7

1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i  uczniowie.

2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.

3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

 

§8

A. Lekcja

 1. Uczniowie mają prawo do:
 • znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu lekcji,
 • pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
 1. Uczniowie mają obowiązek:
 • punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
 • aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
 • uzupełniania braków wynikających z absencji.

B. Sala lekcyjna

 1. Uczniowie mają prawo do:
 • udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej,
 • kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.
 1. Uczniowie mają obowiązek:
 • pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
 • dbania o powierzony sprzęt i pomoce naukowe,
 • zgłaszania nauczycielowi uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

C. Odpoczynek

 1. Uczniowie mają prawo do

 - odpoczynku podczas przerwy,

 - dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych, tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze.

 1. Uczniowie mają obowiązek:

 - przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 - dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,

 - zachowania zasad higieny osobistej i otoczenia

D. Praca domowa

 1. Uczniowie mają prawo do:
 • uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości,
 • ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe.
 1. Uczniowie mają obowiązek:
 • starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
 • kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.
 •  

E.  Zeszyt przedmiotowy

 1. Uczniowie mają prawo do:

- ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt.

 1. Uczniowie mają obowiązek:

- starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli.

F. Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określa Szkolny System Oceniania

§9

I. Procedury lekcyjne

1.Wejście do klasy:

 • wszyscy staję przy ławkach i następuje powitanie,
 • uczniowie przygotowują się do lekcji,
 • nauczyciel sprawdza listę obecności,
 • uczeń spóźniony usprawiedliwia się.

2. Zachowanie w czasie lekcji:

 • uczeń odpowiada z ławki siedząc; wstaje wezwany do tablicy, mapy itp.
 • nie je się, nie żuje gumy,
 • nie trzyma się na ławce rzeczy nie będących pomocnymi do danej lekcji,
 • wszyscy wstają, gdy do klasy wchodzi osoba dorosła, siadają na polecenie nauczyciela.
 1. Zakończenie lekcji:
 • lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
 • wszyscy pozostawiają po sobie porządek.
 1. Zastępstwa:

W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w  planie lub lekcję z własnego przedmiotu.

III. Procedury inne niż lekcyjne

 1.Nieobecności:

 • rodzice wypełniają usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole przygotowane przez szkołę i ostemplowane pieczątką szkoły.

 

2.Zasady postępowania w przypadku zwalniania dzieci podczas trwania zajęć szkolnych

1) Dziecko posiada pisemną prośbę o zwolnienie podpisaną przez rodziców-prawnych opiekunów.

2) Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna ).

3) Ucznia zwalnia nauczyciel przedmiotu, do którego zwróci się uczeń. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku stosując oznaczenia literowe ZW.

4) Nauczyciel informuje o tym fakcie wychowawcę i odnotowuje zwolnienie.

5) Uczeń otrzymuje od nauczyciela zwalniającego informację o tym fakcie dla osoby, która pełni dyżur w szatni. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III rodzice odbierają bezpośrednio.

6) Informację o zwolnieniu ucznia wychowawca przechowuje w swojej dokumentacji klasowej.

7) Ucznia można zwolnić na telefoniczną prośbę rodzica, fakt ten należy odnotować w formie notatki służbowej.

8) Jeżeli uczeń zapomniał pisemnego zwolnienia, zwolnienie może nastąpić tylko po telefonicznej konsultacji z rodzicem (prawnym opiekunem), fakt ten należy odnotować w formie notatki służbowej.

 

3.Reprezentowanie szkoły przez ucznia na zewnątrz:

1) W przypadku reprezentowania szkoły przez ucznia podczas zawodów, konkursów, wyjść na uroczystości, ucznia z zajęć zwalnia nauczyciel opiekun za zgodą Dyrektora Szkoły.

2) Listę uczniów zwolnionych wywiesza nauczyciel opiekun w pokoju nauczycielskim.

3) W dzienniku lekcyjnym w rubryce frekwencja uczniów fakt ten odnotuje się w następujący sposób: K- konkurs, Z-zawody, R- reprezentowanie szkoły. Informacja ta jest podstawą do usprawiedliwienia nieobecności ucznia i nie liczy się do przyznania mu nagrody na koniec roku za uczęszczanie na zajęcia szkolne.

4.Zasady postępowania w razie ucieczki ucznia ze szkoły:

1) Nauczyciel, który stwierdził nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia na swojej lekcji, a uczeń ten był obecny na wcześniejszych godzinach lekcyjnych, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy.

2) W przypadku nieobecności wychowawcy klasy, nauczyciel powiadamia o nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia pedagoga lub Dyrektora Szkoły.

3) Wychowawca ma obowiązek ustalić czy uczeń przebywa na terenie szkoły.

4) W przypadku, gdy wychowawca potwierdzi nieobecność ucznia na terenie szkoły, natychmiast informuje o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

5.Zasady organizowania zajęć edukacyjnych poza terenem szkoły

1) Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:

a)  poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego gospodarczego i kulturalnego,

b)  wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

c) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

d) podnoszenie sprawności fizycznej i upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

e)  poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

f)  poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

2) Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

a)  wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania, w ramach danego przedmiotu,

b) wycieczki krajoznawczo - turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,

3)  Przy organizacji i ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywać.

4) Niezależnie od kryteriów określonych w pkt. 3 maksymalna ilość uczniów będących pod opieką jednego nauczyciela wynosi dla:

a) wycieczek przedmiotowych poza terenem szkoły w obrębie tej samej miejscowości - 30 uczniów,

b)   wycieczek rowerowych - 10 uczniów,

c)  wycieczek autokarowych poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły - 15 uczniów,

d)   wycieczek w Tatry - 10 uczniów,

e)   wyjazdów na basen kąpielowy:
- dla klas I-III - 10 uczniów,
- dla klas IV-VI - 15 uczniów,

5) Dla uczniów klas I-III organizuje się imprezy i wycieczki jednodniowe piesze lub autokarowe .

6) Uczestnikami wycieczki rowerowej mogą być wyłącznie uczniowie posiadający ważną kartę rowerową.

7) Udział uczniów w wycieczkach, imprezach turystyczno -krajoznawczych i sportowych z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych wymaga pisemnej zgody ich rodziców (prawnych opiekunów). 8) Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników i ich rodziców o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.

9) Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą wraz z regulaminem i listą uczestników zatwierdza dyrektor szkoły (wzór karty wycieczki stanowi załącznik do niniejszego regulaminu).

10) Zgodę na zorganizowanie wycieczki zagranicznej wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zawiadomienie zawiera w szczególności:

- nazwę kraju,

- czas pobytu,

- program pobytu,

- imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,

- listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

11) Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba spośród pracowników pedagogicznych szkoły, która ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

12) Do obowiązków kierownika wycieczki należy:

- opracowanie programu, harmonogramu i regulaminu wycieczki lub imprezy,

- wypełnienie karty wycieczki i sporządzenie listy uczestników .
Kartę wycieczki i listę uczestników należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, opatrzyć pieczątką szkoły i wraz z regulaminem przedłożyć do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem wycieczki.  Jeden egzemplarz pozostaje w szkole w dokumentacji wycieczek, a drugi powinien posiadać kierownik wycieczki.

13) Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

14) Opiekun w szczególności:

 1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
 2. współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
 3. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 4. nadzoruje wykonanie zadań przydzielonych uczniom,
 5. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

15) Kierownik i opiekunowie wycieczki lub imprezy winni są:

a) sprawdzać stan liczbowy jej uczestników - przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego,

b) zapewnić bezpieczeństwo i ciągłą opiekę uczestnikom wycieczki zwracając szczególną  uwagę  na  przestrzeganie zasad  poruszania  się:

-  w  ruchu ulicznym    ( przechodzić      przez     jezdnię    w     miejscach     oznaczonych  zabezpieczać przejścia)

- w  kolumnach   pieszych  ( chodnikiem,   poboczem,  prawą  stroną  jezdni dwójkami),
- w kolumnach rowerowych (max. 15 rowerów, pojedynczo) ,  i zachowanie  ostrożności:
- przy   wychodzeniu  z autokaru  (pierwszy  wychodzi  opiekun  zwracając  uwagę, aby uczniowie nie wychodzili na jezdnię zza autokaru)

Kierownik wycieczki zobowiązany jest przechowywać wszelką dokumentację związaną z wycieczką (karta wycieczki, lista uczestników, regulamin, rozliczenie finansowe oraz zgody rodziców) przez okres 1 rok.

16) Wycieczki piesze na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m nad poziomem morza mogą prowadzić tylko przewodnicy turystyczni.

17) Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi, a także urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach jeziorach i innych zbiornikach wodnych.

18) Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki zagranicznej ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (należy je dodatkowo wykupić).

19) Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierownika i opiekunów wycieczek i imprez finansowana jest z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie. Nauczyciele wychowania fizycznego będący opiekunami uczniów podczas imprez i zawodów sportowych podlegają regulaminom opracowanym przez organizatora tych imprez i zawodów, zobowiązani są jednak również do przestrzegania niniejszego regulaminu, szczególnie w kwestiach dotyczących obowiązków kierownika i opiekuna wycieczki oraz sprawowania opieki nad uczniami.

20) Każdy nauczyciel organizujący wycieczkę poza teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych lub po lekcjach w obrębie naszej miejscowości zobowiązany jest zgłosić ją dyrektorowi szkoły i wpisać w "zeszyt wyjść" znajdujący się w sekretariacie szkoły.

21) W czasie trwania wycieczki, szczególnie wycieczki wielodniowej kierownik wycieczki winien kontaktować się telefonicznie z dyrektorem szkoły informując o przebiegu wycieczki i ewentualnych nieprzewidzianych sytuacjach.

22) W razie wypadku podczas wycieczki lub imprezy kierownik i opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę, w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy i sprowadzić fachową pomoc, a następnie zawiadomić dyrektora szkoły i rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego.

23) Wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystyczne organizuje się w szkole od września do połowy czerwca.

24) Przy tworzeniu listy uczestników kierownik i opiekunowie wycieczki wpisują na nią przede wszystkim swoich wychowanków, uczestnictwo uczniów z innych klas winno być uzgodnione z wychowawcami tych klas.

6.Organizacja wyjść poza teren szkoły wymaga:

- ustalania ich programu oraz

- zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom. 

Liczba opiekunów oraz sposób sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć zależy od ich wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego, stanu zdrowia i ewentualnej niepełnosprawności, specyfiki zajęć oraz warunków, w jakich będą się one odbywać .

Do zajęć poza terenem szkoły należy przygotować się podobnie jak do wycieczek lub imprez, ale bez konieczności wypełnienia karty wycieczki .

7. Organizacja wyjazdów na konkursy i zawody poza szkołą:

1) Uczniowi biorącemu udział w kolejnym etapie konkursu lub zawodów, na czas przebiegu tego etapu dyrektor szkoły zapewnia opiekę.

2) Uczeń ma zapewnioną opiekę osoby dorosłej.

3) Opiekunem ucznia może być jego rodzic, jeżeli dyrektor szkoły wyrazi na to zgodę

- dyrektor musi mieć pewność, że rodzic wywiąże  z obowiązku wynikającego z regulaminu konkursu przywiezienia ucznia we wskazane miejsce i oznaczonym czasie oraz zapewnienia właściwej opieki.

§10

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego

I. Postanowienia ogólne

1. W szkole, za pośrednictwem strony dziennik.librus.pl funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę Librus Sp z o. o. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Misjonarzy Oblatów 20 a.

2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych zamieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma Librus Sp. z o.o. nadzorująca pracę dziennika internetowego oraz pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych.

3. Rodzicom na zebraniu w nowym roku szkolnym i uczniom na początkowych godzinach wychowawczych, zapewnia się możliwość zapoznania się ze sposobem działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego.

4. Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny, zapewniają realizację zapisów, które zamieszczone są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

5. Wewnątrzszkolny System Oceniania  zawarty jest  w Statucie Szkoły.

II. Konta w dzienniku elektronicznym

1. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które osobiście odpowiada.

2. Użytkownik jest zobowiązany dbać o zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem   i hasłem do systemu.

3. Nauczyciel poprzez login, hasło jest identyfikowany, w systemie dziennika elektronicznego.

4. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów sieci każdy użytkownik (Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego, Dyrektor Szkoły, Wychowawca Klasy, Nauczyciel, Pracownik Sekretariatu, Rodzic, Uczeń) utrzymuje w tajemnicy również po upływie ich ważności.

5. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez osobę nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła i osobistego poinformowania o tym fakcie Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.

7. W dzienniku internetowym funkcjonują następujące grupy kont posiadające odpowiadające im uprawnienia:

1) ADMINISTRATOR SYSTEMU. Uprawnienia wynikające z umowy .

2) ADMINISTRATORZY SZKOŁY (Szkolni Administratorzy Dziennika Elektronicznego):

a) zarządzanie wszystkimi danymi szkoły: jednostki, klasy, uczniowie, nauczyciele, przedmioty, lekcje,

b) wgląd w listę kont użytkowników,

c) zarządzanie zablokowanymi kontami,

d) zarządzanie ocenami w całej szkole,

e) zarządzanie frekwencją w całej szkole,

f) wgląd w statystyki wszystkich uczniów,

g) wgląd w statystyki logowań,

h) przeglądanie ocen wszystkich uczniów,

i) przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów,

j) dostęp do wiadomości systemowych,

k) dostęp do ogłoszeń szkoły,

l) dostęp do konfiguracji konta,

m) dostęp do wydruków,

n) dostęp do eksportów,

o) zarządzanie planem lekcji szkoły,

p) dostęp do wybranych opcji panelu dyrektorskiego.

3) DYREKTOR SZKOŁY z uprawnieniami administracyjnymi:

a) edycja danych wszystkich uczniów,

b) wgląd w statystyki wszystkich uczniów.

c) wgląd w statystyki logowań.

d) przeglądanie ocen wszystkich uczniów,

e) przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów,

f) dostęp do wydruków,

g) dostęp do eksportów,

h) dostęp do raportów,

i) dostęp do danych znajdujących się w panelu dyrektorskim.

4) WYCHOWAWCA KLASY:

a) zarządzanie wszystkimi ocenami w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą – jeśli szkolny administrator dziennika elektronicznego włączył takie uprawnienie,

b) zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów,

c) zarządzanie frekwencją w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą

d) edycja danych uczniów w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą,

e) wgląd w statystyki wszystkich uczniów klasy, której nauczyciel jest wychowawcą,

f) wgląd w statystyki logowań uczniów swojej klasy,

g) przeglądanie ocen wszystkich uczniów klasy, której nauczyciel jest wychowawcą,

h) przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów klasy, której nauczyciel jest wychowawcą,

i) dostęp do wydruków,

j) dostęp do eksportów.

5) NAUCZYCIEL:

a) zarządzanie tematami prowadzonych lekcji,

b) zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji,

c) zarządzanie frekwencją z prowadzonych lekcji,

d) wgląd w dane wszystkich uczniów,

e) przeglądanie ocen wszystkich uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu,

f) przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu,

g) dostęp do wybranych wiadomości systemowych,

h) dostęp do ogłoszeń szkoły,

i) dostęp do konfiguracji konta,

j) dostęp do wydruków,

k) dostęp do eksportów,

l) zarządzanie swoim planem lekcji.

6) SEKRETARIAT:

a) zarządzanie listami klas,

b) wgląd w listę kont użytkowników,

c) wgląd w statystyki logowań,

d) tworzenie statystyk

e) archiwizacja danych

7) RODZIC

a) przeglądanie ocen swojego podopiecznego,

b) przeglądanie nieobecności swojego podopiecznego,

c) dostęp do uwag dotyczących swojego podopiecznego,

d) dostęp do wiadomości ,

e) dostęp do komunikatów,

f) dostęp do konfiguracji własnego konta.

8) UCZEŃ:

a) przeglądanie własnych ocen,

b) przeglądanie własnej frekwencji,

c) dostęp do wiadomości ,

d) dostęp do komunikatów,

8. Każdy użytkownik po zalogowaniu się na swoje konto na stronie dziennik.librus.pl ma obowiązek dokładnego zapoznania się z POMOCĄ i REGULAMINAMI dostępnymi na tej stronie, w szczególności z regulaminem korzystania z Systemu

9. Uprawnienia przypisane do kont, w szczególności dyrektorskich, nauczycielskich oraz administratorskich, mogą zostać zmienione przez Szkolnych Administratorów Dziennika Elektronicznego oraz Administratora Systemu.

III. Przekazywanie informacji w dzienniku elektronicznym

1. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą moduły KOMUNIKATY i UWAGI.

2. Użytkownik dziennika elektronicznego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie udostępnia zasobów dziennika osobom trzecim.

3. Szkoła przewiduje również inne formy przekazywania informacji rodzicom i uczniom niż przewidziane w dzienniku elektronicznym. Szkoła może, na życzenie rodzica (prawnego opiekuna), udostępnić papierowe wydruki, które są przewidziane dla konta Rodzica w systemie dziennika elektronicznego. W szczególnych sytuacjach, szkoła może informować rodzica w formie pisemnej.

4. Pracownikom szkoły, nie wolno udzielać żadnych poufnych informacji z dziennika elektronicznego. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne. Nie wolno przekazywać żadnych informacji odnośnie np.: haseł, ocen, frekwencji itp., rodzicom i uczniom, drogą telefoniczną, jeśli nie pozwala ona na jednoznaczną identyfikację drugiej osoby.

5. Dane osobowe lub informacje dotyczące ocen, zachowania czy frekwencji szkoła może udostępnić na żądanie: policji, prokuratury, sądu.

6. Moduł KOMUNIKATY służy do komunikacji i przekazywania informacji. Należy go wykorzystywać, gdy potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub odpowiedzi na pytanie oraz gdy chcemy przekazać wiadomość tylko pewnej grupie osób np. uczniom tylko jednej klasy.

7. Moduł KOMUNIKATY nie może zastąpić oficjalnych podań papierowych, które regulują przepisy odnośnie szkolnej dokumentacji.

8. Moduł KOMUNIKATY nie może służyć do informowania o nagłej nieobecności ucznia   w szkole.

9. Odczytanie informacji przez rodzica zawartej w module KOMUNIKATY, jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją systemu przy wiadomości. Adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości w systemie uważa się za równoważną skutecznemu dostarczeniu     jej do rodzica(prawnego opiekuna) ucznia.

10. Jeżeli nauczyciel uzna, że zachowanie ucznia np. ucieczka z lekcji, niestosowne zachowanie itp. wymaga szczególnego odnotowania, powinien wysłać odpowiednią treść do rodzica (prawnego opiekuna) za pomocą modułu UWAGI.

11.Wiadomości odznaczone jako UWAGI, będą automatycznie dodawane do kartoteki danego ucznia z podaniem:

1) daty wysłania,

2) imienia i nazwiska nauczyciela wpisującego uwagę,

3) adresata,

4) tematu i treści uwagi.

12. Odznaczenie przez rodzica przeczytanej UWAGI w swojej zakładce Uwagi w dzienniku elektronicznym, nie powoduje jej usunięcia z systemu.

13. Za pomocą OGŁOSZEŃ można powiadamiać uczniów i rodziców o zebraniach z rodzicami, liście obowiązujących lektur itp. Moduł ten należy wykorzystywać, gdy nie potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub nadesłanie na nią odpowiedzi.

14.Moduł KOMUNIKATY daje możliwość wyświetlania informacji razem lub osobno:

1) wszystkim uczniom w szkole,

2) wszystkim rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci uczęszczających do szkoły,

3) wszystkim nauczycielom w szkole.

15.Wszystkie informacje, umieszczane w dzienniku elektronicznym, w których celem jest zbiórka pieniędzy, przeprowadzanie spotkań czy zapisów na zajęcia, w których mogą wziąć udział osoby spoza szkoły, imprez o zasięgu ogólnoszkolnym organizowanych na terenie szkoły i innych o podobnej formie, muszą mieć akceptację dyrektora szkoły.

16. Nie należy usuwać nieaktywnych ogłoszeń, kasować przeczytanych wiadomości, czy terminów wydarzeń. Po zakończeniu okresu klasyfikacyjnego Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego lub DYREKTOR/ WICEDYREKTOR SZKOŁY zamyka rok szkolny archiwizując dane oraz daje możliwość poprawnego odczytania ich w przyszłości.

17.Ważne szkolne zarządzenia, polecenia itp. Dyrektor szkoły przesyła do nauczycieli za pomocą modułu KOMUNIKATY. Temat takiej wiadomości odczytany przez nauczyciela jest równoznaczny z przyjęciem jej do wiadomości.

IV. Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego

1. Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole jest odpowiedzialny Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego .Dyrektor szkoły może powierzyć tę funkcję więcej niż jednej osobie.

2. Wszystkie operacje dokonywane na koncie Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego powinny być wykonywane ze szczególną uwagą i po dokładnym rozpoznaniu zasad funkcjonowania szkoły. Do podstawowych obowiązków Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego należy:

1) wprowadzanie nowych użytkowników systemu,

2) na początku każdego roku szkolnego możliwość dokonywania grupowej aktywacji kont użytkowników po otrzymaniu listy od WYCHOWAWCÓW KLAS,

3) po zebraniu z rodzicami, i dostarczeniu przez rodziców formularzy rejestracyjnych wypełnienie odpowiedniej listy aktywacyjnej,

4) w razie zaistniałych niejasności obowiązek komunikowania się z WYCHOWAWCAMI KLAS lub z przedstawicielem firmy Librus w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy i prawidłowego aktywowania kont,

5) odpowiedzialność za poprawność tworzonych jednostek i klas, list nauczycieli, przydziałów zajęć, nazewnictwa przedmiotów i wielu innych elementów, których edycja możliwa jest tylko z konta administratora,

6) całkowite usunięcie ucznia lub nauczyciela z systemu, które może dokonać tylko w okresie od 1 do 20 września; po tym terminie nie wolno całkowicie usuwać nikogo z dziennika elektronicznego, aż do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,

7) przeniesienie ucznia z jednej klasy do drugiej, które musi wykonać niezwłocznie po otrzymaniu takiej wiadomości.

8) jeżeli w trakcie roku szkolnego do klasy dojdzie nowy uczeń, wprowadzenie jego danych w porozumieniu z WYCHOWAWCĄ KLASY,

9) w szczególnych przypadkach możliwość dokonywania zmian w frekwencji lub innych wpisów, ustalonych w szkolnych kategoriach frekwencji z wyprzedzeniem, np. w sytuacji, gdy zaplanowane są wycieczki szkolne, w celu uniknięcia pomyłek przy wpisywaniu frekwencji przez nauczycieli; standardowo obowiązek dokonywania zmian frekwencji należy do WYCHOWAWCY KLASY,

10) powiadamianie wszystkich użytkowników sytemu o monitoringu ich działań oraz o tym, że wyniki ich pracy będą zabezpieczane i archiwizowane,

11) na początku roku szkolnego i systematycznie w czasie jego trwania zaznaczanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych dla całej szkoły w KONFIGURACJI lub w TERMINARZU,

12) w przypadku skreślenia lub usunięcia ucznia z listy klasy, przed dokonaniem tej operacji zarchiwizowanie danych ucznia oraz dokonanie wydruku kartoteki danego ucznia i przekazanie wydruku do sekretariatu szkoły, celem umieszczenia go w szkolnym archiwum w Arkuszu Ocen danego ucznia,

14) jeżeli uczeń przechodzi do innej klasy, zarchiwizowanie kartoteki danego ucznia,

15) logując się na swoim koncie, zachowanie zasady bezpieczeństwa (posiadanie zainstalowanego i systematycznie aktualizowanego programu zabezpieczającego komputer),

16) systematyczne sprawdzanie WIADOMOŚCI na swoim koncie i jak najszybsze odpowiadanie na nie oraz ustawienie automatycznego powiadomienia e-mail'em o nowej WIADOMOŚCI w systemie,

16) służenie pomocą innym użytkownikom systemu,

17) systematyczne umieszczanie ważnych OGŁOSZEŃ lub powiadomień za pomocą WIADOMOŚCI odpowiednich użytkowników dziennika elektronicznego, w sprawach mających kluczowe znaczenie dla działania systemu,

18) promowanie i przedstawianie wszystkim użytkownikom możliwości wykorzystywania danego systemu, stosowania modułów mogących usprawnić przepływ informacji w szkole,

19) kontrolowanie poprawności, systematyczności, rzetelności itp. dokonywanych wpisów przez nauczycieli.

3. Wszelkie ustawienia konfiguracyjne na poziomie szkoły, mające wpływ na bezpośrednie funkcjonowanie zajęć w szkole, Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego może dokonać wyłącznie po omówieniu tego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i odnotowaniu tego faktu w protokole.

4. Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego może zawnioskować do Dyrektora Szkoły o zwołanie specjalnego posiedzenia Rady Pedagogicznej w celu przegłosowania nowych ustawień w dzienniku elektronicznym lub przeprowadzenia dodatkowego szkolenia  z obsługi systemu.

5. Każdy zauważony i zgłoszony Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego przypadek naruszenia bezpieczeństwa ma być zgłoszony firmie Librus, w celu podjęcia dalszych działań (zablokowanie dostępu, czy pozostawienie w celu zbierania dalszych dowodów).

6. Jeśli nastąpi zablokowanie konta Nauczyciela, Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego powinien:

1) skontaktować się osobiście z nauczycielem i wyjaśnić powód blokady,

2) w razie zaistnienia próby naruszenia bezpieczeństwa powiadomić firmę Librus przez wysłanie informacji do Administratora Systemu.

7. Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego jest zobowiązany nie udostępniać nikomu, poza Szkolnym Administratorem Sieci Komputerowej, żadnych danych konfiguracyjnych szkolnej sieci komputerowej, mogących przyczynić się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa.

V. Dyrektor Szkoły

1. Za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego odpowiada Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor.

2. Przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz w trakcie jego trwania,  DYREKTOR/WICEDYREKTOR SZKOŁY uzupełnienia i aktualizuje plany lekcji poszczególnych klas.

3. DYREKTOR/WICEDYREKTOR SZKOŁY sprawdza wypełnienie przez nauczycieli danych potrzebnych do prawidłowego działania dziennika elektronicznego.

4. DYREKTOR/WICEDYREKTOR SZKOŁY jest zobowiązany:

1) systematycznie sprawdzać statystyki logowań,

2) kontrolować systematyczność wpisywania ocen i frekwencji przez nauczycieli,

3) systematycznie odpowiadać na wiadomości nauczycieli, rodziców i uczniów,

4) bezzwłocznie przekazywać uwagi za pomocą KOMUNIKATÓW,

5) wpisywać swoje zalecenia i uwagi dla poszczególnych klas i nauczycieli w KOMUNIKATACH,

6) generować odpowiednie statystyki zbiorcze, a ich wyniki analizować i przedstawiać Radzie Pedagogicznej,

7) dochowywać tajemnicy odnośnie postanowień zawartych w umowie, mogących narazić działanie systemu informatycznego na utratę bezpieczeństwa.

8) dbać o finansowe zapewnienie poprawności działania systemu np. zakup materiałów i sprzętu do drukowania i archiwizowania danych, szkoleń itp.

5. DYREKTOR/WICEDYREKTOR SZKOŁY ma obowiązek wyznaczyć osoby, która może pełnić rolę Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego, w przypadku niemożności pełnienia tej funkcji przez pierwszą.

6. Do obowiązków DYREKTORA/WICEDYREKTORA SZKOŁY należy również zapewnienie szkoleń dla:

1) nauczycieli szkoły,

2) nowych pracowników szkoły,

3) uczniów,

4) pozostałego personelu szkoły.

VI. Wychowawca klasy

1. Za prowadzenie dziennika elektronicznego danej klasy jest odpowiedzialny wyznaczony przez DYREKTORA/WICEDYREKTORA SZKOŁY WYCHOWAWCA KLASY.

2. WYCHOWAWCA KLASY powinien zwrócić szczególną uwagę na moduł Edycja Danych Uczniów. Poza wszystkimi elementami potrzebnymi do późniejszego wydruku świadectw, powinien również wypełnić pola odnośnie telefonów rodziców oraz, jeśli dziecko posiada opinię lub orzeczenie z poradni, odznaczyć ten fakt w odpowiednim miejscu.

3. Jeżeli w danych osobowych ucznia nastąpią zmiany np.: zmiana nazwiska, WYCHOWAWCA KLASY ma obowiązek dokonać odpowiednich zmian w zapisie dziennika elektronicznego, za których wprowadzanie bezpośrednio odpowiada.

4. W dzienniku elektronicznym, WYCHOWAWCA KLASY sprawdza dane uczniów swojej klasy i informuje Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego o podziale na grupy w przydzielonej mu klasie.

5. W ciągu 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie statystyk, WYCHOWAWCA KLASY dokonuje analizy frekwencji i postępów w nauce swojej klasy, wykonując odpowiednie zestawienia statystyczne, określone przez DYREKTORA SZKOŁY.

6. Najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie semestralnej lub rocznej Rady Pedagogicznej, WYCHOWAWCA KLASY dokonuje wydruków odpowiednich statystyk, podpisuje je i przekazuje Dyrektorowi szkoły.

7. Oceny z zachowania wpisuje WYCHOWAWCA KLASY według zasad określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

8. Wszystkie skróty stosowane w dzienniku elektronicznym zgodne są z WSO i wyjaśnione w POMOCY dziennika elektronicznego.

9. Przed datą zakończenia semestru i końca roku szkolnego, każdy WYCHOWAWCA KLASY jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dokonanych wpisów w dzienniku elektronicznym, ze szczególnym uwzględnieniem danych potrzebnych do wydruku świadectw.

10. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, klasy lub skreślenia z listy uczniów, Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego dokonuje stosownych czynności. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły lub skreślenia z listy uczniów, konto danego ucznia zostanie zablokowane, jednak dotychczasowe jego dane odnośnie ocen i frekwencji będą liczone do statystyk.

11. Na prośbę szkoły, do której uczeń został przeniesiony, WYCHOWAWCA KLASY może wydrukować z systemu kartotekę ucznia, zawierającą całościową informację o przebiegu edukacji danego ucznia i przekazać ją do tej szkoły. Kopie przekazanej dokumentacji należy opisać w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie kto, komu i kiedy przekazał tę dokumentację. Dokumentacja ta powinna zostać przekazana za potwierdzeniem odbioru.

12. Jeśli w ciągu roku szkolnego do klasy dojdzie nowy uczeń, wszystkie jego dane osobowe wprowadza Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego.

13. Eksportu danych do świadectw z systemu informatycznego dokonuje WYCHOWAWCA KLASY wraz ze Szkolnym Administratorem Dziennika Elektronicznego. W celu sprawdzenia poprawności wydruków WYCHOWAWCA KLASY ma obowiązek przekazania tych świadectw drugiemu nauczycielowi do sprawdzenia.

14. WYCHOWAWCA KLASY analizuje i sprawdza frekwencję za ubiegły tydzień i dokonuje odpowiednich zmian. Częstotliwość tych czynności nie powinna być mniejsza niż raz na tydzień.

15. WYCHOWAWCA KLASY nie może dokonywać usprawiedliwień z wyprzedzeniem, wpisując je na zajęcia, które się jeszcze nie odbyły.

16. WYCHOWAWCA KLASY może usprawiedliwić pojedyncze godziny w ciągu całego dnia zajęć, tylko wtedy, gdy zostały one zgłoszone lub wynikły z przyczyn niezależnych od ucznia.

17. Przed zebraniem z rodzicami WYCHOWAWCA KLASY może drukować z systemu dziennika elektronicznego zestawienia ocen, frekwencji i potrzebnych statystyk do wykorzystania w czasie spotkania z rodzicami.

18. Jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie jest obecny na zebraniu, NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA KLASY nie mają obowiązku dodatkowego zawiadamiania o ocenach (Z wyjątkiem zagrożeń oceną niedostateczną)

19. Nauczyciele mają obowiązek zaznaczać obecności, nieobecności i inne ustalone w szkole, kategorie frekwencji na zajęciach. Jednolity sposób zapisu w całej szkole da możliwość wyświetlania bieżącej procentowej frekwencji i wielu ważnych statystyk, przydatnych w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły.

20. WYCHOWAWCA KLASY nie ma możliwości edytowania ocen z innych przedmiotów w klasie, w której nie jest wychowawcą, poza przedmiotem, którego uczy.

21. WYCHOWAWCA KLASY wpisuje uczniom swojej klasy semestralną i roczną ocenę zachowania w odpowiedniej opcji dziennika elektronicznego, według zasad określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

22. Plan lekcji będzie publikowany na kontach uczniów oraz rodziców.

23. Na początkowych godzinach zajęć z wychowawcą nauczyciel powinien wyjaśnić uczniom zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.

24. Na zebraniu z rodzicami WYCHOWAWCA KLASY ma obowiązek poinformować rodziców o możliwości i zasadach korzystania z informacji zawartych w dzienniku elektronicznym. Na tym zebraniu wskazuje gdzie i jak można uzyskać pomoc w jego obsłudze ( patrz: Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego).

VII. Nauczyciel

1. Każdy NAUCZYCIEL jest osobiście odpowiedzialny za bieżące i systematyczne wpisywanie do dziennika elektronicznego:

1) ocen cząstkowych,

2) przewidywanych ocen półrocznych i rocznych,

3) ocen półrocznych i rocznych, w klasach w których prowadzi zajęcia według zasad określonych w WSO.

2. Nauczyciel osobiście odpowiada za poprawność danych wprowadzanych do systemu dziennika elektronicznego za pomocą komputera i ponosi za to całkowitą odpowiedzialność  w tym zakresie.

3. NAUCZYCIEL korzystając z komputera, ma obowiązek prowadzić lekcję z wykorzystaniem elementów MODUŁU LEKCYJNEGO.

4. W przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela, NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY ma obowiązek dokonywać wpisów według poniższych zasad określonych   w systemie dziennika elektronicznego.

4. Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego dla każdego NAUCZYCIELA jest obowiązkowe.

5. NAUCZYCIELE są zobowiązani do przestrzegania zasad zapewniających ochronę danych osobowych, według przepisów obowiązujących w szkole.

6. Każdy NAUCZYCIEL na początku prowadzonych przez siebie zajęć osobiście sprawdza    i wpisuje do dziennika elektronicznego, obecność uczniów na zajęciach. W trakcie trwania zajęć uzupełnia inne elementy np. oceny uzyskane przez uczniów.

7. NAUCZYCIEL ma obowiązek systematycznie wprowadzać tematy prowadzonych zajęć.

8. Każda ocena powinna mieć przydzieloną kategorię według WSO.

9. Zapisy odnośnie ocen określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

10. Ocena wpisana do dziennika elektronicznego nie może być usuwana ani zmieniana bez podania przyczyn takiego postępowania:

11. Każdy nauczyciel ma obowiązek sprawdzać na swoim koncie KOMUNIKATY oraz systematycznie udzielać na nie odpowiedzi. W tym zakresie NAUCZYCIEL jest kontrolowany przez DYREKTORA/WICEDYREKTORA SZKOŁY

12. W wyznaczonym terminie przed posiedzeniem półrocznej lub rocznej rady pedagogicznej, wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wystawienia i dokonania wpisu ocen półrocznych lub rocznych w dzienniku elektronicznym.

13. Obowiązkiem każdego NAUCZYCIELA jest poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych.

14. Przed zebraniem z rodzicami NAUCZYCIEL ma obowiązek uzupełnienia wszystkich ocen cząstkowych do dziennika elektronicznego, na podstawie których drukowane będą w szkole odpowiednie kartki informacyjne dla rodziców.

15. NAUCZYCIEL ma obowiązek umieszczać informacje w zakładce OCENY o każdej pracy klasowej, tworząc odpowiednią kolumnę, co umożliwi systemowi kontrolowanie ilości prac klasowych dla danej klasy, na warunkach określonych w WSO i blokowanie innych prac klasowych, w ilości wykraczającej ponad dopuszczalną.

16. NAUCZYCIEL ma obowiązek zamieszczania informacji o pracach klasowych w KOMUNIKATACH, informując o tym wszystkich nauczycieli i uczniów klasy, w której jest przeprowadzane „zaliczenie”, w terminie zgodnym z WSO. W informacji ma być podane jakiego przedmiotu i działu dotyczy zaliczenie.

VIII. Sekretariat

1. Za obsługę konta SEKRETARIAT odpowiedzialny jest DYREKTOR /WICEDYREKTOR SZKOŁY lub osoba upoważniona przez DYREKTORA SZKOŁY, zatrudniona w sekretariacie szkoły.

2. Osoby pracujące w sekretariacie szkoły są zobowiązane do przestrzegania przepisów zapewniających ochronę danych osobowych i dóbr osobistych uczniów, w szczególności     do niepodawania haseł do systemu drogą niezapewniającą weryfikację tożsamości osoby   (np. drogą telefoniczną).

3. Pracownicy sekretariatu szkoły są zobowiązani do jak najszybszego przekazywania wszelkich informacji odnośnie nieprawidłowego działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego lub zaistniałej awarii, zgłoszonej przez NAUCZYCIELA, Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego.

4. Sekretariat odpowiada za wykonywanie archiwizacji danych z dziennika elektronicznego.

IX. Rodzice – prawni opiekunowie

1. RODZICE (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniające podgląd postępów edukacyjnych ucznia oraz dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.

2. Na początku roku szkolnego RODZIC ma obowiązek złożyć formularz rejestracyjny  o dostęp do dziennika elektronicznego.

3. Po otrzymaniu wiadomości powitalnej z systemu RODZIC ustawia hasło w swoim koncie (hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, składać się z 1 wielkiej litery, jednej cyfry oraz pozostałych małych liter.

4. RODZIC ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego dziennika ocen w szkole, dostępnymi w POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto, Statutem Szkoły i Regulaminem Dziennika Elektronicznego.

5. Istnieje możliwość odrębnego dostępu do systemu dla obojga RODZICÓW/opiekunów, muszą oni mieć jednak odrębną pocztę internetową.

6. Istnieje również możliwość kontrolowania przez jednego RODZICA/opiekuna więcej niż jednego dziecka uczęszczającego do tej samej szkoły na jednym koncie.

7. Dostęp RODZICÓW i ich dzieci do poszczególnych modułów w dzienniku elektronicznym jest określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem Placówek Oświatowych    w Kadzidle  a firmą Librus Sp z o. o

8. RODZIC nie może powiadomić wychowawcy o nieobecnościach swojego  podopiecznego za pomocą KOMUNIKATÓW.

9. RODZIC osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.

10. Jeśli występują błędy we wpisach dziennika elektronicznego, RODZIC ma obowiązek powiadomić o tym fakcie za pomocą KOMUNIKATÓW WYCHOWAWCĘ KLASY lub Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.

X. Uczeń

1. Na początkowych godzinach zajęć z wychowawcą i lekcjach informatyki UCZNIOWIE    są zapoznani przez nauczyciela z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.

2. UCZEŃ ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego dziennika ocen w szkole, dostępnymi w POMOCY (opcje dziennika elektronicznego) i odpowiednimi regulaminami dostępnymi po zalogowaniu się na swoje konto.

3. Dla UCZNIA, któremu ustalono indywidualny tok nauczania lub okres specjalnej edukacji mającej na celu przywrócenie do prawidłowego funkcjonowania, tworzy się osobną klasę, przydzielając nauczycieli według takich samych zasad jak dla każdej klasy.

4. UCZEŃ przy obsłudze swojego konta w dzienniku elektronicznym, ma takie same prawa, obowiązki i uprawnienia jak rodzic na swoim koncie.

XI. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych z elektronicznego dziennika, mają być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub ukradzenie.

2. Jeżeli obsługa systemu wymaga utworzenia dodatkowej kopii dziennika elektronicznego, każdą utworzoną kopię Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego musi opisać kiedy została utworzona i dla kogo. Odbiorca kopii osobiście podpisuje jej odbiór w sekretariacie szkoły.

3. Szkoła może udostępnić dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom na zasadzie oddzielnych przepisów i aktów prawnych obowiązujących w szkole np. innym szkołom w razie przeniesienia, uprawnionym urzędom kontroli lub w razie nakazu sądowego.

4. Dokumentacja z funkcjonowania dziennika elektronicznego, wydruki, płyty CD lub DVD  z danymi powinny być przechowywane w szkolnym archiwum.

5. W razie kontroli z zewnątrz odpowiedniego organu uprawnionego do kontrolowania dokumentacji szkolnej, na polecenie DYREKTORA SZKOŁY, na czas kontroli Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego, udostępnia wyznaczonej do tego celu osobie specjalne konto w dzienniku elektronicznym, dające możliwość sprawdzenia prawidłowego jego funkcjonowania bez możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian.

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§1

1. Status zawodowy nauczycieli (pracowników pedagogicznych) rozstrzyga Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie inne przepisy, a w sprawach nieuregulowanych Kartą Nauczyciela - Kodeks Pracy.

2. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.

3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.2, określają odrębne przepisy.

4. Nauczyciele i inni pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

5. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, utrzymanie obiektu szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości.

6. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych procedur.

7. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa dyrektor szkoły, z uwzględnieniem:

 1. odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 2. odpowiedzialności za powierzone mienie,
 3. współpracy z rodzicami,
 4. doskonalenia warsztatu pracy,
 5. realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów.

§2

    1. Dyrektor szkoły powołuje  spośród nauczycieli zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale, wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

    2. Utworzenie, ustalenie składu osobowego i określenie zakresu działalności zespołu wymaga formy uchwały Rady Pedagogicznej.

3. Likwidacja zespołu następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.

     4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

     5. Przewodniczący zespołu, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, składa Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z pracy.

     6.Odwołanie przewodniczącego zespołu następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.

 7. Zespoły działają wg opracowanych planów pracy.

      8. Częstotliwość zebrań zespołów przedmiotowych ustala się na, co najmniej, dwa w roku szkolnym.

      9. Częstotliwość zebrań zespołów zadaniowych uzależniona jest od powierzenia zadania do wykonania i stopnia jego wykonania/ realizacji

10. W szkole zostały utworzone zespoły:

1) nauczycieli oddziału przedszkolnego,

2)edukacji wczesnoszkolnej,

3) edukacji humanistycznej,

4) edukacji językowej

5) edukacji matematyczno-przyrodniczej

6) edukacji wychowania fizycznego,

7) ds. nowelizacji statutu,

8) ds. ewaluacji wewnętrznej,

9) ds. opiniowania programów nauczania,

§3

 1. Zespoły przedmiotowe
 1. W szkole działają zespoły przedmiotowe powołane przez dyrektora szkoły.
 2. Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe, którzy wybierają przewodniczącego na dany rok szkolny.
 3. Każdy z nauczycieli należy do co najmniej jednego zespołu przedmiotowego.
 4. Zadania zespołu:
 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji przy tworzeniu programów nauczania, wyboru podręczników itp.,
 2. opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania osiągnięć uczniów,
 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
 4. współdziałanie w organizowaniu pracowni ,
 5. opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania oraz narzędzi badania osiągnięć uczniów,
 6. opracowanie metod pracy z uczniami mającymi trudności w nauce,
 7. organizowanie i prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do olimpiad i egzaminów zewnętrznych,
 8. udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.
 1. Ustalenie kół zainteresowań dla uczniów zdolnych oraz rodzaju zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów potrzebujących wsparcia i wskazanie nauczycieli odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć.
 2. Ustalenie harmonogramu konkursów wewnątrzszkolnych dla poszczególnych przedmiotów oraz zaplanowanie udziału uczniów w konkursach, zawodach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu pozaszkolnym, okręgowym, wojewódzkim lub centralnym.
 3. Badanie wybranych obszarów z zakresu dydaktyki, opieki i wychowania w ramach ewaluacji wewnętrznej.
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie próbnego sprawdzianu szóstoklasistów oraz dokonanie analizy wyników  sprawdzianu i przedstawienie ich na zebraniu rady pedagogicznej.
 5. Dokonanie analizy wyników nauczania, w szczególności wyników sprawdzianu szóstoklasistów oraz dokonanie analizy wyników  sprawdzianu, a następnie przedstawienie ich przez przewodniczącego podczas posiedzenia rady pedagogicznej.
 6. Wdrażanie wniosków z przeprowadzonej analizy wyników nauczania do procesu dydaktycznego przez nauczycieli.
 7. Zespoły przedmiotowe spotykają się co najmniej dwa razy w semestrze. Pierwsze zebranie zespołu odbywa się w sierpniu. Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację pracy w przyszłym roku szkolnym i odbyć się z udziałem dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
 8. Inne według potrzeb zlecone przed dyrektora szkoły.

 

II. Zespoły klasowe( oddziałowe)

 1. Liczba zespołów klasowych jest równa ilości oddziałów w danym roku szkolnym. Zespół tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale.
 2. Zadania zespołu to:

1)ustalenie zestaw programów i podręczników dla tego oddziału, modyfikowanie go w miarę potrzeb,

 1. ustalenie sposobów realizacji programów nauczania dla danego oddziału oraz ewentualnego ich modyfikowania w razie potrzeby,
 2. korelowanie treści programowych przedmiotów w trakcie realizacji i porozumiewanie się co do wymagań oraz organizowanie mierzenia osiągnięć uczniów,
 3. uzgodnienie harmonogramu prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów w danym semestrze (nie więcej niż dwie prace w tygodniu),
 4. wnioskowanie do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych, opiekuńczych i profilaktycznych,
 5. współpraca w zakresie oddziaływań wychowawczych w oddziale klasowym.
 6. analizowanie bieżących postępów i osiągnięć uczniów w tym oddziale,
 7. analizowanie wyników zewnętrznego sprawdziany ,
 8. analizowanie wyników klasyfikowania i promowania w danym oddziale,
 1. W ciągu roku szkolnego powinny się odbyć przynajmniej dwa spotkania zespołu, w tym jedno we wrześniu z udziałem rady rodziców danego oddziału.
 2. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.

 

III. Zespoły zadaniowe

 1. Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub przez Dyrektora Szkoły.
 3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych zadań .

 

IV. Zespół wychowawczy

 1. W szkole działa zespół wychowawczy koordynujący działania wychowawcze i profilaktyczne.
 2. W skład zespołu wchodzą:
 1. wicedyrektor,
 2. pedagog szkolny,
 3. przedstawiciele nauczycieli.
 1. Zadania zespołu to:
 1. opracowanie rocznego planu wychowawczego i profilaktycznego na dany rok szkolny,
 2. analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne z oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców oraz uwzględniać założenia nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty,
 3. ocenianie efektów pracy wychowawczej, sporządzenie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny.
 1. Zespoły spotykają się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych) z inicjatywy pedagoga lub dyrektora szkoły.

 

V. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. W szkole działa zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej koordynujący działania z zakresu udzielania uczniowi pomocy polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. W skład zespołu wchodzą:
 1. dyrektor lub wicedyrektor szkoły,
 2. pedagog szkolny,
 3. przedstawiciele nauczycieli.
 1. Zadania zespołu to:
 1. analiza zakresu i form zaplanowanej przez wychowawców pomocy psychologiczno-pedagogicznej na dany rok szkolny,
 2. sporządzenie sprawozdania z efektywności udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Zespoły spotykają się na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu oraz na koniec roku szkolnego w miesiącu maju. Dodatkowo w razie wyjątkowych potrzeb.

 

VI. Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

 1. W szkole działa zespół ds. ewaluacji wewnętrznej. Ewaluacja jest grupą wszystkich narzędzi do pozyskiwania informacji mających wspomagać proces dydaktyczny i budować współodpowiedzialność za osiąganie rezultatów pracy.
 2. W skład zespołu wchodzą:
 1. wicedyrektor,
 2. pedagog szkolny,
 3. przedstawiciele nauczycieli.
 1. Zadania zespołu to określenie:
 1. przedmiotu badania ewaluacyjnego oraz głównych problemów (obszarów, zagadnień)  badawczych,
 2. pytań kluczowych, badawczych,
 3. kryteriów ewaluacji,
 4. harmonogramu ewaluacji,
 5. formatu raportu, sporządzenia raportu i sposobu upowszechniania wyników.
 1. Zespoły spotykają się jeden trzy razy w ciągu roku szkolnego lub częściej (w razie zaistniałych potrzeb) z inicjatywy przewodniczącego.

 

VII. Zespół ds. promocji szkoły

 1. W szkole działa zespół ds. promocji szkoły.
 2. Główne zadania zespołu to:
 1. wypracowanie form, sposobów i zakresu promocji szkoły w środowisku lokalnym oraz wśród uczniów i ich rodziców .
 2. wypracowanie wniosków dotyczących kierunków kształcenia uczniów w szkole
 3. z uwzględnieniem możliwości szkoły i potrzeb środowiska lokalnego.
 4. określenie zasad promocji szkoły w stosunku do środowiska lokalnego, partnerów szkoły oraz organu prowadzącego.
 1. Zespół zbiera się co najmniej trzykrotnie: na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu, w miesiącu lutym oraz w miesiącu kwietniu i w miarę potrzeb.

 

VIII. Zespół nauczycieli oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

1. W szkole działają  zespoły: nauczycieli oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej.

2. Główne zadania w zakresie realizacji zadań edukacyjnych:

        1)   ustalanie i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawu programów dla edukacji wczesnoszkolnej,

        2)   ustalanie indywidualnego programu nauczania,

        3)   wymiana doświadczeń pedagogicznych (np. „lekcje otwarte”, opracowanie i prezentacja ciekawych planów metodycznych),

        4)   rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów (np. organizacja konkursów  przedmiotowych i imprez ogólnoszkolnych),

        5)   omawianie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i ustalanie sposobu realizacji zaleceń,

        6)   analizowanie efektów kształcenia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

        7)   opracowanie narzędzi do badania osiągnięć uczniów,

        8)   opracowywanie wyników badanych osiągnięć uczniów i przedstawianie Radzie Pedagogicznej,

        9) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie,               

      10) dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zawodowego, np. na kursach metodycznych i doskonalących,                                                                 

      11) opiniowanie opracowanych w szkole autorskich programów nauczania,

      12) inne zadania określone przez członków zespołu

 

IX. Zespoły przedmiotowe nauczycieli uczących w kl. IV-VI

1.W skład zespołu wchodzą: wicedyrektor, nauczyciele uczący danego przedmiotu .

2. Główne zadania w zakresie realizacji zadań edukacyjnych:

 1. opracowywanie narzędzi do badania funkcjonowania wewnątrzszkolnego oceniania,
 2. dokonywanie zmian w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania,
 3. ocena skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych – dokumentacja szkolna,
 4. ustalanie indywidualnych programów,
 5. ustalanie priorytetów w doskonaleniu zawodowym,
 6. projektowanie zmian w aktach prawa wewnątrzszkolnego,
 7. ustalanie harmonogramów (imprez, wycieczek, itp.).
 8. organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczanych przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;
 9. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania;
 10. analizowanie postępów i osiągnięć uczniów;
 11. organizowanie   wewnątrzszkolnego   doskonalenia   zawodowego   oraz   doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
 12. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz uzupełnianiu ich wyposażenia;
 13. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania; opiniowanie planów dydaktycznych w nauczanych przedmiotach.

 

X. Zespół szkoleniowy

1.W skład zespołu wchodzą: dyrektor szkoły, wicedyrektor, lider WDN i liderzy zespołów przedmiotowych.

2. Cele wewnętrznego doskonalenia nauczycieli:

1) wspieranie demokracji i humanizacji życia szkolnego,

2) powrót do wzoru i wartości, do głównych tez i myśli pedagogicznych,

3) wspieranie posiadanych, aktualizacja i poprawa już uzyskanych kwalifikacji,

5) refleksja nad procesami uczenia się i zmiana rzeczywistości szkolnej,

6) poprawa komunikacji i współpracy w radzie pedagogicznej,

7) konkretyzacja zadań dydaktycznych i wychowawczych w praktyce,

8) opracowanie koncepcji kształcenia i wychowania w danej szkole (pedagogiczna koncepcja /profil szkoły),

9) pokonanie szkolnych / wychowawczych problemów i trudności,

10) konstruktywne radzenie sobie z normami i wartościami, subiektywnymi teoriami i obciążeniami w pracy,

11) koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego,

12) celowe tworzenie bogatego życia szkolnego w urzeczywistnianiu celów i realizacji zadań ważne jest, aby istniała zgodność co do celów, treści, tematów, metod, środków i materiałów,

13) podjąć decyzję dotyczącą udziału instytucji doskonalenia i zewnętrznych doradców w procesie WDN

3. Decyzje w sprawach doboru szkoleń całej Rady Pedagogicznej podejmuje Dyrektor szkoły po konsultacji z liderem WDN i Radą Pedagogiczną, zaś decyzje o szkoleniach indywidualnych dofinansowanych ze środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydaje Dyrektor szkoły na podstawie wniosku.

4. Skierowanie na zewnętrzną formę doskonalenia stwierdza jednocześnie zasadność podnoszenia kwalifikacji przez nauczyciela oraz możliwość wykorzystania jego doświadczeń i nowo nabytej wiedzy w wewnętrznych formach doskonalenia.

5. Uczestnik zewnętrznego szkolenia korzystający z dofinansowania ze środków WDN jest zobowiązany do jednego z poniższych działań:

a) przekazania nabytych umiejętności i wiedzy innym nauczycielom szkoły,

b) wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce szkolnej na skutek podejmowanych działań dydaktyczno – wychowawczych lub opiekuńczych.

c) złożenia sprawozdania z uwzględnieniem odniesionych korzyści ze szkolenia,

d) przygotowanie zestawu materiałów możliwych do wykorzystania w procesie edukacyjnym placówki.

6. Uczestnik każdej wewnętrznej formy doskonalenia jest zobowiązany do stosowania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej.

 

XI. Dokumentacja zespołów

 1. Program i harmonogram pracy na dany rok szkolny.
 2. Protokoły z zebrań z załącznikami.
 3. Regulaminy konkursów oraz listy uczniów biorących udział w konkursach.
 4. Konspekty lekcji otwartych.
 5. Przykładowe referaty, testy opracowane przez dyrektora lub wicedyrektora i nauczycieli.
 6. Sprawozdania z przeprowadzonych diagnoz, dotyczących wyników nauczania, wnioski po Sprawdzianie szóstoklasistów.

Dokumentacja zespołu powinna być przechowywana przez przewodniczącego, a po zakończonym roku szkolnym przekazana do dyrektora szkoły.

XII. Wykaz zespołów powołanych w szkole:

 1. Zespół nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
 2. Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
 3. Zespół języków obcych.
 4. Zespół matematyczno-przyrodniczy.
 5. Zespół wychowania fizycznego.
 6. Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej.
 7. Zespół wychowawczy (ds. programu profilaktyki i programu wychowawczego).
 8. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Zespół ds. promocji szkoły.
 10. Zespół klasowy ( oddziałowy)
 11. Zespół szkoleniowy

 

XIII. Obowiązki i odpowiedzialność przewodniczącego zespołu

1.Do obowiązków przewodniczącego zespołu należy:

 1. organizowanie pracy zespołu –organizacja struktury wewnętrznej, przydział zadań poszczególnym członkom, ustalenia zasad komunikacji i dokumentowania pracy;
 2. opracowanie we współpracy z pozostałymi planu pracy i harmonogramu spotkań zespołu;
 3. zawiadamianie członków zespołu w wyznaczonym czasie o terminie i miejscu spotkania, a także porządku obrad;
 4. do 10 września każdego roku szkolnego przeprowadzenia zebrania organizacyjnego;
 5. przestawianie dyrektorowi planu pracy, harmonogramu oraz projektów wypracowanych opinii, ustaleń, stanowisk w sprawach, którymi zajmował się zespół;
 6. opracowanie sprawozdania z prac zespołów po każdym okresie nauki i przedstawienie ich treści na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
 7. udział w zebraniach przewodniczących zespołów organizowanych przez wicedyrektora szkoły;
 8. motywowanie nauczycieli do aktywnej pracy na rzecz zespołu;
 9. wnioskowanie do dyrektora szkoły o nagrody i wyróżnienia za efektywną i twórczą pracę w zespole;
 10. organizowanie współpracy z innymi zespołami celem koordynacji działań;
 11. współpraca z dyrektorem szkoły.

2. Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za:

1) zgodność podejmowanych działań ze statutowymi celami szkoły;

2) wyniki pracy zespołu;

3) dokumentowanie pracy zespołu

§4

1.Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2.Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;

5) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

§5

I. Obowiązki nauczycieli:

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą, są odpowiedzialni za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.

2. Organizują zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny: zwracają uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno-sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.

3. Udzielają pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wzywają pomoc medyczną.

4. Zgłaszają dyrektorowi szkoły dostrzeżone zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałe podczas zajęć wypadki.

5. Proces dydaktyczny organizują zgodnie z zasadami nauczania. Przy doborze form i metod pracy uwzględniają ich skuteczność, posiadane przez szkołę środki dydaktyczne, możliwości psychofizyczne uczniów i własne predyspozycje.

6. Troszczą się o wyposażenie w niezbędny sprzęt i środki dydaktyczne, o utrzymanie ich w należytym stanie oraz organizują naprawy i konserwacje, angażując do tych prac uczniów i rodziców, zgłaszają dyrektorowi szkoły uszkodzenia niemożliwe do usunięcia we własnym zakresie.

7. Rozpoznają poziom rozwoju psychofizycznego uczniów, zdolności, zainteresowania oraz wspierają ich dalszy rozwój.

8.   Bezstronnie i obiektywnie oceniają uczniów oraz sprawiedliwie ich traktują.

9. Udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, wnioskują o kierowanie ich na badania specjalistyczne, na prowadzone w szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz organizują pomoc indywidualną stosownie do potrzeb i możliwości.

10. Systematycznie doskonalą własne umiejętności dydaktyczne i podnoszą poziom wiedzy merytorycznej.

11. Prowadzą określoną odrębnymi przepisami dokumentację szkolną.

12. Realizując program dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy, nauczyciele odpowiadają służbowo przed dyrektorem szkoły za:

   a) jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz jej efekty,

   b) stan urządzeń, sprzętu i środków dydaktycznych mu przydzielonych,

c) bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w tych zajęciach.

13.Odpowiadają służbowo przed władzami szkoły, oraz cywilnie lub karnie za:

 1. tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru i bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych i dyżurów mu przydzielonych,
 2. zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia.

14. odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo uczniów, w tym pełnienie dyżurów wg odrębnego planu,

15. prawidłowe prowadzenie procesu dydaktycznego,

16. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

17. obiektywne ocenianie uczniów i sprawiedliwe ich traktowanie,

18. udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych, informowanie rodziców, wychowawcy oraz rady pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów,

19. nauczyciele, którzy w pracy z uczniem korzystają z Internetu, obowiązani są do zainstalowania i aktualizowania oprogramowania komputerowego zabezpieczającego dostęp do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka,

20. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów  oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania ,

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów ,

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

Ponadto:

1. nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Zakres i stopień dostosowania wymagań edukacyjnych uwarunkowany jest wskazaniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii właściwej poradni i ma na celu stworzenie możliwości uzyskania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w dalszym procesie kształcenia i wymaganych na egzaminie gimnazjalnym.

2. w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie tego orzeczenia ,

3. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności  zainteresowań,

4. obiektywne ocenianie uczniów i sprawiedliwe ich traktowanie,

5. ścisła współpraca z rodzicami/opiekunami,

6. wykonywanie innych zadań zlecanych przez dyrektora, ale zgodnych z Kartą Nauczyciela.

§6

Obowiązki dotyczące nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w szkole:

1. Wietrzenie pomieszczenia , w których odbywają się zajęcia w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

2.Niepozostawianie dzieci w czasie zajęć bez nadzoru. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub placówkę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.

3.Pełnienie dyżurów podczas przerw. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.

4.Nierozpoczynanie zajęć jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

5.Niezwłocznie przerwanie i wyprowadzenie z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły lub placówki, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

6.Zapewnienie właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska.

7. Zapoznanie uczniów z zasadami BHP.

§7

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności  szkolnej.

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

 1. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;
 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;

 1. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
 2. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,

c) włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;

d) informowania o postępach w nauce i zachowani;

e) powiadamia o przewidywanej dla ucznia okresowe/rocznej ocenie niedostatecznej na 30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej;

 1. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i  trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
 2. organizuje comiesięczne spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia w formie ustnej lub pisemnej-jeśli informacje dotyczą wykazu ocen z poszczególnych przedmiotów;

6.Wychowawca  jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innej dokumentacji szkolnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami dyrektora szkoły.

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

8.Wychowawca ustala spójne ze szkolnym programem i programem profilaktyki treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.

9. Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujące w szkole zasady oceny zachowania uczniów.

10. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.

11. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku gdy:

a)  wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji;

b)  zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek większością 3/4 głosów obecnych (przy  obecności na zebraniu rodziców reprezentu­jących 3/4 ilości uczniów).

12. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

13. Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej, po spełnieniu wymogu ust. 9, jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.

14. Wychowawca realizuje swoje zadania poprzez:

a) zwrócenie szczególnej uwagi na tych uczniów, którzy mają trudności w nauce, analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim i zespołem wychowawczym szkoły oraz rodzicami przyczyn niepowodzeń i uzgadniając środki zaradcze;

b) badanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć szkolnych i zapobieganie im;

c) wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu koleżeństwa i przyjaźni;

d) kierowanie pracą społeczną na rzecz szkoły i klasy (przydzielanie zadań, współpraca podczas ich wykonywania, ocena wykonanej pracy, udziela pochwał, nagan);

e) współorganizowanie z zespołem klasowym różnego rodzaju imprez;

f) współpracę z higienistką szkolną dbanie o higienę i zdrowie uczniów;

g) występowanie do Rady Szkoły lub powołanych do tego celu organizacji o pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących;

h) odwiedzanie uczniów w domu, prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami, omawianie problemów wychowawczych na zebraniach (konsultacjach) organizowanych wg harmonogramu sporządzonego przez dyrektora szkoły.

15. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

b) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§8

Zadania nauczycieli wynikają z prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, a ponadto:

1. Nauczyciel obowiązany jest  rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu  stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać uczniów  w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju  i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, a w szczególności:

1) systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia każdego typu zajęć  lekcyjnych i pozalekcyjnych, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć i zasadami współczesnej dydaktyki,

2) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające  ze wzbogacenia wiedzy,  umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat   i życie,

3) oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie oddziaływań w toku zajęć lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów najzdolniejszych jak i mających trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby psychiczne,

4) ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać wiedzę zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego,

5) rozwijać u uczniów wizję doskonalszego świata, ukazywać możliwości, perspektyw i konieczność postępu społecznego,

6) akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych, wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka,

7) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji,

8) gromadzić materiały zawierające innowacje metodyczne i ciekawe opracowania poszczególnych wycinków pracy szkoły

9) udzielać dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

10) rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,

11) planować sposób ich zaspakajania, w tym:

a) w klasach I-III szkoły podstawowej obserwować i dokonywać pomiarów pedagogicznych mających na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

b) informować dyrektora szkoły o konieczności objęci dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

2.Nauczyciel sprawuje :

1) bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na trenie szkoły podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych,

2) opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek i zorganizowanych wyjść,

3)opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych- jest obowiązany do pełnienia dyżurów zgodnie z regulaminem oraz harmonogramem ustalającym porządek, czas i terminy dyżurów.

3.Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków:

1) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

2) dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny,

3) stosuje przyjęte przez szkołę zasady , warunki i sposób oceniania uczniów,

4) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje,

5) systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i  wychowawcze oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej,

6) przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz innych form współzawodnictwa naukowego i sportowego,

7) udziela indywidualnej pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce,

8) czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i zespołach Rady Pedagogicznej.

4.Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

1) prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie w nich właściwych metod pracy,

2) jakość i  wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 1. włączanie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem, programem wychowawczym i programem profilaktyki szkoły,
 2. uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,
 3. życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią,
 4. przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania,
 5. mienie szkoły.

5.Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

§9

Nauczyciele mają prawo do:

1) wyboru jednego z obowiązujących programów nauczania i podręcznika,

2) decydowania o formach  i metodach  pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

3) egzekwowanie od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych,

4) wyboru formy sprawdzianu,

5) opracowania własnego programu nauczania,

6) zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych,

7) ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa w szkole,

8) poszanowania swojej godności i dobrego imienia,

9) rozwijania swojej osobowości,

10) do nagrody za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków i osiągnięcia  dydaktyczno-wychowawcze,

11) do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

12) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,

13) wyposażenia stanowiska pracy,

14) dni wolnych w ciągu roku na opiekę nad dzieckiem do lat 14,pięciodniowego tygodnia pracy,

15) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie – Karta Nauczyciela,

16) ustalenia innego niż pięciodniowy tygodnia pracy w przypadku dokształcania się,

17) wykonywania ważnych społecznie zadań lub w przypadku jeżeli wynika to  z organizacji pracy  szkoły, jeżeli nie zakłóca to organizacji pracy szkoły,

18) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu określone są  w ustawie – Karta Nauczyciela,

19) dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery  budżetowej,

20) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły i właściwych placówek oraz instytucji oświatowych oraz naukowych poprzez:

   a) udział w konferencjach metodycznych poświęconych pracy nauczyciela   odpowiednich zajęć   edukacyjnych i form realizacji procesu  edukacyjnego   we współczesnej szkole,

   b) udział w prelekcjach naukowych związanych z prowadzonymi zajęciami edukacyjnymi,

   c) dostęp do opracowań metodycznych i naukowych poświęconych prowadzonym  zajęciom edukacyjnym,

   d) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,

   e) oceny swojej pracy. Warunki i procedury oceny pracy określa ustawa – Karta  Nauczyciela  oraz  rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania  oceny pracy nauczyciela, trybu   postępowania odwoławczego oraz składu i sposób powoływania zespołu oceniającego,

   f) zdobywania stopni awansu zawodowego. Szczegółowe warunki zdobywania stopni  awansu  zawodowego określają: ustawa – Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie ME w sprawie   uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

   g) do opieki ze strony opiekuna stażu ( nauczyciel stażysta i kontraktowy,

   h) świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalonego  proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym  roku szkolnym,

21).Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu  lub uchybienia przeciwko porządkowi pracy.

a) Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. zawartych w Kodeksie  Pracy, wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodne z Kodeksem Pracy.

b) Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

        -  nagana z ostrzeżeniem,

        -  zwolnienie z pracy,

 - zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

       -  wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

c) Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady powoływania i funkcjonowania określone są w ustawie – Karta Nauczyciela.

d) Zasady postępowania dyscyplinarnego określone są w ustawie – Karta Nauczyciela.

§10

N - le  mają obowiązek:

1.ułatwić uczniowi dotarcie do istoty tematu lekcji i motywacji jego aktywności w wykonywaniu przez niego zadań lekcyjnych,

2.wyjaśnić niezrozumiałe treści lekcji na prośbę uczniów,

3.przygotować niezbędne środki dydaktyczne, zapewnić bezpieczne ich używanie,

4.przestrzegać zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami,

5.zapowiadać termin sprawdzianu,

6.podać uczniom zakres materiału i wymagania sprawdzianu,

7.rzetelnie sprawdzać prace uczniów, napisać recenzję lub podać punktację,

8.omówić wyniki sprawdzianu, poprawić z uczniami typowe dla klasy błędy,

9.punktualnie rozpoczynać zajęcia lekcyjne,

10.usprawiedliwienia własnej nieobecności w szkole,

11.zawiadomienia dyrekcji szkoły o nieobecności w danym dniu, przed rozpoczęciem przez nich zajęć,

12.usprawiedliwienia nieobecności uczniom zgodnie z przyjętymi zasadami,

13.w razie dłuższej lub częstej nieobecności ucznia skontaktować się z jego rodzicami,

14.zapewnić uczniowi opiekę podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw,

15.zgłosić dyrektorowi szkoły informację o zauważonych zagrożeniach,

16.przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią w czasie wyjść z uczniami,

17.zawiadomić rodziców o złym samopoczuciu lub wypadku, jakiemu uległ uczeń w szkole,

18.zapewnić opiekę choremu uczniowi,

19.zawiadomić dyrektora o wyjściu poza teren szkoły,

20.systematycznie współpracować z domem rodzinnym ucznia,

21.doskonalić swój warsztat pracy,

22.systematycznie i prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną,

23.aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły,

24.zapewnić uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

25.uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez  szkołę,

26.przestrzeganie zapisów statutowych,

27.zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

28.usuwanie drobnych usterek, względnie zgłaszanie dyrektorowi szkoły  o   ich występowaniu,

29.egzekwowanie przestrzegania regulaminu w poszczególnych klasopracowniach  oraz na terenie szkoły,

30.używanie na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych,

31.kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych   i pozalekcyjnych,                     

32.pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,

33.właściwe przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

34.dbanie o poprawność językową, własną i uczniów,

35.stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę  kryteriami,

36.służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli,

37. aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły,

38. stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,

39.wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form   oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

40.rzetelne przygotowywanie uczniów do olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych i  innych konkursów,

41.udzielanie rzetelnych informacji o postępach ucznia, jego   niedociągnięciach  oraz zachowaniu,

42.wnioskowanie o pomoc materialna dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

43.wnioskowanie o pomoc psychologiczną i zdrowotną uczniom, którzy takiej pomocy potrzebują,

44.opracowywanie lub wybór  programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych,

45.sporządzanie planów wynikowych na piśmie z poszczególnych zajęć edukacyjnych,

46.przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz przedstawianie ich na zebraniach rady pedagogicznej szkoły podsumowujących prace szkoły za poszczególne okresy każdego roku szkolnego,

47.sporządzanie konspektów zajęć edukacyjnych przez nauczycieli:

a) których zajęcia edukacyjne są hospitowane,

b) którzy prowadzą lekcje otwarte i lekcje koleżeńskie. Kopie konspektów z tych zajęć pozostają w dokumentacji szkoły,

48.Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego   oraz stopień nauczyciela stażysty obejmuje wymienionego nauczyciela bezpośrednią opieką a w szczególności ma obowiązek:

 1. udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres stażu,
 2. prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje  lub uczestniczenia wspólnie z nim w zajęciach edukacyjnych  prowadzonych  przez innych nauczycieli – przynajmniej raz w miesiącu ,
 3. hospitowania zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się opiekuje –  przynajmniej raz w miesiącu,
 4. prowadzenia wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieżącej analiz przebiegu stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu – jeden raz w miesiącu,
 5. udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje  sprawozdania z  `realizacji planu rozwoju zawodowego,
 6. opracowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

49.prowadzenia monitorowania, ewaluacji i autorefleksji własnej pracy:

1) Cele monitorowania:

a) dążenie do osiągnięcia optymalnego poziomu jakości własnej pracy poprzez systematyczną analizę realizacji zaplanowanych zadań,

b) poprawienie, ulepszenie jakości pracy w procesie dydaktycznym,

c) skuteczniejsze rozwiązywanie problemów,

d) bieżąca analiza realizacji podjętych zadań,

e) uzyskanie informacji w celu podniesienia jakości i efektywności pracy,

f) analizowanie swojego osobowego i profesjonalnego rozwoju,

g) zauważanie efektów swojej pracy,

h) doskonalenie warsztatu pracy, metod, technik.

2) Nauczyciel monitoruje u siebie:

a) realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych,

b) stopień opanowania wiadomości i umiejętności,

c) postępy w realizacji celów,

d) umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,

e) stopień realizacji planów pracy,

f) zgodność doskonalenia zawodowego z potrzebami szkoły i uczniów

3) autorefleksja pozwala dokonać oceny:

 1. potrzeb, oczekiwań,
 2.  stanu zadowolenia,
 3.  znaczenia działań,
 4.  efektywności/skuteczności,
 5.  koherencji (spójności) działań,
 6.  oddziaływania, wpływu na otoczenie.

 

§11

I.. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej powołuje wicedyrektora.

1) Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

2) Wicedyrektor:

1) Wicedyrektor szkoły podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.

2) Wicedyrektor szkoły poza obowiązkami nauczyciela wymienionymi w ustawie – Karta Nauczyciela, wykonuje zadania określone w niniejszym dokumencie.

 

II. Uprawnienia wicedyrektora

1. Jest bezpośrednim przełożonym, z uprawnienia dyrektora, dla nauczycieli.

2. Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad pracą nauczycieli.

3. Podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:

a) Podejmuje decyzje w sprawach pilnych,

b) Podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora,

c) Współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkolę oraz innymi instytucjami.

4. Prowadzi obserwacje zajęć, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, wydaje zalecenia pokontrolne oraz egzekwuje ich wykonanie.

5. Wnioskuje do dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej.

6. Ma prawo – w przypadku naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem – do wystąpienia z wnioskiem do dyrektora szkoły o ukaranie go.

7. Na bieżąco i systematycznie kontroluje nauczycieli podczas pełnienia dyżurów.

8. Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem „wicedyrektor” oraz podpisywania dokumentów, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

 

III. Obowiązki wicedyrektora

Wicedyrektor kształtuje atmosferę twórczej pracy w szkole, życzliwości i zgodnego współdziałania. Jest zobowiązany przestrzegać czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych.

Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:

1.W zakresie organizacji działalności szkoły

1) Sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

2) Organizuje pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli.

3) Koordynuje realizację szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.

4) Przygotowuje projekty niektórych dokumentów organizacji szkoły, m. in. współdziała z dyrektorem szkoły w przygotowaniu koncepcji pracy szkoły, arkusza organizacyjnego szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania, przydziału czynności nauczycielom, planu szkoleń Rady Pedagogicznej, procedur pomiaru jakości pracy szkoły.

5) Prowadzi czynności związane z organizacją nadzoru pedagogicznego, pomiaru jakości pracy szkoły oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

6) Prowadzi wspólnie z dyrektorem czynności związane z organizacją, nadzorowaniem i analizą wyników egzaminów maturalnych oraz prowadzeniem rekrutacji do klas I.

7) Opracowuje, z udziałem zespołu nauczycieli, tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i przedkłada go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.

8) Opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw, imprez szkolnych, wyjść młodzieży poza teren szkoły.

9) Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i zapewnienie ciągłości realizacji planów nauczania i wychowania.

10) Prowadzi rejestr nieodbytych zajęć oraz zastępstw.

11) Współpracuje z organizacjami młodzieżowymi oraz uczniowskimi.

12) Wykonuje inne prace związane z działalnością szkoły zlecone przez dyrektora.

2. W zakresie nadzoru pedagogicznego

1)  Realizuje zadania ujęte w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły, za które jest odpowiedzialny.

2) Sprawuje nadzór nad realizacją podstawy programowej przez nauczycieli.

3) Sprawuje nadzór nad realizacją zadań wychowawców klas.

4) Sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli oraz zespołów przedmiotowych, zadaniowych i klasowych.

5) Obserwuje zajęcia lekcyjne i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli celem systematycznego doskonalenia ich pracy.

6) Prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej:

a) dzienników lekcyjnych,

b) dzienników nauczania indywidualnego,

c) arkuszy ocen,

d) dzienników zajęć pozalekcyjnych,

e) planów dydaktyczno – wychowawczych nauczycieli rozpoczynających pracę,

f) programów wychowawczych i profilaktycznych wychowawców klas.

7) Prowadzi kontrolę dyżurów nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych.

3. W zakresie spraw kadrowych

1) Uczestniczy w pracach związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli.

2) Zgłasza dyrektorowi wnioski o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczyciel i innych pracowników szkoły.

3) Opiniuje wnioski nauczycieli o urlopy okolicznościowe, płatne zwolnienia z pracy, itp.

§12

Nauczyciel – Pedagog

  Cele, zadania i uprawnienia pedagoga w ZPO w Kadzidle:

   Celem pracy pedagoga jest prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych adekwatnych   do potrzeb uczniów i możliwych do realizacji w konkretnych warunkach funkcjonowania szkoły.

    I. Zadania pedagoga:

    1.Współpraca z rodzicami prowadząca do rozwiązywania trudności wychowawczych poprzez: rozmowy uczestnictwo w zebraniach rodzicielskich, kierowanie na badania specjalistyczne, terapie i inne formy pomocy.

    2.Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów w celu określenia zadań dotyczących opieki i pomocy wychowawczej poprzez:

    a) rozmowy, wywiady z uczniami, wywiady środowiskowe,

    b) współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami,

    c) współpracę z PPP i innymi instytucjami wspomagającymi.

    3.Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    4. Informowanie dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

    5.Prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów , w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

    6.Wspieranie mocnych stron dziecka.

    7. Podejmowanie działań, których celem jest minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych oraz zapobieganie zaburzeniom zachowania.

    8. Realizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    9. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

  10.Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

  11.Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej.

  12.Organizowanie pomocy materialnej poprzez współpracę z organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy w postaci pomocy finansowej na dożywianie, zakup podręczników szkolnych, pomoc w przypadkach losowych trudnej sytuacji materialnej rodzinny.

  13.Dokonywanie diagnozy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole, przedstawianie jej na posiedzeniu rady pedagogicznej

  14.Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły (Opieka Społeczna, GKRPA, GOKSiR, OSP w Kadzidle).

  15.Współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nieletnich.

  16.Prowadzenie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego:

a) roczny plan pracy.

b) dziennik pracy.

c) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej.

d) inną dokumentację odzwierciedlającą przeprowadzone diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej.

II.  W ramach uprawnień pedagog może:

1.Wnioskować do dyrektora szkoły o skierowanie sprawy danego ucznia do sądów dla nieletnich, umieszczenia ucznia osieroconego i opuszczonego w Domu Dziecka, o ustanowienie rodziny zstępczej.

2.Uczestniczyć w rozprawach sądowych, której stroną jest uczeń szkoły lub jego rodzice, jako pełnomocnik dyrektora szkoły.

3.Wydawać opinię o uczniu na wniosek zainteresowanych osób i urzędów, po konsultacji z dyrektorem szkoły.

4.Żądać opinii o uczniu od wychowawcy klasy na wniosek kuratora sądowego lub społecznego.

5.Uczestniczyć obok wychowawcy w realizowaniu przez niego procesu wychowawczego.

§13

Nauczyciel - Logopeda

Zadania logopedy :

1.przygotowuje badania wstępne w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

2.prowadzi diagnozowanie logopedyczne,

3.informuje  dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

4.udziela pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej,

5.podejmuje logopedyczne działania profilaktyczne,

6.współpracuje z najbliższym środowiskiem ucznia,

7.organizuje pomoc logopedyczną dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

8.organizuje  i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

9.wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktycznego.

W ramach uprawnień logopeda może:

1.wnioskować do dyrektora szkoły o skierowanie dziecka na właściwe zajęcia wyrównawcze,

2.wydawać, po konsultacji z dyrektorem szkoły, właściwe opinie o uczniu na wniosek zainteresowanych osób i urzędów w ramach swoich kompetencji,

3.uczestniczyć obok wychowawcy w realizowaniu przez niego procesu wychowawczego.

§14

Pracownicy niepedagogiczni

1. W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.

2. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów prawa dyrektor szkoły.

3.Zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.

4.Pracownicy niepedagogiczni są zobowiązani do dbania o bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania lekcji i na przerwach.

5.W szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjne:

- referentka

- sekretarka

6. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:

 - konserwator,

 - sprzątaczki,

-  intendent,

-  kucharz,

-  pomoc kuchenna,

- szatniarka

 

7.Do zadań konserwatora należy:

    a) czuwanie nad urządzeniami technicznymi w szkole,

    b) dokonywanie systematycznego przeglądu w poszczególnych pomieszczeniach szkoły,

c) usuwanie bieżących usterek powstałych w budynkach szkoły i jego obejściu,

 1. koszenie trawy w obejściu szkoły,
 2. zakup narzędzi niezbędnych do prac konserwatorskich, po uzgodnieniu z dyrektorem,
 3. otwieranie szkoły,
 4. czuwanie nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego,
 5. informowanie o zaistniałych usterkach technicznych wicedyrektora ds. ekonomiczno- administracyjnych.

 

8.Do zadań sprzątaczki należą:

a) sprzątanie przydzielonych pomieszczeń szkolnych,

b) sprawdzanie zamknięcia przydzielonych pomieszczeń szkolnych,

c) czuwanie nad bezpieczeństwem budynku szkoły i całością sprzętu szkolnego,

d) informowanie konserwatora o zaistniałych usterkach technicznych w szkole,

e) w przypadku nieobecności innej sprzątaczki ( z powodu choroby lub urlopu) wykonywanie pracy będącej w przydziale czynności pracownika,

f) pełnienie dyżurów w szatniach szkolnych, czuwanie nad właściwym porządkiem i zabezpieczeniem poszczególnych szatni.

 

9.Do zadań intendenta należy:

 1. pobieranie zaliczek i rozliczanie się z nich na podstawie rachunków,
 2. prowadzenie bieżących raportów żywienia,
 3. sporządzanie, wspólnie z opiekunem świetlicy i kucharzem, dekadowych jadłospisów,
 4. zaopatrywanie świetlicy szkolnej w żywność i środki czystości.

 

10.Do zadań kucharza należy:

a) sporządzanie, wspólnie z opiekunem świetlicy szkolnej oraz intendentem, dekadowych jadłospisów,

b) przygotowanie i wydawanie posiłków w świetlicy szkolnej,

c) pomoc w dokonywaniu zakupów artykułów żywnościowych i środków czystości,

d) sprawdzanie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń kuchennych,

e) utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniach stołówki szkolnej,

f) kierowanie pracą stołówki szkolnej.

 

11.Do zadań pomocy kuchennej należy:

 1. pomoc kucharzowi w przygotowaniu posiłków w stołówce szkolnej,
 2. wydawanie posiłków w stołówce szkolnej,
 3.   pomoc w dokonywaniu zakupów artykułów żywnościowych i środków czystości,
 4. utrzymywanie należytej czystości pomieszczeń stołówki szkolnej.

 

12.Do zadań szatniarki należy:

a) nadzoruje i organizuje całokształt pracy szatni szkolnej,

b) ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone przez uczniów mienie,

c) organizuje pracę szatni szkolnej w taki sposób, aby zapewnić ład i  bezpieczeństwo przebywających w niej uczniów,

d) współpracuje z woźnym szkolnym w zakresie utrzymania porządku i dyscypliny uczniów podczas wchodzenia i wychodzenia ze szkoły, może opuścić swoje stanowisko pracy w celu wykonania innych zadań  tylko w okresie pomiędzy przerwami międzylekcyjnymi. W tym czasie zamyka szatnię szkolną,

e) wykonanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez dyrektora szkoły,

f) stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.

13.Pracownicy obsługi wymienieni w § 10 pkt. 6 zobowiązani są do:

     - przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole,

       - przestrzegania regulaminu pracy,

  - przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

      -  właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne,

      -  utrzymanie w czystości sprzętu i pomieszczeń stołówki szkolnej,

  - dbania o dobro szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkołę,

      -   dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy.

14. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do:

a) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań administracyjnych lub zadań związanych z obsługą szkoły,

b)wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację zadań  administracyjnych lub zadań związanych z obsługą szkoły,

c) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządowych,

d) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanych na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym lub pracowników sfery budżetowej,

e) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

f) nagrody Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Kryteria przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród. Nagroda może być przyznana w każdym terminie, a w szczególności z okazji Święta Edukacji Narodowej. Wysokość ustala dyrektor szkoły.

g) odznaczenia „ Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, za szczególne zasługi dla oświaty,

h) środków higieny i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami,

i) świadczeń urlopowych określonych w Kodeksie Pracy,

j) korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w  regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§1

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

1.Zgodnie z ustawą o systemie oświaty obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.  W roku szkolnym 2014/2015 obowiązek szkolny obejmuje dzieci urodzone w roku 2007 oraz dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia do końca czerwca 2008r., w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek obejmuje dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do końca grudnia 2008r. oraz dzieci z rocznika 2009.

2. W roku szkolnym 2014/2015, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w tym roku kończy 6 lat, a urodzone jest w okresie od 1 lipca do końca grudnia 2008r.  i było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku 2013/2014.

3. W roku szkolnym 2014/2015, na wniosek rodziców, zwolnione z obowiązku szkolnego może być dziecko, które w tym roku kończy 6 lat, a urodzone jest w okresie od 1 stycznia do końca czerwca 2008r., ale posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego. To dziecko objęte jest wychowaniem przedszkolnym.

       4.Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Radę Gminy Kadzidło przyjmuje się:

      a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;

      b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

      5.Wniosek w przypadku dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły, składa się od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia roku, w którym dziecko ma rozpocząć realizację obowiązku szkolnego.

      6. Dyrektor szkoły jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi na złożony przez rodziców (prawnych opiekunów) wniosek.

      7. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole w innym obwodzie, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

8. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

- świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę;

- pozytywnych wyników egzaminów klasyfikowanych, przeprowadzanych na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

      9. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej.

§2

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania. ,

2. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić nie więcej niż 26 uczniów.

3. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

- terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

4.Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią, ustalone przez Dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną:

- szkolny plan nauczania,

- arkusz organizacji nauczania,

- tygodniowy rozkład zajęć.

5. Szkolny plan nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji Dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach.

- organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek wychowawcy,

- ramowy rozkład dnia określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej.

§3

1. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

2. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 24 uczniów.

§4

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

§5

1. Organizacja zajęć dodatkowych:

a/ zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym;

b/ zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych;

c/ liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MEN.

2. Z dniem 1września 2007 roku uczniowi /począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej/,który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne do średniej ocen /co najmniej 4,75/ wlicza sie także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

§6

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę, do dnia 30 maja.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobo­wiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

4.Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora i zastępców dyrektora, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt. 2. K.N .

5. W szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1września.

 1. ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe;
 2. Dyrektor szkoły lub placówki rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno– wychowawczych, w wymiarze  do 6 dni,

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w pkt. b, mogą być ustalone:

1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

7. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w pkt. b.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie pkt. b , dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni wyznaczone soboty.

9. W dniach, o których mowa w § 5 pkt.5 b , szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

10. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w § 5 pkt.5b.

§7

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

2. Szkoła organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych).

3. W publicznych szkołach podstawowych, organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),

4.Oddział przedszkolny i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wychowanków grupy przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale (wychowanków w grupie) lekcje religii w oddziale przedszkolnym lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

5. Jeżeli w oddziale przedszkolnym lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), organ prowadzący oddział przedszkolny lub szkołę, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Liczba uczniów (wychowanków) w grupie lub punkcie katechetycznym nie powinna być mniejsza niż trzy.

6. Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie oddziałów przedszkolnych) prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych.

7. Dopuszcza się nieodpłatne udostępnianie sal lekcyjnych na cele katechetyczne, w terminach wolnych od zajęć szkolnych, kościołom i związkom wyznaniowym również nie organizującym nauczania religii w ramach systemu oświatowego.

8. Uczniom, których rodzice lub którzy sami wyrażają takie życzenie (§ 1 ust. 3), szkoła organizuje lekcje etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego na zasadach określonych w art. 22 ust. 2 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty.

9. W zależności od liczby zgłoszonych uczniów zajęcia mogą być organizowane według zasad podanych.

10. Nie są objęci nauką religii lub etyki uczniowie, którzy wedle oświadczenia rodziców lub ich samych (§ 1 ust. 3) pobierają naukę religii poza systemem oświaty lub świadomie rezygnują. W miarę potrzeby należy im zapewnić opiekę lub zajęcia wychowawcze.

11. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.

12.Szkoła zatrudnia nauczyciela religii, katechetę oddziału przedszkolnego lub szkolnego, zwanego dalej "nauczycielem religii", wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły, wydanego przez:

1) w przypadku Kościoła Katolickiego - właściwego biskupa diecezjalnego,

2) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych - właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.

13. Cofnięcie skierowania, o którym mowa w ust. 12, jest równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania religii w danym przedszkolu lub szkole. O cofnięciu skierowania właściwe władze kościołów lub innych związków wyznaniowych powiadamiają dyrektora przedszkola lub szkoły oraz organ prowadzący. Na okres pozostały do końca roku szkolnego kościół lub inny związek wyznaniowy może skierować inną osobę do nauczania religii, z tym że równocześnie pokrywa on koszty z tym związane.

14. Nauczyciel religii prowadzący zajęcia w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym albo uczący na terenie kilku szkół lub przedszkoli jest zatrudniany przez dyrektora szkoły wskazanego przez organ prowadzący.

15. Nauczycieli religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela.

16. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio Konferencja Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwe władze zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych - w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.

17. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy .

18. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów również poza wyznaczonymi przez szkołę lub przedszkole zebraniami ogólnymi, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły lub przedszkola termin i miejsce planowanego spotkania.

19. Nauczyciel religii może prowadzić na terenie szkoły organizacje o charakterze społeczno-religijnym i ekumenicznym na zasadach określonych w art. 58 ustawy o systemie oświaty. Z tytułu prowadzenia organizacji nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.

20. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.

21.Nauczyciel religii uczący w grupie międzyklasowej (międzyoddziałowej), międzyszkolnej oraz w punkcie katechetycznym ma obowiązek prowadzić odrębny dziennik zajęć, zawierający te same zapisy, które zawiera dziennik szkolny.

22. Nauka religii w oddziałach przedszkolnych i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć (właściwych dla danego poziomu nauczania) lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.

23. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły.

24. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.

25. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

26. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.

27. Uczniowie korzystający z nauki religii prowadzonej przez kościoły lub związki wyznaniowe w grupach międzyszkolnych i w punktach katechetycznych lub uczęszczający na zajęcia z etyki organizowane na podobnych zasadach otrzymują ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie świadectwa przekazanego przez katechetę lub nauczyciela etyki.

28. Uczniowi, który uczęszczał na religię albo etykę do średniej ocen /co najmniej 4,75/ wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

29.Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek.

 1. Opiekę nad uczniami w tym czasie sprawują katecheci, ale w sytuacji,  gdy grupa uczniów uczęszczających na rekolekcje jest zbyt duża, by sami katecheci zagwarantowali im bezpieczeństwo, zobowiązuje się do tego także innych nauczycieli i wychowawców.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do sprawowania opieki nad uczniami biorącymi udział w rekolekcjach,
 3. Nauczyciele organizacją zajęcia opiekuńczo-wychowawczych w szkole dla dzieci, które nie biorą udziału w rekolekcjach lub po ich zakończeniu.

30. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc wcześniej.

31. Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są odpowiednio wizytatorzy wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych Kościoła Katolickiego i właściwe władze zwierzchnie pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.

32. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, prowadzą dyrektor szkoły (przedszkola) oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

33. W uzasadnionych przypadkach wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego mogą być przekazywane odpowiednio biskupowi diecezjalnemu Kościoła Katolickiego oraz właściwym władzom zwierzchnim pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.

34. W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż.

§8

Biblioteka szkolna

      1.Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samo­kształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

 1. gromadzenie i opracowanie zbiorów,
 2. korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę,
 3. korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni,
 4. prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni.

 

3. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

     1)  kształcąco-wychowawczą poprzez:

     a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

     b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

     c) kształcenie kultury czytelniczej,

     d) wdrażanie do poszanowania książki,

     e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

2)   opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

      a) współdziałanie z nauczycielami,

      b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

      c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

e)   kulturalno-rekreacyjną poprzez:

3) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek.

Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.

5. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza.

     1) koordynowanie pracy w bibliotece:

a) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,

       b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

        c) projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,

       d) sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa,

      e) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki;

2)    praca pedagogiczna:

      a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,

      b) udostępnianie zbiorów,

      c) udzielanie informacji bibliotecznych,

      d) rozmowy z czytelnikami o książkach,

      e) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

      f) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z programem,

      g) udostępnienie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów,

      h) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,

 1. prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,
 2. organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,
 3. dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,
 4. dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów;

 

3) praca organizacyjna:

      a) gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

      b) opracowanie biblioteczne zbiorów,

      c) selekcja zbiorów i ich konserwacja,

      d) organizowanie warsztatu informacyjnego,

      e) wydzielenie księgozbioru podręcznego,

      f) prowadzenie katalogów,

      g) udostępnienie zbiorów;

4) współpraca z rodzicami:

 1. w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów,
 2. bibliotekami poza szkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.

 

6. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły:

 1. zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie,
 2. zapewnia środki finansowe,
 3. zarządza skontrum zbiorów,
 4. zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji,
 5. zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,
 6. hospituje i ocenia pracę biblioteki.

 

§9

Świetlica szkolna

I. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych. Spędzanie w świetlicy szkolnej ma również sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie;

a)rozwijanie sprawności manualnych (zabawy konstrukcyjne, układanki,  malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie itp.)

b)rozwijanie zainteresowań czytelniczych, ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania i aktywnego słuchania (czytanie prasy dla dzieci, baśni, bajek, opowiadań, wierszy)

c)poszerzenie wiadomości, zaspokojenie ciekawości świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne, praca z mapą i atlasem) rozwijanie umiejętności wypowiedzi na dowolny i zadany temat (rozmowy z dziećmi, pogadanki, zabawy poszerzające zasób słów)

d)rozwijanie ekspresji ruchowej i sprawności motorycznej (zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy taneczne, gry i zabawy sportowe, zabawy sprawnościowe na boisku szkolnym, ćwiczenia gimnastyczne na sali)

e)rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy, komunikacji interpersonalnej i współpracy w grupie (zabawy integracyjne w kręgu, zabawy zespołowe, praca w grupach, zabawy stolikowe wg zainteresowań dzieci, gry planszowe, rozmowy i pogadanki nt. emocji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, asertywności, zdrowej rywalizacji, zabawy okolicznościowe)

f)rozwijanie sprawności umysłowych (zabawy doskonalące pamięć, krzyżówki, rebusy, łamigłówki, gry logiczne, puzzle, mozaika, kalambury, quizy)

g)kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie, szacunku dla przyjętych norm współżycia w grupie, szacunku do przedmiotów, kształtowanie wrażliwości estetycznej (dbanie o czystość sali świetlicowej, porządkowanie zabawek, świetlicowej biblioteczki, gier, przestrzeganie regulaminu świetlicy – podejmowanie dyskusji nt. zasad współżycia w grupie świetlicowej, dbanie o wystrój świetlicy, projektowanie i wykonywanie dekoracji okolicznościowych)

II.     Obowiązki wychowawcy świetlicy:

1. Przestrzeganie dyscypliny pracy,

2. Prowadzenie na bieżąco dzienników zajęć,

3. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów,

4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu,

5. Wychowawca jest odpowiedzialny za młodzież przebywającą w świetlicy,

6. Wychowawca dba o powierzony sprzęt i pomoce naukowe.

III.    Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

1.  Właściwie zorganizowanej opieki,

2.  Życzliwego traktowania,

3.  Swobodnego  wyrażania myśli i przekonań,

4.  Opieki wychowawczej,

5.  Poszanowania godności osobistej,

6.  Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

7.  Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,

8.  Przestrzegania zasad współżycia w grupie,

9.  Współpracy w procesie wychowania,

10. Pomagania słabszym,

11. Dbałości o wspólne dobro, ład  i porządek w świetlicy,

12. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

IV. Tworzenie i wyposażenie świetlicy:

Świetlica jest wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej, a zatem:

a)  sprzęt audiowizualny,

b)  czasopisma, książki, itp.

c)  sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

V.  Organizacja pracy świetlicy:

      1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły.

      2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci z klas 0 -III i IV – VI, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazdy.

3. Czas pracy świetlicy kl. IV – VI trwa od 650do 1500

   Czas pracy świetlicy 0- III trwa od 650do 1615

      4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

      5. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

      6. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły.

      7. Świetlica prowadzi dożywianie w formie zupy i chleba. Uczniowie wnoszą opłaty ustalone przez komisję.

8. Zajęcia świetlicowe organizowane są podczas rekolekcji wielkopostnych.

9. Świetlica, sprawuje funkcje kontrolne nad żywieniem dzieci:

      -zupy finansowane przez GOPS przyznawane są na podstawie oświadczeń rodziców o zarobkach (decyduje GOPS)

    10.Wychowawcami świetlicy są nauczyciele pracujący w szkole, którzy odpowiadają za:

 1. całokształt pracy wychowawczo-opiekuńczej w świetlicy,
 2. opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,
 3. dbają o aktualny wystrój świetlicy,
 4. współpracują z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych,
 5. współpracują z pedagogiem szkolnym, opiekunem społecznym; otaczają opieką dzieci zaniedbane wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz inne wymagające szczególnej opieki,
 6. współpracują z rodzicami,
 7. uzgadniają z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy, kuchni i stołówki.

 

11. Dokumentacja świetlicy:

 • roczny plan pracy
 • dziennik zajęć,
 • regulamin świetlicy,
 • ramowy rozkład dnia.

   

    12.Świetlica szkolna może prowadzić zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla oddziałów klasowych w sytuacjach nagłej nieobecności nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

    13. Plan pracy świetlicy szkolnej musi być spójny z programem wychowawczym szkoły.

    14. Plan pracy świetlicy szkolnej zatwierdza rada pedagogiczna szkoły na pierwszym  posiedzeniu plenarnym w danym roku szkolnym.

   15. Wychowawcy świetlicy szkolnej składają sprawozdanie z działalności świetlicy na posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły, podsumowujących poszczególne okresy  każdego roku szkolnego.

§10

Stołówka szkolna

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła organizuje stołówkę. Stołówka organizuje swoje zadania zgodnie z regulaminem, który stanowi odrębny dokument.

2. Stołówka szkolna zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku.

3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły i Rada Gminy w porozumieniu z intendentem.

4. Szkoła stara się pozyskać środki finansowe, aby częściowo lub całkowicie zwolnić z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.

5. Ze stołówki szkolnej, za pełną odpłatnością, mogą korzystać pracownicy szkoły.

6. Czynności związane z pobieraniem opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej prowadzi wyznaczony przez dyrektora wychowawca świetlicy w terminach przez siebie ustalonych i podanych do ogólnej wiadomości.

7. Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są ustalane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.

8. Jadłospis ustala intendent, w porozumieniu z kucharzem.

9. Jadłospis zatwierdza dyrektor szkoły.

10. Zatwierdzony jadłospis podaje do wiadomości korzystających intendent.

11.Normy zatrudniania pracowników w stołówce szkolnej określają obowiązujące w tym zakresie przepisy i wytyczne organu prowadzącego szkołę.  

§11

Zasady zapewniające bezpieczeństwo uczniów w szkole:

Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.

1. W klasach 1 - 3 oraz oddziałach przedszkolnych

a) podczas zajęć w klasie, na wycieczce oraz w czasie przejścia do drugiego budynku szkolnego opiekę sprawuje nauczyciel – wychowawca lub nauczyciel uczący dziecko,

b) w czasie przerw dzieci przebywają pod opieką nauczycieli dyżurnych,

c) nauczyciel zobowiązany jest do :

- równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

- prowadzenia różnorodnych zajęć każdego dnia,

d) jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie powinni przebywać w czasie przerw śródlekcyjnych na świeżym powietrzu pod nadzorem nauczyciela.

2. W klasach 4-6 :

a) nadzór nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych,

3.W czasie przerwy nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący,

a)  w salach do zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych obowiązują szczegółowe regulaminy opracowane przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, które są znane uczniom oraz rodzicom,

b) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę, uczniowie pozostają pod opieką osób do tego upoważnionych,

e) podczas wyjazdu z uczniami poza miejscowość przypada jeden opiekun na grupę do 15 uczniów,

f) opiekun wycieczki przestrzega przepisów obowiązujących organizatorów wycieczek szkolnych, opisanych w regulaminie wycieczek

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej na drogach publicznych ZPO

a) prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich z przepisami ruchu drogowego raz organizuje różne formy zajęć sprzyjających opanowaniu umiejętności poruszania się bezpiecznie po drogach,

c) współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.

5. W czasie przerw pełnione są dyżury nauczycielskie zgodnie z grafikiem ustalonym przez dyrektora 

- za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów wychowawczych,

- nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni przed salą gimnastyczną ,

- dyżur wychowawczy rozpoczyna się co najmniej 15 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z dzwonkiem kończącym przerwę,

- za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcję,

- za bezpieczeństwo uczniów przebywających w szatni przed lekcjami odpowiada obsługa szatni,

- za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają nauczyciele organizujący te zajęcia,

- opiekunowie oddziałów przedszkolnych, wychowawcy klas pierwszych i czwartych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.

6. Szkoła zapewnia uczniom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie ich pobytu w szkole , a także podczas zajęć poza terenem szkoły.

7. Dba o pełne poczucie bezpieczeństwa uczniów ( zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym) oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i przepisów ppoż.

- Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła – od momentu jego przyjścia do szkoły do momentu jego wyjścia ze szkoły.

- Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły   ( godziny te należy uzgodnić z rodzicami).

- Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły.

- Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych.

- Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela ( wyjście w trakcie zajęć) jest  możliwe pod warunkiem , że dyrektor wyrazi na to zgodę , a opiekę nad klasą  przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( choroba nauczyciela) dopuszczalne  jest łączenie grup uczniów ( również całych klas) i przekazanie jednemu  nauczycielowi opieki nad grupą.

- Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców , w którym  podano przyczynę zwolnienia oraz działań i godzinę wyjścia ze szkoły.

- Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy , jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.

- Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole ( u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarką.

- Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim powiadomieniu rodziców,

- Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia,

§12

Harmonogram dyżurów uczniowskich:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 Dyżur trwa od poniedziałku do piątku w godzinach 07:45-13:45 i pełnią go przedstawiciele wyznaczonych klas.

2. Dyżur jest nadzorowany przez wychowawcę - Wychowawca danej klasy jest odpowiedzialny za sprawny przebieg dyżuru swoich uczniów.

3.Dyżur każdej klasy jest oceniany przez pracowników i uczniów ZPO.

4.Stanowisko dyżurnego znajduje się przy wejściu do szkoły;

5.Wychowawca klasy rozpoczynającej dyżur ma obowiązek przedłożenia pracownikowi portierni szczegółowego harmonogramu dyżurów w ostatnim dniu nauki przed rozpoczęciem dyżuru swojej klasy .

6. Uczniowie pełniący dyżur w danym dniu zwolnieni są z zajęć lekcyjnych w tym dniu - fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym Wychowawca przed rozpoczęciem dyżuru swojej klasy.

7. Uczniowie klasy dyżurnej nie wyznaczeni do pełnienia dyżuru w danym dniu uczestniczą w zajęciach lekcyjnych, ale pozostają do dyspozycji pracowników i w wyjątkowych przypadkach wykonują zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. /np. przygotowanie sal do egzaminów, itp./

II. DYŻURNY MA PRAWO

1. Uczniowie dyżurujący w danym dniu mogą zgłosić „nieprzygotowanie" do lekcji w następnym dniu kalendarzowym, ale tylko z tych przedmiotów, które odbywały się w dniu dyżuru - faktu tego nie odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. Dyżurni  uczestniczą w  pracach  pisemnych  wcześniej  zapowiedzianych. W trakcie dyżuru dyżurujący ma prawo bieżącego uzupełniania notatek z lekcji, w których nie uczestniczył z racji pełnienia obowiązków.

2.Dyżurujący powinien zwrócić uwagę każdemu , kto źle zachowuje się lub narusza regulamin szkoły.

3. Dyżurny ma prawo i obowiązek zgłosić wyrządzoną szkodę ,zwracając się o pomoc do nauczyciela dyżurnego lub innego pracownika szkoły z prośba o interwencję.

4.Dyżurny powinien zgłaszać pracownikom szkoły uwagi związane z trudnościami przy pełnieniu dyżuru.

5. Dyżurni mają prawo do wykonywania (po uzgodnieniu z dyrektorem administracyjnym ) takich prac na rzecz szkoły, które nie są wyszczególnione w ich obowiązkach - własna inicjatywa w tym zakresie będzie miała szczególne znaczenie w ocenie dyżuru.

III. DYŻURNY MA OBOWIĄZEK

1 Dyżurni punktualnie zjawiają się na miejscu dyżuru. Dyżurujący w danym dniu uczniowie mają obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia /7:45/ i zakończenia / 13:45/ dyżuru wychowawcy.

2. Dyżurni mają obowiązek noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów. Strój dyżurnego nie powinien odbiegać od stroju określonego w Statucie Szkoły.

3.Dyżurny ponosi odpowiedzialność za utrzymanie porządku i czystości w rejonie pełnienia dyżuru i ma być dla innych przykładem wzorowego zachowania, tj. opiekować się młodszymi, słabszymi oraz stawać w ich obronie, szanować godność i nietykalność innych uczniów i pracowników szkoły.

4.Dyżurny ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkoły dyrekcji lub innemu pracownikowi szkoły.

5.Dyżurny nie może opuszczać miejsca dyżuru bez ważnego powodu- jest to dozwolone tylko wtedy, gdy wymagają tego przydzielone dyżurnym zadania do wykonania. O konieczności opuszczenia miejsca informuje nauczyciela dyżurnego lub wychowawcę.

6.Dyżurny ma obowiązek naprawić wszelkie szkody powstałe podczas pełnienia przez niego dyżuru, o ile nie ustalił winnego.

7.Dyżurny powinien przestrzegać prawa ucznia do swobodnego poruszania się po terenie szkoły i przebywania na nim,  za wyjątkiem miejsc, gdzie przebywać im nie wolno.

8.Dyżurny ma obowiązek przedstawiania się interesantom przybywającym do szkoły, przywitania ich oraz kierowania ich do  dyrekcji, sekretariatu lub pokoju nauczycielskiego.

9.Zadaniem dyżurnego jest niedopuszczanie do przebywania na terenie szkoły osób obcych nie mających żadnej sprawy do załatwienia.

10.Dyżurny powinien dopilnować, aby do pokoju nauczycieli nie wchodzili uczniowie i osoby postronne. Do pokoju nauczycieli poza kadrą szkoły mają prawo wchodzić tylko dyżurni, a inne osoby tylko w towarzystwie nauczycieli naszej szkoły.

§13

Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.

1. W klasach 1 - 3 oraz oddziałach przedszkolnych

a) podczas zajęć w klasie, na wycieczce oraz w czasie przejścia do drugiego budynku szkolnego opiekę sprawuje nauczyciel – wychowawca lub nauczyciel uczący dziecko,

b) w czasie przerw dzieci przebywają pod opieką nauczycieli dyżurnych,

c) nauczyciel zobowiązany jest do :

- równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

- prowadzenia różnorodnych zajęć każdego dnia,

d) jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie powinni przebywać w czasie przerw śródlekcyjnych na świeżym powietrzu pod nadzorem nauczyciela.

2. W klasach 4-6 :

a) nadzór nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych,

b) w czasie przerwy nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący,

c) w salach do zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych obowiązują szczegółowe regulaminy opracowane przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, które są znane uczniom oraz rodzicom,

d) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę, uczniowie pozostają pod opieką osób do tego upoważnionych,

e) podczas wyjazdu z uczniami poza miejscowość, a także podczas wycieczek pieszych po mieście lub z wykorzystaniem środków lokomocji miejskiej jeden opiekuna przypada na grupę do 15 uczniów,

f) opiekun wycieczki przestrzega przepisów obowiązujących organizatorów wycieczek szkolnych, opisanych w regulaminie wycieczek

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej na drogach publicznych :

a) prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich z przepisami ruchu drogowego raz organizuje różne formy zajęć sprzyjających opanowaniu umiejętności poruszania się bezpiecznie po drogach,

c) współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.

4. W czasie przerw pełnione są dyżury nauczycielskie zgodnie z grafikiem ustalonym przez dyrektora.

§14

Regulamin korzystania ze szkolnego placu zabaw należącego do ZPO w Kadzidle.

Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.

1. Właścicielem placu zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń jest ZPO w Kadzidle..

2. Urządzenia na szkolnym placu zabaw przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych i uczniów z klas 0 - III.

3. Z placu zabaw można korzystać wyłącznie w godzinach pracy szkoły.

4. Dzieci na terenie placu powinny przebywać wyłącznie pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela.

5.Podczas zabaw i ćwiczeń dzieci mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela, nie wykonywać samowolnie żadnych ćwiczeń bez pozwolenia nauczyciela.

6.Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

7.Plac zabaw podlega okresowo konserwacji.

8.Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy bezwzględnie zgłaszać do nauczyciela opiekującego się grupą.

9.Nauczyciel lub opiekun grupy, wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości bezzwłocznie zgłasza kierownikowi administracji. Zabrania się w szczególności:

• niszczenia urządzeń zabawowych,

• zaśmiecania terenu,

• niszczenia zieleni.

10.Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku nieprawidłowego korzystania z placu zabaw odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny poszkodowanego.

11.Na placu zabaw mogą przebywać nauczyciele i uczniowie ZPO w Kadzidle. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony.

12.Na placu zabaw jednorazowo może przebywać do 50 osób.

§15

1. Zadania pracowników nie będących nauczycielami związane z bezpieczeństwem ucznia w szkole:

1) informowanie o zauważonych zagrożeniach;

2) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem;

3) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych.

2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki wejścia do budynku szkoły i teren boiska objęty jest nadzorem kamer CCTV.

 

§ 16

1. Zobowiązuje się rodziców / opiekunów prawnych do przyprowadzania do Szkoły dzieci zdrowych.

2. Zasady postępowania obowiązujące w szkole w sytuacji złego samopoczucia dziecka podczas trwania zajęć szkolnych

1) Stany nagłe

W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej nauczyciel, Dyrektor Szkoły lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych o zaistniałych zdarzeniach.

2) Inne problemy zdrowotne zgłaszane przez dzieci

a) W innych przypadkach, gdy dziecko zgłasza wystąpienie problemu zdrowotnego (np. kaszel, podwyższona temperatura ciała, dolegliwości bólowe), pielęgniarka po rozmowie z dzieckiem zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych, z zaleceniem konieczności odbycia konsultacji lekarskiej.

b) Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.

c) W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów, będzie ono odizolowane od grupy. Dziecko będzie przebywać w gabinecie pielęgniarki lub innym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela do momentu przybycia rodziców/prawnych opiekunów.

d) W sytuacji nieobecności pielęgniarki do podjęcia tych działań zobowiązany jest Dyrektor Szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel.

3) Podawanie leków dzieciom z chorobą przewlekłą

a) w odniesieniu do dziecka z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków w szkole, rodzice dziecka/prawni opiekunowie (przed przyjęciem do placówki) zobowiązani są do przedłożenia informacji: na jaką chorobę dziecko choruje, jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania).

b) w czasie nieobecności pielęgniarki w Szkole - w sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga podania leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę; podania leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę)- czynności te mogą wykonywać również inne osoby (samo dziecko, nauczyciel), jeżeli zostały poinstruowane w tym zakresie.

c) pracownik Szkoły przyjmujący zadanie, o którym mowa w podpunkcie b, musi wyrazić na to zgodę na piśmie.

d) na samodzielne przyjmowanie leków przez dziecko rodzice muszą również wyrazić pisemną zgodę.

 

§ 17

    Obowiązki koordynatora ds. bezpieczeństwa

Zasady ustalania i zakres zadań szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa

 

1. Szkolny koordynator to funkcja społeczna, zatem nie posiada on żadnych kompetencji kontrolnych i sprawdzających, które w myśl przepisów prawnych przysługują dyrektorowi szkoły/placówki oraz zespołowi kierowniczemu

2. Funkcja koordynatora polega głównie na obserwacji istniejących w szkole/placówce lub w jej otoczeniu zjawisk i zdarzeń mających negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów oraz wszystkich podmiotów szkolnych. Tryb i sposób przekazywania wniosków wynikających z obserwacji i analiz powinien być określony przez dyrektora szkoły.

3. Zadania powinny wynikać z analizy zagrożeń dla uczniów i potrzeb szkoły.

4. Ustalenie zakresu zadań należy do dyrektora szkoły, który informuje o tym wszystkich pracowników szkoły

5. Dla poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach celowe jest powierzenie koordynatorowi następujących zadań:

a) inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa poszczególnych podmiotów szkolnych, np.:

- organizowanie spotkań wychowawców,

- projektowanie spotkań z rodzicami.

- proponowanie tematyki i form szkoleniowych dla nauczycieli,  rodziców, uczniów, wynikających z potrzeb szkoły/placówki,

- nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, środowiskiem lokalnym.

b) analizowanie potrzeb szkoły/placówki w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wnioskowanie o podjęcie starań związanych z uzyskaniem wsparcia w celu realizacji programów i projektów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo

c) ocenianie stanu bezpieczeństwa szkoły i przedstawianie wniosków na posiedzeniach plenarnych rady pedagogicznej

d) wnioskowanie o ujęcie niezbędnych priorytetów dotyczących poprawy bezpieczeństwa w planie pracy szkoły

e) korzystanie ze szkoleń, informacji, edukacji prawnej oraz przekazywanie uzyskanej wiedzy i umiejętności wszystkim pracownikom (na przykład w zakresie udzielania pierwszej pomocy)

f) dbałość o opracowanie i przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych (m.in. postępowanie w sytuacji różnych zagrożeń, postępowanie z uczniem, który uległ wypadkowi, postępowanie wobec ucznia, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających)

g) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia poprzez:

- koordynowanie zajęć pozalekcyjnych, w tym edukacyjnych opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole,

- koordynowanie realizacji zadań statutowych szkoły w tym zadań opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych,

- podejmowanie działań mający na celu ochronę uczniów przed  niepożądanymi treściami w Internecie.

6. Wynagrodzenie szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa może być zwiększone poprzez system dodatków do płacy zasadniczej (ten element płacowy może być uwzględniany przez dyrektora szkoły w odniesieniu do wyznaczonego zakresu zadań i obowiązków koordynatora).

ROZDZIAŁ VIII

RODZICE

§1

1. Rodzice są zobowiązani do:

1)dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka w wieku 5 i 6 lat do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;

2) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu do szkoły;

3) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne - przez niespełnianie tego obowiązku rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć;

4) zapewnienia warunków umożliwiających przygotowanie się dziecka do zajęć;

5)  informowania, w terminie do 30 września  każdego roku, Dyrektora Szkoły , w obwodzie której  dziecko mieszka o realizacji obowiązku  szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci pięcio i sześcioletnich spełnianego w sposób  określony w Ustawie z dnia 7 września  1991 roku o systemie oświaty [Ustawa z dnia 27 stycznia 2012r.zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 176)

6) zapewnienia dziecku realizującemu  obowiązek szkolny poza szkołą , warunków nauki określonych  w zezwoleniu, o którym  mowa w artykule 16 ustęp 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi  zmianami).

2. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  w klasie  i szkole;

2) znajomości przepisów dotyczących  Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;

3) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;

4) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór  pedagogiczny opinii na temat Szkoły.

3. Rodzice zobowiązani  są do usprawiedliwienia nieobecności dziecka:

1) pisemnie następnego  dnia po okresie nieobecności, najpóźniej do najbliższej godziny wychowawczej, najpóźniej do najbliższej godziny z wychowawcą;

2) jeżeli nieobecność ucznia trwała dłużej niż 14 dni rodzice ucznia powinni dołożyć starań aby przedstawione usprawiedliwienie potwierdzało obowiązek regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

4. Usprawiedliwienie nieobecności:

1) ma formę pisemną (na kartce);

2) zawiera imię  i nazwisko ucznia, datę lub przedział  czasowy nieobecności i czytelny podpis rodzica;

3) rodzic przekazuje wychowawcy klasy osobiście  lub poprzez ucznia;

4) wychowawca klasy potwierdza odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym;

5) wychowawca klasy przechowuje usprawiedliwienie w dokumentacji wychowawcy klasowego do zakończenia roku szkolnego (do 31 sierpnia danego roku).

5. Rodzice chcąc  zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych, zobowiązani są do pisemnego zwolnienia, które zawiera:

a. imię  i nazwisko ucznia, datę zwolnienia oraz przedział  czasowy zwolnienia;

b. czytelny podpis rodzica.

6. Rodzic przedstawia osobiście  lub poprzez ucznia zwolnienie wychowawcy, a w sytuacji nieobecności wychowawcy, nauczycielowi, z którym  uczeń będzie miał pierwszą  w danym dniu lekcję. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel lub wychowawca klasy odnotowuje zwolnienie umieszczając słowo „zwolniony” lub skrót  „zw” .

7. Nauczyciel zwalniający  ucznia przekazuje zwolnienie następnego  dnia wychowawcy klasy, który przechowuje zwolnienie ucznia w dokumentacji wychowawcy klasowego do zakończenia roku szkolnego (31 sierpnia danego roku).

8. Nauczyciel zwalniający  ucznia sprawdza podpis na zwolnieniu przekazanym przez ucznia z wzorem podpisu w dzienniczku ucznia. Zapis ten stosuje się  odpowiednio do usprawiedliwienia nieobecności.

9. W sytuacji niespełnienia  wymogów lub braku możliwości  zweryfikowania podpisu rodzica nauczyciel nie usprawiedliwia nieobecności ucznia oraz nie zwalnia ucznia, zatrzymując przy tym usprawiedliwienie oraz zwolnienie z odpowiednią adnotacją.

10. Prośba rodzica przekazana ustnie lub telefonicznie nie jest podstawą do zwolnienia.

11. Rodzice są zobowiązani  do przekazania nauczycielowi wychowania fizycznego pisemnej

informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania określonego  typu ćwiczeń,

jeżeli  takie przeciwwskazania występują.

12. Szkoła  oczekuje od rodziców współpracy  w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki w odniesieniu do własnych dzieci i uczniów całej szkoły  oraz wspierania szkoły w jej działaniach wychowawczych i opiekuńczych, kontaktowania się z wychowawcą  klasy w celu uzyskania bieżących informacji dotyczących zachowania, frekwencji i postępów w nauce swojego dziecka, w ramach dni otwartych oraz spotkań z wychowawcą.

 

ROZDZIAŁ IX

NOWELIZACJA STATUTU

§1

Statut każdej szkoły musi być nowelizowany. Konieczność zmian w statucie jest podyktowana ciągłymi zmianami w przepisach prawa i zapisach rozporządzeń w związku z wdrażaniem reformy systemu oświaty.

§2

Inicjatorami nowelizacji statutu mogą być:

           -  dyrektor szkoły,

           -  kurator oświaty,

           -  organ prowadzący,

           -  co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

§3

 

Każdą nowelizację statutu szkoły przygotowuje i ustala rada pedagogiczna.

Każda zmiana statutu wymaga ponowienia pełnej procedury. Zmiany w statucie szkoły wprowadza się w formie nowelizacji.

Po dokonaniu sześciu nowelizacji Rada Pedagogiczna uchwala jednolity tekst Statutu.

Statut Szkoły Podstawowej w Kadzidle zatwierdziła

 

Rada Pedagogiczna  dnia

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle
  07-420 Kadzidło
  ul. Kościuszki 13
 • (029)761 80 82

Galeria zdjęć