Nawigacja

Dokumenty szkolne

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Zespołu Placówek Oświatowych

w Kadzidle.

 

Jednolity tekst uwzględniający wprowadzone zmiany, obowiązujący od 1.września 2010r.

Rozdział 1

Podstawa prawna

§1

1.  Wewnątrzszkolny system oceniania zwany dalej WSO  został opracowany na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach  publicznych;

- Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r (Dz. U. Nr 95 poz.  425 z późn. zm.);

2.  WSO uwzględnia podstawę programową z 28 grudnia 2008r.,cele I i II etapu edukacyjnego, respektuje prawa dziecka i ucznia zgodnie z  Konwencją o Prawach Dziecka oraz innymi wewnętrznymi dokumentami szkoły.

3.   WSO stanowi załącznik do Statutu ZPO w Kadzidle.

Rozdział II

Przepisy ogólne

§2

CELE  I  ZAKRES OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

1. WSO określazasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkole podstawowej.

2. Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy.

3. Ocenianiu podlegają:

·     osiągnięcia edukacyjne ucznia;

·     zachowanie ucznia;

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz na formułowaniu oceny.

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

6. Rolą oceny jest:

a) Informacja o stopniu opanowania umiejętności i wiadomości przez ucznia dla ucznia,  nauczyciela i rodzica, oraz o postepach w tym zakresie;

b)  motywacja ucznia do dobrych postępowań i zachowań;

c)   sprawdzania skuteczności metod i form pracy nauczyciela i form ich doskonalenia;

d)  kształtowanie przekonania ucznia o własnych możliwościach i postępach, budowanie obrazu samego siebie i poczucia własnej wartości;

e)  przygotowanie do nieustającego w życiu procesu oceniania;

7.  Ocena pracy ucznia powinna pełnić następujące funkcje:

·  motywacyjną: skłania ucznia do dalszej pracy

· informacyjną: informuje w jakim stopniu uczeń opanował obowiązujący program nauczania, daje możliwość zorientowania się uczniowi, rodzicom, nauczycielom w jego osiągnięciach, sygnalizuje na ile uczenie się było skuteczne, uzmysławia nauczycielowi jak dalece on sam potrafi przekazać wymaganą przez siebie wiedzę, umiejętności, jak efektywne były jego wysiłki w procesie nauczania, umożliwia nauczycielom doskonalenie organizacji metod pracy dydaktyczno-wychowawczej

· społeczną: przyczynia się do postrzegania ucznia w określony sposób przez pozostałych nauczycieli oraz grupę rówieśniczą, może wpływać na sposób zachowania się ucznia.

 

8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

· formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych   oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)

·  ustalanie kryteriów oceniania zachowania ;

·  bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali ocen i w formach przyjętych w szkole ;

·  przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

·  ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć oraz oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

·  ustalanie warunków  i trybu  uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych(semerstralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

9.          Oceniane będą indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych :

a)        umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania, uczenia się;

b)       systematyczność pracy ucznia;

c)        samodzielne wytwory ucznia, projekty, prace pisemne i sprawdziany;

d)       zaangażowanie i kreatywność ucznia;

e)        umiejętność prezentowania wiedzy;

f)         umiejętność współpracy w grupie;

g)        testy sprawnościowe;

§3

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE EDUKACYJNYM

 

1. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie.

      Przyjętą formą oceniania jest ocena opisowa .                       

 

2. Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne metody oceniania:

·        obserwacja

·        analiza wytworów (zadania praktyczne)

·        rozmowa (wywiad)

·        samoocena

·        recenzja

·        test sprawdzający i sprawdziany

 3. Testy i sprawdziany będą przeprowadzane po  zrealizowaniu zaplanowanych

wiadomości (głównych zadań).

 

4. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ:

·  Bieżące osiągnięcia uczniów oznaczamy za pomocą symboli:

1.     wspaniale

2.     bardzo dobrze

3.     dobrze

4.     musisz jeszcze popracować

a

b

c

d

 

·  WKŁAD PRACY:

-       maksymalny

-       bardzo dobry

-       umiarkowany

-       mały

a

b

c

d

 

·  W klasie III występują oceny cyfrowe:

a)   celujący                     6

b)   bardzo dobry            5

c)   dobry                         4

d)   dostateczny               3

       e)   dopuszczający           2

f)    niedostateczny          1

 

 

·  Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych edukacji zawierają PSO, który posiada każdy nauczyciel.

 

5.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

6.    DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA

·  Bieżąca ocena opisowa – recenzje pracy ucznia

       Ocena opisowa to pisanie na bieżąco: w zeszycie ucznia, na kartach pracy, sprawozdaniach, uwagi – recenzje. Odnosić się one mogą do rodzaju popełnianych błędów, wkładu i zaangażowania ucznia w pracę, wyrażać mogą odczucia, czy być wskazówkami do dalszej pracy. Opiniują też aktywność ucznia na zajęciach do oceny semestralnej i rocznej.

 

·   Teczka osiągnięć ucznia

       Przeznaczona jest dla każdego ucznia w klasie. Stanowić będzie dorobek uczniowski w trakcie całorocznej edukacji. Gromadzone będą w niej wszystkie zebrane prace plastyczne, sprawdziany, karty pracy, zeszyty itp.

       Teczka zostanie udostępniona do wglądu dla rodziców podczas kontaktów indywidualnych oraz zebrań.

Dokumenty oceniania znajdują się w szkole w teczce ucznia.

Są to:

 

a)     sprawdziany,

b)    testy,

c)     prace plastyczne,

d)    prace techniczne,

e)     prace literackie,

f)      prace dowolne.

 

7.  WYKORZYSTANIE:

 

a)     wychowawca

b)    nauczyciel

c)     uczeń

d)    rodzice lub opiekunowie

e)     nadzór pedagogiczny

 

8. SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTAKTÓW Z RODZICAMI (OPIEKUNAMI):

 

·  Zebrania z rodzicami: IX, XI, I, III, V- dni otwarte  /dokładny termin ustala dyrektor szkoły na początku roku szkolnego/;

·   Kontakty indywidualne z nauczycielem i wychowawcą w miarę potrzeb;

·   Zebrania klasowe wychowawcy z rodzicami- przynajmniej 3 w roku szk.;

·   Kontakty telefoniczne w miarę potrzeb;

§4

OCENIANIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  II ETAPU EDUKACYJNEGO

1.  Nauczyciel przedmiotu na początku każdego roku szkolnego( we wrześniu) informuje uczniów i rodziców (opiekunów) o:

·  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

·   sposobach sprawdzania wiedzy;

·   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ;

    Rodzice są zobowiązani zapoznać się z tą informacją i potwierdzić to podpisem. 

                           . 

 2. Proces oceniania uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż tydzień  po rozpoczęciu  pierwszego semestru, uczeń klasy czwartej ma prawo do miesięcznego okresu adaptacyjnego bez ocen niedostatecznych (w miesiącu wrześniu).

 3. Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania.

 4. Ocenie z  obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych podlegają: prace klasowe/sprawdziany, kartkówki, testy, zadania domowe, różne formy aktywności na lekcji, formy sprawnościowe, manualne, odpowiedzi ustne, praktyczne,doświadczalne, zespołowe prace dodatkowe oraz wysiłek ucznia. Przy czym:

 a) praca klasowa/sprawdzian- czas trwania 1-2 godziny lekcyjne, dotyczy i umiejętności kształconych/nabytych z jednego, części lub kilku działów, zapowiedziana 1 tydzień wcześniej (zapis w dzienniku ołówkiem,   przestrzeganie ustaleń terminów swoich koleżanek i kolegów) i poprzedzona utrwaleniem; dopuszcza się możliwość poprawy każdej oceny niższej niż bardzo dobry, o  ile uczeń wyrazi taką chęć (szczegółowe warunki poprawy określa nauczyciel w PSO);

    - w ciągu dnia nauki może być tylko jeden sprawdzian ;

    - w ciągu tygodnia nie powinno być więcej niż trzy sprawdziany  w klasie;

   -  ze sprawdzianu  uczeń może otrzymać tylko jedną ocenę;

 b) test – forma trwająca 1-2 godziny lekcyjne, podlega takim samym uwarunkowaniom, jak praca klasowa;

c) kartkówka to forma pisemna trwająca 5-15 minut,dotyczy najwyżej ostatnich tematów, może być niezapowiedziana, stanowi alternatywę dla  odpowiedzi ustnej lub jako sprawdzenie pracy domowej; ocena może być  poprawiona na zasadach ustalonych w PSO.

5. Ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu; ustala ją i podaje każdy z nauczycieli.

6.  Sprawdzone i ocenione prace pisemne, prace klasowe uczeń i jego (opiekunowie)  otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez

     nauczycieli w PSO.

7. Odpowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna    

     odpowiedż na pytanie nauczyciela. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega :

  -  znajomość zagadnienia,

  -  samodzielność wypowiedzi,

  -  kultura języka,

  -  precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

8. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny   

    uczeń. Ocenie podlegają umiejętności:

  -  planowanie i organizacja pracy grupowej,

  -  efektywne współdziałanie,

  -  wywiązywanie się z powierzonych ról

  -  rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

9. Przy ustalaniu oceny  z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy,  zaangażowanie, aktywność.

10. Oceny uzyskane za różne formy nie są równocenne, a ocena roczna (semestralna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

11. Każda ocena wymaga uzasadnienia ustnego lub pisemnego na prośbę ucznia  lub rodzica. Uzasadnienie powinno zawierać informację wskazującą na konkretny powód jej otrzymania, a uczeń musi otrzymać informację , co powinien zrobić, aby nadrobić wskazany materiał.

12. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców (opiekunów).

13. Uczeń ma prawo poprawić ocenę bieżącą w czasie i w sposób uzgodniony z nauczycielem.

14. Na okres przerw świątecznych i ferii nauczyciele nie zadają prac domowych.

15. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymogom.

16. W przypadku ucznia posiadającego  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indwidualnego nauczania, dostosowanie wymagań  edukacyjnych może nastąpic na podstawie tego orzeczenia.

17. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. W dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony” .

18.  Począwszy od klasy czwartej  oceny  śródroczne i roczne( semestralne)

   ustala się wg następującej   skali:

 

                                     stopień celujący                    -    6      skrót :   cel

                                     stopień bardzo dobry          -     5                   bdb

                                     stopień dobry                         -     4                   db

                                     stopień dostateczny             -     3                   dst

                                     stopień dopuszczający       -     2                   dps

                                     stopień niedostateczny        -    1                   ndst

 

19.  Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaku,,+’’ lub,, -

20. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  ucznia z  upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są  ocenami opisowymi.

21. Nauczyciele ZPO  w Kadzidle przyjmują następujące ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych dla klas IV – VI (zgodnie ze skalą obowiązującą podczas klasyfikacji rocznej):

a)         stopień celujący (6) (cel) – oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych  w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne                    i twórcze oraz wykazują dużą samodzielność;

b)        stopień bardzo dobry (5) (bdb) – oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania;

c)        stopień dobry (4) (db) – oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia;

d)        stopień dostateczny (3) (dst) – oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu (dziedziny edukacji);

e)         stopień dopuszczający (2) (dps)– oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w danym przedmiocie (dziedzinie edukacji) a na II etapie kształcenia utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych;

f)          stopień niedostateczny (1) (ndst)– oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu (dziedziny edukacji), a na II etapie kształcenia zasadniczo utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych;

22. Szczegółowe kryteria oceniania znajdują się w PSO, które  posiada każdy nauczyciel przedmiotu.

23.  Przy ustalaniu ocen bieżących, za wyjątkiem oceny celującej, za pomocą

skali punktowej przyjmuje się następujące przedziały procentowe:

·   100% - 90% - bardzo dobry

·   89% -  75% - dobry

·   74% -  50% - dostateczny

·   49% - 30%  - dopuszczający

·   0% -  29%   - niedostateczny

24. Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób postronnych. Za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych szkoły oraz uczniów tej samej klasy.

25. Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości dni otwartych i zebrań z rodzicami, którzy nie kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze trudności, nie mogą w żadnym wypadku, w tym kwestionując ocenę, powoływać się na brak informacji o postępach w nauce oraz o przewidywanych dla niego ocenach okresowych i rocznych.

§5

 

OCENIANIE  ZACHOWANIA

 

1.  Wychowawca  na początku każdego roku szkolnego na zebraniu klasowym we wrześniu informuje uczniów i rodziców (opiekunów) o:

·    warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;    

·    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania ;

·   skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.   Przy ustalaniu oceny zachowania w II etapie edukacyjnym uwzględnia się  w szczególności:

-  funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

-  respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

-  frekwencję , nieobecności należy usprawiedliwić najpóźniej do 2 tygodni ,

-  punktualność , przygotowanie do zajęć,

-  zaangażowanie w czasie przeprowadzonych zajęć lekcyjnych,

-  osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na etapach: szkolnych, międzyszkolnych , rejonowych , wojewódzkich i ogólnopolskich ,

-  reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych w etapach : szkolnych, międzyszkolnych , rejonowych i wojewódzkich ,

-  czynny udział w pracach samorządu uczniowskiego: klasowego i szkolnego,

-  kulturę osobistą: kulturę słowa, kulturę zachowania, prawdomówność,   odpowiedni strój , troskę o mienie społeczne i osobiste, systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań, reakcja na zachowanie innych,okazywanie szacunku innym osobom,

-  troskę o dobre imię szkoły także poza jej terenem,

-  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia,u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe , należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia   lub opinii  publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:

-           oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ;

-           promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy  programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia , któremu w  danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub,jeśli dotyczy to klasy programowo najwyższej, nie kończy szkoły.

7. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej, w czasie której powinna nastąpić:

-         samoocena ucznia,

-         ocena zespołu klasowego,

-         ocena wychowawcy skonsultowana wcześniej z innymi nauczycielami i  pedagogiem.

8. Ocena zachowania śródroczna i roczna w I etapie edukacyjnym jest ocenę  opisową. Ustala ją wychowawca. Zasięga przy tym opinii innych nauczycieli uczących w danej klasie. Ustalona przez wychowawcę ocena jest ostateczna.          

9. Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen   zachowania:

       -  wzorowe                 (wz)

       -  bardzo dobre        (bdb)

       -  dobre                        (db)

       -  poprawne               (pop)

       -  nieodpowiednie    (ndp)

       -  naganne                   (ng)

 

Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który:

-       wyróżnia się twórczym stosunkiem do nauki , poszukuje i gromadzi wiadomości w sposób samodzielny,

-       uczęszcza systematycznie na wszystkie zajęcia, bierze w nich czynny udział;

-       nie ma spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności;

-       w przypadku zaległości związanych z nieobecnością w szkole uzupełnia je niezwłocznie z należytą starannością;

-       osiąga maksymalne wyniki w nauce adekwatne do swoich możliwości;

-       stale rozwija swoje zdolności i zainteresowania ,

-       wykazuje własną inicjatywę i samodzielnie wykonuje prace na rzecz szkoły i klasy;

-       godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz;

-       wyróżnia się kulturą osobistą , dbałością o język , jest taktowny w stosunku do  nauczyciela i  kolegów , przestrzega  norm  społecznych, obyczajowych i funkcyjnych  uczniów;

-       jest inicjatorem imprez klasowych, szkolnych  lub  środowiskowych;

-       chętnie angażuje   się w pomoc  słabszym  uczniom , jest przy tym koleżeński i życzliwy.

 

Ocenę BARDZO BOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

-         osiąga dobre wyniki w nauce i dąży do ciągłego rozwijania swoich umiejętności i   zdolności;

-         uczęszcza  systematycznie  na  wszystkie  zajęcia  biorąc  w nich  czynny udział.

-         nie  ma  nieusprawiedliwionych  godzin  i  maksymalnie  trzy spóźnienia;

-         często podejmuje działania na rzecz szkoły lub klasy wykraczające poza podstawowe obowiązki;

-         przestrzega  uchwał i zarządzeń  rady  pedagogicznej ;

-         dba  o  dobre  imię  szkoły  oraz  kulturę  słowa;

-         bierze  udział  w  pracach  na  rzecz  szkoły;

-         wyróżnia  się  kulturą  osobistą  i  dbałością  o język; jest  taktowny w stosunku do nauczycieli  i  kolegów;

-         jest wrażliwy na potrzeby innych i chętnie spieszy z pomocą;

 

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

-         osiąga pozytywne wyniki w nauce i dąży do rozwijania swoich umiejętności i zdolności;

-         podejmuje działania na rzecz klasy lub szkoły wykraczające poza jego obowiązki ;

-         aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych ;

-         dba  o  wygląd  klasy, szkoły , sprzętu  szkolnego;

-         swoim  zachowaniem  daje  dobry  przykład;

-         drobne  uchybienia  w swoim  zachowaniu   stara  się  szybko  naprawić;

-         jest wrażliwy na potrzeby innych;

-         jego zachowanie i kultura osobista nie wzbudzają zastrzeżeń;

-        dba  o  swoje  zdrowie i higienę  osobistą (nie stosuje  używek);

-        jest  taktowny  w  stosunku  do  nauczycieli  i  kolegów; przestrzega norm społecznych, obyczajowych  i funkcjonujących  umów;

-         dba o dobre  imię  szkoły  ;

-         nie ma godzin nieusprawiedliwionych;

 

Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który:

-         systematycznie  uczęszcza   na zajęcia  szkolne, czasami  spóźnia  się  na  zajęcia  szkolne, nie  wszystkie  godziny  ma  usprawiedliwione ;

-         nie  zawsze    wypełnia  obowiązki wynikające  z  uczestnictwa  w procesie nauczania,

-         uzyskuje  najczęściej  pozytywne  oceny w ramach swoich możliwości;

-         aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych mobilizowany przez nauczyciela;

-         nie uchyla się od zadań    na rzecz klasy lub szkoły , ale wykonuje je pod wpływem zachęty lub polecenia;

-         jest  przygotowany  do lekcji , prowadzi  zeszyty;

-         podejmuje  starania  o  poprawę  wyników  w  nauce;

-         sporadycznie narusza zasady dobrego wychowania ;

-         z małymi  uchybieniami  przestrzega  regulaminu  szkoły , a stosowane  środki zaradcze odnoszą  pozytywny  skutek ;

 

Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który:

-         uzyskuje wyniki w nauce poniżej swoich możliwości;

-         niechętnie, pod wpływem polecenia podejmuje działania na rzecz klasy lub szkoły ;

-         nie uczestniczy aktywnie w zajęciach lekcyjnych nawet pod wpływem zachęt ze strony nauczyciela;

-         dopuszcza  się  poważnych  wykroczeń  przeciwko  regulaminowi  i statutowi szkoły,

-         nie wykazuje  chęci  poprawy , a stosowane  środki  zaradcze nie  odnoszą  skutku;

-         uczęszcza  na  zajęcia  niesystematycznie , ma  dużo  spóźnień   i  godzin nieusprawiedliwionych ;

-         często  jest  nieprzygotowany  do  lekcji , a  wręcz  utrudnia  jej  prowadzenie;

-         nie podejmuje  starań  o  poprawę  swoich  wyników  w  nauce;

-         nie  wywiązuje  się  z  powierzonych  mu  prac;

-         nie przestrzega  norm  społecznych, obyczajowych i funkcjonujących umów, nagminnie je łamie;

-         nie  wykazuje  dbałości  o  słownictwo , często  używa  wulgaryzmów;

-         narusza zasady dobrego wychowania;

 

Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który:

-         wykazuje lekceważący stosunek do nauki;

-         odmawia podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły;

-         nie wykonuje poleceń nauczyciela na lekcji ;

-         narusza postanowienia regulaminu szkolnego ;

-         w rażący sposób przekracza zasady dobrego wychowania ;

-         popada w konflikty z nauczycielami , kolegami oraz innymi pracownikami szkoły:

-         nie dba o  kulturę osobistą ani o higienę;

-         nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne , ma dużo godzin nieusprawiedliwionych, często spóźnia się na zajęcia ;

-         dopuszcza się kradzieży ,

-         pali papierosy, pije alkohol , używa środków odurzających ;

-         wszedł w kolizję z prawem.

10. Powyższe kryteria stanowią pomoc dla wychowawcy w ustaleniu oceny z  zachowania.

11.  W szczególnych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej , rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o udzieleniu uczniowi pochwały lub nagany na forum klasy lub szkoły.

§ 6

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD OCENY ZACHOWANIA

1.     O wystawionych ocenach  zachowania wychowawca informuje uczniów na godzinie wychowawczej  co najmniej tydzień przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej i zapoznaje ich z trybem odwoławczym od oceny.

2.     W ciągu 3 dni od podania powyższej informacji uczeń lub jego rodzice mają prawo wnieść pisemne odwołanie od otrzymanej oceny do dyrektora szkoły.

3.     W ciągu następnych 2 dni dyrektor powołuje komisję do zbadania zgodności wystawionej oceny z postanowieniami zawartymi w statucie szkoły wystawiania ocen z zachowania. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, przedstawiciel rady rodziców.

4.     Ponownie wystawiona ocena zachowania jest ostateczna. Wychowawca informuje o niej zainteresowane osoby.

 

§ 7

WYSTAWIANIE OCEN KLASYFIKACYJNYCH

1. Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów.  Semestr I zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną , która co roku  będzie odbywała  się w ostatnim tygodniu stycznia, a zakończenie semestru  w ostatni piątek stycznia, semestr II – radą klasyfikacyjną bezpośrednio  poprzedzającą zakończenie roku szkolnego. Dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala rada pedagogiczna .

2. Klasyfikacja śródroczna/roczna w II etapie edukacyjnym polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu- według skali określonej w §4śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- według skali § 5 ust.7.

3. Klasyfikacja  ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania.

4. Klasyfikacja  roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych   i zachowania ucznia oraz ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z § 3 ust.5i § 5 ust.6.

5.Na miesiąc przed rocznym /semestralnym/ klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego  rodziców/opiekunów o przewidywanych dla niego rocznych/semestralnych/ ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów oraz o przewidywnej rocznej  ocenie klasyfikacyjnej zachowania ( zapis ocen ołówkiem w dzienniku lekcyjnym).

6. Wystawienie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych odbywa się na 3 dni przed klasyfikowaniem śródrocznym (wpisanie ocen w dzienniku długopisem).

7. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej rocznej należy uwzględnić osiągnięcia i umiejętności ucznia z poprzedniego semestru.

8.Ocenę roczną( semestralną) wystawia nauczyciel danych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych na zasadach opisanych w PSO i zgodnych  z ogólnymi kryteriami zawartymi w niniejszym dokumencie w § 4 .

9. O niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej  nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia, a za pośrednictwem wychowawcy także rodziców/ opiekunów/ ucznia na piśmie  na miesiąc przed klasyfikowaniem śródrocznym /rocznym.

10. O nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania  wychowawca zobowiązany jest poinformować rodziców/ opiekunów/ ucznia na piśmie  na miesiąc  przed klasyfikowaniem śródrocznym /rocznym.

11.Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej  ani  na ukończenie szkoły.  

12.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego  zgodnie z § 11.

13.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w  klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

14.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę  zachowania.

 

§ 8

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1.     Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny w terminie, który wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, z materiału programowego zrealizowanego w danym okresie.

3.    Na wniosek  ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.     W przypadku ucznia nie klasyfikowanego w ostatnim semestrze, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku  szkolnego.

5.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a) realizujący indywidualny tok nauki;

      b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą; / egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia o którym mowa  w ust.5b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika,  plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć  edukacyjnych/

6. Uczniowi o którym mowa w ust.5b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.                                  

7.  Na wniosek  ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

8.   Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.

9.    Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.2,3,5a przeprowadza nauczyciel danych zajęć egzaminacyjnych w obecności,  wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych przedmiotów.

11.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia z ust.5b  przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

-    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

-    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

-    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek,

-    przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia,

-    w czasie egzaminu klasysikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów- rodziców (prawni opiekunowie) ucznia.

12.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnych okolicznościach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminacyjną innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole  następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą infor­mację o ustnych odpowiedziach ucznia.

14. Ustalona przez komisję  roczna (semestrala) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  nie może być niższa od ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisję  jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z  zastrzeżeniem § 9.

16.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  niedostateczna roczna/semestralna  ocena z zajęć edukacyjnych może byc zmieniona  w wyniku egzaminu poprawkowego z   zastrzeżeniem § 9 i § 11 ust.1.

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany”.

§ 9

ODWOŁANIE OD OCENY KLASYFIKACYJNEJ

1.   Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia  zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

2.  W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z  zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej  oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję która:

 a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ( semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2a uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

4.W skład komisji wchodzą:

  a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

   ▪  dyrektor szkoły lub jego zastępca- jako przewodniczący komisji;

   ▪  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

   ▪  dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

   ▪  dyrektor szkoły lub jego zastępca- jako przewodniczący komisji;

   ▪  wychowawca klasy,

   ▪  wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

▪ pedagog

▪ przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

▪ przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne  z tym ,że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania nie może byc niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych która, może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,z zastrzeżeniem §11 ust.1

7. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust.1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym,że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od  dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 10

 

PROMOCJA

 

1.   Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej .         

2.  W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia  klasy I-III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców( prawnych opiekunów) ucznia

3. Począwszy od klasy IV  uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkol­nym planie nauczania, uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzezeniem §5 ust.5 i 6.

4. Począwszy od klasy  IV uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 i co najmniej bdb ocenę z zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem:  z wyróżnieniem".

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię do średniej ocen  wlicza się także  roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

6.Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  promuje się do klasy programowo wyższej,uwzględniając specyfikę kształcenia ucznia, w porozumieniu z rodzicami( opiekunami). 

7Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.Uczeń z tytułem laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu  wojewódzkim  uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą   końcową ocenę klasyfikacyjną.

8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.3 nie otrzymuje  promocji do klasy programowo wyższej i  powtarza klasę,z zastrzeżeniem  §12 ust.9.

§ 11

EGZAMIN  POPRAWKOWY

1.  Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który  w wyniku  klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednych  obowiązkowych zajęć edukacyjnych ma prawo do egzaminu  poprawkowego.W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może  wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć  edukacyjnych.

2.  Egzamin  poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, a w przypadku zajęć z plastyki, muzyki,teczniki informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego- egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.  Dyrektor wyznacza termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadzony będzie w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

-         dyrektor szkoły lub jego zastępca– jako przewodniczący komisji,

-         nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne –   jako członek.

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnych okolicznościach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę  egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole  następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7.. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik  egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8. Uczeń, który z przyczynusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  w dodatkowym terminie,określonym przez dyrektora szkoły.  

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu  poprawkowego  nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

10.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod  warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§12

Uczeń kończy szkołę podstawową:

1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 6 ust.8;

2.  jeżeli ponadto przystąpił   do sprawdzianu, o którym mowa w §14, z zastrzeżeniem §13 ust.13

3. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

4.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię , do średniej ocen, o której mowa w ust. 3. wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

5. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia - na zakończenie klasy programowo najwyższej - rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Rozdział III

§13

SPRAWDZIAN W OSTATNIM  ROKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 1. W klasie VI przeprowadzany jest sprawdzian poziomu umiejętności  ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach..

2. Sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu, w terminie  ustalonym przez  dyrektora Centralnej Komisjin Egzaminacyjnej.    

3. Uczniowie  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu   w warunkach i w formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii  poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4.Opinia, powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym  jest przeprowadzany sprawdzian i nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.

5. Opinię, o której mowa w ust.3, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie  do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

6. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczania o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu   w  warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 7. Informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadania sprawdzianu do potrzeb uczniów oglasza na stronie internetowej dyrektor Komisji Centralnej nie póżniej niż do dnia 1 września roku szk., w którym przeprowadzany jest sprawdzian.

 8. Za  dostosowanie warunków i formy przeprowadania sprawdzianu do potrzeb uczniów odpowiada w szkole dyrektor szkoły.

 9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z grupy  przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata . Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu   egzaminacyjnego.

 10. Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu  najwyższego wyniku.

11.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu albo przerwał sprawdzian,przystępuje do niego w dodatkowym terminie  ustalonym przez dyrektora CKE, nie póżniej niż do dnia 20 sierpnia danego roku w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

12.Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu  w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza VI klasę   oraz przystępuje do sprawdzianu w  następnym roku.

13.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu do dnia 20 sierpnia danego, dyrektor komisji okręgowej, na  udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor  szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu na miejscu i czasie  wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

15.Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go na świadectwie ukończenia szkoły.

16 .Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych a w przypadku ust.11- do dnia 31 sierpnia danego roku

17. Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu uczeń otrzymuje w ostatnim dniu nauki w szkole podstawowej.

 

Rozdział IV

EWALUACJA

1. Nad realizacją WSO czuwa dyrektor szkoły.

2. WSO zostaje poddany ewaluacji po zakończeniu roku szk. i może ulec    zmianom.

 

Aneks nr 1 do WSO

   Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dniz 20 sierpnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  wprowadza się następujące zmiany:     

§ 3 ust.5 dodaje się:

-  Roczna ocena opisowa w klasach I-III musi zawierać informację na temat poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej i wskazywać na potrzeby ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w  nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

§ 4 ust.17- następuje zmiana:

   - Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki może  być klasyfikowany, jeśli okres zwolnienia pozwala na dokonanie klasyfikowania.

§ 5 ust.3  otrzymuje brzmienie:

   -  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia,u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia   lub opinii  publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.  

§ 5 ust.6  skreślono.

§  8 ust.14 dodaje się:

-  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wy­znaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

§ 9 ust.2 otrzymuje brzmienie:

   -  Termin sprawdzianu nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących trybu ustalenia rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej.

§ 10 ust.1 dodaje się:

   -  Na wniosek wychowawcy klasy,po uzyskaniu zgody rodziców, rada pedagogiczna może postanowić o promocji ucznia klasy I i II również w ciągu roku szkolnego.

§ 10 ust.2 przyjmuje brzmienie:

   -  Rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców( prawnych opiekunów) ucznia może podjąć decyzję o niepromowaniu ucznia klasy I-III.

 § 11 ust.1 przyjmuje brzmienie:

   -   Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który  w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednych   lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ma prawo do egzaminu poprawkowego.  

 

 

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

Zaopiniowany przez Radę Rodziców  i Samorząd Uczniowski 

Wchodzi w życie 1 grudnia 2010r.

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidłe.

Jednolity tekst uwzględniający wprowadzone zmiany, obowiązujący od 1.września 2010r.

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle
    Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle, 07-420 Kadzidło, ul. Kościuszki 13
  • (029)761 80 82

Galeria zdjęć