Nawigacja

Dokumenty szkolne

Regulamin wycieczek

AKTUALNE PRZEPISY DLA ORGANIZATORÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

 • Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej Nr 18 z dnia 29.09.1997 r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17.48.1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp w szkołach i placówkach publicznych,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 r. w sprawie określania warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i upra­wia­jących sporty wodne,
 • Ustawa z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej,
 • Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.06.1999 r. w sprawie określenia sposobu zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków ich odbywania oraz trybu postępowania w tych sprawach,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21.01.1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać orga­nizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organi­zowania i nadzorowania

 

Zadania kierownika wycieczki szkolnej

 

faza planowania wycieczki

 

 1. Określenie możliwości finansowych rodziców i ich zgoda na trasę i termin i  środek lokomocji wycieczki oraz . ustalenie warunków żywieniowych i noclegowych.
 2. Dobór opiekunów (rodzice nie mogą pełnić funkcji opiekunów i przyjmować na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów, mogą jedynie być wsparciem dla opiekunów - nauczycieli).
 3. Ustalenie listy uczestników.
 4. Określenie celów i założeń programowych uwzględniających ścieżki międzyprzedmiotowe.
 5. Określenie spodziewanych efektów z wyjazdu na wycieczkę.
 6. Zebranie deklaracji od rodziców.

 

przed wycieczką

 

 1. Zorganizowanie zebrania, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa - Przygotowanie i rozdanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa dla rodziców i uczniów.
 2. Uzyskanie od rodziców pisemnych zezwoleń na wyjazd dziecka na wycieczkę oraz przyjęcie na siebie zobowiązań finansowych przez rodziców (opiekunów).- według wzoru deklaracji.
 3. Opracowanie wspólnie z uczniami i podpisanie przez uczestników kontraktu obowiązującego na wycieczce.
 4. Podział ról – ustalenie, kto za co odpowiada przed wyjazdem i w czasie wycieczki.
 5. Nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipu­nek oraz apteczkę pierwszej pomocy i zabranie jej ze sobą.
 6. Zawarcie polisy ubezpieczeniowej uczestników, niezależnie od ubezpieczenia szkolnego.
 7. Przekazanie informacji dla rodziców (sprawy organizacyjne).
 8. Zapewnienie stałego przepływu informacji o przebiegu wycieczki.
 9. Potwierdzenie przez właściciela bazy wypoczynkowej spełnienia warunków bezpiecze­ństwa, higieny i realizacji programu
 10. Stworzenie alternatywnego programu wycieczki.

 

w trakcie wycieczki

 

 1. Zapewnienie warunków pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.
 2. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania.
 3. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez opiekunów i uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 5. Podział zadań wśród uczestników.
 6. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu (trzeźwość kierowcy).
 7. Sprawdzenie obiektu (zapewnienie odpowiednich warunków w trakcie pobytu).
 8. Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań.
 9. Organizacja czasu wolnego zgodnie z zainteresowaniami uczestników.
 10. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację wycieczki i rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.

 

Wszelkie zorganizowane wyjazdy młodzieży szkolnej za granicę wymagają zgody Kuratora Oświaty.

 

Podstawowe obowiązki opiekuna wycieczki

 

 1. Sprawowanie opieki nad powierzoną przez kierownika grupą uczestników - 24 godziny na dobę (1 – opiekun na 10 osób, w górach 1 opiekun na maksimum 8 osób)..
 2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 3. Przestrzeganie regulaminu wycieczki.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnie­niem zasad bezpieczeństwa.
 5. Czuwanie nad stanem zdrowia i sprawnością dzieci.
 6. Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań.
 7. Sprawdzanie stanu liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 8. Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych.
 9. Organizacja czasu wolnego zgodnie z zainteresowaniami uczestników.
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika

 

REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI

 

 1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń kierownika wycieczki oraz opiekunów.
 2. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.
 3. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.
 4. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków wypoczynkowych (cisza nocna, porządek)
 5. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie niszczyć przyrody, nie rozpalać ogniska w miejscach niedozwolonych).
 6. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki); w przypadku stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest zobowiązany do powiadomienia rodziców i DYREKTORA SZKOŁY.
 7. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna.
 8. Uczestnik powinien dbać o bezpieczeństwo swoje i innych osób.
 9. Kąpiel w basenach i zbiornikach wodnych możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką ratownika.
 10. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek (w zależności od rodzaju wycieczki).
 11. W przypadku dłuższych przemarszów należy dostosować tempo do najsłabszych jednostek w grupie. Osoby te powinny maszerować na czele grupy.
 12. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nich zasad.

Załącznik:

 

(pieczęć nagłówkowa szkoły)

 

 

                                  KARTA WYCIECZKI

 

1)  Czas trwania wycieczki: od..................................do..................................

2)  Miejsce wycieczki (trasa):  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3)  Zgodność z programem nauczania:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4)  Zgodność ze szkolnym programem wychowania:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5)  Środek komunikacji:...........................................

6)  Kierownik wycieczki:..........................................

7)  Osoba odpowiedzialna za realizację programu: ……………………………………………

8) Nauczyciele - opiekunowie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9)  Osoba odpowiedzialna za przypomnienie uczniom zasad zachowania się na wycieczce: ………………………………………………………………………………………………….

10)  Dane ubezpieczyciela ……………………………………………………………………..  

i numer polisy..............................................................................................................................

11) Czas i miejsce zakończenia imprezy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12) Niniejszym oświadczam, że znane mi są przepisy BHP i zasady zachowania na wycieczce szkolnej oraz moje obowiązki z nich wynikające. Przyjmuję odpowiedzialność za bezpie­czeństwo powierzonych mojej opiece uczniów, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

Wychowawcy:                                                                       Kierownik wycieczki

 

 

Załącznikiem do Karty jest pełna lista uczestników wycieczki.

 

 

 

Obowiązki nauczyciela organizującego wyjście młodzieży poza teren szkoły (wycieczkę)

 

1)   Kadrę wycieczki szkolnej obowiązuje znajomość przepisów w sprawie wy­cieczek szkolnych i zachowania pełnych warunków bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników, a także ścisłe ich przestrzeganie we wszystkich okolicz­nościach związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wycieczek.

 

2)  W obrębie tej samej miejscowości powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów.

 

3)  Przy korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej opieka ta powinna być zwiększona, w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb (wskazana pomoc drugiego nauczyciela; ewentualnie, w przypadku braku możliwości zapewnienia takowej, pomoc rodzica, z tym że rodzic nje może ponosić odpowiedzialności).

 

4)  Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony opiekun dla grupy 10 do 15 uczniów (w górach do 8 uczniów); na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba dorosła na grupę do 10 osób.

 

5)  W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału ucz­niowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

 

6)  Opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, prze­jazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

 

7)  Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi i innych zjawisk atmosferycznych mogących stanowić zagrożenie.

 

8)  Kierownik wycieczki, jego zastępca i opiekunowie grup wycieczkowych obowiązani są przedłożyć dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie, że znana im jest instrukcja dotycząca podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny na wycieczkach szkolnych, oraz podpisaną deklarację w sprawie ochrony życia i zdrowia dzieci na wycieczkach. Deklaracja taka może być integralną częścią Karty Wycieczki.

 

9)  W organizacji dnia wycieczkowego należy zapewnić uczestnikom możli­wość wypoczynku po wysiłku fizycznym i psychicznym, a także niezbędne minimum godzin odpoczynku nocnego i właściwe wyżywien Po każdej wycieczce kierownik ma obowiązek dopilnowania, aby w od­powiednim miejscu dziennika lekcyjnego została zapisana wycieczka.

 

10) Po każdej wycieczce kierownik ma obowiązek dopilnowania, aby w od­powiednim miejscu dziennika lekcyjnego została zapisana wycieczka.

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle
  07-420 Kadzidło
  ul. Kościuszki 13
 • (029)761 80 82

Galeria zdjęć