Dokumenty szkolne

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej w Kadzidle na lata 2012- 2017

 

Załącznik do Uchwały 1/2012/2013  z dnia  14 września 2012r.

w  sprawie  zatwierdzenia Koncepcji  Pracy Szkoły  na rok szkolny 2012/2017

 

Koncepcja Pracy

Szkoły Podstawowej

w Kadzidle

na lata 2012- 2017

 

Spis treści

 

Rozdział I – Podstawa Prawna

Rozdział II – Obszary pracy szkoły

Rozdział III – Misja szkoły

Rozdział IV – Informacje o szkole

Rozdział V – Analiza aktualnej sytuacji SWOT

Rozdział VI – Model absolwenta

Rozdział VII – Główne zadania szkoły

Rozdział VIII - Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły.

Rozdział IX – Wnioski końcowe

Rozdział X -Wizja Szkoły Podstawowej w Kadzidle

 

Rozdział I

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.),

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ).

 

Rozdział II

 

Obszary pracy szkoły

 

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

2. Procesy zachodzące w szkole.

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy   z rodzicami.

4. Zarządzanie szkołą.

 

Rozdział III

 

Misja szkoły

 

„Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej …”

 Kardynał Stefan Wyszyński

 15 sierpnia 1977r.

 

Jesteśmy szkołą nowoczesną, zapewniającą uczniowi wszechstronny rozwój, przygotowanie do dalszej nauki i samodzielnego życia na miarę XXI wieku.

 

W wychowaniu promujemy zasadę:

nie tylko mieć, ale przede wszystkim być.

 

Dążymy do tego, aby:

 • nasi uczniowie

       byli przygotowani do dalszej nauki na poziomie gimnazjalnym.

 • rodzice

   darzyli nas zaufaniem i mogli liczyć na wsparcie 

   w wychowywaniu dzieci na gruncie uniwersalnego

   systemu wartości

 • pracownicy szkoły

    mieli satysfakcję z wykonywanej pracy

 • szkoła

cieszyła się uznaniem w środowisku

 

Chcemy, aby nasza placówka była szkołą przyjazną,

w której dziecko uczy się:

 • Wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania
 • Zaangażowania w naukę, zabawę i pracę
 • Wiary we własne możliwości
 • Kreatywnego myślenia
 • Współpracy i pomocy koleżeńskiej
 • Uczciwości i odpowiedzialności w kontaktach z innymi
 • Przestrzegania praw i obowiązków ucznia

 

Rozdział IV

 

Informacje o szkole

 

Nazwa placówki: Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle

Patron: Kardynał Stefan Wyszyński

Miejscowość: Kadzidło

Ulica: T. Kościuszki

Nr: 13

Kod pocztowy: 07-420

Urząd pocztowy: Kadzidło

Telefon: 29 76 18 082

Fax: 29 76 18 082

E-mail: zpokadz@wp.pl

Www: www.zpokadz.edupage.org

REGON: 551206518

Publiczność: publiczna

Kategoria uczniów: dzieci i młodzież

Charakter: brak specyfiki

Organ prowadzący: Rada Gminy Kadzidło

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce

Województwo: mazowieckie

Powiat: ostrołęcki

Gmina: Kadzidło

Uczniowie, wychowankowie, słuchacze

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

534

546

 

 

 

Oddziały

 

26

25

 

 

 

Nauczyciele pełnozatrudnieni

42

40

 

 

 

Nauczyciele niepełnozatrudnieni

3

1

 

 

 

Średnia liczba uczących się                      w oddziale

21

22

 

 

 

Liczba uczniów przypadająca na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela

13

14

 

 

 

 

Liczba nauczycieli

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Dyplomowanych

35

36

 

 

 

Mianowanych

4

4

 

 

 

Kontraktowych

2

0

 

 

 

Stażystów

4

1

 

 

 

 

Liczba pracowników obsługi

 i administracji

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

szatniarka

2

2

 

 

 

kucharka

1

1

 

 

 

pomoc kuchenna

2

2

 

 

 

sprzątaczka

6

6

 

 

 

konserwator

1

1

 

 

 

intendent

1

1

 

 

 

sekretarka

1

1

 

 

 

referent

1

1

 

 

 

 

 

Baza lokalowa

 

Uczniowie w Szkole Podstawowej w Kadzidle uczą się w dwóch budynkach szkolnych.

Klasy I – III i oddziały „0”

Budynek murowany, jednopiętrowy, podpiwniczony. Przedszkole ( I piętro) funkcjonuje w nim od 1999 r., a szkoła od 2001 r. (piwnice i parter). Ogrzewany jest gazem ziemnym. Nie ma zewnętrznej elewacji. Niektóre pomieszczenia były odnawiane według potrzeb i zaleceń sanepidu. Wymieniono już posadzki w sali 1, 2 (zerówki) oraz 5,6,7,8 (szkoła).

W szkole 0-III znajduje się:

-6 sal lekcyjnych i 2 sale dla grup „0” w tym 1 sala komputerowa – 11 stanowisk,

-2 korytarze

-świetlica szkolna, która pełni też rolę stołówki podczas 3 dużych przerw,

-aneks kuchenny, gdzie są wydawane zupy przygotowane w kuchni przedszkolnej,

-biblioteka z czytelnią

-pokój nauczycielski

-gabinet pedagoga

-sala do ćwiczeń i zabaw

-gabinet wicedyrektora (na I piętrze)

-gabinet logopedy przeznaczony na zajęcia z dziećmi szkolnymi i przedszkolnymi

( na I piętrze)

-szatnia

-9 łazienek, w tym 1 dla „0”, 4 dla nauczycieli i personelu i 4 dla uczniów

-pomieszczenie dla pracowników i obsługi

W szkole działa monitoring – 3 kamery wewnątrz budynku oraz 4 na zewnątrz.

Uczniowie i dzieci z „0” korzystają z nowo wybudowanego placu zabaw, który wyposażony jest w sprzęt i urządzenia do zabaw i ćwiczeń ruchowych,

Teren wokół szkoły jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu zajęć.

 

Klasy IV - VI

Budynek murowany, jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony, z lat 60 XX wieku, obecnie ogrzewany gazem ziemnym. Termomodernizacja budynku ZPO w Kadzidle została wsparta przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie. Wszystkie okna i drzwi zostały wymienione na nowe (w Sali gimnastycznej oraz na korytarzu dolnym i górnym na nowe drewniane, w pozostałych pomieszczeniach na plastikowe). Dawne podłogi z płytek PCV zastąpiono gresem, klepkami parkietowymi oraz wykładzinami z tarkietu.

Wszystkie pomieszczenia są odnawiane na bieżąco oraz według potrzeb.

W szkole 4-6 znajduje się:

-11 sal lekcyjnych, w tym: 1 sala informatyczna: 21 stanowisk, 1 sala muzyczna, 1 sala plastyczno-techniczna

-2 szerokie, jasne korytarze

-świetlica szkolna, która w czasie dużych przerw pełni funkcje stołówki ( z gorących zup korzystają również uczniowie sąsiedniego gimnazjum)

-kuchnia wyposażona zgodnie z polskimi normami i zaleceniami sanepidu

-biblioteka z czytelnią z centrum multimedialnym – 4 stanowiska

-pokój nauczycielski

-gabinet dyrektora

-gabinet wicedyrektora

-sekretariat

-sala gimnastyczna o wymiarach: 142 m2

-zaplecze do sali przyrodniczej

-magazynek nauczycieli wychowania fizycznego

-szatnia

-2 przebieralnie (dla chłopców i dziewcząt) na lekcji wychowania fizycznego

-2 umywalnie z toaletami: 1 dla dziewcząt i 1 dla chłopców oraz 2 łazienki dla nauczycieli

schowek na narzędzia i przybory

-pomieszczenie do przechowywania środków czystości

W szkole działa monitoring 6 kamer: 3 wewnątrz budynku oraz 3 na zewnątrz.

Uczniowie szkoły korzystają z wybrukowanego wybiegu z ławeczkami, boiska tartanowego oraz hali sportowej ( 1 pełnowymiarowa sala oraz 1 mniejsza sala), z przebieralniami dla chłopców i dziewcząt.

Ponadto w okresie letnim uczniowie korzystają ze  pełnowymiarowego stadionu sportowego oraz boiska „Orlik” ze specjalnym sztucznym podłożem.

Teren wokół szkoły jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy szkoły.

 

Rozdział V

 

Analiza aktualnej sytuacji szkoły

SWOT

 

MOCNE STRONY SZKOŁY

SŁABE STRONY SZKOŁY

1.Wysoko wykwalifikowana kadra

pedagogiczna.

2. Profesjonalnie działający sekretariat.

3.Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, spełniająca oczekiwania uczniów.

4.Indywidualizacja nauczania

w klasach I-III.

5.Zajęcia logopedyczne dla uczniów

z wadami wymowy. 

6.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z dysfunkcjami w klasach I-III i IV – VI.

7.Terapia pedagogiczna dla uczniów

z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

8.Dobrze skonstruowany

i realizowany program wychowawczy                      i profilaktyki.

9.Spójne zasady oceniania.

10.Badanie osiągnięć uczniów, wyciąganie wniosków do pracy.

11.Prowadzenie wstępnej diagnozy uczniów i wykorzystywanie jej do planowania pracy.

12. Szkoła od lat uzyskuje na sprawdzianie klas VI poziom średni i wyżej średni (stanin  5 i 6) – nasze wyniki są wyższe niż gminy Kadzidło i powiatu ostrołęckiego.

13.Prowadzenie wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły i wyciąganie wniosków do planowania pracy.

14.Bogaty program i wysoki poziom imprez  i uroczystości szkolnych.

15. Opracowanie i realizowanie „Programu Adaptacyjnego Dzieci 6-letnich w klasie I”

16. Sukcesy w: Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych (laureaci i finaliści                         z przyrody, matematyki, języka polskiego)

17.Liczne sukcesy sportowe na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim                    i wyższym.

Sukcesy w konkursach plastycznych                      o zasięgu wojewódzkim i krajowym.

18.Szeroko zakrojone działania ekologiczne, potwierdzone nagrodami (czołowe miejsca           w konkursach ogólnopolskich                                      i międzypowiatowych „Czysty las” – kategoria: „Las w sztuce” i kategoria: „Edukacja leśna”, „Zielono mi”.

19. Kultywowanie „żywej tradycji kurpiowskiej.”

20. W szkole jest wprowadzona nauka dodatkowego języka obcego (język niemiecki dla klas IV – VI).

21.Szkoła jest pozytywnie postrzegana                  w środowisku lokalnym.

22. Aktywna współpraca z rodzicami.

23.Pozyskiwanie środków z EFS na

projekty szkolne.

24.Udział uczniów w europejskich projektach edukacyjnych.

25.Estetyczne zadbane pomieszczenia lekcyjne i korytarze szkolne.

26.Działający monitoring, zwiększający bezpieczeństwo uczniów.

27.Szkoła objęta strefą Wi-Fi (kl. IV-VI)

28.Opieka świetlicowa uczniów dojeżdżających.

29. Właściwie wyposażone kuchnie w szkole I-III i IV-VI.

30. Bardzo dobre zaplecze do zajęć sportowych.

31.Uczniowie dowożeni są do szkoły                    z okolicznych miejscowości bezpłatnie.

 

1.Zmianowość w szkole w klasach I-III.

2.Brak psychologa.

3.Zbyt małe pomieszczenia dla klas

I-III, brak miejsca wypoczynku,

relaksu.

4.Brak nowoczesnych komputerów w pracowni informatycznej w szkole I –III.

5.Brak sprzętu multimedialnego w każdej sali lekcyjnej.

6. Świetlice połączone ze stołówkami                       i kuchnią.

7. Brak łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a halą sportową.

8.Niski status materialny rodziców oraz spore bezrobocie, co ma przełożenie na edukacyjne potrzeby wielu uczniów (książki, podręczniki, wycieczki edukacyjne, itp.)

SZANSE

ZAGROŻENIA

1.Władze gminy rozumieją rolę edukacji                      i wspierają jej rozwój.

2. Realizowanie projektu z EFS na indy-

wizualizację nauczania w klasach I-III i IV                  – VI.

3. Awanse zawodowe nauczycieli.

4. Zdobywanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji.

5. Dodatkowe godziny z art. 42 Karty Nauczyciela.

6.Wprowadzenie reformy, obniżenie obowiązku szkolnego.

7.Plany modernizacji placu do rekreacji przed szkołą.

8. Wprowadzenie e-dziennika w szkole.

 

 

1.Niż demograficzny i zmniejszająca się ilość uczniów, oddziałów w szkole.

2.Brak etatów dla wszystkich nauczycieli.

3.Wzrost bezrobocia i ubożenie społeczeństwa w gminie.

4.Wzrost cen podręczników szkolnych.

5. Niewielka liczba rodzin niepełnych, niewydolnych wychowawczo, wymagających pomocy socjalno-terapeutycznej.

6. Zmniejszająca się liczba godzin do dyspozycji dyrektora w klasach realizujących nową podstawę programową.

 

Rozdział VI

 

Zakładany model absolwenta szkoły

 

Uczeń kończący Szkołę Podstawową w Kadzidle będzie dobrze funkcjonować w swoim  środowisku, w domu i w szkole. Będzie pogodny, z pozytywnym choć nie bezkrytycznym stosunkiem do otaczającej go rzeczywistości. Będzie traktować zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów, będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent będzie:

−dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;

−człowiekiem ambitnym, aktywnym, ciekawym świata i wiedzy, mającym różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzącym różne wiadomości i umiejętności;

−człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi;

−człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;

−człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego;

−człowiekiem odpowiedzialnym za stan środowiska naturalnego, racjonalnie korzystającym z zasobów przyrody.

 

 

Motto:

„Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej …”

                                                                                   Kardynał Stefan Wyszyński

                                                                                                       15 sierpnia 1977r.

 

 

Rozdział VII

 

Główne zadania szkoły

 

1.Nauczać, wychowywać i opiekować.

2.Kształtować obywatelską i patriotyczną postawę.

3.Inspirować do podejmowania wysiłku poznawczego i intelektualnego.

4.Rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące.

5.Motywować do różnorodnych twórczych inicjatyw.

6.Kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki.

7.Uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań.

8.Rozwijać więzi interpersonalne, szczególnie umiejętność pracy w zespole.

9.Wpajać zasady tolerancji, poszanowania odmienności.

10.Kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach .

11.Wskazywać interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające. wszechstronnemu rozwojowi i rozładowujące napięcia emocjonalne.

Zadania priorytetowe:

 

12.Umacniać wiarę we własne siły, motywować do nauki i zdobywania umiejętności, by w przyszłości osiągnąć sukces w różnych dziedzinach życia zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami.

13.Dbać o wysoki poziom edukacji, by sukcesywnie podnosić wyniki sprawdzianu klas VI.

14. Dbać o bezpieczeństwo uczniów, kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, propagować zdrowy, aktywny styl życia.

15.Kształtować poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, uczyć racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.

16. Stosować indywidualizację nauczania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Rozdział VIII

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

 

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 

Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

Szkoła doskonali efekty swojej pracy.

 

Wymaganie

Działania szkoły

 

1.1.

Analizuje się wyniki

sprawdzianu.

 

−Do analizy wyników sprawdzianu wykorzystuje

się różnorodne metody analizy wyników.

−Z analizy wyciąga się wnioski, które uwzględnia się w planowaniu pracy.

−Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianu przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

1.2.

Uczniowie nabywają

wiadomości

i umiejętności

 

−W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce.

−Motywuje się uczniów do nauki.

−Wskazuje się metody i sposoby uczenia się.

−W szkole monitoruje się nabywanie wiadomości i umiejętności.                             

−Oceną wskazuje się uczniowi co opanował, a nad czym musi jeszcze pracować.

−Organizuje się próbne sprawdziany klas VI, analizuje wyniki, wyciąga wnioski i wykorzystuje do planowania pracy.

- Przeprowadza się testy diagnozujące z poszczególnych przedmiotów (wrzesień)

- Przeprowadza się badania wiadomości i umiejętności uczniów po I etapie kształcenia

−Bada się stopień opanowania umiejętności uczniów, analizuje wyniki i wdraża wnioski.

−Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów.

1.3.

Uczniowie są

aktywni

 

−Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.

−Rozwija się samorządność uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim oraz działalność charytatywną w organizacjach szkolnych (np. WOŚP, Caritas)

−Prowadzone są badania oczekiwań uczniów wobec szkoły.

−Realizowane są działania zainicjowane przez uczniów.

−Uczniowie są aktywizowani i motywowani do udziału w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności i predyspozycje uczniów.

−Wszyscy uczniowie są zachęcani i motywowani do udziału w szkolnych apelach i uroczystościach, by wzmacniać ich wiarę we własne siły i umiejętności.

- Uczniowie promują szkołę w środowisku lokalnym i dalszym.

1.4.

Respektowane są

normy społeczne

 

−Uczniowie prezentują właściwe zachowania.

−W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów.

−Monitoruje się realizację programu wychowawczego i profilaktyki szkoły, wyciąga się wnioski do planowania pracy.

−Klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły.

−Zawierane są kontrakty klasowe, które redagują uczniowie wspólnie z wychowawcą.

−Organizuje się zajęcia promujące właściwe zachowania: np. przeciwdziałania agresji, właściwego odżywiania, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, asertywnego zachowania, bezpieczeństwa itp.

−Przeprowadzane są konkursy wiedzy o uzależnieniach.

−Stosuje się statutowe nagrody i kary za zachowanie godne naśladowania i niewłaściwe zachowanie.

−Stosuje się procedury postępowania z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.

−Na bieżąco informuje się rodziców o problemach wychowawczych i podejmuje wspólne, spójne działania.

−Dba się o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów.

−Nauczyciele, wychowawcy współpracują ze sobą, z pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

−Nauczyciele doskonalą się w zakresie udzielania pomocy uczniom sprawiającym problemy wychowawcze.

−W szkole powołany jest zespół wychowawczy nauczycieli w celu planowania pracy w tym zakresie.

 

 

 

2.Procesy zachodzące w szkole

Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji pracy.

W szkole dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

 

Wymaganie

Działania szkoły

 

2.1.

Szkoła ma koncepcję

pracy

 

−Szkoła posiada koncepcję pracy.

−Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb.

−Jako załącznik do koncepcji tworzy się plan i harmonogram nadzoru pedagogicznego.

−Koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców.

2.2.

Oferta edukacyjna

umożliwia realizację

podstawy programowej

 

−Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów.

−Nauczyciele wybierają programy nauczania pozwalające na realizację podstawy programowej i dostosowane do możliwości uczniów

−Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe.

−Monitoruje się realizację podstawy programowej.

−Bada się kompetencje uczniów, analizuje wyniki i wyciąga wnioski.

−Organizuje się próbne sprawdziany klas VI.

−Stwarza się warunki umożliwiające realizację postawy programowej.

2.3.

Procesy edukacyjne

mają charakter zorganizowany

 

−Bada się oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły.

−Planuje się procesy edukacyjne z uwzględnieniem wniosków rodziców i uczniów.

−W tworzeniu arkusza organizacyjnego szkoły uwzględnia się wykształcenie i predyspozycje nauczycieli oraz wszystkie aspekty pracy szkoły.

−Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane  i doskonalone.

−Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane w planowaniu tych procesów.

−Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych.

−Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się.

−Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się.

−W szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz.

2.4.

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

 

− Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu  i realizacji procesów edukacyjnych.

−Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych stałych i doraźnych w celu diagnozowania, analizowania pracy szkoły i wniosków do pracy.

−Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami.

−Nauczyciele doskonalą się i sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje.

−Organizuje się warsztatowe szkolenia rady pedagogicznej.

− W szkole działa zespól WDN.

2.5.

Kształtuje się postawy

uczniów

 

−Działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem.

−Nauczyciele pracują w klasowych zespołach wychowawczych nauczycieli i ustalają wspólny front oddziaływań wychowawczych.

−Działania wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły i statutem szkoły.

−Działania wychowawcze podejmowane w szkole są monitorowane, analizowane i wdrażane są wnioski z tych analiz.

2.6.

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

−W szkole są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji.

−Organizuje się zajęcia pozalekcyjne po zbadaniu oczekiwań uczniów, rodziców i po diagnozie.

−Realizuje się projekty edukacyjne w ramach EFS

 ,,Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Kadzidło”, Dziecięca Akademia Przyszłości – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas IV – VI poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – w roku szkolnym 2012/2014.

−W ramach godzin z art.42 KN organizuje się zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, zajęcia wspierające ucznia potrzebującego pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze.

−Organizuje się wycieczki edukacyjne, zajęcia w terenie.

−Uczniowie z dysfunkcjami objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

−Rozwija się indywidualne zdolności i predyspozycje uczniów.

 

 

3.Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Szkoła jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Szkoła współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Szkoła racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

 

Wymaganie

Działania szkoły

3.1.

Wykorzystywane są

zasoby środowiska na

rzecz wzajemnego

rozwoju

 

−W działaniach szkoły są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska.

−Współpraca szkoły z instytucjami

i organizacjami działającymi w środowisku: Urzędem Gminy, szkołami w gminie, Zagrodą Kurpiowską, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biblioteką Publiczną, Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, Policją, Gminną Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów.

−Szkoła wspiera rodziców uczniów, którzy nie radzą sobie z problemami: edukacyjnymi, wychowawczymi, finansowymi i innymi wg potrzeb i możliwości.

- Szkoła kultywuje tradycje kurpiowskie i bierze aktywny udział w imprezach regionalnych.

3.2.

Wykorzystywane są

informacje o losach

absolwentów

 

−Absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia w gimnazjach.

−Kształci się umiejętności potrzebne na rynku pracy takie jak: język ojczysty, języki obce, umiejętność obsługi komputera, korzystanie z technologii informatycznej, umiejętność współpracy w zespole, kreatywność, odpowiedzialność.

−Współpracuje się z Publicznym Gimnazjum w Kadzidle.

3.3.

Promowana jest war-

tość edukacji

 

−Szkoła promuje w środowisku potrzebę uczenia się.

−Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku, dzięki efektywnej współpracy z rodzicami  i partnerami szkoły.

−Promuje się osiągnięcia uczniów w szkole, lokalnej prasie oraz na stronie internetowej szkoły.

−Organizuje się imprezy i uroczystości szkolne, na które zaprasza się rodziców i partnerów szkoły.

−Sukcesy szkoły i uczniów są eksponowane w gablotach szkolnych na korytarzu i na stronie internetowej szkoły.

3.4.

Rodzice są

partnerami szkoły

 

−Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

−W szkole działa Rada Rodziców zgodnie ze swoim statutem.

−Opracowuje się harmonogram spotkań z rodzicami.

−Rodzice są na bieżąco informowani o postępach w nauce i zachowaniu się uczniów.

−Rodzice uczestniczą w życiu szkoły: biorą udział w wycieczkach, ogniskach , zabawach pełniąc rolę opiekunów i współorganizatorów.

−Rodzice współuczestniczą w uroczystościach szkolnych i klasowych.

−Zaprasza się rodziców wykonujących ciekawe zawody na lekcje wychowawcze .

−Uczniowie odwiedzają rodziców w miejscu pracy, by poznać ciekawe miejsca i zawody.

−Rozwija się współpracę z rodzicami w ramach propagowania zdrowego stylu życia w zgodzie z naturą i aktywnego spędzania czasu wolnego.

−Organizuje się pedagogizację rodziców we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

−W szkole ustala się różne formy kontaktu rodziców i wychowawców.

 

4. Zarządzanie szkołą.

Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoły.

 

Wymaganie

Działania szkoły

4.1.

Funkcjonuje współpraca w zespołach

 

−Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.

−W szkole powołuje się liderów zespołów samokształceniowych uwzględniając indywidualne predyspozycje nauczycieli.

−Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych stałych i doraźnych i prezentują wyniki swojej pracy na radzie pedagogicznej.

−Nauczyciele biorą udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez szkołę.

−Nauczyciele biorący udział w szkoleniach dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi, szczególnie młodymi nauczycielami.

−Nauczyciele wspólnie planują procesy edukacyjne w szkole.

4.2.

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

 

−Podnosi się efektywność pracy poprzez doskonalenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły we współpracy z nauczycielami, organem prowadzącym i innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty.

−W planowaniu uwzględnia się coroczne priorytety ministra i kuratora oświaty.

−Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli.

−Zespół przedstawia raport z przeprowadzonej ewaluacji.

−Wyciąga się wnioski z ewaluacji pracy szkoły i wykorzystuje do planowania pracy.

−Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły i są wykorzystywane do jej rozwoju.

 

−Organizuje się szkolenia w ramach WDN dla całej rady pedagogicznej lub grup nauczycieli wg potrzeb.

−Zachęca się nauczycieli do doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych kwalifikacji wg potrzeb szkoły i własnego rozwoju.

−Przestrzega się przepisów prawa oświatowego.

−Monitoruje się przestrzeganie prawa.

−Wdraża się wszystkie rozporządzenia dotyczące pracy szkoły.

 

4.3.

Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe

i wyposażenie

 

−Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w szkole programów nauczania i poszerzania oferty zajęć.

−Dba się o funkcjonalność pomieszczeń szkolnych, estetyczny wygląd, sprzyjający uczeniu się.

−Wyposaża się warsztat pracy nauczyciela zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela i w miarę możliwości finansowych szkoły.

−Pozyskuje się środki z różnych źródeł na poprawę warunków lokalowych i wyposażenia szkoły.

−Stosuje się zalecenia pokontrolne instytucji uprawnionych do kontroli szkoły.

−Systematycznie wyposaża się szkołę w pomoce dydaktyczne.

−Wymienia się sprzęt i wyposażenie w miarę potrzeb i możliwości finansowych szkoły.

−Dba się o bezpieczne warunki nauki i opieki nad uczniami.

 

Rozdział IX

 

Wnioski końcowe:

 

1.Szkoła jest bardzo dobrze postrzegana przez organ prowadzący i nadzorujący szkołę oraz przez środowisko lokalne, dlatego należy tak pracować, by utrzymać ten dobry wizerunek.

2. Utrzymać mocne strony, a niektóre nawet rozwijać

i doskonalić w miarę potrzeb i możliwości szkoły.

3. Dążyć do minimalizowania, a nawet wyeliminowania  niektórych słabych stron szkoły.

4. Dobrze wykorzystywać szanse szkoły.

5.Przeciwdziałać zagrożeniom, a przynajmniej je łagodzić.

6.Ideałem byłoby zamienić słabe strony na mocne, a zagrożenia na szanse.

 

Rekomendacje:

 

1.Stosować indywidualizację nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych z dużym potencjałem.

2.Stosować różne formy motywowania uczniów do nauki i podejmowania trudniejszych zadań

3.Wskazywać uczniom różne sposoby przyswajania wiedzy.

4.Pracować nad podniesieniem efektów kształcenia, poprzez analizy osiągnięć uczniów wdrażanie wniosków z analiz.

5.Efektywnie wykorzystywać godziny dla uczniów z art.42 Karty Nauczyciela.

6.Pozyskiwać środki z różnych źródeł na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal i modernizacji terenu wokół szkoły.

7.Organizować pomoc socjalną dla uczniów potrzebujących.

8.Współpracować z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

9.Wspomagać rodziny niewydolne wychowawczo we współpracy z pedagogiem szkolnym i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Rozdział X

 

Wizja Szkoły Podstawowej w Kadzidle

 

 • Nasza placówka jest miejscem, gdzie stwarza się dobre warunki do nauki dla wszystkich dzieci i uczniów. Otaczamy opieka pedagogiczną uczniów z deficytami rozwojowymi organizując zajęcia korekcyjno –kompensacyjne i dydaktyczno - wyrównawcze, terapię pedagogiczną, zajęcia logopedyczne, zajęcia z artyterapii.
 • Jesteśmy szkołą , w której wszyscy pracownicy, rodzice i uczniowie współpracują ze sobą, by osiągnąć najważniejsze cele dydaktyczne i wychowawcze. Opieramy się na zasadach partnerstwa, stwarzamy sprzyjającą atmosferę pracy, dostrzegamy wartość każdego człowieka.
 • Szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania – uczenia się stanowi radosne przeżycie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Wszystkie działania szkoły ukierunkowane są na potrzeby dziecka, jego rodziny i środowiska. Szkoła stara się odkryć możliwości każdego ucznia, dąży do jego rozwoju jako pełnowartościowej osoby. Przekazujemy tu wiedzę i kształtujemy umiejętności, rozwijamy zainteresowania, talenty i zdolności uczniów zapewniając stały dostęp do najnowszych zdobyczy techniki oraz ciekawych różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. (oferta umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz w gablotach na korytarzu)
 • Szkoła jest skomputeryzowana. Posiadamy dobrze wyposażoną pracownię komputerową, gabinet logopedyczny, bibliotekę i świetlicę szkolną. Dzięki szkolnej sieci komputerowej uczniowie korzystają w miarę potrzeb z elektronicznych źródeł informacji, również do tworzenia prac, projektów oraz prezentacji multimedialnych.
 • Sala gimnastyczna, „orlik”,  hala sportowa orz tartanowe boisko zapewniają dobre warunki do uprawiania sportu. Sukcesywnie odnawiamy i doposażamy sale lekcyjne.
 • Osiągamy sukcesy w pracy dydaktyczno – wychowawczej, które są wynikiem zaangażowania wykwalifikowanej, doświadczonej i kompetentnej kadry pedagogicznej, świadomej realizacji misji otwartej na potrzeby ucznia, podejmującej działania na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły, kreatywne i innowacyjne.
 • Rozwijamy wrażliwość na problemy ekologiczne.
 • Duży nacisk kładziemy na wartości wychowawcze i bezpieczeństwo oraz właściwy rozwój fizyczny i zdrowotny naszych wychowanków. Jesteśmy szkołą promująca zdrowie i sport, realizujemy program z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania agresji i przemocy oraz kształtowania postaw odpowiedzialnych za własne zdrowie.
 • Zachęcamy uczniów do uczestnictwa w kulturze, rozwijamy czytelnictwo, przybliżamy uczniom takie instytucje, jak: kino, teatrzyk, muzeum, teatr, galeria, teatry profilaktyczne.
 • Nasze dzieci wiedzą dużo o historii szkoły, o historii Kadzidła, o zwyczajach, tradycjach                       i wytworach pracy rąk ludzkich w regionie kurpiowskim. Uczestniczą w wycieczkach krajoznawczo –turystycznych po najbliższej okolicy oraz kilkudniowych dalszych.
 • Wychowujemy naszych uczniów zgodnie z założeniami statutu szkoły i dekalogiem naszego patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Pragniemy stać się centrum kulturalnym naszego środowiska
 • Kierując się mottem „sport to zdrowie” dążymy do wzmocnienia psychiki ucznia, hartu ducha, umiejętności rywalizacji, stosowania zasady „Fair play”.
 • Przygotowujemy uczniów do stawania się obywatelami Europy, otwartymi na współpracę z innymi krajami poprzez partnerskie kontakty z rówieśnikami.
 • Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, co umożliwia spójne działanie naszej placówki i domu rodzinnego, są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach w szkole. Współtworzą prawo szkolne i programy, wspomagają ich realizację. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, instytucjami w gminie i powiecie, pozyskuję sponsorów.
 • Motywujemy do dalszej edukacji.
 • Uczniowie i absolwenci naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach. Zdobywają wyróżnienia i czołowe miejsca w olimpiadach i konkursach na szczeblach gminy, powiatu, województwa i ogólnopolskich. Rozwijamy poczucie dumy z osiąganych wyników. Szkoła jest otwarta na wyzwania współczesności – stawia na wszechstronne kompetencji, aktywność i samodzielność. Zapewnia właściwe przygotowanie ucznia do następnego etapu kształcenia. Przygotowujemy uczniów do świadomego udziału w kulturze regionu i narodu.
 • Nasi uczniowie są dobrymi, mądrymi, tolerancyjnymi i szczęśliwymi ludźmi. Jesteśmy z nich dumni.

 

Opracował zespół w składzie:

 

• Ewa Bednarczyk - dyrektor

• Anna Mikulska - wicedyrektor

• Janina Bakuła - wicedyrektor

 

Zmiany w koncepcji pracy szkoły aktualizuje się na bieżąco, w związku ze zmianami w liczebnością uczniów w poszczególnych latach oraz uchwałami Rady Gminy i dołącza się do następujących dokumentów, które współistnieją i współzależą z „Koncepcją Pracy Szkoły”:

 1. Plan nadzoru pedagogicznego
 2. Kalendarz imprez i uroczystości w klasach I – III i IV – VI
 3. Wykaz uczniów poszczególnych latach szkolnych (klasy I – VI) oraz dzieci (grupy „0”).
 4. Oferta zajęć pozalekcyjnych.
 5. Szkolny program wychowawczy.
 6. Szkolny program profilaktyki.
 7. Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 8. Procedury postepowania w zagrożeniach uczniów ze szczególnym uwzględnieniem agresji i przemocy występujących na terenie Zespołu Placówek Oświatowych

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle
  Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle, 07-420 Kadzidło, ul. Kościuszki 13
 • (029)761 80 82

Galeria zdjęć