Nawigacja

Nasz Patron

Kalendarium 1901 - 1938

1901
3 sierpnia
We wsi Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Mazowsza i Podlasia, w rodzinie Wyszyńskich - jako drugie dziecko Stanisława, miejscowego organisty, i Julianny z domu Karp - urodził się syn Stefan.
5 sierpnia
W kościele parafialnym św. Mikołaja w Zuzeli z rąk księdza kanonika Antoniego Lipowskiego, proboszcza parafii, otrzymuje sakrament chrztu.
1908
wrzesień
Rozpoczyna naukę w jednoklasowej szkole powszechnej w Zuzeli, prowadzonej przez nauczyciela Rubinkowskiego.
1910
kwiecień
Rodzina Wyszyńskich przenosi się do Andrzejewa (powiat Ostrów Mazowiecka). Stefan kontynuuje naukę w czteroklasowej szkole z carskim systemem nauczania, prowadzonej przez nauczyciela Arasimowicza.
31 października
W Andrzejewie, po urodzeniu szóstego dziecka, córki Zofii, umiera w 33. roku życia matka Stefana, Julianna Wyszyńska. Została pochowana na cmentarzu parafialnym w Andrzejewie.
Z małżeństwa Julianny i Stanisława urodzili się: Anastazja (zamężna z Janem Sułkiem), Stanisława (zamężna z Józefem Jaroszem), Janina (zamężna z Czesławem Jurkiewiczem), Wacław Leon (1908 - 1918) i Zofia (5 października - 5 listopada 1910).
listopad
Po śmierci matki Stefan nie wraca do szkoły Arasimowicza, kontynuuje naukę w domu (przerabia materiał klasy III i IV szkoły powszechnej) pod kierunkiem swego ojca Stanisława oraz kleryka  Bolesława Pękali.
1911
maj
W kościele parafialnym w Andrzejewie - po przygotowaniu przez księdza Pawła Rozpędowskiego i księdza Stanisława Bobińskiego -  przystępuje do Pierwszej Komunii świętej.
2 października
Stanisław Wyszyński żeni się z Eugenią Godlewską, przyjaciółką zmarłej Julianny Wyszyńskiej.
Z małżeństwa Eugenii i Stanisława rodzą się: Tadeusz i Julia, przyrodnie rodzeństwo Stefana.
1912
1 września
Rozpoczyna naukę w pierwszej klasie Gimnazjum Męskiego Prywatnego Wojciecha Górskiego w Warszawie.
1913
lipiec/sierpień
W Andrzejewie z rąk biskupa płockiego Juliana Nowowiejskiego Stefan przyjmuje sakrament bierzmowania.
1914
28 czerwca
Wybuch I wojny światowej.
wrzesień
Kontynuuje naukę w Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie.
1915-1917
Odcięty przez front I wojny światowej od Warszawy, Stefan kontynuuje naukę w prywatnym Męskim Gimnazjum Handlowym w Łomży.
1917
sierpień
Podejmuje decyzję wstąpienia do seminarium duchownego.
Kontynuuje naukę w Liceum im. Piusa X we Włocławku (niższe seminarium duchowne).
1918
wiosna
Rodzina Wyszyńskich przenosi się do Wrociszewa nad Pilicą (powiat Grójec).
22 września
Bierze udział w spotkaniu z arcybiskupem Achillesem Rattim, który wizytuje Włocławskie Seminarium Duchowne, Liceum im. Piusa X i Gimnazjum im. ks. Jana Długosza.
10 listopada
W katedrze włocławskiej uczestniczy w konsekracji biskupa Władysława Krynickiego, ordynariusza włocławskiego.
11 listopada
Bierze udział w spotkaniu z arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i poznańskim Edmundem Dalborem, Prymasem Polski, który wizytuje Włocławskie Seminarium Duchowne i Liceum im. Piusa X.
1919
26 października
Bierze udział w spotkaniu z biskupem sufraganem diecezji włocławskiej Marianem Fulmanem, który wizytuje Włocławskie Seminarium Duchowne i Liceum im. Piusa X.

1920
20-25 maja
Zdaje egzaminy maturalne z przedmiotów objętych programem nauczania w liceum.
czerwiec - sierpień
Stefan, ze względu na chorobę płuc, przebywa na kuracji w domu rodzinnym.
25 września
Rozpoczyna naukę w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.
1921
Współredaguje kwartalnik "Przedświt", wydawany przez alumnów Włocławskiego Seminarium Duchownego.
19 lutego
Z rąk biskupa włocławskiego Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego otrzymuje sutannę i przyjmuje tonsurę.
9-10 października
Bierze udział w spotkaniach z kardynałem Aleksandrem Kakowskim, metropolitą warszawskim, i biskupem sufraganem warszawskim Stanisławem Gallem, którzy przybyli do Włocławka z wizytacją kanoniczną.
1922
6 lutego
W katedrze włocławskiej bierze udział we Mszy świętej dziękczynnej za wybór nowego papieża - kardynała Achillesa Ratti, dotychczasowego wizytatora apostolskiego Polski i Litwy, nuncjusza apostolskiego w Warszawie, który przyjął imię Pius XI.
1 kwietnia
W kaplicy seminaryjnej przyjmuje z rąk biskupa sufragana diecezji włocławskiej Wojciecha Owczarka święcenia mniejsze.
lipiec - sierpień
Odbywa praktykę seminaryjną w kościele parafialnym we Wrociszewie.
1923
7 marca
W auli Włocławskiego Seminarium Duchownego wygłasza odczyt pt. Zmartwychwstanie ciał według nauki św. Tomasza.
lipiec
We Wrociszewie podczas wakacji pomaga proboszczowi w pracy duszpasterskiej.
sierpień
Z powodu choroby płuc przebywa na kuracji w Licheniu koło Konina.
wrzesień
Wstępuje do kleryckiego Bractwa Abstynenckiego, które wznawia działalność po kilkuletniej przerwie.
grudzień
Zostaje wybrany na prezesa seminaryjnego Bractwa Abstynenckiego.
1924
15 marca
Z rąk biskupa Stanisława Zdzitowieckiego, ordynariusza diecezji włocławskiej, otrzymuje święcenia subdiakonatu.
5 kwietnia
Z rąk biskupa Stanisława Zdzitowieckiego otrzymuje święcenia diakonatu.
W "Słowie Kujawskim" - dzienniku wydawanym przez Kurię Diecezjalną we Włocławku - publikuje artykuł pt. Faszyzm.

21 czerwca
Rozpoczyna rekolekcje przed święceniami kapłańskimi, które - ze
względu na nasilającą się gruźlicę płuc - przerywa i udaje się na leczenie do szpitala.
czerwiec - lipiec
Przebywa na kuracji w Licheniu.
2 lipca
Zostaje mianowany wikariuszem parafii katedralnej we Włocławku.
3 sierpnia
W katedrze włocławskiej, w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej, z rąk biskupa Wojciecha Owczarka, sufragana diecezji włocławskiej, otrzymuje święcenia kapłańskie.
5 sierpnia
Na Jasnej Górze w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej odprawia Mszę świętą prymicyjną.
7-25 sierpnia
Przebywa na dalszej kuracji w Licheniu.
wrzesień
Pracuje jako wikariusz w parafii katedralnej we Włocławku. Równocześnie pełni obowiązki prefekta kursów wieczorowych dla robotników, inteligencji i młodzieży.
październik
Pełni obowiązki redaktora "Słowa Kujawskiego".
1925
15 stycznia
Zostaje mianowany przez biskupa ordynariusza Stanisława Zdzitowieckiego kierownikiem redakcji  "Słowa Kujawskiego".
12-14 lutego
Bierze udział w Kursach Społecznych, zorganizowanych przez Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku.
sierpień
W Lublinie bierze udział w IV Tygodniu Społecznym Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie".
październik
Rozpoczyna studia na Uniwersytecie Lubelskim na Wydziałe Prawa Kanonicznego oraz w Sekcji Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.
20 grudnia
We Włocławku zostaje przyjęty na audiencji przez biskupa ordynariusza Stanisława Zdzitowieckiego.

1926
styczeń
W Lublinie wstępuje do Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie".
lipiec -  sierpień
Wyjeżdża do Włoch z pielgrzymką studentów z Lublina - odwiedza Rzym, Watykan, Monte Cassino, Asyż.
16 grudnia
Podczas audiencji u biskupa ordynariusza Stanisława Zdzitowieckiego otrzymuje nominację na członka Komisji Budowy Domu Rekolekcyjnego Stowarzyszenia Księży Charystów Diecezji Włocławskiej.

1927
maj
W Lublinie wstępuje do Stowarzyszenia Katolickiego "Spójnia" i do Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Studenckiej "Bratniak".
8 maja
We Włocławku uczestniczy w posiedzeniu Rady Generalnej Stowarzyszenia Księży Charystów z udziałem moderatora generalnego Stowarzyszenia, księdza Antoniego Bogdańskiego.
18-19 sierpnia
We Włocławku bierze udział w obradach Kapituły Generalnej Stowarzyszenia Księży Charystów Diecezji Włocławskiej.
20-27 sierpnia
W Lublinie uczestniczy w VI Tygodniu Społecznym Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie".
październik
Zostaje mianowany przez dyrektora konwiktu księdza Władysława Korniłowicza wicedyrektorem konwiktu księży studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

10 grudnia
Na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego składa egzamin na stopień licencjata prawa kanonicznego.
1928
W Lublinie ukazuje się list pasterski biskupów Austrii pt. Katolicyzm, kapitalizm, socjalizm, przetłumaczony z niemieckiego przez księdza Stefana Wyszyńskiego.
sierpień
W Lublinie uczestniczy w VII Tygodniu Społecznym Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie".
7-9 grudnia
W Wilnie uczestniczy w sesji Rady Nadzwyczajnej Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie".

1929
21 lipca
Na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie przed komisją egzaminacyjną Wydziału Prawa Kanonicznego broni rozprawy doktorskiej na podstawie rozprawy Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły.
27-28 sierpnia
W Lublinie bierze udział w VIII Tygodniu Społecznym Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie".
wrzesień
Wyjeżdża na stypendium naukowe do Austrii, Włoch, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec. Przedmiotem zainteresowania są problemy związków zawodowych, organizacje katolickie młodzieży robotniczej oraz doktryny i ruchy społeczne.
wrzesień
W Wiedniu zapoznaje się z programem wykładów w seminariach duchownych i na fakultetach teologicznych.
październik
Przebywa na Katolickim Uniwersytecie Serca Jezusowego w Mediolanie i zwiedza zakład wychowawczy dla dzieci i młodzieży w Turynie.
listopad
W Instytucie Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu "Angelicum" w Rzymie uczęszcza na wykłady z nauki społecznej Kościoła.

1930
We Włocławku ukazuje się książka Dzieło kardynała Ferrari. Ideał i prace społeczno-apostolskie.
marzec
Słucha wykładów na Katolickim Uniwersytecie w Paryżu.
kwiecień
Słucha wykładów z socjologii na Uniwersytecie Katolickim w Louvain (Belgia).
maj
Przebywa na Katolickim Uniwersytecie w Nijmvegen (Holandia).
maj - czerwiec
W Niemczech odwiedza Kolonię, Monachium i Dusseldorf - zapoznaje się z formami katolickiego ruchu związkowego prowadzonego przez Akcję Katolicką.
25-29 czerwca
W Poznaniu uczestniczy w I Krajowym Kongresie Eucharystycznym.
22-25 sierpnia
W Lublinie bierze udział w IX Tygodniu Społecznym Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie".
październik
Obejmuje obowiązki wikariusza parafii Świętej Rodziny w Przedczu Kujawskim.

1931
W Lublinie ukazuje się książka pt. Główne typy Akcji Katolickiej za granicą.
22-23 sierpnia
W Lublinie bierze udział w X Tygodniu Społecznym Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie" - głosi referat nt. znaczenia tygodni społecznych za granicą i w Polsce dla rozwoju myśli katolickiej.
wrzesień
Obejmuje obowiązki pierwszego wikariusza  (wicekustosza)  parafii katedralnej we Włocławku.
Podejmuje pracę duszpasterską wśród robotników Włocławka.
Zostaje mianowany profesorem seminarium duchownego - prowadzi wykłady z historii etyki katolicko-społecznej (I rok), zasad katolickiej nauki społecznej (II i III rok), socjologii i ekonomii społecznej (IV rok), prawa kanonicznego (III-V rok) i zasad funkcjonowania Akcji Katolickiej (V rok).
październik
Zostaje mianowany dyrektorem Diecezjalnych Dzieł Misyjnych, dyrektorem Dzieła Świętego Piotra Apostoła i dyrektorem Unionis Cleri pro Missionibus oraz sekretarzem Liceum im. Piusa X i sekretarzem miesięcznika "Ateneum Kapłańskie".
grudzień
Zostaje wybrany prezesem Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego (ChUR). Prowadzi comiesięczne spotkania i wykłady na tematy społeczne.

1932
styczeń
Zostaje mianowany redaktorem miesięcznika "Ateneum Kapłańskie".
Zostaje mianowany promotorem sprawiedliwości i obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim we Włocławku.
luty
Rozpoczyna cotygodniowy cykl wykładów dla inteligencji Włocławka nt. Cnoty chrześcijańskie a potrzeby życia społecznego.
październik
We Włocławku organizuje Katolicki Związek Młodzieży Robotniczej na wzór JOC (Jeunesse Ouvriere Chretienne - Chrześcijańska Młodzież Pracująca). Prowadzi wykłady dla inteligencji Włocławka na tematy społeczno-polityczne i religijne.
Kieruje pracą kulturalno-oświatową Chrześcijańskiego Zjednoczenia Zawodowego.
Na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie otwiera przewód habilitacyjny na temat Środowisko moralne pracy fabrycznej pod kierunkiem księdza profesora Antoniego Szymańskiego, rektora Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie. (Materiały zebrane do pracy habilitacyjnej, osobiste notatki i księgozbiór liczący około 1500 tomów spłonęły podczas pożaru gmachu seminarium w listopadzie 1939 roku.)
listopad
Zostaje opiekunem koła seminaryjnego Bratniej Pomocy we Włocławku.
Grudzień
W "Ateneum Kapłańskim" ukazuje się artykuł pt. Myśl katolicka wobec nieładu w gospodarstwie międzynarodowym.
1933
We Włocławku ukazuje się publikacja pt. Główne podstawy przebudowy ustroju społecznego.
styczeń
Zostaje redaktorem naczelnym "Ateneum Kapłańskiego".
sierpień
W "Ateneum Kapłańskim" ukazuje się artykuł pt. Społeczeństwo i prasa w wychowaniu młodzieży.  

1934
12 marca
W Warszawie bierze udział w ogólnopolskim zjeździe redaktorów pism katolickich.
1935
styczeń
Zostaje kierownikiem duchowym Sodalicji Mariańskiej Ziemian Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej.
styczeń - marzec
Pod patronatem ChUR organizuje kółka samokształceniowe młodzieży robotniczej, na których wraz z klerykami prowadzi systematyczne wykłady z katolickiej nauki społecznej.
23 marca
Bierze udział w spotkaniu z kardynałem Augustem Hlondem, Prymasem Polski, który przybył z wizytacją kanoniczną do Włocławskiego Seminarium Duchownego i Liceum im. Piusa X.
lipiec - sierpień
Przebywa na kuracji u swojej siostry Stanisławy w Białce Tatrzańskiej.
1936
25-28 sierpnia
We Włocławku bierze udział w zjeździe członków Stowarzyszenia Księży Charystów.
17 października
Rozpoczyna kolejny cykl wykładów ChUR - wygłasza odczyt nt. Potrzeba oświaty ogólnej i zawodowej wśród robotników.
13-18 grudnia
W Lublinie bierze udział w XIX Tygodniu Społecznym Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie" - wygłasza referat nt. Solidaryzm chrześcijański.  

1937
We Włocławku ukazują się publikacje: Katolicki program walki z komunizmem, Przemiany moralno-religijne pod wpływem bezrobocia i Pius XI o walce z komunizmem; Naczelny Instytut Akcji Katolickiej w Poznaniu wydaje pracę: Zasięg i charakter zainteresowań katolickiej myśli społecznej.
29-30 czerwca
W Poznaniu uczestniczy w Międzynarodowym Kongresie Chrystusa Króla.
21 sierpnia
Zostaje wybrany do zarządu koła Stowarzyszenia Księży Charystów (razem z księdzem Franciszkiem Korszyńskim i księdzem Stanisławem Tywonkiem).
5-10 września
W Warszawie bierze udział w III Studium Katolickim - wygłasza referat nt. Zasięg i charakter zainteresowań katolickiej myśli społecznej.

4 listopada
Bierze udział w spotkaniu z kardynałem Augustem Hlondem, Prymasem Polski, przebywającym we Włocławku z wizytacją kanoniczną. Podczas spotkania Księdza Prymasa z robotnikami w domu ChZZ przedstawia znaczenie pracy kulturalno-oświatowej i wykładów w ChUR na rozwój moralno-duchowy robotników.
1938
W Płocku ukazuje się książka: Stanowisko i zadania duszpasterza wobec współczesnych ruchów społecznych.
wrzesień
Zostaje mianowany sędzią Sądu Biskupiego we Włocławku.
18 października
Zostaje powołany przez kardynała Augusta Hlonda na członka Rady Społecznej przy Prymasie Polski.

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle
    07-420 Kadzidło
    ul. Kościuszki 13
  • (029)761 80 82

Galeria zdjęć